Goudsche Courant, zondag 17 oktober 1869

1869 ZoiKliis 17 Octdiici N 803 GOUDSCHE COURAITT Nieuws cii AdvcrlcMlieblad voor Gouda en ömslreken Do intgave dezer Courant geschiedt Z0NDA6 WOENSDAG en VKIJDAG Ia de Stad geschiedt de uitgave i i den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De priJ8 per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VLJF CENTEN De inzending van advertentien kan goschieden tot één uur des namddags op den dag der uitgave Het Budget der Toekomst II Zijn veel veranderingen noodzakelijk in de uitgaven om tot een gezonden voor ons land geschikten toestand te komen niet minder is dit met de inkomsten des lands het geval Geld moet opgebracht worden dat is oen vaste waarheid de groote vraag is slechts wolke bronnen van inkjmst het minst drukkend zijn voor de burgerij en tevens de hilljjkheid niet uit hot oog verliezen Ons belastingstelsel is niet best reeds dikwijls is het gezegd reeds meermalen is verbetering voorgenomen maar de hooge politiek heeft steeds de ministers V i n financiën verdreven voor zij zich behoorlijk hatlden kunnen orienteeren Thans verwachtte men van den minister ingrijpende verbeteringen en de millioenenspeech heeft die verwachtingen teleurgesteld Nog schijnt de tjjd niet gekomen te zijn voor radicale hervormingen Men zal met nieuwe lappen op een oud kleed de zaak nog gaande trachten te houden tot eindelijk de omstandigheden tot hervorming noodzaken Sedert jaren is het batig slot het begin en het einde van ons financieel stelsel Te korten werden gedekt door overschotten op den Indisehen dienst wogen werden aangelegd door gelden uit lm lic verkregen Indie voorzag in alle behoeften Iiulië werd uitgeput om het moederland te doen feestvieren De gelden uit Indië verkregen moeten vooreerst van onze inkomsten verdwijnen Die 10 millioenen zijn meer dan noodzakelijk in oen land dat nog gebrek heeft aan hieenviiiidig le middelen van communicatie dat nog slechts öüOO inlandschc kindereu onderwijs doet ontvangen in een land waar ieder klaagt en alle takken van staatsbestuur in verval zijn omdat do gelden ontbreken Verder moeten do accijnsen op het geslacht zout zee azijn en bier geen middelen van inkomst meer zijn De iiateiitbelasting de onbillijkhto en onregehiuitigste belasting moet verdwijnen of geheel veranderd worden De grondlieliistirig lieoft licr ieiiiMg niMidig Te verw milen ii i lid dat iiii ii diiiirloc niet reeds lang is ci i gi Hiiiui nidiit dr ii i V iig i dier jjola lijig l iiu iloor zcLrr iuuimeiKelijk zal toenemen Twee belastingen zijn voldoende om met den accijns op de sterke dranken en de grondbelasting in onze behoeften te voorzi i een belasting op de inkomsten en een belasting op de erfenissen ook in de rechte lijn twee belastuigen die meestal om den naam alleen reeds veroordeeld woi den Ook de eerste dier belastingen wordt door den minister niet geschikt geoordeeld omdat men den tijd daarvoor niet gekomen acht maar wanneer zal die tijd dan toch komen dat een inkomentax met vreugde door het Nederlandsche volk zal ontvangen worden Een belasting op het inkomen met groote klassen en eigen aangifto ia volstrekt niet onuitvoerbaar Hoevele gemeentebesturen maken niet met het beste succes van tlit belastingmiddel gcbi uik en zelden wordt geklaagd over de hoofdelijke omslagen en wat is een belasting op het inkomen dan toch wel anders Wij willen hopen dat de minister zich nog zal bedenken en m plaats van halve doortastende maatregelen zal voordragen Wat een belasting van successie in de rechte lijn betreft men is minder tegen de heffing maar men vindt het onaangenaam dat alle kapitalen langzamerhand bekend worden evenwel slechts aan vertrouwde ambtenaren die bjj eede tot geheiiuhouding verplicht zijn Ilet is al hetzelfde bezwaar als bij een belasting van het inkomen De eeue dier belastingen steunt bij de helling de andere Nog een enkel woord over de leening Die leening waarmede reeds zoo lang geschermd is is niet meer te ontwijken Het Nederlandscho volk zal toch nog iets aan zijn spoor en waterwegen ten koste moeten leggen voor het aanleggen van openbare werken zal l m leciiing gesloten worden en de intresten viin bet geleende geld zullen hoogst waarschijnlijk door liet Nederlandsche volk en niet door indi worden betaald Waartoe echter heeft de Nederlandscho bank een vennootschap van kooplieden ten nadeele van andereu het uitsluitend recht gangliaar papier uit te geven de iiiuiitbillelleii uitgezonderd Gaf de regeeriiig eens MI inillii eii muiitbillcUeu uit en kocht zij daar ior NederlainKi lil M linld in die feu waarliopi vdiir de iiilL r e ii luuiiUiilleltrii kouden sliikki ii dun Im stond er ijceii ge iai vim iiiishniil Ie lilt rest lil rjfrkdchle stiikKm belioelde iiet betaald te worden men had de voordeelen der muntbillettcn die verloren gingen en zoodoende genoot de schatkist dat is het geheele volk de voorüeelen die nu door weinigen genoten worden en de rentelast zoude niet aanmerkelijk vergroot worden al werd de nieuwe leening gesloten Radicale hervorming dat moet ook de leuze zijn bij het belastingstelsel Het oude is versleten en past voor andere toestanden niet voor de onze Van van Bosse koesterde men groote verwachting zal h aan die tferwaohting voldoen Het nntwooi d op die vraag zal door de aanstaande diooucsiën gegeven worden Algcinccü Overzielit Gouda 1G October De strijd in Spanje schijnt uit te loopeii op de zegepraal van Prim en het leger Willekeur en militair geweld behouden de overhand en kan men geen koning vjiulen een dwingeland en dictator heeft zich ongeroepen o gedaan Do republikeinen werden als gedwongen tot handelen door hen die zich meester maakten van alle gezag de geheele partij verliet de zitting der Cortes en zeventien leden hebben zich aan het hoofd gesteld van benden die de republiek uitriepen Maar de slecht gewapende volkshoopen zijn niet bestand tegen de geregelde troepen die getrouw blijven aan Prim Te Saragossa is hevig en langdnrig gevochten ook te Valencia er is veel bloed gestort en de tijdelijke zegepraal zal wel geen grond Aag zijn voor duur aiue rust Dit conflict was sedert lang voorzien en de edelste republikeinen hebben te vergeefs alles beproefd om de uitbarsting te voorkomen maar de heerschzuchtige geweldenaars berekenden te goed dat het uitstel de partij der republiekmoest doen toenemen De carlistische beweging was zoo gemakkelijk bedwongen dat inea wensclite de reimblikeinsche tegenstanders ook eens voor goed tot zwijgen te brengen luiiar het gevolg zal leeren lat een pretendent voorbijgaat doch een beginsel voortleeft In Dalniatie vertoont zich ernstig verzet tegen de con scrii4ii diil tot ojiroer overslaat De zank is van oiidergcsdiikle bi teekeiiis in oovei dl ged voiig n s ililiiten altijd gereed zijn