Goudsche Courant, woensdag 13 oktober 1869

iitlliiiiM i iJ i iiWWIiliil i iin rriiri i i wy riiiijir Tfrr igBtywi Wij iiii Wiw i i i i i i w iiii miniii mwi M II HH M IHI I Uf l Ic ioten liet bloed lii z d Parijs in gevniigeuissen liii cn tullen op lUctatuur en de hebben dat zij heeft don zelfs nofj wel In oftper verinngt IvoereD Maar het in de gelegenheid Jigden den 269ten alie aan den dag n begaan en zioh October te Paryi Ider democratische eu algemeen ontgint zich zegt I rgtuigmakers vau reeds zegt men Idat zg den 26 Dcn Van andere alleen om een Toortegen het einde bebbën Het aanpebbeo in de PaI groot Maar men mannen der uiterste lebben Oe sociale lij de verkiezingen j ook deze gelewillen aangrijpen 7 u waarsehgnlgk pers tot voorzichanmanea Bg dit indruk als men niet alleen ziet firiie wiens ver oca den toestand f lioofd ziet houden g ziet geven dat iiilluenceeren door Napoleon schijnt Ber laatste maanden pvcn vorc ert Hij fti hg provoceeieu Jen botsing met het en noch niet tot de onder onaangenaam de dat te Auhin ld lieden tengevolge zijn uitgebruken verdrinken hebben ut gewond en het pi brand gestoken 1 oproer gewor varklieden werden 10 dooden vielen lliuuann is vrijdag gcn de hiiudelslractot president gcpii dinsdag zal ge linthc die niet naar luler het besluit Ic herroepen de l ii ef lieefi gekomen nd vertrokken net maar zijn kan en staat een norom de vrijheid niet liiaarde Vereenigde persoonlgk kan Ig tindten even beilliiig van het gods e eenheid er nadeeI heep gaan Zgnc li3 e geestelgke van n hem tot aan het maanden tegen iiicilie zal geopend zgn I A N O js e van Suhweinitz Iniugs en thans mi ii bij het Bussiscbe limits van den heer loirn te zgn Aanl iii geloof slaan daat lilt oen betrekkelijk ulk eene moeilijke L men liet schijnt tvaamhedcu tegcnlii lom zijn van slullii c er dal denkbeeld lilt zaken en oorlog i cn moeten zijn en de gezanten niet mr r uit de staatslieden maar uit du gelederen n en worden genomen dan is wellicht spoedig eene diep ingrijpende verandering der ambassaden te verwachten Voor staten van den tweeden rang worden dan waarschgulijk luitenants voor noch kleinere onderofficieren gezonden terwgl republieken en andere dergelgke godvergetene landen met een provoost geweldiger zullen worden onthaald Uil de mededeelingen door den minister van financiën in het huis der afgevaardigden gedaan blgkt dat het deficit op de raming voor 1870 bedraagt 100 000 th Door middel eener verhooging der inkomsten en klassenbelasting en die op het geslacht en gemaal ten bedrage van 25 pCt kan het tekort worden gedekt Men heeft het voorstel gedaan om het amortiseercn der openbare schuld voorloopig te staken maar dat strijdt tegen de oudPruisisehe tradilien Kr zijn nog andere voorstellen gedaan maar geen enkel kan hier gelden zeide de minister er schiet geen ander middel over dan verhooging der belastingen zoo luidt het slot der rede van den heer von der Heijdt Geestdrift heeft die rede van den minister niet opgewekt en op bijval behoeft hij niet te rekenen dat stnat vast Men houdt zich overtuigd dat hij niet meer dan een 100 tiU stemmen in het huis zal verkrijcen voor zijn ontwerp Bijgevolg zal de nederlaag treffend zijn Ó O S T E NRIJ K Uit Weenen wordt aan de Libertó gemeld dat de toenadering tusschen Pruisen en Oostenrijk veroorzaakt werd door onderstiiund schrijven van deiijkoning aan den keizer De gebcurtenissen in Frankrijk geven mij d i koning Wilhelm aanleiding om ernstig over den politirkeu toestand vun gansch Europa na te denken Ik ben tot de vaste overtuiKipig geraakt dat een onwrbreekbare band tmschm lie wettige of ala wettig