Goudsche Courant, vrijdag 5 november 1869

e en de ie a a 111 I 8 h des re I r Dc nnjaar37 it np van dc provinoialo staten vanZuidHoUand is inaandag geopend Door deii voorzilter werd raededeeling gedaan dat de hb dr K A Ilombuoh en mr 1 F Ilnbrecbt hun ontslagals leden der prov staten badden genomen In dc plaats VHn den eersten was reeds geko cn de beerG V Lette en ter vervanging van den laatste wasde verkiezing tegen lö november uitgescbrevsn DeTooryittcr benoemde voorts eene commissie tot onderzoek der goloofs bricveu van den beer Lette Diegeloofsbrieven werden in orde bevonden zoodat deheer Lette na het afleggen der gevorderde ceden zitting nam Daarna werd overgegaan tot dc samenstelh g der afdeelingen Vervolgens werden verschillende stukken aan de orde of in handen vancommiasien gesteld Onder de eersten waren derapporten van de gemeenschappelijke commissie uitde prov staten van Zuid en Noord Holland betrekkelijk de opheffing der ambachten in llijnland Ten slotte deed de voorzitter eene mededeeling omtrent den stand der zaak betrekkelijk de haven teMiddelbarnis De eerstvolgende vergadering is bepaald op heden donderdag ten 11 ure Het JV Sat JUL van 17 sept meldt dat in den gezondheidstocstiuid weinig verbete ing is gekomen Te Saraarang duurt de koorts in Middenen OostJava de pokken epidemie voort De vraag is gedaan of de vele doodelijke gevolgen van de pokziekte op Java niet voor een goed deel moeten worden toegeschreven aan achteruitgang in qualiteit van de pokstof bij de vaccine gebezigd De Locomotief randt der regeering aan de stof te verbeteren door die weer op koeien over te brengen en de bij die dieren te ontstane pokken bij de inenting te bezigen Een geneesheer te Samarang heeft in dien geest reeds geruiuien tijd geleden voorstellen gedaan die intusschen door het vragen van adviezen inlichtingen en begrootingen op de lange bann geschoven zijn Bijzondere opmerking zegt dat blad verdient een opstel van den heer Huét in den Java Bode over de Java raissie Uit dat artikel verneemt men als het gevoelen van den heer lluit dat bet niet op den weg der beschaving ligt dat de Javanen bet christeniloni zulten otnlieizen dat de evangelisatie onder hen op groole schaal een onbegonuen werk is dat het chriaiendoin voor den besten godsdienstvorm moet gehouden worden dat de bloem der zuivere godsdienst evenwel ook aan axrdere stammen wassen kan en dat het beginsel moet aangenomen worden dat Kot chrislenjom voor de Javanen geen passende godsdienst is Wij kunnen ons de lauwheid der prot godsdienstleeraars zendelingen eu r k geestelijken m Indie nagenoeg 100 in getal niet zoo groot denken dat geen hunner behoefte zoude gevoelen dc eer ven het christendom zijne booge waarde ook voor den Javaan en de geschiktheid van dezen om het evangelie aan te nemen in het openbaar te verdedigen Men leest in het Bat JUL Heeft Engelandzijn lersobe kerkwet Frankrijk iJM parlement üreconcesssicn Duitsobland zijn Bibni irck iMecklcnburgzijn Prügel Nederland ijii Agrarische wet enzijn Schwulbaohartikelen wij hebben hier het onderzoek naar het landbezit waarvan echter niemandweet waar en waarom het gevoerd worill nochwaar de chef zich thans bevindt die de maandelijksche ordonnantie van 1500 slaat behalve de ƒ iOO reiskosten zal het wel wete wij hebbenhier het gezicht op leege plaatsen van niet benoemdeambtenaren het algemeen pikierstelsrl en tol afwisseling merkwaardige berichten uit de provinciën o a dat een inlander geweigerd heeft zich dekorting op den koffieprijs te lalen welgevallen waarvan het merkwaardigst is dat de redacteur vaneenconservatief blad te Soerabaya bij eene openbareplechtigheid als vertegenwoorJiger der pers is opgetreden zonder daartoe door de pers te zijn uiigciioodigd Ten opzichte van de nieuwe kortere verbinding van Amsterdam met llotterdam over Breukclen Harmeien verzoekt men ons het publiek opmerkzaam te maken dat de eerde kolom dor groote bilji en alleen aanwijst de treinen tusschen Amsterdam en llotterdam vice versa terwijl men voor het verkeer tusschen Amsterdam of Rotterdam eu Utrecht of Arnhem vice versa de volgende kolommen heeft te raadplegen Naar aanleiding van de geldleening welke door de Noord Brabantsch Duitsche spoorweg maatschappij is opengesteld is het zeker niet van belang ontbloot Ie doen opmerken dat de ontworpen lijn Uoxtcl VVezel niet alleen voor het