Goudsche Courant, vrijdag 22 oktober 1869

fe i f f BUITENLAND F R A N K R IJ K Het Journal Officiel doelt de volgende benoemingen mede Biizuine tot kommandnut der keizerlijke giirdc Fuilly tot kommiin ut van liet derde legercorps te Nancy Bourbake tot president van het consultatief comilü voor do infanterie Schmitz lot kommandant Vnn de sub divisie der Bovcn Garonne A oorl3 meldt het blad dat er niet de minste groud bestaat voor de loopende geruchten betreffende wijzigingen in het ministerie als ook dat de ministers thans te Compiègne bijeen zijn tot het gereed maken der ontwerpen die bij het wetgevend lichaam 7ullen worden ingediend Onderscheidene bladen deelen daaromtrent volgens het officieel orgaan eer onjuiste berichten mede De president vaji den seiuuii n die van het wetgevend liehaam zijn naar Cüuipiègne ontboden om deel te nemen aan de beraadslagingen over het decreet tot vaststelling van reglementaire bepalingen nopens de betrekkingen tusschen het güuvernemeut en de groote staatslichamen De staatsraad houdt ich reeds bezig met de ontwerpen betreifende de onvereenigbaarheid van zekere betrekkingen met het raaudiiat van afgevaardigde de verkiezino en v iii buraux bij de algemeene arrondissements en gemeenteraden enz Ur wordt ook beraadslaagd over een scnatus consult met betrekking tot de verkiezing van koloniale raden DUITSCHLAND Volgens de berekening der inkonislcu en uitgaven van den Noord Duitscheu bond lA l ruiseu in 1870 in den omslag over de vcrschillciule bondstatcn ruim 2 milliocn minder behoeven bij te dragen dan volgens de raming en el 1 ten tengevolge van meerdere ontvangsten door opheffing van den vrijdom van briefport voor particuliere a ingelegenheden en 2 door de opbrengst der suikci lii lastiug O O S T E N R I J K De Neue Freie I resse te Weenen geeft bare i iisw ze Ie kenneu omtrent Jen tvarcn i ird van den opstand in Cattaro Volgens dit bi id heeft hel feit een veel meer uitgestrekte beleckeiiis dan ineji aanvankelijk er aan toeschreef daar het de bevolking minder Ie doen is om van den ualilairen ienst vrij te komeji dan wel om zich geheil van üosfeurijk af te scheiden en zich bg Vlcniencgro aan te sluiten liet blad meent dat er met Russisch geld wordt gewerkt om de verwikkelingen nog verder uit te breiden ten einde langs dien weg een vcor llusland geweiischt knstland meesier te worden Ook in Zevenbergen openb iart zich thans eene beweging tegen den militairen dienst hoewel zij van een anderen aard is dan die in Dalmntie De in Zevenbergen woonachtige Uumcniers eigeren uamelyk den dienst bij de Ilougaarsclie Ilonvedkorpscn en hebben daarentegen volstrekt geen bezwaar legen hunne inlijving bij de linletruepen Men vcrnaohl dat de Hongii irsehe rijksdag zich mot die 7aak zal bezig houdiii ITALIË liet voorloopig comité voor het tegenconoilie te Napels hv eft zijn programma uilgevaiirdigd Hel wil aan hc tegenconoilie den naam geven van congres van vrgdei kers en daar het gebleken is dat eenheid van godsdienstige voorstellingen eene onmogelijkheid is wil het alle theologische discussie afsnijden eu aan do vrijdenkende mannen van alle landen deze formule voorleggen Het booze Ie vlieden het goede Ic doen elkander lief Ie hebben en aller belang te behartigen Het verlangt de organisatie van een interuatioimal verbond ter bestrijding vau de beide hoofdkwalen van het menschelijk geslacht