Goudsche Courant, zondag 7 november 1869

Zondag 7 November 1869 N 812 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenüeblad voor Goïjda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave S MUZIEK MO SM A Ie Fmnehcr ï M de Kouingi i fc C 0 40 Juliette O 0 50 ciiessu de Ge Iri C 0 00 Melodie C B 0 40 Jihossc düGe C B 0 50 ilzer C 0 20 te Quadrille C 0 40 licssede Ge C 0 50 tii sen GKATLS iive zijn steeds voort iiekhnudelaar IA te Gouda laagplllvn f S vele jaiTii met liet 31 eii als maagver cii door hare werking eVOrderon bg under r zacht laxerend hl t doosje met bcrigt tur bij de navolgende Droogisten 1 OU lluidcnstv KK 278 fe te I l iojrslraat tiant urlemmerslr lorle Iloofdsteeg liman steenweg over de Don rir t J l EN bereid volgens uor mij te Goui ti alhni lütelil bij den Heer L en siiils onheiipelijkc t Maagpillen is een i deeekening van J J Ike liandleekening zich waarmede liet doosjo iHiir wel attent op te pi het gebruik van een omloop te brengen üfi r u Dinsdag s morgens ii en sinorg 7 uren gelijke dagen s nam II lourkaurlen IiidentieT inüiikt vnn k n hpooilrein iiif t vnl lie NuiLilaiidscho inulitc ih 0111 lilt i ipcn iir wrp te l ili II mnkeii li t iiicnïv 1 ttiini Keliouw iii iL r t urn II lut 1 11 roiiil iii pssji ur vsdkc te pvoii iL gi M iif Mflrlit U irii bijiln f I t uirk oiik uil t t tiini f 1 i Hniikii De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in dan avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Ons Kiesstelsel IV Niet alleen de regeling der kiesbevo gdheid ook de wijze waarop gekozen wordt vindt bezwaar De ontwikkeling van het nieuwe staatsrecht brengt begrippen voor den dag waaraan de vaders van dat staatsrecht niet hebben gedacht Zij waren al tevreden toen zij het recht van het volk hadden aangetoond om deel te nemen aan de regeering zij hadden htm ideaal bereikt toen de volksvertegenwoordiging bjjeenkwam zooals zij tot nu toe gekozen wordt Hun is t niet ingevallen dat dit vertegenwoordigend stelsel niets is dan eene onderdrukding van de tuinderheid dat het de wjjze spreuk die aan den ingang van Gouda s gemeentehuis met gouden letteren prijkt audi et alteram partera d i hoor ook de tegenpartij met voeten treedt Het recht van de minderheid om ook vertegenwoordigd te worden niet bij toeval maar door de inrichting van het kiesstelsel is nog niet lang geleden voor het eerst atjgekondigd en telt toch te recht reeds zeer vele aanhangers Het valt niet moeiljjk het bestaan van dit recht aan te toonen moeiljjker is het theoretisch vast te stellen op welke wjjze het moet uitgeoefend worden Eene volksvertegenwoordiging samengebracht overeenkomstig de hier te lande geldende bepalingen is slechts de vertegenwoordiging van ééne enkele nameljjk de bovemlrijvcndp partij Zij onderdrukt de andere partijen in den staat en versmoort alzoo de sti m der oppositie Het zal slechts toeval zijn waniiocr deze zich kan doen hooreii en nimiiicr zal zij het kunnen met die kracht welke zij werkelijk heeft Hare kracht toch wordt verbroken door de gedwongen machteloosheid van een groot gedeelte harer voorstanders Gesteld een land heeft 4 kiesdistricten terwjjl er 2 staatkundige partjjen bestaan dan zal b v bij de toepassing van ons kiestelsel dit de uitslag zijn Ki silistrict N 1 brengt 1000 stemmen op een iiudidaat van partjj A en 500 stemmen op oen candidaat van partij B Kiesdistrict N 2 brengt 1200 stemmen op een candidaat van jiartjj A en 200 stemnu ii op een candidaat vim partij I Kiesdistrict N 3 brengt 800 atoniineu op oen candidaat van partjj A en 700 stemmen opeen candidaat van party B Kiesdistrict W 4 brengt 300 stemmen op een candidaat van partg A en 1300 stemmen op een candidaat van party B dan krijgt partij A 3 vertegenwoordigers teryr X zjj 3300 stemmen uitbrengt en