zuidelijke gedeelte van ons land maar ook voor het internationaal verkifr van groote beleekenis is Die lijn toch zal over Tilburg en Turnhout eene directe gemcont chap opcuon tusechen Antwerpen en Noord Duilpclilaiid i ii den kortslen wog vormen tusschen de Diiitschc havens en llotterdam Wanneer de aansluiting van Vlisslngen aan het spoorwegnet gereed is zal de ontworpen lijn ook de e haven die waarschijnlijk eene groote toekomst te gemoet gaat wat den TransAtlantisehen handel betreft langs den kortsen weg met l uit chland verbinden en er zeker veel toe bijdragen dat het goederenvervoer door ons land eene groote uitbreiding zal ondergaan Uit Winschoten meldt men Dezer dagen is nit het huis van arrest ontvlucht door uit een 1 5 voet hoog raam te springen H Boelens van beroep sluiker laatstelijk hier te Winschoten gevestigd doch te huis behoorende in het naburige Pruisen Heeds wegens sluikerij veroordeeld tot 6 maanden werd juist op 28 October den dag zijner ontvluchting een nieuw vonnis tegen hem uitgesproken Men heeft terstond alle moeite aangewend om bem weder in handen te krijgen Ook kreeg men hem weldra op het spoor in de Leete in het huis van zijn zwager doch orscboon een drietal politiebe ambteu dat huis omringden is hij het nogtbans ontkomen echter met aehlerlating van jas en schoenen Zoo ver men hier weet is hij op dit oogenblik nog niet gevat Oveuzicht van t behandelde in de zittingen der Staten Generaal 1869 1870 Staatsbegrooting voor 1870 Verslagen der Afdeelingen Vervolg Iloofdstuli Marine Met genoegen werd door eenige leden gezien dat het cijfer van dit hoofdstuk niet onbelangrijk verminderd was Anderen kwamen daartegen op vooral zou eene vergelijking met het cijfer voor het departement van oorlog die vermindering geenszins rechtvaardigen Op marine ruim 7 en op oorlog slechts 4 ton te bezuinigen moest om verschillende redenen bevreemden De verdedigingsmiddelen te lande toch waren althans eenigszins genoegzaam om een vijand af te wachten aan de zeezijde zijn wij nog geheel bloot Voorts zou de bezuiniging slechts een uitstel zijn De regeering zou stellig moeten verklaren dat de Vertraagde aanbouw ge n nadeel zal toebrengen aan onze onafhankelijkheid of anders zouden deze tv zuinigingen moeten afgekeurd Wat is de meening van den minister in zake de kustverdediging wen gevraagd Het bouwen van gepantserde schefjen wordt voqrlgezet hoe lang moet daarmede voortgegaan De bedoelingen van den minister moesten bekend worden en de kustverdediging spoedig tot stand gebracht Het belangrijkste gedecHe van t verslag wordt gewijd aan bet voorstel om van de te bouwen monitors een gedeelte aan particuliere inrichtingen af te staan l e voorstanders hiervan wezen op de overl iding van werk aan de werf te Amslcdam terwijl in t buitel land alle gepantserde schepen door particulieren worden gebouwd en ook de ncJerlandsohe door ecu vorigen minister in t buitenl ind bij particuliere inrichtingen waren besteld Het groote voordeel van den aanbouw bij binnenlandsche particulieren zon echter hierin gelegen ijn dat dezen in oorlogblijd ten diensie der regeering zouden st ian De tegenstanders zouden het jammer vinden dal nu te AmslerJam met vele kosten dc gelegenheid om gep uilserde schepen te bouwen is gemaakt die nu ongebruikt te lalen liggen en elders oor rijkskosten te bouwen De vermeerdering van werkkracht zou geen bezwaar opleveren Doch de aanbouw bij particulieren zou op zich zelf reeds groot bezwaar hebben llceds ten tijde van Jan de Witt zou de ondervinding geleerd hebben dat de door particulieren gebouwde schepen minder deugdelijk waren dan die op de rijkswerven waren gemaakt Het zou onmogelijk zijn een voldoend toezicht uit te oefenen op de deugdzaamheid der grondstoiren en der sanirnstelliug van het schip Vooral de ijzerconstructie vordert nauwkeurig onderzoek nog onlangs toch moesten van ter levering aangeboden ijzeren pliilen 00 ii GB percent afgekeurd Voorts werd tr op gpuezen dat de organisatie van het korps zec officicren te weelderig zou zijn Waartoe dienen 3 vicc admiraals 4 schouteu bij nacht en 20 kapiteins ter zee bet korps otriciercn machii ist zou kunnen afgeschaft of door geene nieuwe benoemingen Inngzumerhand kunnen uitsterven Jloofi stiik 7 R Fiii ineien Vrij algemeen had men met loisdwe cii eriiüinen dat de regeering niet tot de invoering van het iiniformpnrt wilde