Goudsche Courant, woensdag 6 oktober 1869

Waarschuwing aan den Veehandel Do llecren J COWARD Cie Makelaars in geslacht en levend Vee te Londen waarschuwen hij deze aan do Veeliundelaars in het algemeen dat hun voormalige Boodnehaphoper ABRAHAMS alléén voor de dienst aan de laudingpkatson is ontslagen cn in geene bi trckluiijr t huno hriiia stiiiit cn iiiiiiiiier tot de administratieve behandeling was toegolak n Zij hevckn hiMine lirma in de voortdurende gunst hunner jreëerdo zenders zoo ru mschoots gl Iloli ll Lo NDh N 27 Si pleiuber 809 TT T II 1 p ¥ ii t iM 1 ko tcii Viiii oMdirlinud vnn diMi weg van dr Iloiliiriri iiidcr Kriilin i ii tot imii divc jcmcciilo UU 12 Voor uitkLcring iiiiii hel Itijk vim liet aiiiidticl ill de kwaJo postuii ia ƒ 150 miudor uilgetrokken 151 17 De post kosten op het aanbesteden van werken is verhoogd met 900 op grond van de aanzienlijke in 1870 aan te besteden werk b Ken gelijk cijfer is daarvoor onder n ól in Htvnng gebragl Hoofdstuk 11 15 1 De voor onvoorziene uitgaven voorgedragen som is met 2030 verhoogd Zij strekt tevens tot aanvulling van sommige posten op de bcgrootiug van uitgaven aangewezen Laatste Berichten Madrid S October Op den 2den Get zijn de repubhkeinschgezinde vrijwilligers te Reuss in de provincie Catalonii in opstand gekomen ïc üejar in de provincie Kstramadurn heeft de bevolking da gevangenen willen bevrijden maar is de orde hersteld door den republikeinschcn nfgevr rdigdc Een georganiseerde bende heeft te Huescii de poorten der gevangenis geopend en do troepen der regeering verslagen De bende wordt nnngcvocrd door den afgevaardigde Joaritzto Te Xeres heerscht roodiinige beweging dat men voor ernstige gebeurtenissen aldaar bevreesd is Tc Madrid is het rustig Madrid October De republikcinsche benden in Catalonie kunnen lich niet staande houden tegenover de troepen maar zg voeren eeu vcrnielendcn oorlog In Andidusie bestaat slechts eene bende van 200 man In Gallicio heeft men zich gisteren van eene bende roeester gemaakt In de overige dielen van het schiereiland heerscht rust Pc Cortes zullen heden stemmen over het voorstel tot schorsing der constitutioiici le waarborging Kopenhagen i Oct Do koning heeft de zitting van den rijksdag geopend met een troonrede waarin o a gezegd weid dat de algerneone vreugde bij het huwelijk van den kroonprins iiin lcn dng gelegd teu waiirborg is voorde synipiillii des volks voor het koninklijke hnis Z M beloonde zich daarvoor ten hoogste erkentelijk Die sympathie dus sprak de koning vervolgens hebben ook de in SIceswijk wonende Denen aan den dag gelegd j hebben aan het jonge echtpaar en aan hel koniuklijlc huis de trefltndste ben ijzen van deelneming en toewijding betoond zij hebben daardoor betuigd dut zij lief eu leed met ous wenseheu te dcelen Even als de Noord Sleeswijkers vertrouwen wij op de herecnigiug met hetgeen Deensch is sn zijn wil De Truisische regeering heeft ongetwijfeld in ds bestaande betrekkingen nog geen voldoende aanleiding gevonden om de aangevangen onderhandelingen voort te zetten Onze overtuiging omtrent hetgeen door de gerechtigheid en het welbegrepen belang van beide staten vcreischt wordt slant echter zuu vast dat wanneer de Pruisische regeering van hare zijde dezelfde opvnlling mocht doen gelden hel ook zeker tol een vergelijk zou komen wnariioorJe vriendschappelijke betrekkingen tussclieu Pruisen en Denemarken duurzaam bevestigd zouden worden Voorts werd in de troonrede geconstateerd