Goudsche Courant, zondag 24 oktober 1869

olykc gova liTi 1 pmorking diit liiw pi lis liccfl herhuliiig il w r t len kf van do tn crdo roll versplieu no l ringebtlcid ran tltlc V r W113 111 zyne lioudiug i am verscheidcue nischten iiiiderc tlanneii vnn den Iten deie grieven eer overdreven 7 ikcn was slechts ion drs ministers tag vnn het rechts I Jiiderwcrpen van ihen ihten it eer wnarschgnlle v in binncii in justitie znl t gnnsche land b der repubhkciuik gcen meerdere I Jer Carlisten II de ontbonden wordt bevestigd Portugal gearres p betrclTeude cle ucrin der Fran ndcrkoning heeft n geene berichten hriogs 1 11 IJden uitgesteld len minister van kn ingediend ont vnn Pergerspatin 1 ke Hurban dta C pging in IS IS Ik opruiing tot cen loordeetd oi piin der Fraii tri veitrolkm nnr 0 bereidende ilis ilgdeii is irt 1 van liiirellciidt lie in pioct sstii en bl i it ll ninen tegin lil 10 niie triicpen onder ft gislerrn un gelt ire in Di Imt c les tfrug fil igen 1 slechts Iwto man ogt dnt volstrekt ill door den kei er ei in dc hoofdstad iige heel hoofden uit ich naarde werklii hebben begeven Tbi tot hel nan den c 26 dezer Doch jeraan te voldoen jliK dat in een heden IS om de buiten 11 t begin der volrond had bier m lit I vergadering van ps Simon en üarnier ligden die tocge mle Laten wij u i de la Concorde ivij zulltn vcthlon i t batterijen zullen bij dal de linkcrJl icn naar dc gt l ide afgcvniiidigdLU l c tjuiclil De aan III krecl leve de 1 lilt Oüst lndio en WOOnon 22 Oct Do li im i iiiii mmkt ren besluit des keizers bekend waarbij di Oostennjkschc gc ant te Stuttgart graaf Chotek is benoemd tot buitenhewoon gezant en gevolmachtigd minister te St Teteislurg Gciiicnftdc Hcricliteii Keizerin I iij i mo hctft van den sultan voor 20 000 fr gekocht het ö grond lu Palestina wnni dt innigd Mana begraven ia llLt Grakscho leger wordt gohcol georganiseerd nnarPrm siBtb modi 1 In het Japauscho parlement is met 200 tegen 3 stemmen verwoipcu htt voorstel tot afschaf ng van het buikopsnijdtn De stad Cuisijski in Siberië met 40 000 inwoners is geheel vernield door brand Do weikbtakiiig to Parijs neemt toe Ie vcrguldcra staan gcieed dü manufactuntrs te Vüli cn Üc hr GladstoUL heeft in de dagbladrn veikhnid dat dc iigttiiiig oiige lud IS de gevang 11 1 eniai los ti 1 itcn Il auiid m ib dinsdag avond cen stijfsel ui oltn algcbiaiid In dc stad luxemburg htbbcn dc kllLiïtttLis cu diuk ktihgc7Lllcii den arbeid gebtaakt lil gemnntcraad van lilburghecfL üor 20000 geletkend op den bnuïtspoorwcg naar ilc Jingbtnit In l ngelünd is tea wet uit LUUirdigd wmibij op 7wtre btiallen verboden wordt op cl re tijden van het jaar it vogeli in de uibijheid dt r 1 ubleii tt dooden Ihit wet is gegeven op verzoek der zeelieden dnr dczt vogels voor hen vaak üo goed als ccnc wniischinving Uyci sehipbicuk ijn liet esihieeuw der vogels toeh vLr Mttit t den eennu bijni nltijd de nabijheid van de kubt waiuitei hij door den nuBt het spoor bijüter is gerankt Tn beiulitcn uit Jokahima komen ccnigc bij ondi rhulen voor umtrcnt den hevigcn storm die aldaar op 20 auj ustus htclt ewocd 5Icu heiinneidc ich sedert dc laatste es jaien goeu 700 7ware drukking van den wind by ecnigtn stoim of tvphon to hebben gevoeld als toeu Veel sehade e 1 ind en te water was daardoor