Goudsche Courant, woensdag 27 oktober 1869

m lieden Woensdag 27 October VOORTZETTING der Verkooplns op drie Maanden crediet GR OOTE PARTIJ VS OLLEN van eene MANUFACTUREN ten overstaan van den Notaris A N MOLENAAR Ip iluou met hul lücl om cpii staalkuiiilig verdrag mei rruibcii to sluiten liet Ilollnndschc ocliip Voushiitia vnn Batnvia naar IlottcrJam is to Simonsbaai lek binnengcloopcn Madrid 21 Oct liet wordt minder waarschijiilijk geacht dat er een rainistericele crisis al uitbiekeii Zorilla heeft er in toegestemd dat het budget van eeredienst eerst zou behandeld worden nadat de Cortes over de keuze van een koning ullen hebben beslist Men beweert dat door de c concessie Ie healaandf geschillen uit den weg zullen worden gernirad Parijs 25 Oct De keizer is heden ochtend alhier aungekomen Volgei H de inlichtingen der generaals zal men morgen geene rustvcrstonngen te vreezen hebben Pesth 25 Oct Tengevolge der maatregelen vau e kamer van afgcv ardigden in overeenstemming met de ministers ten aanzien vai de gebeurteni =3i n in Dalmatic zal de keizer geene verandering maken in zijn reisplan Berlijn 25 October De koning is uit Baden teruggekeerd De Ji eii eituiii zegt vernomen te hebben dat Ie üvcisleliulcnant graaf LehndurlT tot Pruisisch mililair gevolmachtigde ie St Peleisbnrg is benoemd Kopenhagen 25 October liet Chineesche gez inttchap werd zeer vriendschappelijk door de hoven van Zweden en Denemarken ontvangen lieden vertrok het naar Nederland HoIsingOër 26 October De koning van Zweden 13 alhier aangekomen en met groote plechtigheid ontvangen Ueiiiengde Rerichtcn Kon Enfsdschc mant chappy zal tenc telegraafkabel Ifggen tüS3chcü Cejloi en bingapore Ua pan heeft eindelijk ook opgegeven i e demoustratic van Den Uilt n ottobcr is te Koinc de euste stccti gdefïd vaii het gtdciikstuk voor de keikvergai nng dic nog gelioudeu moet ordi u Spiiiijc zal nog 3000 man troepen piidcn imni Ciilia By hit VNcrkeii nati den spooiweg Kurt k lnrküw i het vnlledi ycraamtu vin een iniuiimouth gcvüiulon Te Giouuigdi 18 img tens ƒ 3 1p0 gecoUutLLi d vuor HeiUgcrlee Tb Parina z uddrn het eeratc fataiidheüd opgericht word II ooi Cont j io lil IBtiB hthbeii to ïonden 2000 8ehooi 3tcru r uul u plaata gcprepiii en lo8ö mwoiie biniuliwi bedciL 1SI7 ttU mm ÜU algthmiule bthonifthurt ün Jii Filmland a sen n letiiig gihoudm van piüttelioniHtcu die dcu vnjcu h ndi l n a het grootalü onheil uitkretcu it o iici i l btutislitke opgaven blijkt dut hij dm hongers iood hi l mland vour twee jaren SOO flÜÜ van gtbrck iju omgekomen Do keuer au Oostenrijk zal o i 7ijn letour mt Egypte Cm kouiig van Itahe ta NapeU be utki u Te WhuIcu zijn de weikzaamhedeii Te Ciulislc heeft het tallooze kleine bruiuaehtigo i piiiuetjes geregend De gtmeenteraad te Zu phen heeft den nuni ter van oorlü 5 ovei de opleiding van behotfligo lougenj gtaiUwooid dat er jïcen gebouw beaehikbnar ia m O ook gttn gcbouvd kan wolden Het station an den njuipoovweg te s llage m bijna geVLcd Voor