Goudsche Courant, woensdag 13 oktober 1869

i I k i iiiciiiiilc nciiclileii aii du tk cr tingen lii IJcilijii gropcndü rrotcdtantcntog wonh iniit i el Iicil u u it I it ii jmiird te ÜariittLnl won iu 1 cu ccn linlf jaar ƒ lö30 I ll twco zilveren puj cii mei JiarildinverijtLi IKt waa üor i j ekoelt Te Kjanoke werd een huwtlijk gesloten tuaachcn een 75 jarig jotigninn en een jongejufvrouw var iJO jaar De man Lbhüort tot de bcilLLlJüii daarom ij het tu opmerkelijker De Pruisische kanitr van igcvanraigilen gelooft me dut er ccn te kort bestaat ïu De Utrechtsche raad is weer nnti t harrewarrei K moet ecu aardig touncel hcbbei plaats gegrepen tU oebcD twee zwngtra en een nctf Uüt iukomeu van den Oüstenrpksiliou bisschop iludigier ia getierieerd bij houdt nog ƒ V2 JOÜ florijnen o li De cx kouingin habtlla zal in lionntuil bij Gone i toor do nou Putroeiuiu ecu klooster Ichtcn Het bericht van den tweeden Lraiid to Uordcaux ib ovcrdrevuu Kr U bleclits een huis act eeiiige vateu w ju cu brandewijn verbrand Deu 8sfen dezer was het 7 jaar geleden dat Dismarck zich belaste met de leiding der aaugelegeuhcdcn van den Prunischeu btaat Oj dü Ooatenrijksche heido ontaardcu de spiegelgevcchten tusbehen de iJredabchc en GeertruidLa ergsfhe trocpcu in ten wezenlijken sliijd Kt n ofltcicr en een boldaat zijn gewond Du Jnpanbchc romansehrijvcr Kiong te ilakiii heeft thans ctu werk voUüüid waainnn hij vóór tO j iren is begonnen Het is een ruman die niet minder dan lOö deelcn telt Er gaan twee winters nuê heen om den rornnu uit to lezen Voïgcns deu UueiHJs A res Standard heeft do Paraguyaansehc oorlog nau do goallicerden niet minder dan £ üiazilie £ 5ö 210 000 eu 108 000 man do Argcutijnsche Kepubliek h J StiO OUO eu 13 720 man Moute Video £ 1 248 000 eu 3 120 man Burgerlijke Stand CititoubN 8 Oct PictcrneH ouders K Sehinkei en M dl long 10 Maitina ondera V N de Prniju en M üooggeborcu fiooUje ouders A xan lialeu en 1 aii der titarre OvbiiLtufcN 8 Oet J de Gruil 8 lü 9 J Sc hoon dtrwoerJ O d M vim Ham C w W II Wiliemsz 9 w 10 G van den Kdel wed P Broer 58 j 11 T Hollander 3 w ADVËRTEMTIEN Heden overleed ons jongste kind WILHELM HENDRIK slecht negen weken oud G n WILLEMSZ W WILLEMSZ HONDEKOETER Goiiiu 9 Octo ber 1869 Heden overleed zacht en kalm onzo geliefde vnder UUBERÏU3 GERRITSEN in den ouderdom van ruim 84 jaren Namens de kinderen en aanbehuwd knideron R U GERRITSEN Gouda 11 October 18G0 De ondergeteclv endo betuigt bij deze zjjnen innigen dank aan alle vrienden on bekenden zoowel binnen als buiten deze stad voor do vele blijken van deelneming en opregte vricudscliap hem betoond b j gelegenheid der gasontploffing op 6 dezer M I VAN LEElï Gouda 11 October 1809 Ontvangen zeer smaakvolle on heel amusante TOLLEN genaamd Toupie Caméléon Figurative prijs 1 50 Engelsche TOLLEN van 00 100 120 et Voor het spcelsaizoen weder voorhanden eene grootc voorraad SPEELKA ARTEN al J AS of 32 in het spel van 4 G 8 10 12 et HOMnUK of QUADRILLE 40 in het spel van 15 18 20 25 et WHIST of 52 in het s pel van 10 15 20 25 30 et Per dozijn veel lager Tleoren Winkeliers en Kofiijhuishouders genieten i n gdcd rabat WHl T otQUADlïlLLE DOOZBNFlGHEi vnii ill 75 t liet stel A J l A N T M SCHRAVE Uleekerij HET WAPEN VAN GOUDA te Gouda heeft de eer te berigten dat hij eene Kleederbleekerij heeft aangevangen alwaar alles met de hand en zonder Machines bewerkt zal worden waarvoor hij ieders gunst inroept onder belofte van oene accurate en soliede bediening Voorloopig Berig t De ondergeteekende ontvangt op 20 October aanstaande eene ruime keuze van DAMES WI TEItMANTELS MODELLEN Ontvangen De STALEN der NIEUAA STEKLEEDJESSTOP PEN alsmede eene GROOTESORTEERING HANDSCHOENEN BONT enandere artikelen voor dit saizoen W van DEtt PA LS Men verlangt ten spoedigste eene DIENSTliODE tegen een loon van 50 Adires met franco brieven lett C O of in persoon aan het Bureau dezer Courant Openbare Vrijwillige Verkooping bij veiling en verhooging op VRIJDAG den 29 October 1869 en bij afslag en combinatie op W OBNSDAG den 3 November 1869 beid dagen des voormiddags teu 10 ure ten huizo van den He r C F van den Beiioh logementhouder aan Slolwij cemhiin bij Gouda van Eene BOUWMANSWOnInG n 76 mot Schuren Hooiberg verdere Getimni Tten Tuin en Erf beuevens diverse percelen W ei H ooien Griendland te zamen groot ongeveer 20 