armoede en onwetendheid bepaaldelijk door de vernietiging Tan het pausdom dat de steun is van al wat oud verrot en ichadelijk op aarde is De Italia vaa 10 dezer meldt dat de heer Menabrea morgen Ie dezer stede zal arriveeren als overbrenger van het besluit des koninga ten opzichte T n de tegenwoordige crisis lleltelfde blad geeft een verklaring van den samenloop die tot de rainislerieele crisis heeft aanleiding gegeven De heer Ferraris stond nnmelp alleen tegenover de acht andere ministers deze laalstcu wilden do kamer bijeenroepen ten einde het budget aan hare goedkeuring te onderwerpen haar daarna te doen ontbinden en dan een beroep op het volk en de kiezers te doen Ferraris daarentegen wenschte aan de kamer oen prograinma voor te leggen dal men kon vermoeden eene voklocnde niecrdcrheid op ifh te vercfiiigen De kamer zou worden nitgoiioo lij d i i over dcrgi lijk programma Ic vcrklarini Mncht zij het verwerpen dan zou lol eaio ontbinding orden overgegaan en vuuden nieuwe vcrkicziugen worden uitgesclireven SPANJE De insurrectiouueele beweging te Valencia is Zaterdag nog eens begonnen Toen de troepen der regeeriug Zaterdag na de capitulatie der insurgenten met geweld de stad wilden binneudringen werden zy met een geweervuur ontvangen Het gevecht duurde Maandag bij de afzending van dit bericht nog voort Kr waren nieuwe versterkingen daarheen gezonden Men zegt dat de opstandelingen de familie van den prefect en die van een generaal als gijzelaars gevangen houden l er telegraaf wordt uit Cadix melding gemaakt van eene ontmoeting nabij Ubrique Twee personen waren daarbij gedood Op de lelegraallijn naar Frankrijk heerscht storing BINNENL AJSTD Gouda 21 Octodeu Gisteren werd aan de hoogeschool te Uliechl bevorderd tot Docter in de regten de heer A Broedo et geboren te Mijdrecht ua verdediging van stellingen Omtrent en staat der tuin en veldvruehtcn ontvangt men het volgend bericht In het Westland hing de verwachting op een oogst van rijpe bhuwe druiven op den kouden grond geteeld geheel af van gunstig herfstweder Wel had men op den zomer gehoopt maar zich dc3v egc teleurgesteld gezien Tot dusver bleef incn zich bij de verzending an kas druiveu bepalen Het eer dat in Scptemuer zich geducht liet gelden waardoor aan boomvruchten allerwege veel schade werd geleden was voor de druiven andermaal ongunstig ten gevolge waarvan de kans op rijpe vruchten zeer hachelgk werd Gelukkig schonk October nog ecnige warme bestendige dageu ca h erdoor was een goed deel van het gewas gered dat tot rijpheid gekomen thans verzonden wordt In het begin de er maand zijn de tuinders onder Veur begonnen met het vervoer van andgvie voornamelijk naar Amsterdam De teelt van dat product heeft niets te wenschen overgelaten Was de zomer niet zoo koud en stormachtig geweest ook de tuinbooiien zouden meer aan de verw acliting beantwoord hebben Doorgaans Ineemaal s weeks worden uil Rijnsburg schuilenvrachlen met best geteelde bloemkool vervoerd Bij den aanvang der verzendingen waren de prijzen voor de koolbouwers eenigzins teleurstellend doch later is dé markt tot veler voldoening hooger geworilen voorn imtlgk omdat men er zich met den inrn iak op gruole schaal voor hel buitenKind is gaan belasten Nicltegenslnande gunstig we Jer ruime teelt eu vroede verzending aanleiiling gaven lul winstgeveude rekening verzekeren echter de verbouwers het