Goudsche Courant, vrijdag 24 september 1869

lilt amlci s wdrdcn jjrlHiroii diin vc rlioou il wiiiiIrouwcii l liniiiic ii lc viTliittcriiig eu ciiuU lijk ii ii H vii iuiir isii iiiiüns ii Alk s is iluistor cu raailsdachtig ook ten aanzien yaii Oosleiivijk on Pruisen Vou Beiist is op reis en niemand weet waarheen on wat hem ilrjjltcn allerlei geniehten betreffende Pruisische plannen bevorderen de onrust Verschillende congressen getuigen van groote spanning ouder het volk die zorgwekkende verschijnsel jii doen woelingen voorzien waartegen de politieke berekeningen der staatslieden wel eens blijken konden niet te zijn opgewassen Het naderend concilie zal krachteloos bevonden worden tegenover de wanverhouding der burgermaatschappij en liet is zeer mogelijk dat het der katholieke kerk niets anders brengen zal dan twist verwarring en achteruitgang ENGELAND üe nprolcclie koorts zejjt de Sjieciator is nu itpobarsten in de geboorieplaats zelve van Free Trade Maneliester Daar is een lleciprocity Associ ilion ontstaan die de leer inpaiif tracht te doen vinden dat zoolang het besclicrmend stelsel rog in éim land bestaat geen enkel land vrijen h nidcl behoort toe te staan dus zoolang er noch en dief is behoeft niemand eerlijk te ijn zoolang nog ééne enkele vreemde natie weigert de belasting vim Engelsche goedereu op te httl en behoort het Engelsehe volk te weigeren de goederen van vreemde natiën Ie gebruiken zonder dat eenc invoer belasting die duurder heeft gemaakt De Iris i Times meldt dat op een feestmaalvan een paohlersvereeniging te linniskilleu de toast op de koningin zeer koel ontvangen is Die op den LüidluiUMumt werd eerst gedronken na tweemaal ingesteld te zijn maar op den voorspoed van Ierland werd met geestdrift gedronken F R A N K R IJ K Door het uffieieele blad zijn eenige veranderingen in het personeel van de onderprefecten der departerapiilcn luiend geinaiikt Duor üdicieusc dagbladen wordt gezegd dat liet eeiie verandering van louter adrainistratife betcekenis b manr dat zij zal wonlen gevolgd door eene meer belangrijke verandering in het personeel der prefe len die wegens de wijziging der binnenlandache staatkunde noodig wordt geacht Met deze zou volgens geruchten eene vcr indcring in het personeel der ambtenaren van het openbaar ministerie gepaard gaan Naar men vcruccnit hoadt de minister prins de la Tour d Auvergne zich bezig met het ontwerpen cencr circulaire aan alle diplomatieke agenten vanFrankrijk in het buitenland In dat stuk zal de houding der regeering tegenover het concilie worden aangetoond en zullen de gronden worden aangewezen welke de Fransc ie regecring nopen tegenover de groote kerkelijke manifestatie eene afwachtende houding aan ie nemen weshalve nj op geencrlci wijze door een bij onderen veitegenwoordiger aan de beraadslagingen te Home zal deelnemen DUITSCHLAND De bisschoppen die de er dagen eene conferentie hebben gehouden te l nlda zijn overeengekomen om eene roonucli katholieke universiteit in gemelde stad te stichten Zij hebbon tot dat einde reeds zeer aanmerkelijke geldsommen te hunner beschikking Wijders rekenen zij op de krachtige liulp en ondersteuning van den monniken en nonnc iviiend den heer voii Miihler minister van eeredieust in Pruisen Zeker is het dat niemand meer dan hij er toe heeft bijgedragen om de ultramontanen bij ons het hoofd te doen opsteken liet gevolg hiervan is dat zij allengs driester optreden en hiervan zien wij thans een der resultaten Eene dergelijke universiteit wil men oprichten in Pruisen de wetenschap moet worden gediend en gcleeraard onder het verpletterend gewicht der dogma s en van den meest bekrompen geïool syver Eene zaak hebben zij waarschijnlijk Ie licht geccht den tegenstand welken dergelijk project bij het huis der algevaardigden il vuuicu OOSTENRIJK Volgens de berichten in alle ouafbaiikelijkc bladen moot reen tot de overtuiging komen dat de Ilussfecsten in het koningrijk Bohemen op inderdaad