Goudsche Courant, woensdag 20 oktober 1869

i ww tiltlilJlj l jlWWWWi i i li li iliU WWIKPI t MêÊnmm i mmiml Ê mm n w n 4w Ynis licbbcn op dinsii ii nog in den I ll lerde kunstenares bratelling door hare de minister vau binkst regeling voor den Oct liad moeten laraan te wijlen dat irdienstrn hun wiaubliceerd laat staan de genoemde af standigheid dat de niet minder dan loding van vervoerde ministor minder en zijne belangen Het IJeeember Igroote kerkvergade irlijk groot gewigt die komen zullen het concilie nooit ld dan tooii al zal maar zijn in verre de kerkver ikkeling der v ereld vcroordeelen Die Il buiten hare magt lui al bevelen ook Il jt hiertoe en niet zal hot wensclielijk de paus hun ziu ke wereld voortaan de onfeilbaarheid le drnagzaamheid en denkenden in en ki mogelijk gemaakt pc staten natuurlijk iiover de kerk moet der bevoeghcid van i den getrokken in tiuzenschreden ach anis en zedelijkheid Doruit gaan nover heeft zich ten ibrani en die plaag schaffen Daartoe e d veengrond ver libemesting vruchtlU dour het afbranden lu jaar heeft men die luitgebrand veen en ft opgeleverd is nu Beantwoordt dit ft van een onbere icn omdat dan hst t veenbranden uiet Ie stuk kan voortge n dan van dien onworden richten o meldt dat maarvan de keizerlijke plaats in de Avenue cn deelnamen De redevoering krach lufestatien op den 26 bijeenkomsten ging i sehot dor insurgen derworpen In Au idene kleine benden cnt bij gelegenheid vaiirdigdo i van Va iiilgedrukt dat het iik de orde van zaken botsingen te voor iitiond bericht dat lift ingediend ten iistemmming met de Hcuschen oulbondeu ic n heeft alhier de prins van Kamen ie 1 rluiis heeft de heer Il I cnl over di ni iat iiMrkuiiiiifliankcI jk ii ilioiulc bank De minister Longay heeft vervolgens de slolrekening van het diciibljaar ISöS overlegd Er is een buitengewoon crcdiot aangevraagd van 15ü 00ü guldens voor de reis des koiiiugs naar het Oosten e ontvangsten van het voorlaatste dienstjaar overtreffen die van het laatste jaar De eersten bedroegen UO ClT ÜOi gulden De inkomsten van de ataatsilomc inen zijn verdriedubbeld Parijs 18 Oct De ïrattce meent te welen it prins l ilour d Auvergne als minister vau buitenlandsche zaken zal aftreden De Temp meldt dat de heer Drouin de Lhuys naar Compiègne ontboden is Brussel i8 Oct in het Journal de Bruxelle leest men het volgende Men verzekert dat de heer Bara op het punt staat om als minister van justitie af te treden en dat de heer August ürts hem zal vervangen Parijs 18 Oct Het manifest van de liukerzgdc is gcteekeud door de afgevaardigden Bancel Bethmont Messanx Burinn Ësqniros Jules Favre ïeny Gambctta üarnicr l agès Montpayroux Grcvy Jouveiial Labritu Lecesne Maguin Ordinaire l elletan Ficard Jules Simon en Tachard In het manifest wordt o a het volgcide gezegd Wij zullen den 2G dezer niet naar de kamer gaan omdat wij daardoor noodwendig manifestation zouden uillokken wier gevolgen men inden tegenwoordigcn toestand niet kan berekenen en wij uiet het recht hebben om het loi der herlevende vrijheid aan de kansen van het toeval over te laten Het zou onstantkuudig zijn aan het gezag een voorwendsel te geven om zich door een oproer te versterken Wij hebben besloten de opening der zitting af te wachten Dan zullen wij het gezag verantwoording vragen wegens de beleediging die der natie is aangedaan Dan zullen wij door de feiten van de laatste drie maanden bewijzen dat het persoonlijk gouvernement hoeHcl veinzende dat het wijkt vour de algeineeiie afkeuring niet opgehouden heeft als heer en lucesler te spreken en te handelen Dan zullen wij op het terrein van het algemeen stemrecht en van de nationale souvereinitelt ons werk tot herovering de zuivere demouralie voortzetten wier vaandel bet volk ons heeft loeverlrouwd Overzicht van t behandelde in de zittingen der Staten Generaal 1869 1870 TWEEDE KAMER Zitting van 1 5 en 18 October Zal de kamer vacantia nemen tot 2 November of zal zij aan t werk blijven