overgaan De beZHareii van geld jlijkcn aard kwamen met over ej iiii loor unieer men let op d vi ilM eiule toeiKiiiiijg v iii licl bi leven vervoer di l lil iiTwil Mi i i iiii iieinc Mil geliiiiik van den lelegr i if in I s i i I i inilUoeii en in 1S 28 mil liocn bedroeg terwijl de baten voor de schalkiit in dat tijdsverloop van 7 9 t 11 Ion stegen dan zou men met grond mogen verwachten dat de aanvankelijke vermindering spoedig door eene grootere vermeerdering werd gevolgd Ook andere verbeleringei van t postwezen werden dringend nooilig gekeurd Het gewicht der binnenlandsche brieven zou met die uil het buitenland in overeenstemming moeten gebracht terwijl het porto der drukwerken niet meer naar de vellen maar naar bet gewielit zou moeten berekend Het voornemen der regeering om de uitbreiding van t tclegraafnet te temperen werd door velen bilreurd zy meenden dat het aanzienlijk batig overschot van den telegraafdienst in de eerste plaats tot uitbreiding moest worden aangewend j de noodzakelijkheid daarvan bleef toch nog steeds bestaan lloofdduh 7 C Hervormde en andere eerediensten behalve de Roomsch Katholieke Ouder verwijzing naar de beschouwingen omtrent de wenschelijkheid der opheffing of instandhouding van dc afzonderlijke afdceling n voor eerediensten werd bij dit Hoofdstuk voornamelijk aangedrongen op denfschaüing der particuliere collatierechten op het overlaten aan het kerkelijk gezag van de benoeming der predikanten bij de protestantschc kerken in Nederlandsch lndie en op de indiening cener wetsvoordracht tot Vegeling van de pensioenen der kerkleeraars Tegen de erkenning van het christelijk afgescheiden gereformeerd kerkgenootschap en zijne nieuwe benaming werd geen bezwaar gemaakt Laatste Berichten Parijs 3 Nov De CoHstitutionnel zegt dat de gezondheid des keizers zeer voldoende is De rust is gisleren nergens verstoord Florence S Nov De Opinione zegt dat dc samenkomst van den keizer van Oostenrijk eu den koning va i Italië op 28 november te Brindisi zal plaats hebben Madrid 2 Nov De minister Topete heeft tot drie malen zijn ontslag ingediend dat telkens door den regent is geweigerd Generaal Prim heeft in eene bijeenkomst verklaard dat hij de opengevallen portefeuilles heeft aangeboden aan invloedrijke unionisten die echter geweigerd hebben Hij voegde er bij dat zoo Topete volhard had bij zijn voornemen om af c treden hij zelf ook uit het ministerie zon getreden zijn Verder gaf hij te kennen dal eendracht tusschen de drie partijen noodzakelijk is bij het gewichtige problems dat opgelost moet worden De heereu Rios Rosas en Ardanaz verklaarden dat de liberale unie het ministerie zal ondersteunen indien het de constitutie strikt handhaafde De wet betreffende de spoorwegen is door de Cortes aangenomen De staat van beleg zal zeer waarschijnlijk opgeheven worden vijordat de cortes stemmen over de keus des konings lluira een vijftigtal republikeinen zullen alsdan weer in de cortes verschijnen De candidatuur des hertogs van üenua heeft op nieuw vier stemmen gewonnen en telt nu 132 aanhangers Weenen 2 Nov Berichten uit Cattaro melden dat de keizerlijke troepen na een gevecht van drie uren de insurgenten tot Sutvara hebben teruggedrongen De generaal majoor Dormus ontmoette onder het voortrukken geen wederstand Londen 3 Nov De heeren Stern Brothers hebben het prospectus uitgegeven eener drie procents Portiigeesche leening van een nominaal bedrag van 12 miUioen pond sterling De koers ran uitgifte is bepaald op ü j Parijs 3 Nov Men verzekert dat dc heer Ozenne heden op de meeting te Rouaaii zal mededeelen dat de 1 iizer een deereet zal teekenen krachtens hetwelk tijdelijk de invoer vau buitenlandsche katoen wordt verboden Berlijn 3 Nov De Kreuzz verklaart de geruchten uinirent de spoedige terugkomt van den heer von Bismarck voor ongegrond De Noord Sleeswijkers die met de aanbieding v in liet adres iler Denen zijn belast zijn door deu koning niet ontvangen en hebben hun adres aan den minisier van binnenlandscheziken overhandigd Frankfort 3 Nov Gisterju avond zijn hier en te Darmstadt hevige i ehokkcn van iiardlicving waargenomen Rouaan 3 Nov De heer O enne heeft niet iiaiigekoiiiligd dat de tijdelijke toelatingen zijii opgeheven Hij heeft alleen ge egd ilat de ziiaL heileii of morgen in den r iiid van ininisters zcii oiilen behandeld Omtrent dc queestie der opi cj giiig v in