Goudsche Courant, zondag 3 oktober 1869

1869 Zondag i Oclolicr N 797 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken Do uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG W NSDAG en VRIJDAG In de Stad g3schicdt de uitgave in don avond van DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG Do prijs per drio maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ü 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonimers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave DE MILLIOENEIV SFEECIL I Thans willen wjj op de redo door den minister van financiën gehouden bij de indiening der staatsbogrooting vooi 1870 breedvoeriger terugkomen Door velen wordt de indruk die zij van deze rede ontvingen wedergegeveii in deze woorden de vette jaren zijn voorbij gegaan de ma ero jaren staan voor de deur Zonder in dergelijke onpractische klaagliederen te vervallen moeten wjj toch ook het feit constateeren dal de bodem der schatkist te zien is Hoe komt dat Het is natnurlijk dat dit op rekening der liberalen gesteld wordt Zij z n als men zekere partjj in den lande gelooven wil de oorzaak van alles dat mingunstigen invloed uitoefent op den toestand van ons Rijk Doch het is gemakkelijker te beschuldigen dan te bewflzen en met t bewgs bleef men achterwege W j zouden even veel of liever even weinig recht hebben op de anti liberalen de schuld te werpen want t is niet do dwaling van ééne partij t is niet het bestuur van dezen of dien minister waardoor onze financiën achteruitgingen De fout zat in ons belastingstelsel die fout zit er nog in en zoolang niet een talentvolle hand zoolang niet oen geniaal hoofd die fout heeft hersteld zoolang blijft ons financiewezen op losse schroeven staan De voornaamste reden van den achteruitgang is hierin gelegen dat wij bij onze uitgaven rekenen op eene overvloedige bate uit Indië Er was eens een man die ecu tamelijk goed bestaan had in de wereld op bcschcidciiewijze kon hij mot zijn niet al te groot huishoutlen rondkomen Maar deze mai h ulhct ongeluk een rijken erfoom te bezitten die fijilcus zijn leven reeds aanzienlijke sommen naii nei flief toestopte daarvan was t gevolg dat t liiiishouden niet meer in ovoreensiciiuniug lilei l niet t eigenlijk iiilvoiiicii w Icii man niiuir dat het op veel weeMerigcr wijzi g vi cT l weid dmdi zij do toeviillige liiilc uil ni s porle feuillc Wel werd oii e vnclid ecii iiiii rli Ziwiii j eiiiaaKt i den v iNi licii l M linicl uiiiiiiii Inj yuU Im vdiiiI o i tUiii ij rli Miciil diil ihiiii gi cn lii ilriigi uiciT 4iil in mr iIiuiumm iIiIc hij gcuii woord lioorcii Oom wrm rijK r noeg om het eene jaar tien en hot andero jaar twaalf duizend gulden te geven al naar gelang t huishouden meer uitgaven had gedaan Oom zou wel nooit arm worden daar or was h te rijk en te verstandig en bij zijn dood dan zelfs bleef do bate niet ophouden in tegendeel dan kwam zelfs t kapitaal in handen En zoo leefde de man vrooljjk voort totdat op zekeren dag oomlief hom schreef dat hij trouwen ging en dat voortaan op geen bijdragen meer moest worden gerekend Daar zat men aan den grond Ben inkomen van 3000 en een huishouden dat vier vjjfmaal zooveel kostte Wie hatl dat nu kunnen denken Doch er was niets aan te doen dan de tütgaven meer in iwereenstemming te brengen met het werkelijk het eigen inkomen en dat was lang niet gemakkelijk Er waren verplichtingen aangegaan die moesten worden nageleefd in weerwil dat zij nij t bekrompen inkomen niet voegden en zoo moest zelfs een deel van t eigen inkomen wordai besteed aan uitgaven van weelde terwijl voor die van noodwendighoid soms geen geld ovtrschoot Dat lo hangt ons Nederland boven t hoofd 1 Onze erfciom is Indië In afwachting op zijn bijdrage worden reeds onze uitgaven bepaald Wij gedra en ons als millionairs terwiil we zonder zijne hulp niet dan met moeite in de noodzakelijke uitgaven zouden kunnen voorzien De kans van Indië te verliezen willen we nog niet eens al te sterk op den voorgrond stellen hot sihijnt bgna even onmogelijk als de trouwlustigheid van den erfoom Maar dit reeds maakt don toestand hoogst gevaarlijk dat WO do bijdrage van Indië vooruit vaststellen vooruit besteden en valt die dan later tegen dan is er feitelijk een te kort dat eerst uit latere bijdragon moet worden gevonden Do minister wijst er ook op aii de dienstjaren voorafgaande aan 1807 meende men uit de liidiselïo bijdrage ruim elf en een half niillioen te zullen trekken en daarvii i wilde lue negen niillioeii beslemmon tot kkking der uitgaven van 186S Gelukkig dut ooor de tijdsomstaudiglicdi ii aan dat voornemen geen gev Ig is gegeven ior 18 i8 was nok reeds een te groofe liyilriige crckenil de werlcelijla bi h iige mI wol ongeveer drie millioen onder do geraamde blijven Toch is voor de achter ons liggende jaren geen zorg meer te hebben Al waren de Indische bijdragen beneden do raming zij waren toch voldoende om de te korten te dekken Tot heden zijn alle uitgaven uit voorhanden middelen te bestrijden Maar op baten van vroegere jaren valt niet meer te rekenen De erfoom is er nog maar de bjjdrageu verminderen Het spaarpotje is leeg Het wordt hoog tjjd de eigen inkomsten van den staat als maatstaf voor de uitgaven te nemen on de toevallige Indische bate tot buitengewone uitgaven te besteden maar niet voor dat het bedrag dier bijdrage werkeljjk is in de schatkist gevloeid En onze eigen inkomsten zjjn werkelijk niet zoo gering De minister gaf bjj zjjne redevoering eenige bijlagen waaruit veel te loeren valt omtrent den financieelen toestand Nu slechts dit In 18G8 was de opbrengst dor gewone middelen ruim 74 millioen dit bedrag zal bij eene meer gelijkmatige verdeeliug der belasting gemakkelijk klimmen reeds nu is do vooruitgang aanmerkelijk Het verschil in opbrengst tusschen de jaren 52 en C8 bedraagt ruim 15 millioen en dit verschil wordt nog groot er wanneer we eens denken aan al die accjjnsen en andere indirecte belastingen in dat tijdsverloop afgeschaft Wij kunnen door ons gedeeltelijk los te maken van de Indische bijdrage onzen toestand verbeteren zonder govaar van onze begrootingen steeds met tekorten te zien sluiten Algemeen Overzicht Gouda 2 October Men zou bijna gaan vermoeden dat de toegevcncllii id van Napoleon alleen ontsproten is uit Ie moedeloosheid van den lijdenden geweldenaar en dat de tijdelijke beterschap hem zijne zwakheid doet berouwen Althans hij is wed r de oude Sphinx geworden die zwjjgend en raadselachtig niets van zich loet hooren Mocht men niet verwaoliten dat onniiddelljjk op het senaatsbe shiit de liijeenroeping zon volgen der wetgevende mac lit die naar huis gcziniden werd oor ij geconstitueerd wii i n nu wil men wa liteii en uitstellen tot na ü ïSC3Csr