Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1869

VtTMuUcs iltH ii komen inimr liet gi vanr schijiii geweken iliwr de riC evaunligileii viiii liimvoüvHomen aizieu lüi Je hevigste zelirt iille Krachten inspouueu om du werklieden der voorstoduu lot rust te brengen De keizer is met zijn zoon naar Conipiègne un alles te beramen tegen 29 November dafr moet de slag geslagen worden liet keizerrijk is tot nu sbirk op de sti aat geweest liet zal zwak zijn in de kamer daar zal de willekeur voor oeü bezwijken en Fiankvljk teruggegeven worden aan zich zelf De republikeinsche opstand in Spanje is in vollen gang het is meer dan het carlistenru nioor het is een stryd tusschen het volk en het leger Treurig voorwaar dat een deel des volk in een bont pak gestoken eu gedwongen onder hot slavenjuk der militaire discipline zoo op eens verandert in üelloozo handlagers des gewelds en willige dienaren der heerschzuclit De officieele berichten melden nog altijd van overwinningen al zijn die niet zoo gemakkelijk te behalen te Saragossa moest men gedurende 22 uren vechten en Valencia is niet bedwongen te Cadix moet men nog beginnen en te Madrid was de beweging op iet punt van uit te barsten Men was vroeger in Spanje gewoon elke opstand zoo mg als i eheol onbeduidend voor te stellen tol dat alles rioren was Prim en Serrano zvllen zich de n jeen eugentelegrammen staande houden eu het dempen van een plaatselijk veraet kun niet voorkomen dat de republiek elders wordt uitgeroepen en bovendien het is geen persoon die sneuvelt raaar een onvergankelijk begiu sel dat nog dikwerf kan onderdoen maar de eiudelijke zegepraal kan niet uitblijven Oostenrijk is van politieke richting veranderd en tot Pruisen genaderd en nu wordt het ernst om met de Czecheu in schikking te komen De Pruisische kamer is niet zeer genegen de verhooging der belastingen goed te keuren en evenmin ingenomen met de geprqiecteorde preniienleening van 100 millioen thaler BUITENLAJJD E N G ELAND De yilting van het parlement is verdaagd tot 28 December c k ij i al alsdan ü nieuw verdaagd worden on denkelijk op den gewonen tijd dat is in l ebruari aanv ingen Onder den tilel van Keport on the Irealniont ot epidemii cholcru is een belangrijk rapport verschenen van dr Joan iVIurray inspecteur generaal der hospitalen in Brilsch lndic aangaande de behandeling van cholera lijders in Indië Geen jaar gaat voorbij dat deze ziekte in Indic niet oiif igl jkc verwoestingen aanricht en derhalve luuet de ondervinding door 505 doclorcu in Indifc opged ian vertrouwen verdienen De heer Murray heeft de verslagen van dc e 505 geneeshceren uilgewcrkl uit welke blijkt dat allen tot de overtuiging zijn gekomen dat cholera het gevolg is van een specifiek vergif dat in hel mensehelijk lichaam dringt hc zij met de lucht in de longen hel ij luel waier in de maag Aangaande de geneeswijze welke gevolgd moet worden zijn de doctoren het gr cel oneens liet gebruik van stimulanten van wi n en brandewijn in eenige hoeveelheid wordt algemeen afgekeurd doch aangaande het gebruik van opium in plaats van purgeerende middelen zijn de geiieesheeren in twee vijandige kampen verdeeld F R A N K R IJ K De heer Manoi heeft hl vonrb il van den heer do Kcratry gevolgd hi komlicl i i een si hrijven aan dat hij ook zijn vooriii m i i n oh den 2 Octobiïi laa liPi fili Hi jr i negeven hecfl laten i i ji er ier aardigdeii die u h I j iii i a in de vocirgeip i demoiislrnlie hebb u ontrokken nl do hoeren iinbett i Kaspuil tntiui en l u ut loiUpajtou Volgens d l nini 7al hot tegonwnnrdigo financieelc dienstjaar in Kraiiknjk een vry aim ieulljk hitig slot aanwijzen en zullen l 0 iniUioen fra d iarvan aangewend worden tot vorhooging der bezoldiging van de lagere onderwij ers t t uilvoenngvan eenig openbare werken en tot vermiudoriugder plaatselijke accijnson waarvan een dool te goedkomt aan den staat De minister van openbaaronderwijs moet zich van zijn kant met een ontwerp bezif houden tot uitbreiding van het