dan ook aangericht Dc villas leden jjCwcldig eeuit e ijii geheel tegen den grond ge si igcn en de nicnw aangrlegdo tuuun dragen gediubtefipc ren van den storm hoornen en sieraden liggen verward dooreen De ml indscht hnuui m de stad htbbcn mede zwaai geleden en vcrbchcidenc die aan den storm bloot stonden ijn cnoe znani geheel tei nmgeworpcn Men berekent de schade te land tn te water wel op honderd duizend dolhrs Te I oii ijn de inaga ijiun di werkplaatsen van den heci Uiif nier fabiiknnt van sterke dranken door brand vernield De schndc wordt op jOO 000 frs begroot waarvan s1p lits ctn dee door vci ekrnng is gedekt l t inndeelhoii leis ui de witserbebc bank te Bern 7ijn opt eiüiifu tot het houden eenir ilgemeene vergadering lit het verslag door de diiedie der bank opgemaakt blijkt d iL Seliiir de kaasicr van de bijbank te uiieh niet minder dm 1 7 793 fr 57 c heeft veidnisttrd De toestand d r bank ia echter met derwijze benideeld dat dic wankelend 18 t LV üKleu In Mt i 0 is dc toestand veel t gewordtn Drio stoüinsehcpen met ten root aaiitil suppletie tiocpcn zijn te adii uit Havana aangi komt n Kti7er Napoleon heeft dui end frs beschikbaar gesteld TOOI het Poolseh museum te llappeiawyl Ic uiuh iju H dames toegelaten nis studenten in do geneeskunde VLUÜVDMIING VAN mv GLMLCN1LUA D Dinsdig 1 Oelober Vervolg N 104 7500 Onderhoud van lantarens De heer Peufin pr winstht betere veilichting tan de lS elckid en klaigt over den stank der snlstaandc sloot aldaai Nadit h vooi ilter luid huinneid dat iccda iti eeii vuiigt ittii as nnhgedudd drit besloten wis tot hit plaatsen v ui een nieuwen eii liet Ihins geniderd lot Hoofd ituk I woidt dc zitting ver daiigd om het vergevorderde uur Avnd itting ten zoven ure If niwooidig al do leden behalve dc bh Inv tt n en Rtntiiigei dit kennis gegeven hebben dat 7ij verhiiiJud zijn It veigadering bij te wonen IH ƒ 100 Düod ïchonw De heer üuenn 1 wcnsrhtc defeu p st ihoot d te zun oiiid it er in 1867 en 1 S oovile lijkfichouwingtn zijn noodig gewtcbt De heer Kist spitekt in ttgcnoverj stelden zm en meent dat de aangevoerde re dciu II oiijuisl ijn De vuor itttr deelt mede dat het met bctn ft een vaste post mnr dat voor tlken lijkschouw 50 eciitcn wonbn uitbMna d en dat dc uitgetrokken som dit jaar wel vol do ld £ b zijn N 122 100 Librjo De heer Kist vraagt of dc70 pt t uiet 70U kunne i vervallen Nadat do vooryittei en do heci vin btinateu voor liet behoud de7cr uitgave gesproken hdlin wordt die algemeen goedgekeurd M 128 J iOO Üijdiage Spijauitdecling De eommissie vooi de begiooting heelt inliehting gevraagd bctrrirtiile de uitiletliii en door wini dit gesthicdt Do vioi ittci detU Ji Ic dil iigitedoiid wordt vooi 120 soeplijstei die in i 11 If 1 gesteld wüulcü van het buigerlijk amibcbtuur Do hm Piiiite VI ligt uf dit som met behoort op de begiu tuif vin het nndiLstuni Dc voor ittei iikenl dat dit rrul niti ti ude iju maai dnt het nooit nudtis is r ö 11 i 1 I heel Hiuhner luht dit nadir toe dooi de op indkiiii dit het woidt uil cuikt als buittngewuiie btdie In De h ti Ktniv t t dit de aak üed n om dn s I l il i lil st t 1 tt 1 uiidiii I it nv nut woi It I 1 11 IIOIIM II It I 1 I lil I ijlt I II lilt de v i I I tLi ini t 1 II U 1 1 lllll 1 l It II N 1 III I I I li til 1 I J In