schitterende wijze en met veel sympathie der Jiulieeniache bevolking hebben plaats gehad liet bestuur legde den roeraenswaardigcn tact aan den dag urn alles te vermijden wat de strenggcloovige katholieken had kuiineu kwetsen Het feest ter eere van den gevierdcii nationalcn martelaar werd dau ook niet in t minst gestoord Jlet Ïurkscli Egyptisch conflict schijnt ernstiger motieven te hebben dan men tot nu toe meende men hoort althans in diplomatieke kringen verzekeren dat de quiEstie een veel ernstiger aanzien heeft dan men wel meent Noch de sultan noeh de klieilive schijnen voor alsnog geneigd het verschilbij te leggen Het Ïurksch Egyptisch conllict houdt de politici alhier ten zeerste bezig in elk geval vreestmen dat zoo men er al in slaagt den strijd op diplomatiek terrein te houden er zeer veel tijd mede gemoeid zal zijn Hel wekteenige verwondering datvooral de Engelsche gezant zeer vreest dat de Portein hare vooringenomenheid jegens den onderkoning aan do zaak eene ernstige wending geven zal Bedenkelijk is het dat Frankrijk zich zonder eenigvooruehoud aan de zijde van den onderkoningschaart Men wil dat de Frausche gezant in Konstanlinopel zich daarover rond en open heeft uitgelaten s =i 1 ï aö 2iiro ZWITSERLAND Het congres van den vrede en vrijheidsbond te Lausanue heelt besloten l Dat de oprichting vaii een Europeeschen volkerenbond onder den na ira van VereenU du Statm van Eurojm het eeuig middel i om den vrede in Europa te verzekeren i Dal het bestuur van dien bond republikcmsch en bondgenootschappelijk moet zijn d w z dat het berusten moet op het beginsel van volkssüuvereiuitcit met eerbiediging echter van de zeltstaudigheid eu onafhuukelijkheid van elk der leden vau den bon 3 Dat de constitutie van dat bestuur zoo noodig moet kunnen gewijzigd en verbeterd worden t Dat de Europeescbe bond aan elke der natien die tot hem zullen toetreden de volgende voorrechten zal waarborgen a Volkssouvereiuiteit en autonomie b Individueele Tryheid c Vrijheid van stemrecht d Vrijheid vuu drukpers e Vrijheid vnu vereeuiging en vergadering ƒ Vrijheid van geweten g Vrijheid vau arbeid II Persoonlijke verantwoordelijkheid van alle beambten der uitvoerende macht 1 Verkiezing van magistraals personen door algemeen stemreCiii 5 üccu volk zal in den bond worden opgeiiüuien indien het zich niet verheugen mag in het genot van a Algemeen kiesrecht i Het recht om belastingen toe te staan of Ie weig ren c Het recht van vrede en oorlog d Het recht om staatkundige en commorcieele verdragen te sluilen e Het recht om zijn eigen constitutie te wijzigen SPANJE De houding der Vercenigde Staten jegens de iusurgenten op Cuba heeft de prikkelbaarheid van hel Spaausche patriotisme buitensporig opgewekt De regecring wordt door het geheele land aangespoord om alle oH crs Ie brengen ten eiude den opstand te derapen een storm heelt zich in die richting geopenbaard Indien het zijn moet zal men nu den iaalsten soldaat en het laatste schip naar Cuba zenden en men zal de republiek proclameeren voor bet geval dat de absolutistische partjj van de rampspoeden des vaderlands mocht willen partij trekken om een opstand uit te lokken Maandag hebben te Sarragossa republikeiusche demonstratiéu plaats gehad bij gelegenheid der aankomst van Castelar Onderscheidene sprekers waarouder ook Castelar zfif hebben het woord gevoerd tul protest legen het denkbeeld van een souveroinuit het buitenland te benoemen De kreet ere republiek werd hierbij aangeheven doch de ordewerd geen oogenblik gestoord BINNE NLAND Ü0UU 4 23 Sni TUSIUKll Men leest in het Koorden uu Leeuwardendd l JScpt Het plan vuu de hoeren prof en dr Harting van Utrecht en F nkhuizeu zou hier ter slede en in de omstreken velu en krachtige aanhangers vinden zoo zij niet ccnigen argwaan koesterden Zij veronderstellen dat in dat plan opgesloten ligt om iu Xcilcrland ecu monsletverboud op te richten met hel doel oin tot de invoering van sohoolplichtiglieul