dut de natie zoowel iiitellcetneel als materieel vooruitgaat Belangrijke spoorweglijnen werden onlangs geopend andere groole openbare werken worden voorlgezet Een rijke oogst bevordert den l indbouw CU den handel waardoor de lasten door de bevolking te dragen worden verminderd De regieriiig wenscht door de binnenlandsche ontwikkeling d s rijks zijne onafhankelijkheid te verzekeren De clausule betreffende jSleeswijk werd levendig toegejuicht Madrid 4 Oct De Corlts hebben bij het Gouvernement een Hetsont crp ingediend strekkende om den minister te machtigen nile plaatsen waar wanordelijkheden zullen uillirckeii in staat van beleg te verklaren Tijdens de zitting heeft eene daartoe benoemde commissie over dit wetsontwerp een gunstig rapport uitgebracht Do opstand der republikeinen breidt zich uit Jn iitaloniu hebben ij hun hoofdkwartier te Muiucsii en os aiideic benden in Andalusie het hunne te Medina Sidonia opgeslagen De ciindidatuur van den berlog van Genua wordt bcschoiiw l sehipbieuk Ie hebben geleden Genieiii le Hericlileii Du Khift o Su II lio IS iMildüiu iii wirKiiiff Ivvi c krmli li a IttMiHtioormii iiiliijt ii ith unll tst iii lid iliil t u likniniigiu van Spniiju livtlt hu ii maiidiuit Mailuit ttuig milbuikii Voor lt nvlnl lii trikkiivm ili r slnrlitolTi ra v n ilc rnmit m tl knh iimijii ti Avim lili in N Aiiiiiikii ih i ii liitlr iiiilhuin uhleiiï iii t iiiiuKI lIiL llii j utlrüiii i tu l unjii It UI tliii nvoiul uui vvuciisdn jl biiiiiou cui uurtijilH affrubriiiid De ouilcrzetiBclic kubcl dio Tuuih vorbïiidl im t ra hnri gcbrokcu cii knu iu goou t co luuiiilei liurHtcUl wordtin Voor do verougelukte Sakaiichc iiiijiiworkcrd i reeds 350 000 thl geincasacord Zesmnal m vierdagen hcoft dn lïoicrsvho knmer bcjtrocfdccn prcsidout te beuoemuu de buidu mededingers hebben cu behouden 71 stemmen Men begint de hoop to Torden dat or ernatigo Rprnko ia vnn nlgeinceno outwapcnnig Negen KotterdiirnHcho veruordjcMen Dostaan c s hebben vergrcfB gratie gevraagd Gedurende d corete negen nioanden dezes jaars heeft het iNedurl Zendelingageuooturhap ruim 40 duiicoiid guHen ontvangen ann giften cu Icgiiten Men berekent dnt de vlukte tusHehcn Pantin ca Aubervilliera dezer dagen bezocht is dour 4 u 5 munl honderdduizend uieuw gicrigcu Honderd werklieden van drukkeryeu to Hftvro wi igercn des zondags te werken De onveiligheid der omstreken van Korao neemt cdcr zeer toe In Galliciu en op den landdag heeft de Poulachc partij verreweg de meerderheid Te icerbrock is in de laatste zes niaaudcn op 700 zielen geen onkcl aterf evol voorgekomen Woensdag niieht jl ziju m do akalKcho atnd Zithupnu 42 huizen en 31 volle aehurcn door brand vunufld lÜO gczinntn uitmakende 700 itci oucn ijn vnn dak hiroofd Do exkoning van llauuver heeft bij do laatste lluelualieu der Wceuoi btiura viur milhoon verloren Jn Mexieo heeft Juare do meerdorheid behout en hij de verkiezingen Dü DuitHchü Turners hebben 9000 tbr bijeengebraeht voor cn monument tor cere van Jahn in du Ilasenhoide In de rarijsehs natiouolc gurdo vertoonen 7icb brginsclrn van insubuidmatie Niettegenstaande al de fraaie toezeggingen wordt n Ic Paiijs nog altijd een aantal vreemde daghladen in bthlug genomen In Engeland Srhotland en Ierland 7ijn 1 280 000 Kinderen verstoken van onder ijs Het iSaksische stadje Franenstein is zondag nacht geheel vernield duor brand Burgerlijke Stand Gi UoubN 1 Oet Dlizabeth Suphia Adiiana ouders J Jullie eu W S vnu Scbaik 2 Adiianns