Goudsche Courant, vrijdag 5 november 1869

trnclulcn liccft de lircr Ozrnne nch lucl virliondcti maar gozepd dat fenc wet liouiIcMdo een nlgmipcii tarticf vim dounne rechtcn bij do opening der zitting 7 al worden aangeboden opdat do kamer liet kunne ondorzucken vóór 4 Februari het tijdstip waarop het FranschEngelache vordrag zou kunnen worden opgezegd i e heer Ozenne zal morgen hot industrieel comitó ontvangen New York 3 Nov l e republikeinen hebben bij de verkiezingen in Wisconsin en Massachussctts cenc kleine meerderheid behaald Gemengde Berichten Manndng hebben aich 13 stemmen voor en 05 tegen den hertog vnc GiMiun verklaard De geringste diepte van het Suez kannnl is volgens een Engelsch knptciu 21 voet Volgeus ctenselmppclijkc ooderzoekiiigcn is het niaanlieht geheel zonder warmte De Tijd heefi ccuo ininmcling jjeopend om den paus te steonen in zijne gruotc ankosten bij het cuucilic Een geschonden fulio eiemplnar der uitgave vnn 1623 der werkeu van Shakespeare is dezer dagen te Londen verkoeht voor ruim ƒ 4000 lu ltyiilii s r en te Frankfort zijn zondagavond en luan i dngüchtsnd vfcderora schokken van nardb jvmg gevuLld die zoo hevig waren dat te Grosz Gerau verscheidene schoorsteeiien omvielen Op 14 uovr zal te Ile liju ecne algcincene collecte gehouden worden ter oprichting eeucr protestantseho kerk te Jeruzalem Het deficit der eedgcnootschappclijke bank neemt steeds toB bij verder onderzoek en bedraagt uu reeds drie en een half niillioüu Aan do universiteit vau Edinburg znllen voor de geueeskniidigo faculteit af jjudcrlijke lessen gegeven worden voor de dames Sludeuten Napoleon heeft weder een lichten aanval vau rheninatiek gehad Te Bergen op Zoom is de stalknecht van het eirijuo der gcbr Blanus met de kas op Jeu loop gegaan doch aan de Belgische grenzen gevat Omtrent l spail die dcicr dagen te jn ijs niceriualeu an zich heeft doen hooren vIiuIl ineii hel vulgendo Tcrmeldt Itaspail de ruodo republikein heeft luiar men zegt als apotheker en chemicus een fortuin vaa meer dan fr 00 000 byeenverzamcld Il ij is een gezond en sterk oud heer van 75 jaren Op zijn prachtig buitengoed iinbij l aiijs leeft hij als een kluizenaar hij ontvangt en bezoekt iiicinaiid en ia bijna ongenaakbaar Een lid vau de behoudende partg slaagde er ouliiugs in zich lot het lustslot lan Uaspail toegang te verschairen hij werd er gastvrij ontvongeu en Keerde huigMaarts met de overtuiging dat de bezitter van zooveel wereldsche rijkdommen in zijn hart onmogelijk anders dan een conservatief kon wazen Itaspail was in zijne joiigd bestemd geestelyke te worden Werkelijk sludeerdo hij verscheidene jaren in ecu kerkelijk seminarium Teu laatste verkreeg zijn waar karakter de bovenhand Op ecu goeden dag zocht hu zijn bisschop op en zeido Monseigneur ik kan niet langer blijven ik geloof geen woord van hetgeen ik prediken moet De bisschop zuchtte en antwoordde Helaas mijn zoon ik ook niet Ga iu vrede 1 De opening van den spoorweg bitgeest Zaandam heelt in de gemeenten san de Zaan allerwcgu tot veel vreugdbetoon aauleiding gegeven In het met 30 joli jl geëindigd jaar zijn 332 509 landverhuizers in de vereenigde staten aangekomen Daarvan kwamen 132 537 uit Uuitscblaud 64 938 uit Ierland ll 2SB uit Engeland en Schotland 40 292 uit Zweden en i oor egeu 2 1 918 uit do Hritsebo bezittingen in Noord Ainenl a 12 8 4 uit China kleinere getolleu uit andere l juriipehehe landen j en 1134 uit Nederland Vrijdag