het lindi dts ju us al dt ba in reeüb benden vorJtn met locuuiotief ii b iUasttrein Zaterdag is te liostor eene aaidbt viiig largiMionioii Ijit de Ucrzogcwma hthben 130Ü man iic bij de Dalmal ischc uisurgcutcn gevoegd liet Spaanschc gouvernement weigert den nieuw benoemden gezant van l ortugal te erkennen l ord Derby ia zatcrdig inoigcn te zeven ure ovei luien De oorlog met Paraguay lieeft nan Üra ilie ruim lid miUioen gulden gekost Burgerlijke Stand GtiiORKN 2fl Oct Adriana Wilhelmina ouders h ImmerzMil en f Vounlewnid S4 Wilhelnuna ouders I Siton ÉD W van Leeuwen Maria Eluubcth omltrs V K J Kogïfl CU A Jl Mtijt ra Ü5 Ahmharn oudiri l do Jong en A J Stoopendaal Johannes l hilippus ouders C van Leeuwen n U M vnn der Üujden 0 tHi RDiN 22 Oct A 1 Bertcls 39 j 21 A C d ï Jong wed ÏI Wiezcr 03 j ABVERTENTIEN Do ondorgeteekende door aankoop eigenaar geworden ijiide van liet van ouds bekende Loireiiicnt ii KolUjbuifl l R PAAUW aan dl iidutc Markt allüor zal dit van 1 Nnvciiioci a s voor Aijno rel i niii voortzetten oiidcr lu lot tc van ceni alli tint prompte en luirmi tte liediciuriy M VElliM A AT I o il oaiiiiiT i iiii De Heer en Mevrouw i e FÊVRE DE MONÏIGNY Bisdom van Vlim betuigen hunnen barteligken dank voor de vele bewijzen van belangstelling b hun huwelijk ondervonden s Gravenhage 25 October 1869 Aan PALINGKOUFMAKERS maakt de ondergeteekeude bekend dat Vq hem te koop is BUITENGEWOON mooie en beste KORFTEEN en voorts ook gewaterde SPARREN voor verschillende doeleinden als Vaarstokken Daksparren enz Nog is b hem te koop een sterke Handkar Gouda T BELONJE Octobe t86 Keizerstraat Openbare Vrijwillige Verkooplng b veiling n Eene BCUWMANSWONING n 70 raet Schuren Hooiberg verdere Getimmerten Tuin en Erf benevens diverse percelen Wei Hooien Griendland te zamen groot ongeveer 20 bunders alles staande en gelegen nabj Gouda in den Achterbroek gemeente Berkenwoxtde bij biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de Woning en aaubehooren met den 1 Mei en de Landerijen met den 22 Februarij beide des jaars 1870 De betaling der koojipenningen moet gebchiedeu den 15 December 1809 De kooper kan echter des verkiezende de helft van den koopprijs tegen i l percent s jaars als eerste hypotheek op het gekochte gevestigd houden Nadere informatien ayu te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk ajd IJsseL U er eeuwen lung naar de geneesmiddelen tegen sommige ziekten oieuigmaal Ie vergeefs geiochl m undctlieid ia ilit hel gevul met het lUiuinaliek geneenl Dui ende middelen zyn daaraiiu ionder vrucht beproeld allen stuiten nf op de barre klippen van het Khumiilisme teen vleule ïioh door den lijd verligtiug vau pijn te bekomen j men ig naar den wmdviian of deie zich builen ten noorden wilde pla 8eu men gng over de grenzen om in een ander land verl gtnig an pijn ti bekomen maar hel ias op onze Vaderlandschen moerassigeii bodem terug geteerd doet zich dezelfde kwaal dikwerf clts strenger gevoelen En toch is eindelijk ui de