Ie geraken Wilde mcu dit heroïsch middel gebruiken om hel schoolverzuim te keeren dan zouden de vrijheidlievende Nederlanders niet willen medewerken om Pruisisohen dwang te introducecren in een and dal door vrijheid groot geworden is bij eene natie die zoo voor t algemeen als voor elk individu die vrijheid als haar kostelijkst kleinood blijft handhaven eu waardcereu Schooldwang en vrijhcidsliel de zija twee loten van zoo geheel strijdigen aard dat ze wat ook de kuust vermoge onmogelijk op één stam gelijktijdig kunnen tiereu Wij verwachten daarom dat de Ilarling s van geen schooldwang zullen willen hooren Uit een verslag in het Alg Nederl Nieuwsen Advertentieblad belrelfende de op de internationale tentoonstelling geëxposeerde voorwerpen betrekking hebbende op het middelbaar onderwijs lezen wij ten aanzien der alhier bestaande boetseerschool opgericht in 1867 hoofdzakelijk tot opleiding van jongens voor iie aardewerk fabrieken dat uit het tentoongestelde blijkt hoe in Holland degelijk onderwijswordt gegeven aan de fabriekarbeiders het geëxposeerde is natuurlijk het is tlink van behandeling breed v an opvatting zooals de voortrell elijke onderwijzer steeds in zijn werk is geweest tijdens hijals kweokeling aan dt kouinklijke academie werkzaam was Verder heet hel daar Wij wensohen den heer J J Bertelman geluk met deze school hij toont genoeg op de hoogte te ziju van de eisohen vanonzen tijd Ook wordt daar nog met lof gewaggemaakt van de burger avondschool uit wier inzending blijkt dat üouda eene flinke opleiding ontvangten dal beide scholen zieh gunstig onderscheiden Naar wij vernemen zijn bij de Staats spoorwegen ingevoerd abonnementskaarten 3de klasse voor personen die onderwijs wenschen te gaan genietenin een andere gemeente Een correspondent uit Breda schrijft aan de Midd Ct dd 18 Sept Zoo even verneem ik dat de cadet die aan het mishandelen van een jongeren kameraad schuldig is verklaard en die het aanslaandejaar zijne studiën volbracht zou hebbeu op last desministers van de academie verwijderd is Hy iaheden middag reeds vertrokken naar zijn ouderlijkhuis Zijn vader zal nu dus de schuldige waibestemd voor den dienst iu Oost Iudië de gedurende drie jaar door het ministerie van koloniëngestorte bijdragen moeten terugbetalen Een nieuw boekje van Jules Simon wordt hoog geroemd om vorm en strekking De titel is Lareine de Mort en de inhoud is de uitstekend verhaalde geschiedenis van drie onschuldigen waaronder een meisje die reeds ter dood veroordeeld alleendoor eass itie van het vonnis en latere vrijspraakgcied is Jules Simon heeft dit verhaal onder zijnoude papieren gevonden Hij zelf heeft de personen die er de helden van zijn iu zijn jeugd gekend Overzicht van t behandelde in de zittingen der Staten Generaal 1869 1870 Vercenigde zitting der beide Kamers vau 20 Sept Overeenkomstig art 103 der grondwet bekleedt de onlangs benoemde voorzitter der Ie kamer den voorzitterstoel Nadat het koninklijk besluit dezer benoeming is voorgelezen benoemt de voorzitter eeue commissie om den koning iu eu nitgeleide te doen want Z M wenscht ook ditmaal de vergadering in persoon te openen Salvo s uit t geschut verkondigen zijne nadering nog weinige oogenblikken eu de koning der Neder lauden bevindt zich te midden van de vertegenwoordiging van het Nederlandsche volk Z M plaatst zich op den troon H H KK H H de prins van Oranje en prins Hendrik die Z M vergezellen plaatsen zich nevens HD De koning spreekt de troonrede uit reeds in ons vorig nommer iu haat geheel medegedeeld en verlaat daarop de vergaderzaal De koninklijke wensch nan het slot der rede Moge tiet belang des Vaderlands door eendrichtig streven krachtig worden bevorderd vinde geopende harten gedurende deze zitting der staten gcneraal TV TEEDE KAMER Zitting vau Maandag 20 September Pe veteraan der kamerleden de Goiidsohe afgevaardigde Hoffman bekleed tijdelijk hel voorzitterschap Hij benoemt twee commissién tot onderzoek