Goudsche Courant, zondag 19 september 1869

tg tammm m t iv Woensdag 22 September 1869 N 792 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Ailverlenlieblad voor Gouda m Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur dos namiddags op den dag der uitgave NOVEMBER eene MEID ni ton ett X aau het bu BoMMs Iloif s esohbeid Verkoudm imcmertreflyk en maak als gemakkel k rdheid die zich dit de ontelbare concur pnoncoerd in korten door ieder als vikIs eene proef met de fn beeft tier met miyne liaud lemmarkt by de Stil fOouda bq J C van bij HïHEi J van spillen vele jaren met het I i als maagvAr loor hare werking prderoa byzonder taoht laxerend doosje met berigt bij de navolgende l roogisten n Huidenstr KK 278 gstraat at Ucmmerstr prtc Floofdstcpg iiiian Ie nw g over de l on LKN bereid volgens mij te Gouda alleen jtciii bij den Heer L In siuls onheugelijke laagpillen is een ecekening van J J ie handteekennig zich liMinrmede bet doosje ar wel attent op te t gebruik van een nloop te brengen 34 dÏJSSEL Dinsdag s morgens fen s merg 7 uren lelijke dagen s nam mbeiu s Dot niet varen HiinIrmttH De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VHjJDAG Iu de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 De koloniale qujcsUc I Op de gewone wijze zijn 11 Donderdag de kamers der stateii generaal gesloten Met voldoening mogen de leden op den gesloten jnnrkring terugzien velerlei zaken die reeds lang op regeling wachtten zijn tot stand gebracht vele andere zaken zijn voorbei id en daarvan mag men de afdoening in hot volgende jaar wachten Een wet op de schutterijen oj het lioogei onderwijs de uniforraport rechterlijke organisatie er hoofdzakelflk regeling der indische aangelegenheden zullen iu het volgende zittingjaar de aandacht onzer afgevaardigden bezig houden De koloniale quffistie toch moet opgelost worden Heeft een vorig ministerie speciaal geroepen tot de oplossing dier quschtie zijn krachten aan geheel iets anders besteed en oplossing voor ieder opvolgend nunieterie nog moeilijker gemaakt de oplossing is meer en meer noodzakelijk ieder is daarvan overtuigd Maken wij er evenwel dit ministerie geen verwijt van dat dit jaar weder onvruchtbaar voor de koloniën is voorbijgegaan dat de oude misbruiken zijn blijven bestaan dat de klachten uit ludie steeds dringender worden er is tijd noodig om hervormingen tot stand te brengei alleen mag het Nederlaudsche volk van het tegenwoordige ministerie verwachten dat nu de tjjd van overdenken voorbij is ook nu met kraelit de regeling der koloniale qua stie zal ondernomen worden Geen ministerie was daartoe sedert geruimen tijd in gunstiger toestand Door de afgeloopen verkiezing is do liberale partij aanmerkelijk versterkt het bewustzijn des volks begint meer en meer te ontwaken de aanliidding van het batig slot heeft bij velen plaats gemaakt voor het besef dat de middelen die ons dit batig slot verschaffen maar al te dikwijls onzuiver zijn de publieke opinie bifint haar stom te verheffen on een minister wien het ernst is om in Indio te hervormen kan op veler goedkeuring rekenen rrnurig zyn de iK riclitcn uit Indic htilstaud achteruitgang nuilaise misbruiken vnn verscliillendeu aard zijn de m liri iiii cm in liig donkere stippen bij iimmipiIc Ih liljmnli ii slcclit i zelden Ciccu h ilvi uiHiitii i I I i i ii l i 4 iiit viin wetsartikelen zijn meer voldoende om tot een beteren toestand te geraken Wat even de beste wetten als zij niet uitgevoerd w rden of als de uitvoering wordt toevertrouwd am mannen die sedert jaren Ie invoejing dier wetter bestreden Geen her orming is in Indie m gelijk met dezelfde personen die sedert een reeks van jaren an rustige rust droomende met afkeer voor alle verandering vervuld zijn Maar bovendien schijnt het zelfs voor betergezinde staatslieden en