ABSHAUBBIN S of Antl Rhumatlsche Watten het reddingmiddel voor lijders aan Ithumatiek gevonden Ken ieder kan hel middel beproeven met liglc of eruslige pijnen welke door koude zijn ontstiinn en men zal dadelijk ondervuulen dat de AliSHAUBBlN S niet twijfelachtig in hare uitwerkselen zijn Kik pakje kost slechts 3 0 CeUtS waarmede men zich kan overtuigen en tevens ontdoen van eene of andere laslige pijn Uoofd DcpOt bij A lUiEKTVEj r Az te Delft die de e A l lilN Zewnlimzi v ti W 11 11 KLMUS Woerden T W 1 1 N IJTL fichooiJioven A KAIIMNG Alphen 1 iOUDKADE y s o i f ll ¥ Sllilïl M CIHR DENTISTE Dubbelde Buurt huda Door nijuwe vinding worden do pi iJ ljkhte tanden en kiezen verwijderd Hij zot kunst tanden en gebitten in op goud zilver en caoutchouc die op het ziekelijkste tandvleesch geplaatst worden zonder het uitnemen der aanwezige wortels Ook repareert hij stukken van andere meesters Al deze bewerkingen geschieden volgens de laatste verbeteringen n iaaiïöïiwtiföaa f VERNIEUWD BLOEI en nieuwe sterkte Den llcere Hoi Toii Hoïr te Berlijn j Neue Wilhelmstrasso 1 Gr LUBS Door het gebruik vaiii uw MALZEX TRACT is mijn maagkramp bijzonder verminderd en zal wel daardoor geheel CBp gtne en worden Uet 3 voor mij reeds 1 1 eene groote vreugde UEd te kunnen be riglen dat de slym byna geheel verdweI ncn is Mijne spijsvcrleerings organon zijn j j vvedcr in normale werking en mijne zeuu a wen zijn gesterkt en het bloed ge uiverd b en verbeterd P SCllNRIDEK XJ MALZ GEZONDHEIDS f CHOCOLADSj werkt als een versterkend zelfstindig Geneesmiddel het werkte regelmatig en liKchaam versterkend Dr HEINII STALLING prakt dokt in Scheifling Cenlrail Dépoi Smalle Bloemranrkt bij de Slilsli g F 5l te Amilerdam Mede echt te verkrijgen te Gouda bij J C V VuEUMiNGEv cn Ie IToerdetih ii Henui IJg J V D Bprg UEBANÜS PILLEN BtRElD VOLGENS HET aloudo en oorspronkelijk Becopt Zij zijn een onfeilbaar middel voor GAL SLUM en MAATONGESTELDHEDEN SLECHTE Sl lJSVERTERING zij versterken hel gestel verdrijven de HUID UITSLAGEN verwekken EEl LUST zuiverin hel BLOED verdrijven HOOFDPIJN enz enz lüder wordt gewaarschuwd om op te letten de ECHTE te koopen lleele doozen f 1 50 halve doozcii ƒ 0 75 kwart doozen ƒ O 37 Zij die de echto e van ouds Ijeroemdo verlangen halen de elve bij de ondcaliunde Heeren te Gouda 1 C ZELDEN RIJK Marlet s Gravenhage i VAN ROGGEN in Droogcryeu VVi steinde 26 Dm recht J KtUM Jr Zoon JAC MARKUS Rotterdam S J G WULEF C J W SNABILL A 8CHIPPEREYN Vlaarditigen Van deb KOP Vtreeht T P van den BERQH Ieder wordt gewaarschuwd voor de vele namaaksels bet getal moet op de doosjes geschreven zijn en de letters G C S in hel lak gedrukt Het merk als bereid zijnde volgens het aloude oorspronkelijke voorschrift Men waohte zich voor vele andere soorten die onder denzelfdcn uaam verkocht worden i KT WEI Het depot der eoMe ürbauus FUlen uo ïpIp jaren met roem bekend is alleen bij J ELDLNR1JK Markt vukrijgbaar bij niemand anders te Oouda üuuuA JJruk van A linnhnnn