vorige jaar meer verdiend te hebben Gelijk vroeger reeds omstandiger vermeld werd vermengde de storm van li September in de Veencn en elders het geheele gewas van stokbooiien en augurken ten gevolge waarvan er schade van verscheidene duizenden gulden werd geleden Na allerlei rnwe vlagen van het weder doorgesukkeld te hebben achtten de tuinders er nu het uogeiiblik genaderd eenigo insl te zullen behalen toen eensklaps die kans voor goed verijdeld werd Omtrent het rooien der aardappelen loopen deberichten uit elkander Over het algemeen is helbeschot voldoende maar zijn de knollen niet groot vermoedelijk tengevolge van de koude inJunij denlegigd der aardappelen en later ontstaan De prgziMi verschillen weinig met die welke in hel vorigejaar werden besleed De Zeeuvvsoheaardappelen wordenechter hooger in prijs opgegeven dan de Geldersche Waaromtrent de berichten overeenstemmen is dat er geen of uiterst weinig ziekte in de knollen bestaat Bij de tweede kamer is ingekomen een wetsontwerp tot bekracliligiug eener met de maatscliappijtot exploitatie der spoorwegen gesloten overeenkomst strekkende om de teruggave van de 2 j niillioen door den staat aan de maatschappij veistrekt tol 1 Juli 1870 uil te stellen Het voornemen bestaatgedurende dien lijd eene dolinitieve overeenkomstmet de maalschappij te sluitou Laatste Berichten KoUStantinopel l Oct De eizmn dcï l rnnscbcn heeft deze stad vcrl den en zich naar Kgyplc begeven De kroouprins van Bruisen wordt don 2 1 en de keizer van Oostenrijk op 28 dercr alhier verwacht Parijs 20 Oct Hot Journal OJioid meldt Gisteren is te Compiugne eea kabinetsraad onder Toorzitterechap des keizers gehouden De heer Schneider woonde de zitting bij Vesscheidene ministers zijn vervolgens naar Parijs teruggekeerd doch zij zullen zich heden weer naar Compiègne begeven om andermaal een kabinetsraad bij te wonen Het Journal OJjicid zegt voorts dat het met diep leedwezen gezien heeft dat de Fai s hevige aanvallen richt tegen een prins van het keizerlijk huis prins Napoleon PlorenCO 20 Oct De minister Menabrea is alhier teruggekomen Het ontslag van den heer Ferraris is aangenomen Madrid 20 Oct Generaal Prim hoeft eene circulaire uitgevaardigd waarin hij de dapperheid van het leger roemt De repnblikeinsche aanvoerder Salvachoea is Andaluzic binnengedrongen Spanje heeft de diplomatieke betrekkingen met Mexico weer aangeknoopt Madrid 19 Oct ifc momk De cortcs hebben eenparig besloten aan leger vloot en volontairs hunnen dank te betuigen wegens ue beloonde trouw Prim uitte den weusch dat mtii spoedig tot het kiezen van een kouing mocht overgaan en dat omtrent die keuze eenstemmigheid zou heerschen De Cortes hebbeu buniic zittingen hervat De berichten ointreut het hervatten der vij indelijkhedcn in Valencia zijn ongegrond Parijs 20 Oct Aan verschillende openbare vergaderingen zal een ontwerpadres waarin de afgevaardigden van het dep der Seine worden aangemaand hunne demissie te nemen Ier beoordeeling worden voorgelegd RisanO lO Oct De insurgenten zijn heden ochtend door het geschut dat op hel gebergte boven llisano geplaatst wus verdreven Do militairen hebben het gebergte be et Parijs 30 October Gisteren avond zijn do putten der sleeukolenmijn Gaufl re Ie Cbatelineau overstroomd geworden 13 werklieden zijn verdronken 17 anderen worden vermist Brussel 20 October Het geiuebt betrekkelijk de aftreding