Goudsche Courant, vrijdag 8 oktober 1869

rnm mm I Wl l lWli lll d heeft geslagen ini de laatste heeft n diit het hiiar iia hare tcrugt pen do aan do 1 i cr zich zeer op van het bijeenzijn Hij moet herhaalde li h zal verheugen ileelt dut er geen bijeeuroeping der leeft nu al den tijd en en de vrienden lachen in hiiu Iratry gaarne den ll elingen voor de l i iUeu zien waar Ier droevige figuur p ingen die nog Lil zegt bepaald is dan znl meu elorale campagne ulirg tot de vol ogelijk om on rk te gaan Indien de gemoederen Ie lip de ttte wilde te hebben voor kunnen handelen n gaandeweg on leiichten kan men f e nemen de allures de regeering van Iruhten moet meu melden dat de Ina IS om er uiet N D tr slag va liberale ligen ti d weder preiden aii iga nide larck en jne aniut ijon die door ceno jartij tegen den irdcn Zij brengen aanstaande bezoek k de daaruit gelde eene toenadering n verband Wij vertrouwen mede li t aan al die be1 kei waar woord c de zaken bekend irukkingen uit hetll lrekt ongerijmd llJ K de houding der die de aandacht k en D it de re rciultaat heeft ii ondanks fle vele die in den laalsten Iclit Toen de ge lisnhe richting had i rmede dat men cli voorstelde zelfs t succes bewees lerwaclilingen ijdel llKomeen Overziet UI blik al de maat i moet het ons vt lan dergelijke be regering en dit heel onmiskenbare lekenen de V e liunnen en agenten i iireijelen die men i ianier wordt het o nuodigc tegen f ieriiig wordt in liet was eenvou l welke de minis tii ircn op hnn post kniic vruchten hun lAND IKll i cn ure had eeno IN i Qn heer vim c U vergeefs ge zocht naar ccn lek dat zich verraadde door do gaslucht on bij vernieuwde poging van den bewoner om dat gebrek op te sporen ontplofte het gas dat tusschen het platfonds was opgehoopt met zoodanig geweld dat de glazen naar buiten vlogen ramen en deurkozijnen ontzet en andere vernielingen veroorzaakt werden zonder echter brand te doen ontstaan of iemand te kwetsen Z M heeft benoemd tot ontv der rcgistr voor geregt en admiuist aden en der domeinen te Leeuwarden den hr mr J V Quintus thans te Dockum en tot ontv der registr ea domeinen te Uulsward den heer U L de Grave thans te Medemblik Van wege de directie der Nederl stoombootmaatschappij ziet het licht eene brochure bevattendeeenige korte beschouwingen over de stoomvaart opAmerika Heeds sedert twee jaren bestond bij hh directeuren dier maatschappij het voornemen eenstoombooidienst op Amerika tot stand te brengen uit hoofde zij die beschouwden als eene buitengewoonvoordeelige geldbelegging voor den ondernemer enals het middel om Nederland een behoorlijk aandeelte doen verkrijgen in den zoo grooten handel tusschen de beitïe wcrelddeelen Zy werden echterteruggehouden met dat plan opentlijk voor den dagte komen uit vrees dat zij wellicht moeite zoudenhebben het beuoodigde kapitaal Ie vinden in reederijcn toch werd in lateren tijd veel geld verlorenen deze zoo uitnemend nationale en vroeger zoogeliefkoosde geldbelegging is thans minder gezocht Dezer dagen is echter de belangstelling in deze zaakin hooge mate opgewekt voornamelijk door het geschrift van den heer Jansen get Ken brug overden oceaan en algemeen wordt erkend dat wel nietszoo geschikt is een nieuwe iinpulsie aan handel ennijverheid te geven als juist het tot stand brengeneeiier sioomva irt op Amerika l ie herleefde belangstelling heeft directeuren den moed gegeven met hetplan voor den dag te komen De deelhebbers dermaa schappij zijn bijeengeroepen om te beslissen overeen voorstel lot uitbreiding der maatschappij en omde dienst op Amerika onder hare lijnen op te nemen In afwachting van het te nemen besluit zetten hh directeuren in lieiloelile brochure uiteen hoe naarhunne meciiing een zoodanige dienst zou moetenworden ingericht Zij bespreken de soort van schependie