I leeJ i I 0 I 11 I Wdl il lit 1 ill D I I n w L luuloL III 11 11 t II a l nt I of dl aan bun kiilijki miitrrgdcu ijn gcnomrn en ilrn boiuv meester rccds hst get cvn is lot schaltuig woidt nu koite diseussio do post gocd tkeurd Overgaande tot do ontvfliigst n vult bedenking op n 19 hunr van huueu euz ƒ dtlJ 15 Dt beer Kiht meent dit het wensc ielijk ou ijn dat de raad kennis diocg wello pcrcoelen vnnstndsweg iti hunr of in erfpacht uitgegeven worden daar het ni dm laatsttn tijd gebltUn is dat die huurj imingen enz uut m even ledigheid staan tot de waarde eu haalt de V rbeeldeii lan van grond bij do steariuekaarscn in gasiabriek De heer Priurc verklaart dat dt lijbt voorhanden is ge wcest bij dt begrooting Do voorzitter verzekert dat die lij do bcgrootmg tfi vibic is gcltgd en dat zij te groot is om opgcromcu te worden in do memorie van toeliehting Dt heer Kis berust m dc gcgevene inlichtingen en wordt de post aangenomen N 41 ƒ 15000 Beukmolcn De heer Kist meent dat het beter zou zijn do omaehnjving zoo te wijzigen dat daaruit dc verpliehting met volgt om eou beukmolcn ad f l iQQd te moeten oprichten Do voorzitter beweert dat dit ounoodig is en de omachrijv ug juist is Do heer Droog leevei stemt ia mot den hctr Kist Daarop wordt de wij i uig overgenomen door hb Burg en Wethouders en dt lust üctlgekeurl 41 Geldlecning ƒ 62875 De heer Prince acht het onnoodig zulk etne som te Iconen tn meent dat d uitgaven te hoog iju opgtvocrd Do liter Droüglctver betreurt de omstaudighcdcn dic do Iceinng noodzakelijk maken maar hoopt nog altijd dat lueii nitt cen minder bedrag zal nunnen volstaan De voju ttti htemt volkomen in met dcu hoer Dioog Itevii en bewctrt ti tiovci den heer Prince dat die na dc vflststelliiif der uitgaven andere middileu ou moeteu voorstellen bij afkeuring der leening Jii sti mining gebraeht wordt do post aniigenomeu met algtmeeiie stemmen behalve die vnn dcu heer Prinee Dü voorzitter stelt als iin voor de bcgrnoting van m komsten vast te stillen op de som van 297 10 S 285 Daar de uitgaven vermeerderd 7yu met ƒ jS j worden deonvooizune uigaven veimmdtrd mct 380 cu gebracht op 2850 terwijl het batig saldo mot ƒ 5 verminderd blijft ƒ 00 88 De heer Pruie i et zich verplicht zijno goedkeuring te onthouden nm d bigrooting In stemmiig gebraeht verklaren 7ich tien leden voor de aanneming ca twee tegen de hh Kiat en Pnnee waarvan dt laatste aantttkening verzoekt lot rigriit dei beidt gnsthui cn wordt ingevolge vroegere voordraeht benctmd d heei M I A Koek met 7 tegen 5 stemmen tn tot no dluilplijk Iragcr B leus Maehtif mg wordt vnlmid lut uitvoering Ier bcbluiten zonder rcaunitit tn eiidigt dt vergailcrmg Qt III het vti shg eltr raidzitting lu o is vurig notnnier IS eenc mibstelling iii ihl pen Dt vooizitter over dt gtmalbdastiug sprckendt heeft niet gezegd dat de prijs vau het brood hier lager wis dau bij dc II lagsche broodfabriek maar dat het vers bil der brood piij tn alhier mtt dic te s lla t met grootcr was vooi de tl dizer stede belaste tarwe dan voor het ouhclaut rog e b jod lii ezoii leii Met genoegen vernemen wij dat Prof van Oss Zondag avond in de soeiteit Ons Oenoegcn ecne liiiileijgivvone voorstilling zal geven lltt toeval deed ons een der voorstellingen van lilt gi eleclnip bijwonen en