Goudsche Courant, woensdag 20 oktober 1869

1869 Woensdag 20 October N 804 GOUDSCHE COURANT Wm m AdvertenlielW voor fionila on OiBslreke De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS wolden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nominors VIJF CENTEN Be Oin van a eHe en a dankbaar het goede genietende ons door de j lijkHchtte stellen De coup d état van Maurits I de moord van Oldenbarneveld de Dorische ge == s I i i i i i otijllnn Oft couD d état de moord van Oldenbarneveld de Dortschegewetensdwang de overrompeling van Amsterdam en wat niet al meer zi n de uitkomsten der republikeinsche beginselen evenzeer als de moord van het groote broederpaar on volstrekt niet van de tegenstanders der vr heid Zoo wordt dan ook regt duidelijk waarom Nederland gedurende de repubHek nooit bloei en welvaart geniewnkon dat het volk tot geen ontwikkeling kwam hoe het veracht en onbekend was omdat het geen koning had Wie zal ontveinzen dat onze republikeinsche Oranje vorsten gebracht Onze tijd gaat snel in ontwikkeling onw inswllingen zijn verruimd en veredeld de vrijheid is vooruit f gaan Wie hoorde van icpublikcinen of waar vertoonden z zich Zij juichten in den vooruitgang en werkten krachtig mede tot den herlevenden bloei des volks en nu kiemde een patt duisterlingen die licht en vrijheid haatten en met nijdigen weer in de out wikkeling des volks beschouwden en eerst in stilte later openlijk republiek en republikeinen als verfoeiselen vooratelden vergetende dat z j 1 l o l ppr Kennisgeving RIJTUIG SCHOUW als verfoeiselen Ide g telngen gebrekki waren dat steeds partyen Nederlanders waren die al hun g the eer ƒ dieieder ui h e beurtgroote missla bestonden die ieder op hare beurt groote misslagen begingen m aar wie zal durven ontkennen dat de roem on grootheid van de republiek der vereenigde provinciën onafscheidelyk verbonden is met de vrije instellingen des lands met den vrijen zin der ingezetenen dat de Nederlanders daardoor uitmuntten in zielskracht ontwikkeling edelen zin en treffende burgerdeugden Maar waarttie dit terugzien wil men de oudo partijschap doen herleven Soms mogt het wel zoo schijnen als de conservatieven met en roem verschuldigd ain aan de republiek Is het dan geeiic lafhartigheid zijne innigste overtuiging te verloochenen en gewonnen spel te geven aan slaafsche renegaten als zij door lasterlijke insinuatien het gemeen opzetten tegen elke onafhankelijke overtuiging Zoo heeft men uit eene theoretische thesis van een studenten debating club eene hatelijke en schandelijke insinuatie gemaakt tegen de waardigste mannen en het vooroordeel trachten op te zetten togen de ouschuldiaste handeling BUEGEMEESTER en WETHOUDERS dep Gemeente GOUDA ie ieu Ar 43 lar verordeninj van Politie vuur die Gemeente vastgesteld den lU Junij en 11 Augustus 18 55 en afgekondigd den 12 September daiiraanvolgende brengen ter kennis der Voerlieden en Huurkoetsiers d it op Ziilurdag den 23 October 1S69 des morgens ten 10 ure op het plein achter hel VVaaggcbonw al worden overgegaan tot de algernecne keuring hunner Bijtuigen uUende de nakeuring der op dat tijdstip verhuurde of in gebruik 7ijnde Kijtiiigen plaats I e iben Ziitnrdag den 30 daaraanvolgende ter zelfder ure en plaatse Gouda 16 October 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd Do Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVEKFOKTIIIJN an UKKnEN IJ7END00UN Prof Vmde en de Hcimbüek gen de onschuldigste handeling i wei z uu ov Ly