Goudsche Courant, vrijdag 8 oktober 1869

ji w l wa iW iltM lI i ii t i irtlW W i t m ti ititt in tÊ mmm m mmmmm a ♦ Vrijdag S October 1869 N 799 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en öraslreken De inzending van advertentiea kan geschieden tot één uur des namiddags ou den dag der uitgave iii miiijf Ipii on botonml VERLOOIJ voor130 000 hebbenden inschrijvinf 13 October Abmkameh heden de lezing liggen Armbestuur rz Secr lieer Jb de te 9 ure MATE ilN voor SN waar Notans voren to Gnvda pijnljjkste zet kunst en caouttandvleesch geder aanstukken van geschie dëF te venpPTioemd Ouderkerk elcgciiheid iiulcii incu zou willca halve kiui ar gesteld adresseren T by den vefiekerd zijn IJSSËL s morgens 7 uren en s nam ten waar hchaplooper en in geene toegelaten ruim choots De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 DE MILLIOE E SPEECII lU In de tweede plaats roomden wg het te kort niet dreigi ud omdat het zoo gering is Men moet ons echter goed verstaan wanneer wij dit zeggen Niet gaarne toch zouden we het verwijt hooren dat ook wij alleen oogen hadden voor hetgeen in t oog moet vallen en dat we t kleine voorbijgingen zonder t te willen zien Niet gaarno zouden we reuschen dat men meende dat we de kleinigheid van een te kort van elf millioenan over t hoofd wilden zien en wachten tot dit bedrag is vertiendubbeld alvorens maatregelen werden genomen om daarin te voorzien Onbeduidend komt ons dit bedrag oor omdat hut naar mze meening gemakkelijk kan worden te hor n gekomen We moeten daarbij nioij uit het oog verliezen dat de begrootingen van inkomsten en uitgaven gewone wetsontwerpen zijn en dat dus de tweede tcamer bij wijze van amendement daarin nog gewichtige veranderingen zou kunnen brengen Wat de uitgaven betreft hee t de regeering zelf reeds een begin gemf i Voor 1869 werd totaal toege taan 96 709 785 53 Voor 1870 wordt slechts gevraagd 96 228 916 91 Voordeelig verschil f 570 868 02 Wij hopen echter dat de kamer den weg door t ministerie ingeslagen zal voortzetten en door alle uitgaven aan de strengst oritiek te onderwerpen hi r en daar nog wel eenigen tonnen zal weten te bezuinigen De begrootiiig voor bulteiilandsche zaken s nagenoeg gelijk aan hetgeen voor t loopendo jaar werd toegestaan maar t verschil met 1368 is r m 25 000 De vra ig is reeds meermalen gedaan of onze vertegenwoordiging bij andere rijken werkelijk wel zooveel iv aard is Voor den handel vooral hebben we ratuurlijk consuls en andere personen iii t buitenland noodig maar is t wel zoo n driiigeiiil vertuchtij lat wij ook op pohtisch geliied onze afgeziii en hebben ¥ Wij verwachten at de kauier liaie aand ielit hierop Du bi j LOotiiig van justit e is ruim 200 000 hooger dan de vorige Gevangenissen zullen daarvoor worden gebouwd Wjj hebbon voorzeker groot bdang by een doelmatige on vooral veilige inrichting van dera huizen wfl willen gaarne ge ooven dat tot meerdere inv eriug van t cellulaii stelsel kosten moeten gemaakt maar kunnen toch de daarvoor uitgevokken som niet dan jieer hoog reiden Op biunenlandsche zaken is eeno aanzien gke vermindering gebrarht vot het hooger en middelbaar onderwijs wordt mm 130 000 minder gevraagd Bezuiniging op t gebied van onderwijs z en w het minst gaarne toch gelooven w dat de minister goed liMft gezien door lydelijk althans gcone uitbreiding te geven aan het middelbaar mdeirw s Ook marine is tot ons genoegen aauzieulgk vermindci d Hier is bezuiniging vooral zeer moeilijk omdat wy verkeercn