men zou moeten bezigen de keus der verbii dingspunten en de quseslie van het subsidie waarbij zij in vele punten verschillen met den heer Jansen Zij mecnen dat men muet beginnen met eene rauandelijksche dienst en wel met vaartuigen van een groot charter vaartuigen van een klein charter kunnen slechts verlies geven en bij welslagen kan men lalcr elke H dagen of ouk wekelijks eene boot doen vertrekken Als verbindingspunt stellen directeuren voor Vlissingen en New York Wat hel subsidie betreft dat volgens den heer Jansen de onderneming zou noodig hebben meenen directeuren dat met schepen van groot charter van niet overdreven snelheid en met bestemming naar New York ook zonder subsidie de zaak gunstige resultaten kan opleveren Is echter de ondersteuning van het rijk in deze niet noodig die van het Nederlandschc volk zou de maalschappl niet kunnen ontberen en mocht het plan goedgekeurd worden dan zal zij daarop wellicht een beroep doen in de hoop dat die ondeijteuning haar zal ten deel vallen Dezer dagen is gemeld dat van regeeringswegeaan de tweede kamer der staten generaal wederomis aangeboden het wetsontwerp tot regeling vanhet hooger onderwijs Dat ontwerp is gelijkluidend aan dat in het vorig zittiugjaar aangeboden Sieelitsenkele wijziginsen zijn daarin gebracht Zoo is inart 10 o a eene nieuwe § ingevoegd len gevolgewaarvan het eindexamen voor hen die aan een gymnasium het onderwijs hebben bijgewoond ook betreftdie zich op de studie der godgeleerdheid zullentoeleggen de vakken vermeld onder o b c d e n o benevens de bewijzen dat de eaudidaat met gemakde schrijvers in de fraiische hoogduitsche en engolscho talen verstaat In art 108 bctrciïende hettweede examen voor de sterrekundc wordt onderlilt c de tucgcpastc mechanica veranderd in theoretische mechanica en wordt in art 120 over hetmeesterschap in de polynesische letterkunde weggelaten de bespiegelende wijsbegeerte en hiire geschiedenis Aan de leden der provinciale staten van Ziiidllolland zijn dezer dagen ron lgedeeld e n aantal stukken deels ter behandeling in do eerstkomende najaiirsvergaileriiif deeh ter informatie Eerslgenoemdc be ituaii uil I rapport van ile comini ii uit dr provinciale staten van Zniil en NüOi d llolland benoemd hij besluit van i November Ififii hej ll iiiilc de ophoiring rier amiiaehteii iu Rijnland Deze opheirmg was reeds bij konink Igk besluit van 7 Juli lSfi4 in beginsel vastgesteld doch werd de uitvoering afhankelijk gesteld van minnelijke schikking welke ton opzichte van 13 ambachten tot staud kwam üij besluit der staten van 1866 werd eene poging gedaan om tot uitvoering van het beginsel ten aanzien der overige ambachten door provinciale verordening te geraken doch faalde die poging op de bezwaren van den toenmaligen minister van binnenlandsche zaken t November 1867 droegeu gedep staten eene nieuwe ontwerp verordening voor waarbij aan s ministers bezwaren weid te gemoet gekomen en welke de vereenigde commissie na nauwkeurig onderzoek gewijzigd met het oog op billijkheid en ter voorkoming van tal van excepties van de zijde der belastingschuldigen thans aanbiedt Door deze gewijzigde verordening acht de commissie de belangen van al de nog overige ambachten geregeld met uitzondering van drie in Zuid Holland te weten Eijnsburg Oegstgeest en Soetermeer en dragen de Zuid Hollandsche leden bovendien 2 ontwerpre glementen ter voorziening in die behoeften voor Onder de laatste behooren 1 wijziging van het reglement op den Alblasserwaard bepalende schadeloosstelling van af 1 Januari 1870 voor de kubieke meter stère uilgegraven grond op 20 cent en 2 goedkeuring door den koning vau de provinciale rekening over 1867 Als eene merkwaardige bijzonderheid meldt men van den Moerdijk dat bij de vergravingen van den rivierbodem op ruim 20 el