Goudsche Courant, zondag 24 oktober 1869

D 1869 N 806 fiRMAAK op I I DA STELLING lifimsch ezclscliap YLBMAI11E ERSMANS HER 1869 Inwen Zondag 24 October GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voop Gouda en Omslreken Do inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave tiiELSPELERS edrijven Tk Ure BKN Wig 50 et icn op den dag Ki en verder to De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaali uimt Afiionderlöke Nommers VIJF CENTEN IIBIM t il van geldee van Ziekten LM lelt ton dool aan miksch inkomen te t k PEN of VERverliinderd worfeden te verrichten avragen tot deel b TIE LOMBARD Ir bji de plaatse m Boden ffevraaffd ten en omliggende LUIS betrekkon hot Ituor der Stearine mm o 1 te Fnwelyer de Koningin D C f 0 J0 C 0 00 0 C 0 20 o B 0 00 B 0 40 C B 0 30 Diitagne B 0 50 DC 0 20 n GRATIS t vo zijn steeds voor khandelaar V U Gouda IE voor zmvorc lijke Chocoladen vnn ck Ie Kcnleit zijn SANOKN llc nkfl t 1 liunhir tt J ID VIES uitgebracht door het Raadslid Dr Luyten over de gemaal belasting ter raadszitting van 18 Octoberil86 Mijne Heer en Tot mijn leedwezen kunnen B en W zich niet vereenigen met de minderheid der commissie van onderzoek der begrooting om do gemaalbelasting niet meer opnieuw aan te vragen B en W beginnen in hunne memorie met de gemaalbelasting te veroordeelen dewflldeze vele gebreken heeft ora diezelfde belasting later weder in bescherming te nemen en te verdedigen als zijnde van oordeel dat de gemaalbelasting niet in zoo hooge mate afkeuring verdient als daaraan van sommigen ten deel valt dat zulk eene belasting voorde meeste minvermogenden de eenige belasting is die zij aau de gemeente opbrengen dat het regt vaardig is dat ook zij een evenredig deel in de lasten opbrengen enz Hot is moeijeljjk om bij deze betuigingen de welgeraeendheid te vatten der woorden waarmede B en W hunne memorie inleiden dat ïook hun niets aangenamer zou zijn dan deze j belasting uit do rjj onzei middelen te mogen ïzien verdwijnen en onverklaarbaar is het zelfs dat B en W overtuigd zijn dat denrmednarin evenveel betaalt als de raeervermogende Wanneer toch in die mate eene belasting onbillijk en onregtvaardig is dan mag geen regent zulk eene belasting langer laten bestaan en behoort hij deze afteschaffen of door eene andere meor overeenkomende met de billijkheid te vervangen Gaan wij thans na waarom 13 eu W oordoelon dat die belasting in onze gemeente moot blijven bestaan Do hoofdrede hiervoor door B en W aangenomen is dezelfde als die der meerderheid der coiiiiuiasio van onderzoek dat het inkomen iloor do o belasting aan de stail gegeven nog niet kan gemist worden Zien wij in hoeveiTc dit in de bolmndeld wordende begrooüng aan te iiciiioii is Wanjii or do ruiul thans boshiit niet opnieuw de vorlonging dozer belasting aiui te vraj en zal i Zo altijd nog tot 1 Moi 70 blijvonliostaan en alzoo op de dienst van 1870 slechts voor s komen te vervallen alzoo eene som van ongeveer 17 500 Door het uitstellen in dit jaar dar voorgestelde riolering van f 12 000 en het nahian der verstrating van htt T eerstal ruim f £ C00 alleen aan matevialeu zal er voomien worden in Jit verlies van inkomen Indien men met da riolerinj ook dit jaar wil voortgaan is v ederom voldoende zich te beperken bot de som van 5 000 B en W hebben vooi esteld toen men met dit werk is begonnen het niet als een buitengewoon maar als een gewoon werk te betichouwen als jaarlijks op de begrooting terug keerende en daarvoor jaarlijks 5 000 te