bunders alles staande eu gelegen nabij Gouda in den Achterbroek gemeente Berkenwoud bij biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de Woniug en aiinbelio ji en met den 1 Mei en de Landerijen mot deu 22 Februarij beide des jaars 1870 De betaling der kooppenningen moet geschieden den 5 December 1809 De kooper kan echter des verkiezende de helft van den koopprijs tegen 4 2 percent s jaars als eerste hypotheek op het gekochte gevestigd honden Nadere information zijn te bekomen ten kantore van den Notaris i J SPRÜIJT te Ouderkerk aki IJssel Er wordt gevraagd in de zaak van Boomkweekerij van A SCHIPPERS Ez Huizers straatweg bij Naardin SENfflEESTÜRKNEGHT P G die volkomen op de hoogte van zijn vak is en voorzien van goede getuigschrift n Loon naar bekwaamheid Brieven fraiiM SchroeCslooiiiboot HeejkrIj WlNrBllDIENST 1869 naar ZUTPHEN Van Rotterdam Vrijdag s middags vc 12 ure Gouda ï s ongo 2 Aiuiili nlaiii Katnrdiig s merg 7 Naar JiOTTEHDAW iui iiijihi ii Vrijdiig s middag te 12 ure Dim m cr i ongev 3 out 1 ijiu ï O Kiinipen 7 BROOD KOEK en BANKETBAKKER op de Markt Wijk A 148 te Gouda heeft de eer zjjnen geëerden Stadgenooten to berigten dat hjj zijne affaire van af heden heeft geopend en dat bij hem dagelijks verkrijgbaar zijn ALLE GEBAKKEN tot zijn vak behoorende inzonderheid BOLUSSEN BOTERKOEK JODENKOEKJES TAARTEN in alle mogelijke soorten GELDERSCII ROGGENBROOD enz Des Zondags tweemaal daags alle soorten van VERSCH BROOD ep GEBAK Belovende eene civiele en accurate bediening Slijm en MaagplUen Y eie PILLEN die sinds vele jaren met het Iioqle gevolg tegen de Slijm en als maagVCrSterkend gebruikt worden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goiii tegen d i gal en zeer zacht laxerend 7ijn zijn legen SS a eent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbr ar bij de navolgende Hcercn te AarlanJervcen J P AUart Amsterdam M Clcban C Droogisten Heilige weg Dn 321 en Huidensir KK 278 Bodegraven 15 Versloot Bommel Zult J v d Vegtc Delft K Wilschut Delfsha en J Koch Devenlei Gebned Timnn Dirksland D de Vries DordrfLiit H J Giltny Gouda I Scheuk op de Hoogstraat 8 Huge Visser in de Spuistraat Harderwijk A flreidanus Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terburgh Haarlemmcrstr Moordiechl fi II Vost Oudcttater H J Knijper Botterdam v Santen Kolll korte Hoofdstceg Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhoven A Wolï Tiel A J Faassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Dou De SLI IM CU MAAGPILLKN bereid voigcns het echte recept ijn door mij te Gouda alleen eu uitsluitend verkrijgba ir gesteld bij den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Üm elk doosje der ecJtte en siuts onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien niet de handeeekening van J J SCHKEUDER apuihtker welke handteekcning zich ook bevindt op het egellak waarmede liet doosje verzegeld i Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te waclilen voor het gebruik van ee namaaksel dat men tracht in omloop te biciigen 35 Prol PERGRER D ALIO Haar Extract Dit bovengenoemde Extract gehitl gcgrund op de regelen der wetenschap cri geloulcrl door de ondervinding en het gebruik is een haariuiddel geheel ecnig in zijne znmcnstelling geheel afwijkend van alle audere tot nug toe nllgcvondcne liaarmiddelen Dit extract vereenigt alle voorirelfelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voed Ug van het haar en hoofd dienstbaar zijn het verfriseht en verheldert daa oc dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekeljjke huren weder gezond zet de wortel vast zoozelf dat de reeds verouderde en verflenide haren we er langzamerhand L klciiren zonder dat het Extract ecnigc kleurstuf bevat De niet geringe eigenschap van dit HaarExtract buiten alle andere haarolie of pomiiile welke altijd mei v l of olie verbonden zijn is dal hierin alle vctnicnfiselcn zorgvuldig vermeden zijn die wel vour liet oogciiblik eenige glans aaiilircngen doch spoedig de haren oiler dof doet worden r oor Imre meenleic vatbaarheid tot aankleving var stof rn vuil ril het dus dubbel wa iidig is daarvan een proef Ie nemen liet is inet eene volledige gebruiksaanwij iiig ü ld ets per fl icon verkrijgbaar by Moj de Weil l iSMAN Ooufla T A fi v x i i II I II KKM K t IMI rdiim V A 1 0K JMK li l lind j UI i liinl vm i m mt m immmas