Goudsche Courant, woensdag 29 september 1869

i 7K0 000 00 wi dor te Itri lol vooikoriicii dui h ilo hoer Lnmb was niet veraoheiien Hij liiul ic ite als rcdcu züncr afvvezigjieid opgegeven en hut scheen dat hij erop rekende dat de zauk zou uitgesteld worden lot het hem gelegen kivain voor het Jiiinkruptey Court te verschijnen l o reclilrr oordeelde echter dat hij hem niet langer ouder de bescherming der wet mocht laten en verklaarde hem outluwfd d i zijne schuldcischors kunnen hem nu uitwinnen en laten gijzelen als zij hem krijgen kunnen Men schrijft uit Almelo van gisteren Despinners alhier hebben de loonen verlaagd tengevolp waarvan eene gisting is ontstaan onder hetfabrieksvolk Hier en daar zijn gisteren en eergisteren ruilen ingeslagen Jiene afdeeling huzaren isalhier gearriveerd om de orde te helpen handhaven Vrijdag des nimiddags ten 6 ure is bij denkoning ontvangen de commissia van de eerste kamerder staten generaal belast met de aanbieding vanhet adres dier kamer in antwoord op de troonrede Na voorlezing van dat adrea heeft Z M daaropgeantwoord Mijne Hueeen Ofschoon ik nimmer getwijfeld heb aan de bereid vaardigheid van de eerste kamer dor statenge neraal om mede te werken tot alles wat tot heil van ons dierbaar vaderland kan strekken is het mij aangenaam daarvan op nieuw de betuiging te ontvangen en is het mijn vurige wensch dat Gods zegen op dien arbeid rusten moge wordt aldus De staalsbegrooting voor 1870 geraamd UITGAVEN lloofdst 1 Huis des Konings ƒ 11 De hooge coUegién van Slaat en l et kabinet des 005 443 00 522 541 00 3 32U 528 0Ü 690 776 73 Konings V UT Dep van Buitenl Z IV A D pt van Just ü 1 n Afdeeling r k Eered Dep viin Binn Z aaronder ƒ 10 ÜÜÜ Ü voor 20 033 401 73 8 083 618 96 28 285 645 49 15 384 066 00 Spoorweg VI VII Depart van Marine A Nationale Schuld B Dep van Fin n 1 758 117 00 14 259 000 00 1 879 880 00 50 000 00 Vül IX X C 1 Afdeeling Herv en andereEered behalve die dorKoomschKatholieke Dep van Oorlog i Koloniën Onvoorziene uitgaven Totaal 90 298 916 91 Toegestaan Voor 1869 90 799 785 53 UitgegevBn voor 1868 97 197 730 INKOMSTEN Oeivone Middelen ƒ 74 856 583 Hijdrage van Ned Indiö 10 000 000 Hijdvage uit het Doraeinfonds 600 000 Totaal ƒ 85 456 583 Verschil tusschen uitg en ink 10 773 331 91 Bij art 3 der wet op de middelen wordt bepaald dat in deze som in afwachting van latere wettelijke regeling voorloopig voorzien kan worden door dè uitgifte of belecning van scliatkistbilictten tot een bedrag van hoogstens 11 millioen gulden Uit Leeuwarden meldt men dat na het overlijden van den heer dr N Ypcy den 12 Sept jl op zijn buitengoed Vijversbnrg nabij Rijprkerk gestorven een man lic bij zijn leven bekend stondalsweldoener van vele nuttige instel rigeri en zelfsreeds voor 20 jaren 100 bunders heide bij Birgnramet groolc opoircringen en zorg deec oulginncii thans zijne weduwe en zoon Ier ecre van zijne nagedachtenis ecnc schenking hebben gedaan van 2000 aan het Friesóh gonoolsciiap van geschied oudheiden taalkunde ter bevordering van ivelenschap en kunst aan te wenden alsmede vnn IOÜOOnnn hel nieuwesl idsweeshuis lenvijl ook andere Weldadige instóllüigen heet of luin aanzienlijke gipen h 1ibeiiontvangen Nog meldt ii 3li van daar dat lli t zuiver bé lrafr van do onlangs aan de diaroiiie der Ned hervormde gein ecnte alhier verinailkle n ilalerisehap van mejuf h Dijkstra bedraagt 96 l Mi 75 I liij eirrulaire dd i diver heeft de heeri e Kiikliiar algeni rn mmti Mi i iler niaalseliappijlot nul van den lava in licl volf ende Ier kennisvan de onder cheideiic arilerliii s bc lurcn gebracht f p de onlange r ii i i I ilgcuHdn vergadering Ie Arnhem is op voorstel van twee buitengewone leden van het hoofdbestuur besloten om in plaats van do in den besehrijvingsbrief opgenomen ïvijzigiiigcn van het algemeen reglement te behandelen ecnc commissie to benoemen om dat stuk in zijn geheel te herzien met bepaling dat het herziene reglement binnen zes maanden bij het hoofdbestuur moet ingeleverd worden ten einde na goedkeuring reeds tegen de volgende algemeene vergadering in werking te kunnen treden Voorts werd bepaald dat hiervan aan de afdeelingen kennis zou gegeven worden met