Goudsche Courant, zondag 3 oktober 1869

ftmmm lj p PMl É M l jö5iT MWi I iilcue dagbl iile Oolos nicj verschuldigd is bevrijd van i ilen den weg iilcn eu kunnen lu dat hot thans lilt eu vvijzinuinog van kracht eii Kciügde koningin InMpeknssen als ommibsie der lil lijken herbouw an de Goudsche iclit van Dins lige leden voor ll andere korpo echter door de dit j iar onuit vallcn Verder il plaats hebben luten en daarna Il nummers ver I de leden die uwoordig zijn een bewijs van ilo hh otHoicren opn Is te S ure plaats ick jssobieten moeten IIIZ It 22 begunstigers I officieren van de leit wegens ziekte lict leger zullen bu zij ongeschikt gepensioneerd of gea dttt de Amiurgerpligt den lenbage tot baren Ier tweede kamer De tongblaar ie heeft zich thans emeenten heereiiswaardig is dat icr eenigis ziekte ar onder bet rund geen vee van tn niet gezegd ergebracht Men uuneu komen dat t voortgeplant of t hetgeen dan in re stof vermengd Ml deze provincie i blaar gestorven die ziekte zoo ocien worden gebehouden Dat iidigheid te lijden i r die dagelijks ie ziekte dan ook omt kan het niet iiJ7 en zullen nog nan Ivinck vermoord id der deugden Iilieu zegt de Fiiierlitz heette en t ili oeg zou men imineerd hebben verkondigd der woord van be licddorstige incon1 tl soort van misses slacht offers deOf de drijfveer I gelddotst of de v is slechts een in meer of minll i end francs zes iigcnis geworpen i enen zestig dui ïcud moorden pleegt wordt vcrhcii lijkt en onsterfelijk verklaard l e ïii atv knoopt aan deze beschouwing het denkbeeld vast om de legers op te heffen j de tien milliarden daarvoor besteed aan te wenden tot bevordering van de welvaart des volks door onderwijs lerbetering der middelen van gemeenschap enz en de boosdoeners naar IJsland over Ie brengen dat met dit doel ton algemeeaen nutte zou worden onteigend Overzicïit van t behandelde in de zittingen der Staten Generaal 1869 1870 TWEEDE KAMER Staatsbegrootirg voor 1870 Vervolg 2 Bijdrage in de kosten van de verwijd mg der Jutt Kattehbnig te Gouda Onder daglcekening van 13 21 Augustus ISöö is tusschen de coramissie van beheer eu toezicht over de droogmaking van het Haarlemmermeer handelende namens het rijk en burgemeester en wethouders van Gouda eene overeenkomst gesloten betrekkelijk de stichting van een stoomgemaal in verband met deu afstand van de llanepra ii sluis en eenige andere daarbij aangewezen gronden en bruggen In art 5 van dit door den toenmaligen minister bij beschikking van 20 September 1855 goedgekeurd contract wordt bepaald dat wanneer er naar het gevoelen van het gemeentebestuur van Gouda en van gedeputeerde staten van ZuidHolland ten gevolge van de werking van het stoomgemaal te veel oponthoud voor de scheepvaart mocht ontstaan aan de zoogenaamde Jan Katten of Bleekersbrug aan die brug ten koste van het rijk eene voldoende breedte zal worden gegeven In hel begin van het jaar 1867 wendden burgemeester en wethouders van Gouda zich tot het departement van binneulundsche zaken met verzoek dat aan deze bepaling der overeenkomst van 1855 uitvoering zou worden gegeven Naar hun gevoelen toch deed zich het daarbij voorziene geval oponthoud voor de schtepvaart thans werkelijk voor Gedeputeerde siaten van Zuid Holland wier gevoelen insgelijks moest worden gevraagd gaven te kennen dat naar hunne overtuiging de bewering van het gemeentebestuur van Goudii ten aanzien S van het bezwaar voor de scheepvaart werkelijk ge groad was Zg