v Wij bezitten in den hoogleoraar Vreede een hunne hatelijke verdachtmakingen het gemis i i a I vflTi deffelüke uronden willen bewimpelen van degelijke gronden willen bewimpelen Die de waarde der republikeinsche instellingen hoogschatten willen wel zwegen van hunne overtuiging zoo men ophoudt met hatelijke insinuatien en de overtuiging eerbiedigt van hen die al is het in verre toekomst de zegepraal verwachten der ware vrijheid die zachtmoedig is en den redelijken mcnsch tot zjjne hooge bestemming opleidt Maar waarom zou het ongeoorloofd of onbetamelijk zijn wijsgeerige onderzoekingen in te stellen naar den besten regeeringsvorm en de lessen bekwaam en geleerd man die zeer zonderlinge opinieu voorstaat en in reactionnairen geest al wat liberaal is van tijd tot tyd bestrjjdt Men is aan des hoogleeraars excentriciteiten en uitvallen reeds gewoon geworden en men slaat daar weinig acht op Hij heeft zich b het schandaal over de ütrechtsche thesis vrij bedaard gehouden on men dacht dat de zaak geheel voorbij was Maar de zaak mag niet uit zijn bij de heropening der akademische lessen houdt de professor in het groot auditorium eene rede die bij zonderUnge verteUingen nog dwazer rede die bij zonderUnge vertelhngen nogüwaztr versmadende vooruit te beweringen inhoudt Hü oet zvpi monarchalen ontwikkeling en vol tier uiiuri ii j5 zion naai de toekomstige ontwikkeling en volmaking der maatschappij die wij niet wachten van het redeloos geweld dat tot nu de wereld regeert maar van de zachtmoedige en onoverwinnelijke kracht der waarheid Alj cniceii Ovrrzkiit 0 11 i 19 October Ta Parijs lieliliiu ib iiivUiedrjiKste loden van i t linkor ijilo oen kriielitig iimuUest uitgevaardigd waanu ij pi otostooron tegen de houding Onlangs is in sommige bladen een bespiegelend debat gevoerd over den besten rcgeeringsvorm en beweerd dat de monarchale constitutien bji voortgaande ontwikkeling der vrijheid eindelijk moeten uitloopen op volkaheorschappij en gemeenebest Anderen hielden vol dat het koningschap door de constitutie in wezen reeds was opgeheven en de naam slechts was overgebleven bij de onvoorwaardelijke heer cliappij der wet Het komt ons voor dat bij onbevooroordeelde onderzoekers en denkers al zeer weinig verschil van meening bestaat n aar dat de meesten nog altijd aan het minder goede de voorkeur geven boven het erkende beste omdat de volken nog te weinig geschikt zijn voor die wijze zellbelieersching die alleen de vrucht verzekeren kan van den besten regee ringsvorm ijver atsten op eene belofte aan Willen Il go rovou men mocht dien anders niet verwacht hebben van hem en hot lieofL don schijn als of dat woord goUloii nioi t in plaats van eigen overtuiging als ot hij alloou oiu dat gogovon v ord do richting volgt die liy uit eerbied vooi don grootou vorst toon eerst heelt aan irc 1 unon 11 nnHU1iik om tr ion lioo doluiog i pl linr oml riii l ni t do Koboii trni ni l u publiK i onb bi Miid 11 o u 1 Hlii Zij die gelooven haasten niet zjj die tcuvolle overtuigd zijn in bun pigen gemoed gevoelen geeue bchoofto om hunne overtuiginganderen op te dringen Do Nederlanders diemeci dan drie ceu vcn republikeinoii wnven werden door geeue 18 jarige ovi rhcerseliiiiggene eii vau iimmo overoude overtuiging entoen nu on r zcll standigheid werd lirrstclil cii de oude vrijheid behouden bleel viToiitni lti iiii t l il vcu nii ii I ll 1 ver vcriiuilerih vniiii ii UK U U ll iiaiuiii ï ii 1 dinl i v cri iii si lIllP sL r llil ii il iiiiili I