inderdaad oo el de gymnaslische als acrobatische oefeningen veidienen Jltii lof teniyl ik t ibleaux viv mts at opvitting cii uitvoering hetrefl voor dc btatcii in dit genre niet bthocveii ouder Ie doen jaarne wensehen ij dus den heer van Oss een vulli aal toe en bonilen ons overtuigd du niemand iih een gan derwairls beklagen al 23 Oelolier liU J X EEN GOED TEEKEN loen 111 ItiH t lalf vin de gouwste endc goeticrdigste nederl indsclii eu iiicutice jongens bij ds biernienius van Jfegeiingswegc m den kost werden gedaan om door htm lu dc latijnsclie taal onderwezen en in alle goede minieren opgebragt te Horden hoopte men met deze cleijne beginselen do zaecken raetiertijd daerloe te brengen dat cen publijcq gymnasium te Batavia veirees Men slaagt L e verlangde inriglmg komt Maar reeds m 1 j5 is zij na cen kwijnend bestaan eggcstorven lienjireu later in het kven teruggeroepen om eene p euvL ie nemen hoed nigh het zal willen gacu brei gt IJ het er met beier af Geen drie ja en of onherroepelijk heeft ij den geest gegeven Nu verloopt er scbiei cen eeuw dat men geen moed 1 ett iets to doen voor hooger onderwijs in Indi aar men geen werk vnn de scholen mJakt Maar Van laihod de herfleller van indie van wieu men zooveel vernachtte die zelf zooveel hoopte iKcmt lil zyne hervormingsplannen op de sliehiing van een seminine te Ihlavn Den 1 November 17 It nijdt hij het plitTlstilig in Met goed vertiouwtn Dinezcn i Iicl niet dat neieir dc aanleg in ordre wis gcHCLSt en hij zdf li id nu Il iiiiigtiiip uilgediKhl eu gcen iiidcr dan hg zou liuir besturen llil nel te bclnijfdtn of welen illi piiluiin Has Hiit 111 11 komlc dueii maar lil lis iiKH t liij nil h l lioüt I plaiilscii Ds Joh iniicb Muiiiliiib Ie hen vin hnlioll iii ik polilit Jiedtiikingni aan Troegcre telcnrslellingen ontleend doen van Imholl dan ook geen oogenblik aar kn Wint niet aguaal nas dc comparalic tusschcndie ti d on de tegenwoordige Arme van Tmboiïl Ikt troetelkind zijner hoop werd hom maar al te spoedig een scherpe doorn in het vlcesch Uceds lu 1755 stierf het een ellendigcn dood Weinig bemoedigende ervaringen inderdaad I Meer dau volle honderd jaren gaan er nu ook over heen voor de Regering er weder toe komt de gelegenheid tot ander als lager onderwijs in de e gewesten open te stellen Eerst in 1860 wordt het gymnasium Willem lil gesticht Gisteren had er zooals uit onderstaand berigt blijkt bij dc sluiting van het negende schooljaar de gewoonlijke jaarlijksche bevordering van leerlingen en dc uitreiking van prijzen plaats Natuuilyk doet zich nu vooral na bovenstaande herinneringen de vraag voor hoc staat het thans met deze mrigting gcschapui Is er vrees dut zich de droevige gebeurtenissen van vroeger eeunen herhalen zullen Niemand zeker die gezegde plegtigheid bijwoonde 13 de laatste vraag voor den geest gekomen Goedsmoeds en tevreden was meu blijkbaar te zameu Be Directeur van Onderwijs eu de aanwezige Curatoren de Directeur en de Leeraren een honderdtal lee liiigen en zoovele belangstellende toeschouwers ZIJ allen lieten met welgevallen het oog rusten op de eenige Itijks Hoogere Burgerschool in deze gewesten De eenvoudige en hartelijke woorden waarmede de voorzitter van het curatorium Jhr Mr ¥ Junius van llemert dc plegtigheid opende gaven als van zelf