gaven daarbij in overweging met het gemeentebestuur in overleg Ie treden over het aangaan eener nieuwe schikking waarbij tegen intrekking der bij boven aangehaalde overeenkomst aan het rijk opgelegde verplichting aan de gemeente eene som zou warden uitbetaald tot dekking der kosten voor de verbreeding der brug Aan dit voorstel is gevolg gegeven Door den hoofd ingenieur werd een ontwerp opgemaakt tot verbraeding der Jan Kattenbrug volgens hetwelk aan die brug eene doorvaartwijdte van 12 meter zal wordeu gegeven l e kosten hiervan zijn geraamd op ƒ 8000 waarbij nog gevoegd moet worden hetgeen de brug aldus vergroot jaarlijks meer aan onderhoud kosten zal Dit wordt geschat op ƒ 50 hetgeen gekapitaliseerd nogmaals ƒ 1000 bedraagt Tegen uitkeering eener som van ƒ 9000 heeft de gemeente Gouda zich bereid verklaard de verbreeding der brug uit te voeren en toe Ie stemmen in eene intrekking der artt 5 en C der overeenkomst van 1855 waarbij aan het rijk ten aanzien van de brug en eenige andere werken bepaalde verplichtingen worden opgelegd De oudergeteekende heeft van zijne zijde aan deze schikking zijne goedkeuring gehecht De verplichting voor het rijk uit deze overeenkomst voortvloeiende is niet twijfelaclitii daarentegen is het wenschtlijk dat ter voorkoming van alle mocielijkheden aan dergelijke verbintenis een einde worde gemaakt Inmiddels is door het gemeentebestuur van Gouda ouder goedkeuring van gedeputeerde staten met hel hoogheemraadschapsbestiiur v in llijnland eene overeenkomst gesloten tot regeling van de verschillenilc belangen die het hoogheemraadschapen degemeeute hebben bij den af en aanvoer van water naar en van den IJsel en van hetgeen daarmede in verband staat Ten gevolge van die overeenkomst zal nu onk de verandering nan de JanKiltcnbrug op grooter schaal plaats hebben dan aanvankelijk was ontworpen De tegenwoordige brug zal worden vervangen door eene brug met twee of meer openingen te zamen wyd 18 meter en diep 3 meier onder A P De meerdere kosten van dit werk ten bedrage van ƒ 6000 komen ten laste van llijnland Op de begrooling is ten behoeve van dit werk oene som van ƒ UOOO uitgetrokken die aan de gemeente Gouda zal zijn uit te keeren Uittreksel uit de Memorie van tociichiing op deu staat van begrooting der luk en Uitg van de Gem Gouda voorde dienst vau 1870 Vervolg Sfl 2 Do post onderhoud van het jaagpad langs de Gouwe en daartoe bohoorende werken is met ƒ 2160 verminderd Hel voorgedragen cijfer wordt voldoende geacht om do daaruit te doene uitga feu te bestrijden alzoo er in 1870 geene buitengewone vernieuwing van schoeijingwerkcu zal plaats hebbeu De te doene uitgaven bestaan in het onderhoud van het jaagpad de achoeijingcn en bruggen alsmede voor het uitdiepen van de Gouwe 6000 en het ouderhoud van kaaimuren meerpalen schoeyingen enz in en langs den IJssel benevens het bevaarbaar houden van den Turfsingel J 3000 Te zamen ƒ 9000 90 3 Onderhoud ran het Amsterdamsohe enGoudsche rijpad en van den Zwartenweg ƒ 660 Leuningwcrk langs het Eceuw Verlaat f 200 Onderhund van de gebouwen enz aan het Amsterdimsche en Goudsche rijpad en aan de Oouilschesluis ƒ 90 Onderhoud van de schietbaan ƒ 650 Te zamen ƒ 1580 91 4 De post dag en weekgelden der werklieden enz is verminderd met LIO ordendehet thans voorgedragen bedrag gcnoogziam geachtom de kosten te bestrijden niettegenstaande hetvoorstel om de be oldig vim den boekhouder bijde fabricage met 50 sjaars te verhoogen