uitnoodiging om de wijzigingen die haar wenschelijk voorkomen mochten uiterlijk vóór 1 November a 3 in te zenden aan den algemeenen secretaris ten einde bij de herziening in overweging genomen te kunnen worden Overzicht van t behandelde in de zittingen der Staten Generaal 1869 1870 TWEEDE KAMBÊ Zittingen van 25 en 27 September In de eerste zitting wordt het ontwerp adres in antwoord op de Troonrede ter tafel gebracht en de beraadslaging op den 27 bepaald Het ontwerp adres is van den volgenden inhoud Sin § 1 De tweede kamer der staten generaal stelt hot op hoogen prijs dat uwe majesteit de vertegenwoordiging van het Nederlandschc volk bij het openen dezer zitliug welkom hoeft gehceten en op het vele goede heeft kunnen wijzen t welk zich in den toestand des vaderlands vertoont 5 2 Aangenaam was het ons de verzekering te ontvangen dat onze betrekkingen met de andere mogendheden vandenmeest vriendschappolijkcn aard zijn § 3 De getuigenis door uwe majesteils afgelegd omtrent den loffelijken ijver waarracJe zeeën landmacht voortdurend hare plichten vervullen wordt door ons zeer gewaardeerd § 4 Gelijk in vrije ontwikkeling van landbouw han lel en nijverheid stellen wij met uwe miijeslcil levendig belang in de gewiulitige zaak van het volksonderwijs Elke voordracht onderwijs betrell ende zullen wij nauwgezet onderzoeken § 5 Overtuigd dat door spoedige voltooiing van het spoorwegnet en van andere groote openbare werken levensbelangen des vaderlands krachtig zullen worden bevorderd verblijden wij ons dat daaraan steeds met ijver wordt gearbeid Indien voor die voltooiing buitengewone hulpmiddelen noodig zijn en dien len gevolge eenige verzwaring van den rentelast die op den staat drnkl onvermijdelijk wordt hechten wij waarde aan het lioor uwe majesleit geopend uitzicht dat desnieltcmin het eimleijfer der staatshegrooting voor het volgende jaar beneden dat van hot loopende jaar zal kunnen blijven § 6 Van het verslag van het beheer en den loestand der ovcrzeeschc bc ittingen en koloniën zullen wij met belangstelling kennis nemen Uwc majesteit vindt ons doordrongen van het plichlbesef om aan de vertielcriiigcii welke die toesinnd behoeft en dus aan alle diiarloc strekkende voordrachten onze meest ernstige zorg Ie wijden § 7 Uwe majesteit doet ons de aanbieding van een aantal wets onlwerpen voor ien tol de reehtsbedeeling de belastingen hel vcriledigingsslelsel en andere gewichligc biiiiieiilamlscho aangelegenheden betrekkelijk Van groeien omvang zal dien leii gevolge in dit zitlingjaar onze laak zijn Wij hopen Sire die door inspanning van alle krachten te volbrengen en alzoo onder hoogeren zegen met uwe ri geering nuttig werkza iin Ie zijn voor iiel dierbaar vaderland waarvan het welzija zoo nauw aan dat van uw doorluehiig slarohuis verknocht is Het had orden schijn van of de kamer zich gislereii terstond en zonder algemeene beraadslagingen of discussie met t ontwerp van antwoord zou vereenigen want in een oogwenk was men aan § 4 genaderd liet onderwijs de voc iekle de liemlcn waren loeii le onderwerpen waarover liet debat liep ILl eerste nam de hoer van Lvniit n op De troonrede spreekt van levenilige belangslclliiig in t onderwijs door de regeeiiiig gekocslerd de grondwet luvigt de woorden aanhoudende zorg De uiu rukking in de troonrede komt den spreker stcrkei voor Hij vcrlroinU dus dat de grieven on bezwaren ernstig ond T oeht zullen worden De uitspraak der regeel iiij geeft in de ceiictimlujlivid zijiici opvatting hem hoop op de ophefling der be wareii die de ontwikkeling van het volksonderwijs belemmeren De iiiiii v biinu iil ukcii ving dat billeljo op met het gcuone en hel ecnig afdoenile antwoord De regeeriiig wil gaarne de bezwaren blijven hooreii en oiideivoeken maar en wie kan dat euvel duiden i mei in aciil neiiiiiig van hel slandpuiit waarop ij zich Ie dezer zake heeft ge l ld De heer w l M l zegt da dus de legiiring eeiie andere opvalliiig der Ironiirede liei l l dan lm mi zijie eenvoudigheid alles behalve saiicia iinpii ila j meende Hij eerbiedigt de houding der rogeeriiig die zegt geen wijziging der onderwijswet maar nu weten duizenden in den lande dat zij van deze regeering geene opheffing