onder Amsterdamsch peil eene belangrijke hoeveelheid beenderen voor den dag is gekomen van ecu kolossaal dier vermoedelijk behoorende tot eene zeer ver teruggaande periode der aardvorming olgeus deskundigen schijnen zij behoord te hebben aan een exemplaar van het geslacht der mastodonten of wel der rhinoccrossoor len O a bevindt zich daarbij een gedeel c kaak met vrij goed geconserveerde zeer ontwikkelde kiezen Men meent dat de vondst naar het rijks museum te Leyden zal worden opgezonden Het wels ontwerp tot regeling voor het rgksoiulerwijs in beeldende kunsten is ongewijzigd bij de tweede kamer ingediend Met verwerping van het denkbeeld van subsidiëering van gemeentelijke teekenscholen wordt aan ccn degelijke rijkskweek school de voorkeur gegeven De kosten ad ƒ 20000 worden door den minister gehandhaafd De plaats waar de akademie zal gesticht warden wcnscht ilc minister niet in de wet te nocme zonder daarom afkeerig te zijn van het door Amsterdam aangeboden subsidie of gebouw Ook is rondgedeeld het ontwerp tot regeling van het veeartsenijkundig staatstoezicht en politie in de vorige zitting onafgedaan gebleven Het is gewijzigd en zeer vereenvoudigd Eene geldelijke bijdrage van den veehouder tot bestrijding der kosten van het staatstoezicht wordt onraadzaam geacht Ken ontwerp tot regeling van het onderwijs in de veearlseiiijkunde zal in gereedheid gebracht worden mits vooraf beslist worde over de rijks landbouwschool Bij het gewijzigd ontwerp tot codificatie der verordeningen enz nopens de grondbelasting is eene nieuwe memorie van toelichting gevoegd tevens nis antwoord strekkende op het sectieverslag Het is der regeering bgz onder aangenaam geweest uit hot verslag te vernemen dat haar streven om de thans bestaande verspreide verordeningen uit Franschcn en laiercn oorsprong te vervangen door wettelijke voorschriften welker inhoud door de belastingplichtigen gemakkelijk kan worden nagegaan allezins werd goedgekeurd en dat de kamer algemeen genegen was om tot het tol stand komen van deze wetsvoordraclit mede te werken Terecht wordt in het verslag aangemerkt dat rechtszekerheid een eerste stap zal zijn om tut verbetering vun de heffing der grondbelasting te geraken De regeering wenscht dan ook dat deze voordracht als zoodanig worde a ingemerkl daar het haar voornemen is gelijk reeds in de vroegere memorie van toelichliiig is aangcmerkl daarbij met stil te staan maar daarna de grondslagen der heffing voor zooveel de gebouwde eigendommen betreft tol een onderwerp van overweging te maken De kamer van kooph indel te Dordreclit heeft in een brief aan den minister van binnenl zaken hare gevoelenfi uileengezet over de stoomvaart op Amerika Daarin wurdl vooral gewezen op het voordeel dat het rirouwcrshnvtnsehe gat en de ligging van Dnrdrcetit iiiiiibicdt voor eene bijna onmiddellijke vestiging v ui eenen dienst op Amerika en op Willcmsdorp als heler uitgangspunt dan Vlissingen Tusschen New York en Norfolk als bestemmingsplaats durft de kamer geen oordeel vellen Men selirijft uit Aintlrnl im Dat de behoefte aan de gelegenheid lot het verkrijgen van op mbaar lager onderwijs in div e hoofdstad nog altijd groot is kan blijken nit l el feil dal er voor de zoogenaamde tusschcnscliolen lucer dan 500 candidaten zijn ingeschreven die op dit oogenblik gccne plaatsing kunnen krijgen Indien wij aannemen clat een deel daarvan reeds bij voorbaat is ingeschreven en daarvoor om de ccn of andere reden geen directe plaatsing begeerd wordt dan zal toch het overblijvende gedeelte eerbiedwaardig genreg zijn om het gemeentebestuur iu deze tot spoed aan te zetten opdat do voorstanders van het eventueclc schoolverbond althans in Amsterdam de ouders kunnen toeroepen gij kunt uwe kinderen ter schole zenden de gelegenheid bestaat aan u en niet