partjj B slechts 1 vertegenwoordiger voor 2700 stemmen De stem der kiezers die tegen de gezindheid der meerderheid is wordt niet geteld het zou zelfs kunnen £ Jjn dat de onderliggende partjj me stemman dan de zegevierende iA verkregen Stel dat voor een candidaat van A in de vier distrieten de boven opgegeven stemmen waren uilgobratht maar voor dien van j artjj B respectievelijk iOO 800 700 en 1300 dan krijgt men totaal 3400 stemmen terwijl de partij die de overhand kreeg slechts 3300 stemmen verwierf Het kwaad schuilt dus in de verdeeling in kiesdistricten wanneer in de plaats van 4 het bedoelde land slechts één kiesdistrict had dat het geheel omvatte dan zou aan deze onbillijkheid een einde gemaakt zijn Men zegt het land heeft 0000 kiezers er moeten 4 vertegenwoordigers zijn met 1500 stemmen is men derhalve gekozen Dan tellen natuurlijk alle stemmen mede die door de tegenwoordige wijze van kiezen worden verdoofd maar geeu vim allen heeft meer invloed dan de anderen Uit is naar onze raeening het dorre j eraiunte van het kiestelsel van den Engelschnian Haiik dat hoewel het in de praktijk 0 groote zoo niet onoverkomelijke bezivareii stuit nog eenige toelichting verdient omdat het als t ware den stoot heeft gegeven aan de wording dezer denkbeelden Er zijn is gesteld üOOd Kiezers en 4 vertegenwoordigers de volstrekte meerderheidis dus 1500 stemmen Nu zal het lantal uitgebrachte stemmen b v aldus verdeeld zijn op candidaat V 3000 hteninieii op W 15 10 op X 1000 op Y 300 op Z 200 iOOO zooilat slechts V eii VV zi ii gcko en ni aiirzegt IJMit er ijn 15 10 slenimeii weggeworpen daar V er zooveel iiuvi kreeg dun liij mmdig liiid ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderipe Nonuners VIJF CENTEN Dit bezwaar tracht hjj op te lossen door aan de kiezers te vergunnen zoovele namen op hun brieve te zetten als zjj willen Heeft dan do persoon die door hen bovenaan geplaatst is reeds het vereischte aantal stemmen dan wordt de tweede genomen vervolgens de derde enz zoodat de kiezer het zich i e ven te wjjten heeft wanneer zijn stem zonder invloed blijft Do stem opnemers zouden natuurlijk van de beginnen af aan alle op do briefes voorkomende namen moeten opteekenen want anders zouden zoolang de eerste nog geen 1500 stemmen had de andere op die brieves geplaatste namen niet kunnen medegeteld Dit zal in de praktjjk tot veel moeilijkheden aanleiding kunnen geven terwijl de omslachtigheid reeds niet tot aanbevehng strekt Daarenboven zal het voor de kiezers ook niet gemakkelijk vallen een groot aantal mannen hunner keuze te vinden en bjj toepassing van het stelsel zou het toch geraden zijn zoovele namen op de briefes te plaat sen als er personen gekozen moeten worden Dit zijn de voornaamste maar niet alle bezwaren De overigen gedoogt ons bestek niet op te nemen Genoeg zij t voor ons doel wanneer we aangetoond hebben dat het stelsel van IIabe tot vertegenwoordiging ook der minderheid hoewel in beginsel juist te ingewikkeld is om ooit op toepassing te kunnen hopen Algemeen Overziclit GouuA G November Frankrjjk bljjtt steeds in onrustige beweging Van 1 21 November duren de kiesverg ideringen tot het stellen en bespreken der kandidaten voor de vier vacaturen die door het opteereu voor andere plaatsen bij dubbele keuzen zijn ontstaan Elders moeten in geljjk geval nog twee keuzen geschieden Maar te Parijs is het voori l eene vernieuwde aanleiding otp de hartstociiten op tt wekken De opgevfondenheid is daar buitensporig groot naar de teugelloozc beweringen te oordeclen zou men meeneii midden in eene revolutie te zijn Die onverzocnlijken seliijnou werkeljjk hun heil te yien iii openlijk geweld riet bcse Fende hoe zi dnar lo U den eenigen eg zonden openen voor den terugkeer van het illekciirig ge ag Maiir de H p m Br p