ambtenaren moeilijk om met hot oude te breken Nog zoo gaarne spreekt men er van dat het niet mogelijk is om westersohe begrippen op oostersche toestaiulen toe te passen nog zoo gaanie verschuilt men zich achter de uitdrukking langz ame verbetering en wijst men op de vreeselijke gevolgen die door overhaaste handelingen zullen worden veroorzaakt maar men vergeet dat de wetten van billijkheid en recht overal en altijd dezelfde zijn en dat voor overliaa tiug do minste vrees bestaat als men nagaat sedert hoeveel jaren reeds de klachten over Indisch wanbestuur werden aangeheven zonder gunstig gevolg Of is dit niet merkbaar in de ontwerpen door dezen minister ingediend met welgevallen werd zijne optreding door velen begroet uit zijn geschriften had men hem leeren kennen als een man die do gezonde Ijcginsoleji van bestuur oolc voor Iiulie verlangde en lui hij geroejien is zijn beginselen in wets ontwerpen te fonnnleeren verschijnt hij voor de vertegenwoordiging met een ontwerp van suikerregeling waarbij do dwangcultuur nog voor twintig jaren i ordt gewettigd Is dit geen spotternij met de liberale beginselen V Mocht dit ontwerp met medewerking der liberale partij tot wet verheven worden dan is het blijkbaar dat men wel over verbeteringen over liervoi iningen wil spreken maar dat het belang der schatkist door allen hoogor gesteld wordt dan de eeuwige wetten van recht en billijkheid dat vooreerst nog geen verbetering voor de koloniën te wachten is En al luoLJit ook de minister het ontwerp niet o iiiieu v indienen al nioelit hij geuiiiiVMliuwd donrdi sleniiueu die zieh verlies en lieMieu cell luuer iiii iisi ii lijke regeling vooi Irie eii d ui uiif blijll let vertrouwen iu iii lietilUM eii bij e cu iiokt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Een schoone taak wacht den minister als hij met het verleden brekende het schoone Insulinde tot een nieuw leven wekt als hij waarachtig minister van koloniën de belangen dier koloni n boven die van Neerlands schatkist stelt als hij brekende met de traditien zijner eigen partjj want ook de liberalen zgn omtrent Java niet zonder schuld de misbruiken met wortel en tak uitri it heeft de minister daartoe evenwel niet de kr icht wil ook hjj een verdrag tot stand biengen tusschen de beurs en het geweten wil hij ook nieuwen wijn in oude zakken doen hj ga dan in vrede De liberale party in de kamer moge toezien liberaal hier en conservatief in Indie is een inconsequentie die haar straf met zich voert Heeft reeds eenmaal de koloniale quajstie den val van een liberaal ministerie ten gevolge gehad en ons aan het ontbindings ministerio overgeleverd hetzelfde lot wacht ons andermaal als men in de koloniale quaestie van den koninklijken weg afwijkt en tal van middelen wil gebruiken om zich zelf te verblinden en het ontwaakt geweten tot zwijgen te brengen De aanstaande zitting zal daaromtrent uitspraak doen Kortelijk willen wjj achtereenvolgens nagaan waarom ons koloniaal bestuur met recht een wanbestuur kan genoemd worden en waarin verbetering dringend noodzakelijk is Algemeen Overzicht Gouiu 21 September In de laatste dagen had men zich veel te goed gedaan op de verwachting dat de Spaauselie koning eindelijk gevonden was in den 15 jarigen hertog van Genua die te Harrow in Engeland ter school is maar ook dit heerlijk uitzicht is in rook verdwenen Het was anders eene schoone uitvlucht eene domocratiacho constitutie met een schooljongen als koning diinr kou men vooi eer st in berusten Serrano bleef eetiige jaren regent met Prim en Tojiete eu lii t belioeil zoo heel lang niet te duren I niu beeft niets voor Cuba kunnen M i kni geil au Napoleon en uu zal Siniiije iu ii ilinii ileu trots zicli ell liiileiveu uiii hel oiiIiingeli Ko Hel uilsiel derlii eeuroe iiiio iiu liet uet eveiid MÊ êf êimmimm m i