der bezwaren te wachten hebbcu Wel antwoordt do minister dat is oud nieuws dat weet men al lang De veeziekte geeft den heer Bbgium lust tot spreken Hij had evengoed als de lezers het verslag van de eerste kamer kunnen inzien waar dit punt reeds tusschen den minister en den heer van Nispen of een ander was afgehandeld maar neen hij komt er op teiug Willen wij er maar over heen stappen lezer vooral nu de minister modedeelde dat hg officieel wist dat de ziekte in Pruisen als geëindigd kon worden beschouwd Hot derde onderwerp is dan ook Veel belangrijker do tienden Ho mijnheer do verslaggever dat ondervverp is ook in do eerste kamer behandeld sla dat nu ook maar over Zooveel mogelijk wil ik uw zin doen mijnheer de lezer en ik vat dus het punt op waar het in de eerste kamer bleef steken want deze tak der wetgevende maoht ging verder De Minister van justitie zeide dan dat hij de zaak niet had uit t oog verloren maar op practisohe bezwaren gestuit was Zeer terecht werd door verscheidene leden Fokker v Vooiitiiuuzen Hemiskbrk Azn opgemerkt dat de minister met dit antwoord niet kon volstaan Niet uit t oog verliezen wolk een uitvlucht waar Spanje en Marokko de handen aan t werk slaan De minister ziet legen t werk op zegt de eerste spreker en do tweede de minister houdt zich bezig met overuti eii liij moeat liever icegen dan zou hij zien dat de bezwaren zoo zwaar niet zijn Dit was de eerste ui in de kamer na de aardigheden van don heer Hou MAN Hei komt ons voor dat de min v justitie niet onverdiend eeinge likjes kreeg daardoor misschien kwam i hooge woord er uit dat hij werkelijk heusch aan het opstellen van een wet deswege arbeidt Oek dit antwoord gaf o i lcrceht aan den heer HklmsKLiiK Az Ie opmerking in den moud de leden die kraehtig voor de afschaliiug zijn gestemd kunnen door de mededccliiig der regeering niet geruslgesteld worden Daarmede liep de discussie over 4 af Do volgende § werden de een zonder spreken do ander met een enkel woord voorbijgegaan doeh de slotparagraaf gaf nog tot een discuoaie aanleiding die nici onvermeld mag blijven Het is bekend dat in ilc troonrede zooals gebruikelijk was do aanroeping om bulp tot t Opperwezen wordt gemist en de oppositie haastte zieli dicgoddclooze regeeriiig aan de kaak Ie lellen Nu gaf eciie opmerking van den heer van Loon aanleiding lot de verklaring dat in het concept der troonrede nel degelijk de bedocli c uitdiukkingen voorkwamen maar dal die door ceiic onverklaarbare vergissing niet met voord lohl uit het orrigincel zijn gevallen Het doet Oils genoegen te hooreii dat de regeoring dus niet goilileloos is maar uit de verklaring blijkt toeh dat de regeeriiig nonchalant was Goddeloos zou veel erger zijn maar nonchalant is toch ook niet goed Het adres werd niet algemeene stommen aangenomen Laatste Berichten Weenen SS September De Presse wijdt een artikel aan de toeiiailcring tusschen de vorsten van Pruisen en Ojstenrijk dat zeer de aandacht verdient Dr wordt daarin gezegd dat het bericht van een aanslaand bezoek van den Pruisisohen kroonprins Ic Weenen dal met recht als een eerst en feitelijk bewijs van loenaileriiig geacht mag worden in de hongsie kringen van Weenen met ingenomenheid is vernomen Men vleit zich dat de vriendschappelijke toenadering tusschen die hoven ook aanleiding zal geven lot een inniger versHnJhouding dier staten Zoo er door het bezueh van den Pruisisohen kroonprins nog gccne algeheelc verzoening wordt tol sland gebracht maar slechts wordt voorbereidt loeh zal de spanning die tot nu toe hcersclite worden opgeheven De nieuwe basis voordebelcre verslandhonding moot zijn dat men t eens worde omtrent de positie v in Zuid Duitschland en dit kan slechts dan tot stand worden gobraelil als men èn in lierlijn èn iii Weenen elke imperatieven iiiUoed op de ontwikkeling der toestanden in Z idDuitselilaiid eerlijk en oprecht laai varen en uidDuilbelilaiid volkomen het recht late om zelf zijn toekomst voor te bereiden en de aangelegenheden tol ontwikkeling te doen komen Verder beloogl liet blad d it eene verzoniiug nu t l rnisen volstrekt gi en sell idelijkeii imloeil op de ver lalllllloulllllg tusselicii rrniseii en l rAiikiijl zal iiilocfdieii