aan de gemeente de schuld van hel schoolverzuim uwer kinderen De kiesvereenif ingde Grondwet te Amsleidam heeft tot candidaat voor de tweede kamer gesteld den heer Mr N J den Toi secretaris der kamer van koophandel en wel met 43 van de 61 stemmen de heer Bosscha candidaat van Burgerflieht bekwam 16 stemmen De liberalen zijn dus verdeeld Voor den gemeenteraad hebben beide verecnigiugen den heer II M de Vries candidaat gesteld Tot candidaat voor het lidmaatschap der tweede kamer is door de behoudende kiesvereeniging Amsterdam gekozen de heer Mr E H s Jacob uit s Gravenhage voor dat van den gemeenteraad de heer Mr J K Corver Hooft oud wcthouder van financiën Laatste Berichten Berlijn 6 Oct Heden heeft de koning do zitting van den landdag geopend met de volgende troonrede lii de aanstaande zitting zult gij geroepen worden om uwe aandacht te wijden aan gewichtige vraagstukken hetrellende het heil dor monarchie en de verdere ontwikkeling onzer wetgeving Ofschoon het vooruitzicht op het behoud van den vrede en de in het algemeen gunstig uitgevallen oogst gegronde hoop gaven tot het Irapsgovvijze toenemen van s rijks inkomsten is echter de toestand der financiën nog niet merkbaar verbeterd Uit het u voorgelegd volstandig financieel verslag over het jaar 18C8 zal het u blijken dat ten gevolge van dringende omstandigheden de inkomsten beneden de raming bleven en aan den anderen kam de staatsuitgaven overschuden zijn zoodat deze laatsten met behulp van de beschikbare middelen niet zijn kunnen gedekt worden Met het oog nu op dezen toestand is het t streven mijner regeering gtweest door eene vermeerdering der inkomsten van den NoordDuitschen bond het aandeel dal Pruisen in de bondsnitgaven te dragen heeft te vcriigten doch ook deze pogingen hebben niet tot het gewcnscht resultaat geleid Van daar dat hel onmogelijk is geweest in de begrooting voor het volgend jaar die u eerlang zal voorgelegd worden de inkomsten en uitgaven met elkander in evenwicht te brengen hoewel toch de laatsten zooveel doenlijk besnoeid zijn Derhalve ziet mijne regeering zich genoodzaakt tot gehcele dekking der staatsuitgaven een nieuwen belastingaanslag te baal te nemen Immers het herstellen van orde en evenwicht in de finauoicn is lot de geleidelijke ontwikkeling en tot den geregelden loop der staatsinstellingen onmisbaar Hiermede mag dan ook niet gcdraaUl worden de noodige oH ers moeten ten spocdigs e gebracht worden wijl vertraging ze slechts te zwaarder zou doen wegen In de overtuiging dat gij deze zienswijze met mij doelen zult lurf ik vertrouwen dat gij aan de voorstellen mijner regeeriug uwe goedkeuring niet weigeren zult Er zal u een ontwerp worden nengeboden dat eene wijziging van de wettelijke voorsohriften betrelfende de claasificccring van de inkomsten belasting ten doel heeft en strekken moet om de meer gelijkmatige toepassing der wet in dezen te verzekeren Met een ander ontwerp betrelleude eene nieuwe districtsregeling vooreerst ten behoeve van de zes oostelijke provinciën zal u een plan van veeloravallenilc lieleekeiiis voor het algemeen staatsbestuur worden voorgelegd Dit ontwerp bepaalt zich niet enkel tot eene verandering der bepalingen van de thans bestaande distrietsregeling voor zoover reeds daarin wijziging noodig werd geacht en welke noodziikelijkhciil door mijne regeering erkend is Met de wijziging der tot nu toe bestaande bijeenvoeging der districten zul u hierbij worden opgedragen de vorming van lichiimen tot districts en geineontebcsluren waartoe liet liet alleen noodig al zijn de deelneming der dijtrict hevolkiiigen aan de sainenstelliiij dt er besluren te verzekeren maai waarbij oiil die besliireii i evoepeii zullen worden oin een gedeelte van het algemeen liesliiiir des lands over te iiemeii la iriii lut nu toe door de