bestemmen naar mijn oordeel de doelmatigste vifijze dit werk te volvoeren Wij zouden ojjs in dit geval kunnen bepalen bij de gewone aflossing van schuld ten bedrage van f 1 000 waardoor eene besparing van 7 000 wordt gevonden Deze 7 000 zijn op onze begrooting alleen aan de 3 000 toegevoegd om de gemaal belasting te mogen blijven heften zie memorie van toelichting Op deze en zoo vele meerdere wijzen zou het mogelijk zijn in het verlies te voorzien en de begrootmg bij de afschaffing der geniaal belasting in den staat te brengen waarin die door B en AV aan den raad is aangeboden zonder verhooging van eeuigo belasting Op welke begrooting dan zetr zeker zou te bezuinigen zijn dewijl de gemaal belasting W o inning kost Doch waartoe in eene begrooting van ongeveer 300 000 in zulke betrekkelijk minutieuse berekeningen gekomen Wanneer zulk een inkomen als dat der geraaalbelasting niet kan gemist worden maar daaraan vele gebreken kleven zoo als B en W zeggen en de ï armen daarin evenveel betalen als de meer vermogenden dan moet zulk eene onredelijke belasting onmiddellijk worden vervangen De niügelijkheid hiervan in onze begrooting is niet in het minst te iKitwijtelun nis men Ijedonkt dat iu vele andere sleden do hoofdelijke omslag on do opcenten op hot personeel driemaal liooger ziJn dan in onze gemeente Na do e hooidrodo uo lUMii baarhoid van dit inkomen op onze bogrooting wordt nog hot OOM on aiidor door B on W aangovoord ter regtvaardiging dezer belasting als dat het voor de meeste niinver nogenden de eenige belasting is die zij aan de gemeente opbren gen en dat het niet meer dan legtvaardig is dat zij een evenredig aandeel in de lasten aan iland en gemeente opbrengen en dat het bijna ï onmogelijk is hen anders te treffen dan door eene indirecte belasting Wanneer c in dc xo belasting alleen sprake kan zjjn van proletariero van bodelaars en bedeelden dan voorzeker had deze rede ten opzigto der stads finantien ecnigen grond Doch het is eene bespotting om van bedeelden belasting te willen heffen en alzoo hen die iu hunne behoeften niet kunnen voorzien door eene indirecte belasting te willen treffen Dit is gehee en al do absurde zijde der belasting en wjj wiilon dus li ver aannomon dat hier gedacht moet worden aan den bekwamen werkman en den kleinen burger Maar vergeten dan B en W geheel en al dat de opbrengst van het personeel voor s gedeelte in s stads kas vloeit Terwijl de kleine burger die meer dan 400 inkomon hooft ook in deu hoofdelijken onslag bijdraagt on alzoo in elke stadsbelasting deelt Doch waartoe dit ziften van stadsen landsbolastingen V Even als de werkman voor alle onderdeelen van het personeel belasting betaalt even als alle inkomende regten zoowel op hem als andere inwoners drukken ten opzigte van kleeding en andere zaken zoo ook betaalt hij belasting ongeveer voor de helft van do waarde van het zout dat hij bij het bereidon zijner spijzen behoeft zoo ook betaalt hij oene imnzionlijke belasting voor de zeep die hij ter reiniging noodig heeft Maar boven alles altijd en boven alles onregtvaardig blijft de belasting op het gemaal omdat hot brood voor hem do noodwoudigste behoefte is de steunpilaar in ijjne voeding voor het behoud zijner krachten krachten voor den werkman even noodig als het leven zelve tot zijn onderhoud en dat van zijn gezin Algemeen Overzicht GouMA 20 October Voor do donionst ratio op 2t October is niemand iM ri olilo oii daii Ha i iail die zeker k m ijii zit 11 bolailu li L to maken indien niet du