jl had in St Mary s Clinrek te Kno is ey de begrafenis van Iflrd Derby plaats De plechtigheid droeg volgens den wil des overledenen geen ollleieel karakter oodat niemaud dan do üctrekkingen de baar volgden In Canada neemt het bestuur op nieuw voorzorgsmaatregelen tegen een inval van gewapende feuiuus De keizerin heeft aan de kerk der kathoiieko Armeniërs te Konstuntinopel een tapijtwerk uit do fabriek der Gulelins ten geschenke gegeven de waarde wordt op 250 000 frs geschat MARKTBERICHTEN Gouda 4 Nov De markt verkeerde weder in flaauwe stemming en tot iets lager prijzen kon nog slechts weinig geplaatst worden Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 325 Nieuwe ƒ 315 Roode KI ƒ 320 Nieuwe ƒ 310 Zecuwsche oude per mud ƒ 10 75 u ƒ 11 90 Nieuwe ƒ a OO u ƒ 10 00 de minste soorten 8 00 u J 25 Rogge poike Zeeuwsohe ƒ 7 75 a ƒ 8 25 minder kwaliteit y 7 00 af 8 00 Gerst nieuwe winter ƒ fi OO a ƒ fi BO dito Zomer 6 25 a ƒ r 00 uilenlandsohe ƒ 4 00 a ƒ 5 5U Haver korte 4 00 a 4 75 dito lange 3 li5 4 00 Boekweit Fransche per 2100 kilo 185 ü ƒ li 0 Niiordbr ƒ 225 250 Bruinr boonen 10 ii f 12 Nieuwe lioskonpsidic niet aangeboden Witte boonen ƒ II Ti 14 I liardebooncn ƒ 7 25 a 8 00 Üuivebouncn ƒ 8 00 a il 00 Uennppznnd woinis nnngcboden en op S 0 ii ƒ S IO gehouden I c aanvoer ter veemarkt was heden zeer aanzienlijk en ofschoon de prijken hoog waron was dehandel echter gedrukt Vette varkens van 25 ü SS a v jf ons magere varken gingen traag van de hand maar volte schapen veel beter Nov i kaasmarkt Aangevoerd 101 partijenvan ƒ 27 a 29 Goeboter 1 50 a l CO Woibotcr ƒ 1 20 Tl 1 30 Burgerlijke Stand Geiiokfn 1 Nov Wilhclmina ouders II van Vlnnrdiugen en D M Borkas Christiaan George Frcdrik ouders C O V Tujueiibnrg en A P Lens 2 Trijntje ouders l de Korne en JM Ilooimeijer 3 Wilhehniua Johanna Jueoba ouders J Komijn en D A van Zent OvMiLLiiBN 1 Nov W J van Vreumingcii 50 j 2 C Kramer 5S j Gi HUWD 3 Nov G J Kruijshcer en C Klijn 13 J Ihireiulso en M S Steenland V I aiikhorat en II A de Gruil P Koppesehaar en W A Lcellang Ij C Kond en S Hordijk ADVERTENTIEM j Voor de vele bevt ijzen van deelneming bij de ziekte en het overlijden van mijn waarden Eclitgcnoot ontvangen betuig ik ook namens wederzijdsclie betrekkingen mijnen oprechten dank GouuA Wed A J BERTELS 2 Nov ISiiO C J Kabel ♦ Voor de vete bewijzen vivn belangstelling bij de geboorte van onzen Zoon ondervonden betuigen wij onzen dank L P IIOOP ENDIJK B C HOOÜENDIJK VAN Wijk Gouda 5 November 18ü9 WIS ENNAÏDURKUNDS Zij die privaat onderwijs verlangen in bovenstaande wetenschappen of in moderne talen kunnen zich vervoegen bij den ondergeteckende Kleiweg E 75a A RUTGERS Math Mag et Phil Nat Doctor HIR DENÏISTE üubbehle Buurt Gottrfa Door nieuwe vinding worden de pijnlijkste tanden en kiezen verwijderd Hjj zet kunst banden en gebitten in op goud zilver en caoutcjiouc die op het ziekelijkste tandvleesch geplaatst worden zonder het uitnemen der aanwezige wortels Ook repareert hij stukken van andere meesters Al deze bewerkingen geschieden volgens de laatste verbeteringen BIBLIOTHEEK DEll MAATSCHAPPIJ Tot Nut van t Algemeen wordt geopend ZATURDAG 6 NOVEMBER a s ter inschrijving van lezers DB SECREÏAllI S D TER PST RA Ontvangen Nieuwe CAPUCI JN KROON en rjESPLETEN EliWTEN KROMBKKKEN witte en bniini HOONKN iiIsukhIc gedroogde lUKT en VVi rCO Sl lN I KÜKN Fh AXSCilK HCilMVKliS AMKHICA ANSCHE MMIilll GSCIlJ AI PKLKN ni CU A N V KK