Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1869

¥ f K m m Ovorzlclil iot i A 0 Scptciiilwr In Hpaiiji nemcu onrust cu woeling lou ou doiir dio als noodzakelijk voortvloeien uit don te liing durcmlen provisioneelen toestand zjjn de daartegen door de regeering genomen maatregelen krachteloos daar de oorzaak blijft bestaan on de tot schuilhouden gedwongen partijen in de duisternis voortwroetende steeds verergeren De koning van Portugal heeft op nieuw schriftelijk Torklaard dat hij do Spaansche kroon niet begeert eu volkomen tevreden ia met ayne tegenwoordige positie De onmogelijke hertog van Genua die men van de Engelsche kostschool wil halen ora over het fiere Spwije te hcerschen wordt nog altijd voorop gezet en men beweert dat de benoeming zou worden goedgekeurd indien twee derden der stemmen zich op hem vereenigdon Dan heeft Spanje een kind tot koning die de kans heeft vele jaren het koningschap te overleven Lord Clarendon de Engelsche minister van buitenlandsche zaken is terug van zijn uitstapje naar het vasteland eu hy verklaarde in eone openbare vergadering dat naar zjjne overtuiging sedert 1866 de vrede nooit beter verzekerd was dan op het oogenblik t Is niet lang en tbeteekent niet voel Het onlbveekt niet aan geruststellende woorden zij moeten zeker dienen om ons in slaap te sussen maar wie gelooft at n die ijdele verzekeringen Keizerin Eugenie al den iultan wel verzoenen niet ziju vasal dau moest üfl Montonegrynen tot rustige onderwerping gaan stommen VonBeust zal de Czechen bewegen tot het opgeven hunner nationaliteit Pruisen zal nooit meer denken aan Baden Nelaton z il Napoleon bewaren voor instorten en hem radicaal genezen De werklieden zullen de dwaasheid hunner grèves inzien liet concilie zal de goheele christenheid bevredigen en Prim zal dat duizendjarig rijk bekroonen door een schooljongen tot koning te maken En als dat alles gelukte en elk gevaar verdwenen was zou onvoorziens eene oiigedachte uitbarsting volgen want de waal bestaat in den bof zcm der beschaafde maatschappij en de teekencn des tijds voorspellen het naderende onweder Maar die goede vorsten voorzien in alles Rusland en Engeland Pruisen en Oostenrijk zjjn overeengekomen om bjj den dood van den Franschen Cezar en oorlog en omwenteling te voorkomen nu kunnen wij leven in zekerheid Wel veel soldaten voor het vermaak der vorsten maar volstrekt geen oorlog Clareudüii heeft dit aangenaam onderwerp besproken mot den keizer Dat zal hem een een genot zjjn geweest te mogen vernemen dat ook nog na hem het keizerrjjk de vrede zal zijn BIN NENL AND ÜOL BA 30 SErTHHBEll Dinsdig vond is alhier eene nigemeene vergadering gehouden van de leden der sedert 9 J jaren bestaande bcgriifenissocietcil oinler de zinspreuk Hij is wiJ9 dioop zijn einde ilcnkt Ue e zoogenocmdc i groote bos heeft lange jaren in grooten liluci verkeerd toen er steeds candidalen waren die nspireerdcn om toegelaten te worden daar het gcinl der leden lot 1200 nas brpaald Maar in den Iftop lies lijils 13 dio verhouding nr t i milord l iUuD i ticoiiw opkomciuli veil nijjiuflfii ouder u v u kK mU voü u kn dcdon 1 nundcrrn uuMilei nieurte Irdcn luelrcilui uud it Uians IccKts ruim lie helft overblijven en daaronder een grout aantal van hooge jaren Ofschoon de slaat der kas gunstig is on de sociëteit tot heden stipt beantwoordde aan hare verplichtingen is de toekomst zeer beneveld en dreigt met onvermijdelijk bezwaar Beu voorstel tot tijdelijke inhouding van eea derde der uitkceriug van ƒ IBO op ƒ 100 dat door bijiiii alle sprekers werd aaabevolen werd afgestemd met 4G tegen Si stemmen Nu bepaalde men zich by de aanneming van onbeduidende wijzigingen die op het wezea der zaak geencn wezenlijkeu invloed uitoefenen Men leest in het Noorden Een kort woord over de fiuanciecle rede van den heer van Bossc bij de indiening der begrooting over 1870 Er is alzoo een te kort Het bericht heeft ons niet verrast en ook niet ontzet Heeft dan van Bosse ons bevredigd Ja in zooverre hij vrij naakt deu geldelijken toestand bloot heeft gelegd Neen wat betreft de door hem voorgeslagen middelen liet is nu geen tijd voor halve maatregelen maar grondige herziening van ons Ënaueieel stelsel moet het middel tot herstel aan de baud doen Moed zedelijke mood kan