oudirs J Itioükhuisen tn V Zwnninbiirg U illu Iniiim oudcis J V UI Dorp cn W an Kicnfibcigen 3 Maua Jaeoba ouders G van Kijk ii A M behiick Maria Llizabeth oudurtï J Ijindert cn J K van Leeuwen Khzabetli ouders A van Omme en K dfi Jong OvbULEDbN 1 Oct M K Tekkilcubnrgh wed A van O Hess Cj j G Jöukcr 15 m 2 J liui man 7 m T P J Caniphuiïen 3 j 4 m 3 L M lIoogcFwanid 15 m A E M Sonnf 2d 4 J i traver 15 d 5 W C do Koning 4 itn ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van eene welgeschapen docliter E A M A IJZENDOORN geliefde echigenoote van A ï VAN AKEN Alkmaar 2 ckiber 1809 Heden overleed aan eene kortstondige ziekte in den ouderdom van 65 jaren onze geliefde Moeder Mejufvrouw MAllIA ELIZABETH TEKKELEN13ÜKGH wed van den Heer ANDlfBAS vas ÜOSTEIIHOÜT HESS Uit aller naam J L VAN OOSTERHOUT HESS Gouda 1 October 1869 Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven Heden overleed ons geliefd oudste Zoon TEUNIS PIETER JACOBUS in den aanvuUigen leeftjjd van drie jaar en vier maanden i W KAMPHUIZEN Jl W KAMPHUIZEN oNOK Gouda 2 October 1869 ♦ Voor dl vrlo brwijzoil vmi ilrrliimiin ZOO bjj dl Oligi ilfldlii id lii t Ovriludi Begraven van niiju waardi ii Vi iii r hetocnid betuig ik mün hartciykeu dank C VERLOOIJ Gouda 4 October 1809 Hot BUllOERLIJK ARMBESTUUll voornemens zijnde de leverantie van p m 130 000 turven aan te bent den noodigt belangbebbenden uit daarvoor hunuc biljetten van inschrijving benevens een monster vóór don 13 October e k iii de zoogenaamde Kapki of AiiMkAii R alhier in te zenden alwaar van af heden do Voorwaarden der aanbestedingter lezing liggen Namens liet Burgerljjk Armbestuur A UOMEIJN Voor W i OST UROST Seer Jioui A den 2 October 1809 OPEMÜllË VEIIKOOPI G te LEKEERKERK ton huize en anu de worf viui den lieer Jii de JONU op ZatiadaglO October 1809 te 9 ure va HUISRAAD en INBOEDEL MATERIALEN en i E REE D t t H A PP E N voor SCHEEPSBOUW diverse AKEN waaronder één in aanbouw enz door den Notaris MONTIJN te Gouda Daags te voren te bezigtigen 1 ClIIR f mf4Hüïil®ll DENTISTE Du holde Buurt Gouda Door nieuwe vinding worden de piinljjkste tanden en kiezen verwijderd Hjj zet kunst tanden en gebitten in op goud zilver en caoutchouc die op het ziekelykste tandvleesch geplaatst worden zonder het uitnemen der aanwezige wortels Ook repareert hij stukken van andere meesters Al deze bewerkingen geschieden volgens de laatste verbeteringen Onfeilbaar Middel TKfiEN Wandgedierte Gevestigd als Dóput houder van bovengenoemd middel der Gebrs L J teb HALL fc Ouderkerk a d IJssel heb i c de eer mij door deze gjlegeulieid aan te bevelen tot het zuiveren van panden meubelen enz Ingeval men imM zelf iets dergelijks zou willen reinigen zijn de middelen per kan of per halve kan met gebruiksaantvijzing by my verkrijgbaar gesteld belanghebbenden gelieven zich alsdan te adresseren per brief onder het motto S B C R E T bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Van de slipste geheiinJiouding kan men verzekerd sijn Radcrstoomboot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens O uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 urtn Dagelijks Retourhiarten 18 De nï Dl In met moet j dit zq verwijl den vl we kj zien men kort zien c held daan al dit bed gemakl We iiJ dat Ie gewoai kamer gewiclJ Wat zelf rei Voor i Voor il Wijl door en do tick Ie gen lol De nagejio jaar 1868 meernii bjj au is tuurli tenlaii l vpreisi II algeziin kumei ZOlldrl hoofd tl bezuiiiia De J