endiens jaarwedde vast te stellen op ƒ 500 dewerkzaamheden aan die betrekking verbonden zijnzoo menigvuldig dat eene vcrhoogiug wordt geachtbillijk te zijn Het vaste personeel der werklieden beslaat uit 4 timinerlieden waartoe vereiseht wordt 1413 4 metselaars 1300 2 opperlieden en een jongen 597 1 loodgieter 312 2 verwers en noodhulpen ƒ 748 3 dijkwerkers 990 4 atraatmakers ƒ 1212 3 opperlieden 720 1 smid eu een jongen 460 2 personen tot het reihhouden der urinoirs 208 1 fabricagebe diende 156 Voorts wordt beschikbaar gesteld Voor het wieden der markt 200 Voor aankoop en onderhoud van gereedschappen 391 Voor bezoldiging van den boekhouder bij de fabricage ƒ 500 Vuor fabricage onkosten 250 Voor arbeidsloon tot hel vervoeren van steen klei puin zand en verdere maiefinlen alsmede voor steenhnkken schoorsteen vegen en voor tijdelijke werklieden in den zomer 1100 Te zamen 10550 95 8 a de bezoldig van 2 gaardermeesters ieder 4 ƒ TOO 1000 b die vanden boomsluiter ƒ 312 c de pcrcentsgewijze bclooning van deu gaarder aan de Goudsche sluis onder Alphen 15 d de kosten van registers 150 e kosten van vuur en licht in de kantoren 40 Te zamen ƒ 1517 Hoofdstuk 4 97 1 Bezoldiging van 5 commiezen i 365 ieder 1825 Huur van een lokaal tot hulpkantoor 52 Idem van grond waarop een hulpkantoor gebouwd is 3 Vuur in de hulpkantoren 100 Licht in dezelven 50 Kosten van registers enz 370 Idem van vervolging 100 Idem op het innen van schoolgelden ƒ 100 Te zamen 2600 Hoofdstuk 5 99 1 De jaarwedde van den Commissaris vanPolitie bij Kon besl vau deu 12 julij 1809 r 22 met ƒ 100 verhorgu zynde zoo is hetdaarvoor uitgetrokken cijfer met dal bedrag verhoogd 100 2 Het voor dezen post voorgedragen cijfer even hoog als dat van hel vorige jaar dientom te voldoen a de bezoldig van den Inspecteur van politie 600 b die van 2 agenten der 1 klasse 350 ieder 700 c die van 3 agenten der 2 klasse f 325 ieder ƒ 975 d die van tijdelijk in functie Ie siclleii builenacwone agentriÉ en verdere kosten van poluie 250 e gratificatie cisii uo door den burgemeester aan Ie agent te vrrleenen 125 Te zamen ƒ 2650 4 a do bezoldiging van 3 torenwachters aJUA ieder ƒ 300 b die van Ib nachtwakers waarvan er 9 tegelijk dienst doen welkeii der met 60 cents per nacht beloond worden makende voor 365 nachten 1971 c kleine onkosten ge iamd op 9 Te zamen 2280 5 De koslcn van onderhoud worden geraamd op 45 Die vau vuur en licht op 100 L e zamen ƒ 1 15 104 6 Het bedrag der aanbeslcding voor 210 giislantaarns 6000 Voor de lantaarns diebuven dat geial branden 1300 Voor olie Ic verlichling bij afzetting van straten 2uO Tizamen 7500 105 7 Vuor ondi ihouJ der bniidspniKii Is 140 meer uitgetrokken dan bij de vorige begr met het doel om daarvoor aan te koopen twee e tiucteurs waarvan er een aan de poliiiewaeht en eeu in het raadhuis zal worden geplaatst 9 De kosten der schutterij zijn met 553 15 verminderd in overeenstemmiug met dedoor den schuttersraad voorgec ragen begr vaninkomsten en uitgaven 10 Voor kosten der Weerbaarheid is hetzelfde bedrag als bij de vorige begr uitgetrokken de voorgedragen som is bestemd tol verwarming enverlichting der zaal gebruikt voor de oefeningenin den wapenhandel 11 Bij de vorige begr werden voor het bedrag der kosten van het huis van bewaring endie voor j verpleging van veroordeelde personen twee afzonderiyke posten gebragt Bij deze begr zijn die posten vereenigd waarvoor hetzelfde cijfer als vroeger is uitgetrokken