allceu deu onwil en de baatzucht dwingen Nool leen bidden do geldnood zal tot gelijkmatige verdceliiig van den lasl der belastingen leiden en tot inkrimping van volkomen doellooiie uitgaven Dat 13 de schooue zijde der medaille Hoor den hoogen raad werd bij arrest van dinsdag het vierde der zoogenaamde Botterdamsche proceseen in zake L S de Heer eu A J Eueb bij arrest van het hof in Zuid Holland tot 7 jaren tuchthuisslraf veroordeeld ten einde gebracht De uitspr iak sircklo tot verwerping van het door de requirantcn ingesteld hooger beroep met solidaire veroordcel 2 in de kosten Het hoog gerechtshof van Ned Indie heeft in revisie uitspr iak gedaan in de zaak van mevr dewed Saportas cii hare medebeklaagde baboe Koetsier en met vernietiging der tegen beideu geweiene vonnissen vau deu raad van justitie te Batavia haar van de legea haar ingebrachte beschuldigingen vrijgesproken De beklaagden zijn oamiddelyk opvrije voeten gesteld De vrijspraak van de wed Saportas is voornamelijk gegrond op de overweging dat de persoon van Aliwnnn iu do zaak als getuige gehoord veeleer nis medebeklaagde in de zaak had behooren te zijn betrokken dat de bewering alsof deze geeu belang zoude gehad hebben b i het misdrijf tegen deu heer Saportas beraamd uiet aannemelijk s dewijl h j V ist dat zyn meester het voornemen had eencn geruiinen tijd te lembang te vertoeven en diens verblijf aldaar de vernedering van hem Aliwana zouden ten gevolge hebben dal de verklaring van dien 6 i en getuige gestrekt door de bekentenis ecner medebeklaagde geen rechterlijk bewgs daarstelt j dat do rechter uit dien hoofde in weerwil van het bestaan van vermoedens van schuld verplicht is de beklaagde vrij te sps ken en dat hare vrijspraak van zelve die van hare meilcbeklaagde baboe Koetsier behoort ten gevolge te hebben Bij gelegenheid vau de op 7 8 en 9 October e k te Utrecht te houden meeting ouder presidium van den oud zeeoüieier M K Jansen zullen op de Siaatsspoorwegcn retonrbiljelten voor alle klassen geldig voor de hceu en terugreis met alle trcincuop 7 8 en 9 October worden afgegeven tegenden prijs van gewone plaatskaarten voor eene enkele reis De afgifte zal echter alleen mogen gescliieden op vertoon ecner toegangkaart tot genoemde meeting Overzicht vau t behaadelde iu do zittiugea der Staten Geueraal 1869 1870 TWEEDE KAMER Staatsbegrooting voor 1870 Uit de memorie van toclicliting tot hoofdst V der staatabegroolmij iiemen wy een paar onderwerpen over voor onze en naburige gemeenten van belang 1 Bijdrage in de kosten van litntd der Gouwekaden lleeds sedert vele jaren verkeerden de kaden en lioonicn langs de rivier de Gouwe in hoogst onvoldoendui toestand Verschillende oorzaken werkten daartoe mede In de eerste plaats de wijze van onderhoud volgens het stelsel van ver cfsl iging een stelsel waarin door verloop van tyd gruuie vtrwarrini en onickcrhoid gekomen was uuilai in du muesie gevallen de oudeihuudsplichtigen niet aan icwijycn of althans met tot n ikomiiig hnnncr vtrplichling lu diviugeu naren Iu de tweede plant WLikleii de ongeregelde uitbaggcruigeii in de rivier zeer ongunstig op de boordeu terwijl eindelijk vooral in Ulieren tyd de toeneming der atoomvaart op de jouwe die naar het sobijnt oorspronkelijk allecu voor afwatering bestemd was een hoogst verderfelijken invloed op de kaden en waterkeeringen uitoefende Deze ouguustige toestand die uiet alieeu tot herhaalde klachten maar zelfs tot doorbraken aanleiding gaf eischte ook iu het algemeen belang dringeud voortiening Bij koninklijk besluit van 21 December 1862 werd nan eene commissie waarin bot rijk de provincie Zuid Holland de hoogheemraadschappen Uijnlaud eu Schieland ei de gemeente Gouda vertegenwoordigd waren opgedragen een onderzoek in te stellen eu eene regeling te ontwerpen betrelTeude het herstel eu onderhoud der boorden en kaden van de Gouwe De commissie uitgaande vau het beginsel dat de gemeente Gouda de aanliggende polders de provincie en het rijk allen zij het ook in verschillende mate bij het herstel der Gouwekade belang hadden stelde de volgende regeling voor De kosten van herstel dier in Eijnland gelegen kaden te zamen begroot op ƒ 83U00 zouden gedragen worden door de gemeente Gouda voor s door betrek voorV door de provincie mede voor en door