reden van dic gelukkige stemming De gewigtige bezwaren die hot bestaan en den bloei van het gymnasium sedert zijnc oprigtmg bedreigd hadden waren uit den weg geruimd Bij zijne optreding vond bet hier geen onderwijs diit de leerlingen lu staat stelde de lessen met vrucht by te wonen Het moest dus zelf in die behoefte voorzien Zoo ontstond het progymuasium cen noodzakelijk kwaad dat neldra dreigde het gymnasium zelf te vcrsliiulen Daaraan huwde zich een ander eu geen geringer ongerief Vi ie waren belast met het toelatmgs examen De subcommissicn van onder ijs lu de liesidenlien en de Assisteut Residenten Deze commissien begaan met het lot van jonge menschen die op dc plaats hunner innoning sltchls gebrekkig onderwijs ontvangen kouden meenden hun een dienst te bewijzen met hun den toegang lot het gymnasium Ie verleenen Cieen wonder dat het gymnasium bevolkt werd met leerlingen die er niet op hunne plaats waren ocg dairbij de ongelukkige bepiling dat alleen ij die linnne vorming aan de Dciftsche akadeinie ontvangen h iddcn lot s Imds dienst gcregtigd waren eui bepiling die genoeg mm alle nit icht op ceii tinol bestaan aan de kweekelmgen van het gymuisiut i benim en het springt iii liet oog elke toikonist der jeugdige plint besclioren scheen Jtair iet dat alles is vcrandcid Ciclegenheid om degelijk lager ondcrnijs te krijgen is ooveel verbeterd dit verleden j lar het prog Duisiuin kon orden opgeheven Het tocliiiiigs exaniui norm thans alleen Ic Batavia af eiioinen door dc Leeraren zolveu ten ovcistaan van Curilortn en den Direcicur Ln het monopolie der Delfi clie ak idemie is met li lai verdwenen Ihins kan oowel in ladie als inNeki land het groot ambten lars examen worden aTgcIigd Maar niet alleen de uilnendigc omstaiidiglicilcii vin het gyniiiasium zijii b vreiligciid ock zijii inwendige toestand heeft grond het goede te mogen hopen Namens het Curatorium verklaart dc voorzitter dat Leeraren en Lducitoren met histcuijvei bun pligt vervullen en groot is ijn lofaiii di n Directeur Diens schoone talenten als oudeiwij er diens voorbeeldige pacdagogische takt diens uiluimcnd administratief beheer worden omstrijd geroemd Ln zweeg de redenaar over den goeden geest di onder de leerlingen heerseht het was alsof hij Int deed om jongens clfdairvin te liten geluigcn zon als jo gens dat op hun nijze doen loen de eet ige priji voor hot gedrag werd uitgereikt toen bl rok niet het gelaat van afgunst en spijt maar ec daverend handgeklap ter eere van den uitvcr koiciie vervnlde dc zaal Hebben alzoo de 17 en 18 eeuw te vergeefs beproefd ecne iiiiigliug van Hooger Onderwijs aan Indie te schenken de 19 eeuw schijnt er do Hoogere Burgerschool te laten nortelen Len veel eggend feit Len goed teeken Immers zoo daaruit blijkt dat de Luropecsch Indische Maatschappij in beschaving IS vooruitgegaan dan mogen wij verwachten dat schooner dagen voor haar zyu weggelegd Deugdclyk ondtrwys i de bodem waarop cen veredeld opcnbuir leven rusl Ln liet gymnasium wel vcrro van alleen cen zegen ti ijii voor jiio leerlingen oefent ongelwijfcl J en steeds in toenemende maat ecu oplicurcuikn cu bc icicndin invloed uit opliet igir Oudiiuijs lil d c g nesten Ook duircni niii licu u ij U al lidgccn dm bloei van het p jmiiibiuni belemmert iils iin algu