kosteloos lager onderwijs BELGIË Zendng heeft onder toevloed eencr groote menigte de plechtige inwijding plaats gehad der nieuwe havens Het volkseonccrt is daarna begonnen eu s avonds werd het feest besloten met cene algenuene verlichting van den imker ScheUle oever en het afsteken van een vuurwerk Burgemeester en schepenen hebben doen aankondigen dat de nieuwe havens den Uden opengesteld en voor de schepen die in de oude havens liggen door middel van hel rerbindingskanaal toegankelijs zullen zijn DÜITSCHLATMD Met betrekking tol het gebeurde in de beicrsche tweede kaner waar zeven malen achtereen do stommen st iakton bij de verkie iiig van een prcidonl verneemt men de volgende bijzonderheid lleeds op den yde i October had de koning zijne oesleintoing gogcvin om de tweede kamer te o ibinden met de tocpissiug van dien maatregel eeft men echter zoo lang gewacht tot het czert igenil was gebleken dat de partijen ten up ichte van de verkiezing van een president in goeii geval toi eene schikking wilden komen Toen oindclijk des avonds van den 5den voor ile de maal te vergeefs was gepoogd om de zaak haar beslag te doen verkrijgen en Ic beide paitijen neg even hardnekkig den aangevangen strijd bleven voortzetten niettegenstaande van de zijde der re eering alle middelen waren beproefd om de paitijen tot elkander te brengen werd de kamer door de rogeering outb tuden Volgens de bepalingen der üeiersche grondwet moeien de nieuwe verkiezingen ilaats hebben binnen drie maanden na de onlbinding Men verneemt dat de regeering den uitersten termijn niet zal afwachten maar binnen zeer korten tijd zal overgaan tot het uitschrijven der nieuwe verkiezingen Men houdt zich overtuigd dal Ó0 strijd bij de stembus zeer hevig zal zijn Ach dagen tang hebben de partijen in de tweede kamer dk uiiler met eene schier Toorbecldeloo e hardnekkigheid lievochtcn De peest welke de strijders aldaar bcheerschte heeft zich nu over het g mschc land verspreid en allcrwege zal hij gelijke vruchten als vroeger doen rijpen Des avonds van den Uden derhalve daags na de oulbindiiig der tweede kamer hebben de leden der nationaal liberale partij van vooruitgang eene bijeenkomst gehouden met hot doel om ecu manifest aan de kiezers vast te stellen Bij de l rnisisoho tweede kamer is ingekomen ecu wetsvoorstel van de hecren Duiicker ci Eberty ondersteund door de leden der Fortschritts fMlij van de volgende strekking De bcstaanile bepaling voor den uitgever eener oouMut van een lijdschrift of oeiiig ander drukwerk beneden de 20 vel om vóór lie uitgave oen exemplaar bij de phiiitselijke poliiio Ie deponeren wordt opgeheven 2e Even zoo woidl opgeheven de beslaande verplichting voor uitgevers v in d igbladen of tijdschriften tot hel stellen van cautie D igbladon en tijdschriften zullen evenwel slechts up naam en verantwoordelijkheid van een redacleur mogen verschijnen Verantwoordelijke redacteurs zullen allcoii mogen zijn personen binnen het bereik der l ruisischc jnrisdictie ie De tegenwoordige bevoegdheid van don procuieur generaai en zijne ambtenaren tot voorloopig beslag op gedrukte stukken of daartoe bestemde plaion en vormen üidi opgeheven 4e De eenmaal verleende bevoegdheid lot uitoefening eener drukkerij zal niet worilcii ingetrokken linkelo dagen geleden heeft de Pruisische regeoring ann hel huis van afgevaardigden de hardenoot der behiblingverhoogiiig te kraken gegeven Uit het voorstel van den minister von der Ileijdlblijkt dal meii niet minder dau een opslag van 25 pCl vordert en wel op de belastingen op inkomsten gemaal en geslacht een opslag derhalve die vooral ook de inindore klassen voor dnikkon zou Iir i if vun Bismarck die zoo gaarne voor don slaat nieuwe belastingen hoft betaalt zelf liefst niet meer belasting dan noodig is Hij heeft bij de commissie Ic liorlijn eonc coi uitvoerige memorie ingediend om te bewijzen dal hij te hoog is aangeslagen Als ambtenaar beweert hij boliocft hij slechts voor de helft van zijn inkomen te betalen eu b