Dit is de vraag geweest in deze zittingen behandeld Eigenlijk had de vraag anders moeten zijn en alleen om nu nog geen parlementaire slryd te doen ontbranden werd zij alcius gesteld terwijl men er mede bedoelde zullen wij de gewichtige wetsontwerpen op koloniaal gebied spoedig afdoen of zullen wij hun nog een maand of wat slepende houden Hel voorstel om naar huis te gaan kwam uit de lenlrale afdeeling d i die afdeeling welke de werkzaamheden onder nadere goedkeuring der kamer regelt en ah zooduniy moest do voorzitter hel aan le orde stellen Opmerkelijk is het dat bijnn alle leden die ook in Inilie de beginselen der lihcr ile staatkunde en wat meer zegt de humaniteit w illen toepassen dat dezen wilden blijven Wat nu de beraadslaging betreft van Zaterdag zij is volstrekt niet belangrijk In we rwil der defiige argumenten van hen die naar rust verlangden in weerwil der niet minder deftige antwoorden van heii dii blijven wilden kenmerkt de zitting van den K zich door jiiets bijzonders tenz j men het eone bijzonderheid wilde noemen dat de hr w Hbauw naar huis verlafigde of dat de hr Begbam al liesloot de kamer te blijven er bezwaar in vond de afdeeling waaraan hij president is bijeen te roepen omdat reeds zoovele leden naar huis waren Die hceriii nemen de zaak toch wel gemaKkelijk op zij gaan eenvoudig i aar huis zonder besluit der kamer Ook het resultaat der beraadslaging van Zaterdag was geen resiiltaat want de steniincn slaakten 23 legen SJ3 dat maakt 46 dus waren er ruim SO absent Zou dat soms voor het volk C u resultaat van die zitting zijn Maandag begonnen de discitsicn weer nadat de nieuwe Amsterdamsehe afgevaardigde het monument der Amsterdamsehe flauwheid en onverschilligheid kan men hem ncicraen zitting had gcnoiuen Nu waren il leden present toch nog ie weinig naar ons dunkt De discijsiie was iels aardiger levendiger allhans vooral de heer SniiiM v sIhu l mM ekle van lijd tot lijd den laeiiliist der k inier op en toen de heer V V i iitih ijzi n ook a irdig viildi ijii meende de eerste dat dit vuUlrekt nicl Ie p is kua n lu weerwil van ijii ui i niuei de heer Stoiim toch geduchten spijt hebben gehad van Zaterdag uini minulestrop tard te zjii gekomen want hij was tegen vacantie en dan zou t 21 legen 23 hebben gestaan nu echter besloot de kamer met 32 tegen 2U stemmen naar huis te gaan tot 2 November Het mag waar zijn dat dit recijs de gewoonte is zou t zoo kwaad zijn geweest van die gcwooiile af te wijken Gemciiiiidc Berichten Frankrijk en Eiigelauil ïeuden oorlogsclicpen naar de SpnanBchu havens ter beschcruiing bunoor laudgenooteu Ju Saksen il men het verbod opbellen der huwelijkoii tussehen joden en christenen De KngeUchcu beginnen krachtig samen te werken tot de invoering vun algeniecu neutraal onderwgs Von Bismarck recluiucerde tegen lijn aanslag in do incomc tui bij nader onderzoek bleek d t zijn aanslag rustte up eeu inkomen van ZO duizend thalers en toen hij nu daarop de helft vulde afdingen rekende men hem voor dut zgno inkomsten 40 m thr bedroegen u Ueieren ia sprake van eene gewijzigde indeeling der kiesdistricten wat tot de bevoegdheid der rcgecring behoort Prins Metternich is in den arm gekwetst toügcvolgo van een duel met den hr de lieaumont Do drogisten te Modrid waarschuwen de regeering dat zij veel teipentijn geest hebben verkocht men meent om de stud in brand te steken Zaterdag hebben zes verecnigiiigen van bedienden in manufactuur magnzijnen tu Furijs het werk gestaakt nog andere zullen volgen Dü iusnrgeuten te Valencia hebben zich zaterdag uvoud na een gevecht vau eunige uren op genade of ongenade üvergegeveu Men wil weten dat de Lcsscps bij do inwijding hertog van Suez al worden Dundeidag jl hebben twee derden der werklieden aan de s oüinbüiitweverij te Wierden den arbeid gestaakt en na voorIjüpige door de werklieden verbrokene schikking is de fabriek gesloten I i abody heeft aim de door hem te Baltimore gestichte liefdadige uistelling ttn