v in den minister Bara en zijne vervanging door den heer Oris is vnlsch Men gelooft dat de gemeentelijke verkiezingen op 26 dezer eene nederlaag zullen versohalfen aan de minisleriecle partij to Brussel te Leuven en te Verviers De overwinning der miuisterieele partij te Antwerpen is twijfelachtig Berlijn 20 October De echt vereen iging van den vors van llumenie met prinses Klizabcth von Wied zal tusschen 10 en 16 November op het kasteel Wied plaats hebben Dadelijk daarop zal de vorst met zijne gemalin naar Kumenie terugkeeren Muncben 20 October De grondverkiezingeu voor den landdag znlirn den IGden de verkiezingen van afgevaardigden den 25n November pi lals hebben Berlijn 20 October De Slaata Jmei er meldt dat langs de lelegraallijn der FVaDscheTraiis itlan tische Maatschappij imar en van alle stations in Amerika voor dezelfde kosten verzonden worden als langs de Ëngelsclie lijn via Valentia De kosten eener eenvoudige depêche van tien woorden tusschen Berlijn en New York bedraagt ll a thaler Geiiieiiiiide Berichten De Great Kasfcru znl 2 I October met een Aiiglu Iudischca tclegrnnf kubel vertrekken niiar Iiidie otn eerst tm kabel te legijeii tuöseben Suez en Üumboy en vervolgens die tussciu u Miilta eii ralmoutli Cunservuticviin en Ubeifilcn r ijn te Berlijn in deu landdag ccnsteinniig om elke verhoogiiig vau bclnstiiig te verwerpen Uit Uohemen wordt veel suiker en vooral naar Hamburg vervoerd Unspail dÏQ alleen overbleef is door zijne L ouscbe kiezers vermaand om af te zien van de demonstratie op 26 October Do Porto beeft te Parijs 16 milliocn dukaten geleend zeker om zijne gnstcn te onthalen De bcru tiN van den katocnoogst uit Bombay zijn zoo gunstig ah uoit Do oi ium vcr teliaft aan lïritscb Indic ocuo inkomst van GO millioeii gulden Ilct Pruini ifb DulHorp vau Bchoolwct is hoogst gebrekkig ril moet gclici 1 iimgcweikt worden llciii lïu bnrd lul au het Kngelsehc parlement cq ire uUIIt van d l iiu o Sotii l to I ondcn doet ecu reis I duor Kuiopa li r bevoiJering viin de zaak des vredcs eu be I I W l ll IMIl Z lilt Jii MijIvHctic blatl die Dcbalte ii 15 October na Im iliiii o kui iiiii uvdlcMleii III I lin lil pci i uiltHt bLvig in hillci i amaadrcdcncu I U 1 dl 11 kti i r u De loer pntcr l I De liijilül zijn weder i ilet wuj doren ijn T VKR i TegCD Gra e Vi Buchmr Do nuful arresteei t Ingciioid cenc diJ goedkcuiiul I860 lul eene mil dat D a § maar dut gceno gclö mogelijk l voort te ccnc itiil om vour ïm Bcbüol U ti ecue in bedankt een tur en üudciil ziju bcreiJ indien De hLtn zoodanig pcnsionniïcl aangeuomf li en fcndc de in eene Aan de 4 te rij ooi treilende Kwast hl I genoegen de bcgiou O verg aJ pluatselijk den VOO de V001 Cu ponsi el bozoldi itii mehjk tl WOldt io het ndrii btU kt to wordt dn ui O cl Ijk bl o idcrwij hi enkhi IJtt tl kl wnnronilt drogen u i Ahnu wd De herrj du geiaual Bteuucudi IIiciop ten betoi wijst de pj beweert di even uu til jaar ouoijT De voorzl der liuaniil de druk gl IS dan b de staathul de oubillijf De he r voorzitter 1 De hr op de utti genoegzaa nl anders gntf ter niet k Do hr dat het 1 p worden De hr moet en te bchoudtil Daarna lasting in stemmen Thans Prince wen verklarou de oplezi tot het oï Aangevail zonder u 63 wa der verhoügl dat hot tl ziet n et tot zulk comm m toelichting ter vergadi Do voüuif naar prsv wijze zijn il dienste n De hrci Dl hfi i geen b j De üL L