Goudsche Courant, vrijdag 29 oktober 1869

Pe fimcnkiiHiiPrliü posliiucHtci wil ilü bricveu naar Eiigel iml vciUigtu tliio wtuivors n Hiiiliii lil liüt miïlnuLü stelsil worden ingcvocnl Men heeft iu Spniijc iiog nltijd hoop op dom Vernando VERGABKKING tin den GEMEENTERAAD DiDsdag 38 October Tegenwoordig de liM rpn van Hergen IJrendoorn de Grave Viraly Priuec Uraggaar Buchner van Geouep Kist en van Stranten Bc notulen der vorigr vergadering worden gclecen en nadat de hcercn Prince van Gennep en kist eonïge wijiigingen hadden voorgc teldf die werden aingeuoinen goedgekeurd Door den voorEitter wordt medegedeeld dat door H en W ia gehouden ccnr conferentie roet liet beatuur au den Rijnspoorweg betreffende den toegang tot het nieuwe station Het bestuur is genegen een klinkerweg te leggen begroot op f XWi voor pemeenschnppelijke rekening B en W oor deelcn zulk een klinkerweg seor ondoelmatig en zouden veeleer verkiezen eeu keisteenweg van vier el breedte met een trottoii danrreveiis waartoe rij het voorstel duen De kosten hiervan worden geraamd op ƒ 3600 De hiertoe betrekke iijkc stukken worden ter visie gelegd Aan de orde zijn de ierordeningen op het begraven De geconcipieerde verordening wordt artikclsgewijze gelezen en achtcrcenvolgcna goedgcknurd Vervolgens komt in behandeling de verordening op de alge uieene begraafplaats Door de hh Prince en Kist vsordeit ecnig kleine wij if ingcii voorgeslagen die gedeeltelijk worden aangenomen en daarna wordt de verordening in haar geheel gearresteerd De heoreii lïniggaar en Huchner verlaten do vcrgaderingj waardoor die te onvoltallig wordt om eenig vcider besluit te nemen en de zitting eindigt M A R K T B E U I C II T E N Gouda 28 Oct Voor alle artikelen heerschte eeu ilaauwe steraming en er werd zeer weinig verhandeld Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 345 Nieuwe ƒ 315 Roode KI ƒ 335 Nieuwe ƒ 310 Zeeuwsche oude per mud 10 75 a ƒ 11 90 Nieuwe ƒ 9 25 a ƒ 10 15 de niinsle soorten 8 00 Ti 8 26 Koggt puike Zeeui sche ƒ 8 h ƒ 8 50 iniuder kwHÜteity G 90 i 7 50 jcrsi iiUMuve ivimer 6 00 u ƒ 0 70 dito Zomer ƒ a 00 a 5 50 ïïiulenhiiuUclie ƒ 4 00 a ï Hiver kgrir 4 25 ii 5 00 dilo langu ƒ 3 75 u ƒ 4 20 Unckueit Eransoho ppr 2400 kilo ƒ 175 ii 190 iS OüiMbr ƒ 35 ji ƒ 50 PaiU el uoiit ii 7 75 a 8 50 nuc ehüUiien ƒ 8 0 i ƒ l 75 Bruine nouiieu 10 u 12 Nieuwe Büskoopsclie 11 y f 15 Witte honncü ƒ 11 a ƒ 14 IlriinepzHaJ weinig aangeboden en op ƒ 8 30 u 8 40 gehouden veemarkt met eringcn aanvoer en eenig ins gedrukten haiulel Varkens en biggen met overvoerde markt en tragen handel Vette schapen vlug Kaas Aangevoerd 25 parMjeu 20 l f 29 Goebüter ƒ 1 50 a 1 64 VVeiboter ƒ 1 26 ƒ 1 36 Burgerlijke Stand GiaouFN 25 Oct Gctitrui PetroiiLlIii ouders C S de liruijn en W C Boulogne Jan rruihik Ikiidiik ouders J van der Linden ui 11 II S W Selircijner Uenj irnin Gcrnt Jacob ouders B G J van Dmttkom eii M A W Mindcraii OvMiiauhN 20 Oct 1 O II van 1 u 8 w II C Kwakeruiint 2 j 3 ra D van Gogh ÜU Ginuwi 87 Oct A Karremnn en N J Verkerk C VciiLide cii E Brotkliuizcn IJ 3 Jansen en J JiUeba ADVERTENTIEN lp Gehuwd H J JANSEN Wed van G Willemsek met J JILLBBA Gouda 27 October 1869 Alijemeene Kcmmgeving ip ia© it ii l üoor hij onder e omstiiiidi rli l ii isITKKRKN NCERT uitfroHtHd tot DondiM dug Novoiidjer n h Dc DIREC J IE nij dozo heb ik do oer mijiio gearlite Begunstigers te borigteu dat ik do NIEUWSTE MODELLEN van DAMES en RÏNDERIIOEDEN heb ontvangen G A PIETERS geb Kampo BLOËMëIV vaD den FARNAS ernstige en luimige Gedichten door P J KIKKERT Prjjs ingen 1 40 gebonden 1 90 