erl ende dynaUim als éi iiig middel overblijft om licii Ie vrij aren van rampen welker gevolgen onberekenbaar zijn De heilige rechten waarmede de trooiicn bekleed zijn gelden toeh Ijovcii alle andere en bcheors clicn iille belangen van welken aard ook En juist daarom legt het tijdstip dat we beleven ons den plicht op allen ouderlingen wrok op zijde to zetten en elkaniler de hand te reiken ten einde den geracenschappelijken vijand te lirslrijden den vijniul die in Fi inkrijk steeds een schuilplaats vond de annrohie Zoo doe ik dan Sire de eerste schrede tot toenadering wijl ik reden heb te geiooveii dal gij nnj helpen zult om een vriondschnpsbaiid te smeden die ons bei lcr vorstelijke huizen sterken zal le eii de aanvallen van het monster de revUutionaire hydra wier verderfelijke invloed zich reeds tol in onze c ene stalen doet gevoelen Firilms unitis NB de brief eindigt met het Ooatenrijksche devies De PresM meldt dai de keizer van Oostenrijk op 24 dezer zijne reis naar het Oosten zal ondernemen Van Koustanlinopel waar hij gedurende zes dagen zal vertoeven begeeft de keizer zieh in gezelschap van de keizerin der Franschen en den sultan en begele a door het Oostenrijksehe Fransche en Turksche eskader naar Jafla en Jeruzalem vervolgens over Jaffa terug naar het Stiez kanaal Op de terugreis zal de keizer Athene bezoeken en zieh mis scliien ook op llaliaanschen bodem begeven waar nisdan eene bijeenkomst zal plaats hebben met koning Victor Emanuel SPANJE Uit b rngossa wordt gemeld dat een gedeelte der vrgwilligers zich verzetten tegen het bevel om ieli te ontwapenen Zij vuurden op de troepen hidop volgde eene ernstige worsteling met het gevolg dat de vrijwilligers het onderspit delfden l c rust is geheel hersteld Het gouvernement besloot om de leden van de provinciale en gemeenteraden dio de beivegiiij iler republikeinen begunstigden voorden rechter te dagen Volgens berichten uit Cuba is de toestand daar veel verbeterd De insurgenten zijn verslagen en niteengedreven Velen hunner vragen gratie DENEMARKEN De koning van Denemarken heeft in zijne troonrede de hoop uitgesproken dat de weiiseli van Noord Slccswijk zou vervuld worden en Denemarken weder vcrcunigd mot hetgeen Deensch is en IJeensch wil blijven Wel is waar loont do Pruisische rugeeriiig weinig trek om de gesiaakle onderhandelingen weder op te vutten Toeh ligt naar het oordcel van den Decnschen monaruh die teruggave van Noord Slecswijk zoo geheel in het belang ook van Pruisen dal viocgi of later die mogendheid zich wel zal bckeereii cii een vergelijk treilen dat eene duur a ne bevn hiding van de vriendschapsbanden tusrchcii btidü bUieii ui zijn BINNENLAND Gouda 9 October H K H Princes Hendrik heeft goedgevonden een prachtig haardklced ais prgs toe te zenden aan de commissie der verloting ten behoeve van den herbouw der luthersche kerk te Gouda Zondag den 10 dezer hield de kommandantder dd Schutterg inspectie en werd de nieuw benoemde auditeur de heer M J Fortuijn Droogleever geinstalleerd daarna ontving de muzikant C Grocnendaal een bokaal met zilver gemonteerd alsprijs hem te beurt gevallen bg den Nationalen Schietwcdstrijd in augustus 11 nabg Utrecht gehouden als den besten schutter van die schutlerijcorpsen welkevoor het eerst aan den Nationalen Sehietwedstrijddeelnamen uitgeloofd door N N wedstrgd A 2 van het programma Naar men verneemt zijn door het bestuur derVolkswccrbaarheid Burgerplicht alhier eenigo autoriteiten uitgenoodigt tot bijwoning van het Prijsschieten op aanstaanden Woensdag en is zorggedragen dat op het terrein eene goede tent metuitmuntende consumptie aanwezig zal zijn