de overige tot het onderhoud verplichte polders voor s omtrent het voortdurend onderhoud der kaden zou tusschcu de gemeente Gouda en de belanghebbende polders eene overeenkomst moeten worden getrolTeii De toenmalige minister van binnenlandsche zaken verklaarde zich bij brief van SI October 18G3 bereid de toekenning van een rijkssubsidie voor de herstelling der Gounekaden ten bedrage van 4 dei ko ten te bevorderen indien de bij het onderhoud der Gouwekadeu betrokken besturen zich by behoorlijke acte verbonden tot deugdzaam onderhoud volgens eene door gedeputeerde staten goed te keuren keur De voorgestelde regeling kwam evenwel niet tot stand Sommige der belaughebbcnde besturen verboiideu aan hunne toetreding zeer uitcenloopcnde deels onaannemelijke voorwaarden een enkel polderbestuur weigerde zells iedere medewerking Nadat nlzoo minnelijke schikking onmogelijk was gebleken wendde het hoogheemraadsohapsbesluur van Bijuluud eene poging aan om in den meer eu meer ouhoudbaren toestand te voorzien Door dat bestuur werd in 18G6 eene verordening vastgesteld tot verzekeriug van den goeden toestand der iouwekadcn en vau de onbelemmerde waterlooziiig langs de Qottwe aan welke verordening het denkbeeld ten grondslag log om de onderhoudslasteu der kaden die thans op de hoefslagpliclitige perceelen drukten over te bieogeu op de polders langs de Gouwe behoudens verhaal op de onderhoudsplichtigen Tegeu dit beginsel evenwel bestonden bü gedeputeerde stateu vau Noord en van Zuid Holland aan wier goedkeuring de verordening onderworpen moest worden gewichtige bedenkingen Naar hun oordeel waren de watersclmpsbesturen niet bevoegd den onderhoudslast van de hoefslagplichtigen by keur orer te brengen op de polders maar kwam deze bevoegdheid volgeus art 7 der wet van 12 Juli 1855 behoudens goedkeuring des konings nau de staten toe De daarop gevolgde briefwisseling tusscheii gedeputeerde staten en de belanghebbende gemeenteen waterschapsbesluren leidde gedeputecnlc staten van Zuid Holland tot het ontwerpen eener provinciale verordening ter verzekering van den goeden toestand der Gouwekaden By deze verordening werden de afmetingen der kaden vastgesteld en aan de aanliggeudu polders ieder voor zyn deel de verplichting tot onderhoud opgelegd behoudens recht van verhaal op derden Alvorens deze verordening in de vergadering der staten ter tafel te brengen wenschen gedeputeerde staten te eten of de regeering aan de vroegere toezegging getrouw bereid bleef tot verleening van ryksbijdragc mede te werken De anibtsvuorgangir va i den ui lergelcckende heeft zich daartoe genegen verklaard wuimecr tot het herstel der Gouwekaden erd overgegaan en het verder behoorlijk onderhoud op vasten voet zou zijn geregeld De door gedeputeerde staten onderworpen verordening wertl door do staten van Zuid IIulland in hunne zitting van 20 November 1867 vastgesteld iiet onderzoek der daartegen ingebrachte bezwaarschriften gaf aanleiding dat de koninklijke goedkcuiing eerst bij besluit van 29 Maarl 1808 No 5 kon worden verleend Het onderhoud der Gouuekaden schijnt thans voldoende vor ekerd de wet van 12 Juli 1855 geeft bij eventucele nalatigheid der polders het middel aan de hand om hen tot hunne verplichtingen te dwingen Gedep staten zijn bereids met do belanghebbende be l ll cll over du te nemen maatregelen in oveileg geurden en litbbcn door don hoofdiiii ciiiuur ecu oulv eip voor de hcrslelliiig der kaden duen opmaken De koilen dier her telling bedragen tliaus ƒ j4 55ü Op i u aan do Vi der ƒ 63 5 ioj toozeggiiil gelijk bc Het corsl de tegenj Do troonredj het vol Ik ve4 ncraal adres yé op nicu mcdewerl waarbij trokken hare ui ouder jll Een van t 1 van t besloten 1 Lond ren te dat fidaal plaats hl vaslclaiiil gesprukcl Europa ten op van 18 WasI deizijdscll ten vai f kubinel het vvoil quasstic klaarde ven werd Eio van dciii guayaiieul 20 kanonl den in vecht pil verslage al Sisten en vieleij Lopez ovcrsehiil de wapd d En naj 44 Ki Het vestigil Lissd enthousml begroet Mac zijn o tuur voJ Prim ol Uuioniall clubs de omstij troepen Men vic in Andal Mess China ni Borc ure is al boord en op stl plofling I met eoi s kisten pi zweept I il die aan den gehi scliepuu zl eijorm Hq Verlicj in ruinii personen vcrdroiihel de havc i t alle mo