in een tjjdperk van overgang Onze v üi t moet althans in overeenstemming met de tegenwoordige wijze van schepenbouwen woiden gebracht en zoo lang dit nieuwe stelsel Dat geheel in ingevoerd zal onze marine nog menig miliioentjc wel nuttig maar toch improductief verbruiken Op de begrooting van oorlog zouden we eene veel grootere bezuiniging wenscheljjk achten Ruim 14 millioenen kost ons het leger Het geheel departement van b nnenlandsche zaken kost 20 luillioen en daarvan worden om iets te noemen spoorwegen en telegrifen waterstaat en publieke werken onderwijs kunsten et wetenscliapi en en armenzorg bekostigd Daarvoor 20 millioen en voor t leger allean 14 miUiocn zoo ergens dan moet hier worden liezuinigd Voor vestiiigwerken wordt wederom ruim een millioen aangevraagd later zal voor nieuwe acliterlaadgewereii nog eene aanvrage worden i eilaan Wanneer zullen we toch eens van dii n drukkenden last der groote staande legers verlost worden w Misclien datzelfde te doen Ier iiiuldeien We kunnen i n iiiulat van dezen iiiinisIgelliele llcl inillllg MUI oiis V iw ii lileii s liijut en oniil d aiiier zeil l iiiiliutiel aii z il iiemeu biecht die Hcliben we al oo er ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS woi len berekend naar plaatsruimte Afeo derlBko Nomraers VIJF CENTEN onderwerpea welke de minister zelf aanvoert willen wfl bespreken om de meening van den minister te bestrijden De ongunstige toestand der financiën gedoogde niet een voorstel te doen tot invoering van t uniform port maar wel zal de afschaffing der patentbelasting worden ingediend Van ganscher harte zoudden wjj mede juichen wanneer én het eerste én het laatste werd afgeschaft De minister heeft wel den vinger op do ergste wonden gelegd toen hij deze twee posten van ontvangst gelflktgdignoemd 3 maar onbegrjjpeljjk komt het ons voor dat de minister de eerste niet de tweede wel durft af chaffen De regeering moest tot haar e dwezu de in gereedheid gebrachte voordrat t tot invoori ig van een uniform port van 5 ce ls achternouden omdat die invoering in den eersten tijd eeu niet onaan ienljjk verlies van inkomsten zou opleveren Het staat werkelijk zóó in de rede van den minister van financiën te lezen hoe ongeloofelijk het ook zij Bijblad 1869 70 vel 5 bl 17 2 kolom Dezelfde regeering toch deelde in haar verslag over do telegrapl i medo dat d vermindering vaii den prijs der telegrammen van 50 op 30 cis eene vermeerdering van 70 o had veroorzaakt zou die vermeerdering bij de verlaging van tbricfpoit niet vfel sterker zyn Het is t oh geen klei igheid dat wjj een brief uit de meeste pla osen van t binnenland evenduur moeten bet ileu ah b v een brief uit t grootste gedeete van Duitschlam ja uit Oostenrijk of Hongarije En had men dan daarenboven met de voorbeelden van andere landen Heeft Engeland niet reeds voor dertig jaren ondervonden dat de algeiueenc invoering van het stuiversporto schatten aan t land opbracht V Wjj komen op dit onderwerp wellicht later eens meer breedvoerig terug thans merken wij alleen op dat toen met 1840 in GrootBrit taiiniu en Ierland het stuiversporto was ingi voord reeds terstond deopbrengfc posterijtu imcindig aanzienlijker was dan hot vorige jaar toen de verschillende jwirto s nog naar den afsiand berekend wiirileii Dezelfde oudi 1vindirig is door andere lundeii opgedaan i n tliaiis aarzelt een liberaal niim terie in N derliind ilvMiler ini dour deze lier irniing én de ingezeleiRU én de chatki L te buvoortl den