iRïisf mm mim voor Vrienden van ware BLIJMOEDIGHEID door J A PIK Prijs 1 DE CONSCRIT EENE OUDE POP in een NIEUW KLEED uit den tijd van NAPOLEON BUONAPARTE KOMISCH GEDICHT 2de duizend Prijs f 0 20 Zes Nuts voor lezingen over verschillende onderwerpen door P BEETS PriJs 1 VOOR kÊdbrlikeks waarvan op franco aanvrage lasten te bekomen zijn Naar men veiieemt zal Professor van OSS aanstaanden Zondag eene APSCHEIDS VOORSTELLING geven in de Sociëteit Ons Gknoeoen bestaande in BUITENGEWONE KUNST en T URNO EPENINGBN groote PANTOMIMES enz In een fatsoenlijk gezin vraagt men een tegen GOED LOON en GOEDE BEHANDELING Adres bji den boekhandelaar A BRINKMAN alhier Men verlangt TB HUUR of TE KOOP EEN VAARTUIG goed digt met luiken overdekt en met een roefje van 3 tot 5 last kunnende laden Adres met franco brieven onder lett S W bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier 60EDK00PE nnziElT PIANO Uitgave van F KOKS MA te Franeler Hofleverancier van H M de Koningin AsriiKu Mazurka des traineaux B 0 60 BouMAN Maria Walzer C 0 50 GonFHEu Les gardes de la reine Valse O 0 60 GouNOD Walzer aus Faust C 0 40 Hess Oü vas tu petit oiseau Romance C 0 40 JuNOMANN Glockchenspiel Tonstuck C B 0 40 KiiuG Schlummerlied der Nachtigall B 0 30 RicHAUDS Am Abend Romance C 0 30 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gom a Iladerstoomboot d IJSSEL Villi iOUDA Maandag en Dinsdag s morgens uren de overige werkdagen sraorg 7 uren Vim ROTTERDAM op gelijke diigeu sniim uren Dagelijks liduurkuivtcn Aanbesteding DER BENOODIODE LEVENSflIDDELEII ten behoeve der WERKINRIGTING te Gouda gedurende het jaar 1870 op WOENSDAG 3 NOVEMBER 1869 s avonds ten acht uur in het lokaal der inrigting De voorwaarden liggen ter lezing in het lokaal der inrigting Namens het Bestuur L P HOOGENDIJK Sbcketaeis Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zyn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG ea werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zy zyn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zg zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozen van 37 a Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh JatiaTiclerveen J F Allart AlblasserJam M Punt Wz Alphen ajd Mijn C van Arkel Anuterdam M Cléban C droogisten heilige weg D 321 en huidenstr KK n 278 Bodegrnveu B Versloot Delft H W de Kruijtr Delfahaven J Koeh Deventer Gebroed TimoD Dirksland D de Vries Gouda L Schenk op de Hoogstraat Haastrecht K Oosterling Lei den J 1 ïerburgh Ilaarlemmerstr hoek Bakkers teeg Moordrecht G H Post Nieuwkoop A Bots Oudewater H J Kuijper Rotterdam K v d Toorn Weste Wagcnst Schoonhoven A Wolft Tiet A F Fausseii Utrecht F Altena op het Steeuw over de üou kerstr u 372 eerden L Euijten Zevenhuizen A Prins Het depot dezer eChte Urbaan Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelyk veriocht wel attent te willen zijn dut door ons bij niemand atidcrj de UrbanusPillen boreip volgens het oude en echte Recept in Dépót zyn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en plaatsen dan bij de hierbovingeiioemde Dépóthoudera In olk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamleekening van de vervaardigers Wed Keunen Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt ophet Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar welop te letten en raden hun aan WOl tOO tO Zlon bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen di Doosjes waarin eeu biljet met onze Handteekeningis zich ann te schaffen on zich te wachten voorhet gebruik van do vele niinmaksels 35 ti lil V Dnih van A Jhitthiim