Worilt vi ivülgd Laatste Berichten Madrid l Oct De Gaceta zegt dat te Barcelona en in het overige gedeelte van het Schiereiland volinaakle rust heerscht Men verzeken dat de afgevaardigde Toarizt door de gebeurtenissen Ie Barcelona en Tarragona gecompromitteerd is Madrid ÖO Sept De Gaceta meldt dat verscheidene benden insurgenten in de provincie Barcelona de spoor eg co nmunicalie afgebroken en hier en daar republikeiiische junta s ingesteld hebben maar bij de nadering der troepen hebben zich overal de Junta s ontbonden en zijn de opblaiidelingcn gevlucht Gisteren openbaarden zich te Xeres eenige verscl ijnselen die aanduidden dat men wanordelijkheden voor had doch door de energie van den kommandant is de rust gehandhaafd Weenen 1 Oct De Abendpost deelt een telegram mede uit Tientsin van 8 September van den admiraal Petz aan den heer v Beust meldende dat hetOostenrijksch Chineesch handelsiractaat deu 2 September isgeteekend De Oostenrijksohe expeditie is vervolgens naar Japan vertrokken i eiiieni le Berichten A iettcgcustnaiiilc liet gezwets iler Hussische binden duurt tic opstand der Kirgi uu voort Dü vereeiiigde stiitcu losbcu inanudelijkfi liet dubbeli tif wat de wet Vuor ohnjft Men verwacht de bijceoroepiiig der Fransche wetgevende macht tcgeii do eerste dagen van november Cauzio eu de overige Garibaldisteu te Genua zijn vrijj esproken Het kanaal vau Snez is vol ooid ca mt u stoomt 15 uruu van het eene naar het uderc einde To New Vork dreigt wtder eene finaucieele crisis de failtissernciiten iju reeds begonnen l ü n geiring van Peru beeft twee milliücnen tonnen guano verKucht aan handflbhui eu op het vasteland liet druk bezochte moordvcld m l anlm krovelt van zak kcnrolleis Vuor het standbeeld van Boerliave zijn uit Parijs Brusstl ItüLterdam Leeuwarden enz ingekomen 12 modellen waaruit eerstdaags eene keuze yal geschieden Een dolle hond te J ondcn huft voor vijf weken negen personen gebeten waarvan reeds drie aan do gevolgen zijn overleden De sultan zendt troepen naar de grenzen van Montenegro bpanjc zal de betrekkiiigen init Mexico weder aankuoupen en beginnen met een handtlsverdiag liet Noord Sleesttijkfiche adres oni vcreeniging met Denemarken telt reeds U ftfiO onderteckeningeu De uitzetting der longeludeu uit Frankfort blijft aanhouden l e snltan heeft ijn minister an financiën weggejaagd omdat hij U cw verkwistingcD reclameerde Uü in PüUn ten behoeve van den paus ingezaraele gelden zijn verbeurd verklaard en in do armenkas gestort ierschc dames bedelen in de dagbladen voor de pauselijke zouavcu Do verkoop van opium in Ping Indio brengt jaarlijks op 112 en een half miUioen gulden Men beweert dat keizer Napolcou aan Clarendon heeft verklaard genegen ti zijn met ontwapening te beginnen In de uê k a i 19 en 80 september worden in Lngelaud 45 schiitbreuken geteld Te Luerpoül is men reeds begonnen met het bestellen van zeer I ngc Vi ilGADERING van den CEMEENTIÜIIAAD Vrijdn 1 October Tegenwoordig de heercu van ergen IJzendoorn voorzitter do Grave Prince Uraggaar Wesierbaan Buchner van Straaten Droogleever itcutinger De notulen der vurige vergadering woi den gelezen en goedgekeurd V eu heer I ujten is bcriclit iUo ekomen dat hij crhii Qidt deze vcrgad Tinj hg te wonen i u c icH van II Itiirt Tcr oekuide in aanmerking te kom om de betrekking nu n üdliulplijkdragcr ter vimc rui niris aii 1 iii der Uijl vorzoekeade tegdu 2 i Nü a ontgint aU bulpoiuUi wij er ten gevolge zijucr f