toogt dal bij de taxatie zijner vaslo goederea het netto bedrag der grondbelasting een speciaal in zijn geval onbillijke maatsiaf is Ook openbaart hij in zijn geschrift hel geheim dat hij jaarlijks uil Lauenburg 4000 thalera trekt waardoor het gernoht wordt bevestigd dat het landje bestemd is om eerlang tot een hertogdom voor Prniscn s grooten staatsman te worden verhoven maar tevens de minister v d Heydl versterkt zal wordeu in zijn overtuiging dat de inkomstenbelasting op grond van eigene beecdigde aangifte dient geschoeid te worden Maar als de heer vou Bismarck zijn arbeid voor Lauenburg die zeker niet groot is met een traclement van 4000 thalers beloond ziet welk een offer brengt hij dan niet aan Dultschland door den post vun rijkskanselier gratis waar te nemen Toch heeft hij buiten de 4000 thalers nog 12 000 thalers benevens vrjje woning en 6000 thaler voor represenfatie kosten als minister president van Pruisen welke emolumenten gevoegd bij de renten der hem op kersmis 1807 geschonkene dotatie van 400 000 thalers den staiiLsmnn voor broodsgebrek beveiligen Des te moer komt daarbij de nauwgezetheid uit welke de edele graaf als een goed financier heeft geopenbaard toen hij de commissie herinnerde dat hij aau zegel van de kwitantien bij de ontvangst zijner jaarwedden 15 thalers moest betalen die van zijn aanslag dieuden afgetrokken te worden Wie hel kleine niet spaart is het groote iiicl waard dal mogen de afgevaardigden des volks bij do behandeling der begroeting wel bedenken Wan als reeds een Bismarck voor een weinigje meer belasting zoo gevoelig is wat moet dan de gemeene man uiet ondervinden uit wiens beurs gelijk in nlle beschaafde landen van Europa zoo ook in Pruisen de regeering steeds bij voorkeur het noodigc noemt O O S r E N R IJ K Het bezoek van den Pruisischen kroonpiins te Weeiien is ten einde en heeft den besten indruk achtergelaten Crcwichtige gevolgen zal hel wel niet hebbeu men kan het maarala een bewijs beschouwen dat beide landen er prijs op stellen aan hunue goede verstandhouding de meest mogelijke openbaarheid te gevru Uil Peslh wordt gemeid dat in de zittingdoor de leden van het katholieke congres op 7 dezer gehouden de Heer Kutby pastoor is opgetreden als bestrijder van hot uliMmoiilanisme Hijzeido o a dat de Uooinsch Katholieke kerk daardoorop den rand des afgronds was gevoerd T U R K IJ E De nieuwe wet op het lager onderwijs behelst o a de volgende bepalingen Hel onderwijs is verplicht voor jongens van 6 11 en voor meisjes 6 10 jaar Er zullen op alle plaatsen registers gehouden worden van de kinderen die den leeftijd hebben waarop zij moeien schoolgaan en indien zij weg blijven zullen de ouders met geldboelen gestraft en de kinderen met geweld naar school gebracht worden Van hul schoolgaan ontheven zijn kinderen die te zwak zijn die als eenig kind van arme ouders uiet gemist kuunen worden die aan den oogst moeten helpen die verder dan een half uur van de school verwijderd wonen die te huis of eldeia voldoende onderwijs genieten en die op eene plaats wonen waar geen of geen voldoenue school beslaat Er zullen zoowel christelijke als mohr mmedaansche lagere scholen zijn Oe middelbare scholen zullen gemengd ziJD binnenlandT CjOUD V 14 OcïOllRR Bij de Dinsdag in het hoofdkiesdistriot Amsterdam plaat gehad hebbende verkiezing van eenlid dor tweede kamer ter vervanging van den heermr i C J v in lleenen is gekozen de heer inr E H s Jacob ae 1087 van de 1077 nitgebraohtegeldige ateinmor i e hoer dr J Bosscha verkreeg 722 de heer m N J den Tex 1 1 J stemmen Naar men uil Amsterdam meldt is door de aiiiiwir csligilc al ileclnig der maatschappij tot bevorderi er bouwkunst in eene dizer dageu gehouden igadering hel volgende besluit genoineu Ub vergailoiiug kennis genomen hebbende van Je iffioioole stukken in zake de logoliiig van het onderwijs van rijk vcg n de beelden Ic kunsten on gehoord do zwaarwic i ige bcdcukingon tegen het niet opi oiucu dor bouwkunst under de leervakken der