miUioin guldens gesehunkeu De lt eriiig der beiioodigdheden voor de Frnnsehc tioi prn in den keikelijken tiiat is wtdcr voor het gehcelc jaar Ib70 naiibtateid te Civita Vtrehia Het tlongaarsi hc ministerie waarschuwt tegen laudvcihnizmg naar Bril eli Iiidie Te CVuta is eeiie saincn zwering ontdekt ter gunste van Isabella Tu Triest zijn 120 centenaars kruid voor Montcocgio aangehouden Burgerlijke Stand Gt nüKtN Iti Oct Leeiidcrt ouders L Leetlang 17 Aart ouders V Iloog ndijk en B C van VVijk Apoloniu ouders G van Hort en J van der Lek Johanna Cathariim Jornclia ouders A Natzijl eu M A J Crtpin lö Adriana ouders D van der Heiden eu A van I jgh ÜVKiti Ki fcN 16 Oct J van Gassel 8 ra ADVERTENTIES Bevallen van een Zoon U C HOOGENDIJK v iN Wijk Gouda 17 October 18G9 OPENBAËPlKOÖFiN te GOUDA Jp MAANDAG den 25 OCTOBER 18Ö9 des voormiddaga ten ELF Uur iu het Koffijhiiis van Mejtif vrouw de Weduwe t E TONG aan de Markt aldaar van Een iJülS en EilF staande en liggende aan de Markt te Gouda wijk A n 94 waarin de broodbakkerjj t en aantal jaren met goed gevolg is uitgeoeioud Uri HUIZEN en ERVEN aan den Raam of Koningstraat te Gouda wijk On 200 208 eu 185 Een VVINKELUUIH aimdc Gouwe of Nieuwstraat te Gouda wijk C n 257 met ruimen kelder daaronder en zeer goode bovenkamers Jon HUIS en ERF in de Doelensleeg te ïtiuda wijk L n lü Een IIUJS eu EHh in do Houtcsteeg te iltiiida wijk O u 10 Eu Twee IIUIZKN eu ERVEN in do Keeslaasseiisieeg te C nda wijk F ii liö en 80 Nailcrr iiilii liliiiM iMi ijii tl lickdiiii ji li ii Kiui ii rrv inleii N iInriNW 1 KOh Tlll lN DIIOOIJ iKia KIt Ie limili NcdeiiaiMisclieVerzekerliigsIiunk gevestigd te AMIlROSGEN Goedgekeurd bij Koninkljjk Besluit van 17 APRIL 1867 n 65 Maatschappelijk Kapitaal ƒ 500 000 Verzekering van KAPITALEN en LIJFRENTEN tegen preniien to betalen in eens per jaar per halfjaar per drie maanden per maand Verzekering van KAPITALEN uittekeeren zoo het overlijden voorvalt binnen oen bepaald aantal jaren TIJDELIJKE verzekering Verzekering in Twee HOOFDEN van Kapitalen en Lijfrenten UITGESTELDE Verzekering van Kapitalen en Lijfrenten Verzekering van KLEINE Kapitalen tegen premiën per week te voldoen SCHULDVERZEKERING OVERLEVINGSKASSEN dienende tot belegging van Spaarpenningen OVERLEVINGSKASSEN dienende tot bezorging eener Huweiijksgift OVERLEVINGSKASSEN dienende tot het verkrijgen van Kiipitaal voor het Oprichten eener Affaire OVERLEVINGSKASSEN dienende tot verkrijging van gelden voor de Opvoeding van Kinderen OVERLEVINGSKASSEN dienende tot bestrijdi ig der kosten van Remplaceering bjj de Nationale Militie enz enz De Agent voor Gouda en Omstreken de Heer J BAARTMAN Jr Turfmarkt Hn 75 En zijne Boden G JUE Jr Voorstal B n 131 en C yan EIJSDEN Keizerstraat K n 165 geven nadere inlichtingen Openbare Verkooping OM CONTANT GELD VAN Gemaakte KLfiEDEREN en MANUFACTUREN op VRIJDAG den 22 OCTOBER 1860 des voormiddags ten 10 Ure aan het huis wijk K n 237 aan de Peperstraat te Gouih Daags te voren te zien De Commissie der Verloting ten behoeve van den gedeeltelijken herbouw der Ev Luth Kerk alhier heeft de eer bekend te maken dat gou Verltjtiug zal plaats hebben op Woensdag 27 October e k s morgen s ten O ure in do Consistorie Kamoi van gezegde gemeente in welk lokaal de Prijsvoorwerpen zullen te bezigtigen zijn op Zondag 24 dezer van smidiiiags 12 tot 3 uur Maandag 25 en Dingsdag 20 dezer van s middags 2 tot s nam 4 uur De Commissie voornoemd C E VAN VREUMINGEN Gouda Turfmarkt H 224 190ct l869 II A HKIJIJROEK Bij den eerst ondcrgetcekciido zijn nog loten v i ki ii i u Tegen hooge Provisie worden voor Gouda en Oudewater A GENTEN jMvraigd om met HII Deelneraerj contraeten n ton tot vovvauging van huuiie Zonen on l ujullen voor de Natiounle iMiliüi Hierop relli ofi ci ciicli n adii s seu ii zich met fritiifd brieven iitiii lii t ImriMii dezer Courant iiulcr II t iiiotlü Mil iM Dit g iituiir kan rr i c sc ii i aiiilch iiKeii wnvdril Hiliu iiiniu ii K