N 60EDK00PE MUZIEK PIANO UUjjave van F KOK SM A Ie Fmneker Hofleverancier van H M de Koningin Aiuim Il bacio Walzer C 0 40 BAU MFj iLDKit Romeo en Juliette 0 50 0 00 0 40 0 50 0 20 Faiitaisic C CitAMEu La grande duchcsso de Ge rolstein l otjiottrri C JuNGiiANN Sehusucht Melodie C B Khtekkii Lagrande dueliessc deGe rolstein Fantaisie C B Reissioek Feenreigcn Walzer C Sï iiAuss La belle Hélène Juadrille C 0 40 La grande duchesse de Ge rolstein Valse C 0 50 Complete Catalogussen iU VTlS Alle iiuuiiners dezer Uitgave zijn stecd s voor hiuulen bij den Boekhiiudolaar A BUI N K M A iX te Gouda Slijm en Maagpilfesi Deze PILLEN die sinds vele jaren met Iict beste gevolg tegen de slijm en als luaagVerSterkGlld gebruikt worden door luire werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer Zacht laxorend zijn zijn tegen SSYs i t doosje met berigt van bet gebruik verkrijgbaar bij de navolgendo liecren te Aarlandervcen J F AUart Amsterdam M CIcban Pro igislen Heilige weg Dn 321 en lliidcnstr KK 278 Bodegraven li Versloot Bommel Z ilt J v d Vegte Delft E Wilschut Delfsbaven 1 Koch Deventer Gebroed Timnn Dirkslnnd D de Vries Dordrecht TI J jiltay Gonda Ti Schenk op de Tloogstraat s Ilage Visser in do bpuistriiat Harderwijk A tireiilaiius Haastrecht K Oosterling Leijden J 1 Terburgh llaarleramerstr Moordrecht G H l ost Oudewater H J Knijper Itolterdam v Santen Kolll korte Iloofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Nnman Schoonhoven A VVolfl TIel A J Faassen Utrecht F Allena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen J M IjagerwerlT Zevenhuizen A Prins De SLUM en MA VGPILLEN bereid volgens het echt © recept zijn door mij te Gotn a a li m en uitsliütaid verkrijgbaar gesteld bij den Hoer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der eclde en sinis onheugelijke jnren gebruikte Slijm en Maagplllen is een biljet voorzien met de handeeckening van J J SCllIU iUDER apotheker welke liandleekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich Ie wachlen voor het gebruik van een namaaksel dat men tracht in omloop te brengen 3G Ra lerstoomböoï d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgen s G uren de overige werkdagen smorg 7 urtn Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam2 uren Dagelijks Retourkaarteu CORRESPONDENTIE Koii reuiiicr wflkc ctl ficlruik innokt vnn tlni hpourtreiii is O liet tlLiiklifcliI lït komen dfit ingeviil ile Ncik rlaiitldclic Ilhijiispour rfriiinafs li ippij uift Iiij inaclitc is om uit ficcii niidilrlcn ecu behourhjke liefriiaiibiirc wep te Ijileu mnkeli voor rijtuifjeu eii vitetf niufii r i im ir het nieuwe stiitiiiu lïebouw te fïoudn ij ilau lijuir toevlueht nIoe t uciiu ii lot cii eeii n pass ijiier 11 lie j i Hii e tijdiiim iimk mI lol like 1 1 hl tetic wirk 1 1fci vouiiijf mulilel udiiit iiilijk om dl Giiuilu o i of fifkomt een ecnt Ixiv laten Iietalen Duitr zulk eene klei vrreonmiiig loor Itcliuel ligen altiiei kdini n Diul 0 1 A MSSBAG OepfF lii 008 8688161861 IT Nif tltaien eliii f ti sbfrn W ikdewijffiwiiKipjelw mar Deojlwittelingmtoiiwi stut i lecht brengt legnppiMidft dig fuiua k vim m U ta to lit nitt kW s f Wil Zjwrenrilwreitnioeüi taiKht 1 w k volk hidden aaogitoiid on M ti i nemen mdsKgeetiiuc tgydw lm idaii I bwkttodeTolbTertejfiiirootdipiiuiinffl hm zoosIj j lot BD df sfim ntk S I m k rfffcïHiw Wt V diem hi gagwGo d HWüAH = S£ f Ha kn U dea i dea lii L Mn H Il tin 1 1 H K Ji i f w