Het provinciaal kerkbestuur van ZuidHollandheeft eervol emeritaat verleend aan Dr M A ü Vorstman predikant alhier Met groot genoegen maakten wij kennis met Een Hoord voor het volk bij den naderenden winter gericht tot de gegoeden door F N Boer firmaNieuwenhuis Co te Kotterdam Het handelt overde volksvoeding en heeft ten doel de zeer doelmatige inrichtingen van genoemde firma meer onderde aandacht van t publiek te brengen Het etenmoet werkelijk uitmunten in alle opzichten Voedzaam smakelijk goedkoop zgn de voorwaarden waaraan de heer Boer tracht te voldoen en als men hettoenemend gebruik nagaat dat van deze gelegenheiduordt gemaakt dan moet men wel bc luitcn datdie voorwaarden tamelijk wel worden vervuld Van i sept lS i7 3 sept 1868 werden verkocht 100 472 porlien a 10 etS in t jaar eiudigeiido 3 sept IStiü 120 455 porlien lie inrichting heeft iin ook een leeskamer terwijl voortaan ook des zondags bouillon en soep verkrijgbaar m zgn VVij bevelen deze zaak gaarne in de aandacht van de meer gegoeden aan Een bezoek in de lokalen Uottcrdam VVijnstraat zal hen zeker bevredigen Op de Donderdag te Utrecht gehouden vergadering ter bespreking van de stoomvaart op Amerika zijn de volgende besluiten genomen 1 De pogingen om de volksverhuiziug naar Amerika over ons land te leiden behooreo door de regeering bevorderd te worden 2 In den tegcnwoordigen lijd en bij den achterlijken toestand van onzen handel op Amerika kunnen wij alleen met vereende krachten en kapitalen aan den vreemden wedijver bet hoofd bieden Daarom is hel raadzaam in stede de krachten te versnipperen vooreerst slechts eene Ami rikannsche stoomvaartmaalschappij op te richten y Vlissingcn is nu de meest gunst gelegen haven van ons klein land en de eeiiige die thans geschikt is voor de vaart van stoomschcpen op Amerika die aan de eischen van het personen en goederenvervoer uit het buitenland en van de nalionalo belangen voldoen lil de op gisteren gehouden vergadering heeft het congres met 34 legen 33 stemmen verworpen de vijfde resolutie houdende hd subtidie onvermijdelijke nuodM ie ijk md is Daarentegen is met 35 tegen 32 stemnien besloten oveieciikomslig het voorstel van eii der sectiiiii dat het Ketisc ielijt U dat de staat de directe stooravaarl op Amerika ondernteune De qunostie van het verbinilingspunt New ïork of Norfolk is onbeslist gebleven Overeenkomstig de zesde resohilic is een uitvoerend comité benoemd bestaande uil de heercn Janssen voorzitter baron Van Wassenaar baron Mnekay Stork Matton en Brouwer leden Tak secretaris Dat comité beeft toegezegd in de allereerste plaats in relatie te treden met de koninklijke Nederl stoombootmi atschuppij Men schrijft aan Het Noorden uil Hoogevecn Kenige vrienden van vooruitgang en beschaving in de omstreken dezer plaats hebben hrt voorncmea opgevat om kleine goeilkoope en populaire geschrifleu over allerlei onderwerpen onder de bevolking aldaar te verspreiden ten einde daordoor den lust tot lezen CU weten op te wekken of te verlevendigen Wel is waar is het hun bekend dat er al verschillende blaadjes voor t volk worden uitgegeven o a door den vriend van ariucii cu rijken maar zij willen iets leveren dat meer rechtstreeks met den aard de levenswijze en den graad van ontwikkeling van hunne lezers overeenkomt iets dat binnen de bevatting en den gedachtcnkring van die streken valt Wg juichen die onderneming ten zeerste toe Meer en meer doet zich toch de behoefte gevoelen aan verlichting aan ontwikkeling ook onder de massa des volks En zal daarin voorzien worden dan moet men de menschen aansporen tot lezen op dat ze zelf leeren onderzoeken zelf leeren oordcelen en alzoo niet langer ten speelbal verstrekken van kwakzalvers en bedriegers die zoo gaarre op de domheid en liehtgeloovigheid der menigte speculeeren Het lezen is zulk een nuttige kunst Een beroemd man zegt ergen a b c is de sleutel tot alle kennis en wij gelooven dat hg gclgk heeft Bovendien is het ook een rijke bron van genot Menigeen wordt door het lezen van een mooi boek te huis gehouden in zijne uren van uilspanning welke uren hg anders wellicht buitens huis in allerhande kostbare vermaken waardoor niet zelden de rust en t geluk vau t gezin wordi opgeofferd zou doorgebracht hebben Als de zaak welke die Hoogeveeiische volksvrienden op zich genomen hebben bijval vindt dan gelooven wij dat er veel goeds van te verwachten is In de Parijsche Avenir National leest men het volgende Een telegram uit s Hage bericht ons dat het bestuur der Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van staalsspoorwegen de voorstellen van de Fransch Oostelgke maatschappij betreffende de gemengde treinen verworpen heeft Dit besluit heeft de vernietiging ven de F ransch Belgischc overeenkomst tengevolge Laatste Berichten Madrid lO Oct De berichten uit Catalonié van 9 dezer zijn betrekkelijk bevredigend Het gevecht te Saragossa heeft 22 uren geduurd ïe Valentia hebben de republikeinen vrijilag morgen het gevecht begonnen Wegens de storing op den telegraafliju was de uitslag nog niet bekend Parijs 11 Oct De Moniieur de l Armée zegt dat de keizer het niet noodig heeft geoordeeld Ie voorzien in een kommandant voor het zesde legercorps De etat major van dat corps is ontbonden Madrid H Oct Cabecilla en Cirbapal zijn te Ibi gefusiiccrd In Arragnn is het rustig de orde is hersteld In Sarragossa zijn bij eene botsing tusschen de insurgenten en de militairen vele dooden gevallen en zijn er tevens gevangenen e makt NoW YorK ll Oct Ie minister van Financien heeft Zaterdag te Philadelphia eene rede gehouden Hij heeft hierbij de ondersteuning der bevolking voor het bestuur des lands ingeroepen Hg verkloarde zich legen de vermeerdering der uitgifte van papier en ten gunste van de afdoening der openbare schuld in specie Tevens zeide hij dat hel tegenwoordig belastingstelsel eene jaarlijksche amortisatie van 100 millioen op de openbare schuld toelaat Hij gelooft dal het gouvernement door het vertrouwen op de Vereenigde Staten hetwelk in het buitenland toeneemt in staat zal zijn om de openbare schuld te amorllseren tot geen hoogereii interest dan 4I 2 percent Ook verklaarde hij zich ten gunale eener verhooging der belasting op voorwerpen m weelde Ath 18 10 Oct i aamnds De keizerin van Frankrijk is ten 10 ure alhier aangekomen en zal morgen naar Koustanlinopel vertrekken Parijs 11 Oct Gisteren had er te Belleville eene openbare staalkundige bijeenkomst plaats Er werden heftige redevoeringen uitgesproken waarop de meeting door de politie verklaard werd ontbonden te zijn Eeuige personen boden tegcnstaud waaruit ecu eonllici voortsproot Er badden eeiiigc arrestatien plaats Een persoon die voorwendde gewond te zijn liep langs den boulevard Belleville roepende men vermoordt onze broeders Hij werd gearresteerd terwijl na geneeskundig onderzoek bleek dut hij niet gewond was Madrid 11 Oct In de Cortes heeft het gouvernement voorgesteld dat de vergadering een besluit zal nemen betreilende die afgevaardigden die aan het hocid staan van oproerige benden Waarschijnlijk zal de Cortes zich verklaren voor verbanning indien de afgevaardigden tegen wie eene beschuldiging is ingebracht door den rechter veroordeeld worden Men vreest dat te Madrid ongeregeldheden zullen plaats grijpen