Goudsche Courant, zaterdag 13 november 1869

V3 WociisdM i t November 1869 N 813 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Oraslreken De inzending van advertentien kan geschie den tot één uur des namiddags op den dag der uitgave ITENTIEN ll M d in den ouderdom vau Ji lUe vader CORN E LIS Uit aller naam P J KRAMER fclwr 1869 kmnisgevinff Iru ed na eene kortstondige R RITMEESTER wed us Namens mgne Broeder Jb BORKUa tOTTBB D A sf onder directie den Heer Iwmeester en C fDERDAG 9 NOVEMBER avonds ten 8 ure en zijn Geneesheer DRAMA IN 5 BEOKIJVEN pti Tweede Rang f 0 49 n t lokaal verkrj gbaar JEPAAür IA R K T pde heeft de eer z nen stad Vn dat hfl in den avond NOVEMBER om den prijs 1 noodigt hh liefhebbers luii bezoek te willen begun M VERMAAT tds ten z even ure loting ZAI GLUST fch wenschen aan te sluiten Zang Vereeniging worden lór ultimo November o k elden bjj Mej RUIJTER op e jaarlijksche contributie rLÜEN r N LUENEN Directrice Verkooping JT en VERMAAK op de 1 op Dingsdag en WoensNovember 1869 des voor r ten overstaan van de JN en KIST van eene aan iwe Mabonyhouten staande pHELEN als Chiffonières en penantKasten wasch itoelen Canapes Spinels lies Klokken Vazen Beel bnaars Petroleumlampen enz ha 8 November en op ver Idags 7 November te zien 2 4 uur VVlnterdlenst ki ooten 0LHARDING t 3 en 4 ng nemende November 1868 E K ü R E N U DA VAN QOUDA NAAR LEIDEN en Maandag J o gsdM en Woensdag voorm 6 30 10 9 45 en nam 2 30 0 Donderdag voorm 6 30 p 11 15 en nam 2 30 lagVrydag voorm 5 9 45 en nam 3 uur Zaturdag voorm 5 30 9 45 en niuu 3 uur buiten dienst A A ï S E N GOUDA Bolwerk De Directie ti van A Bnnhnnn De uiti avo dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Ons Kiesstelsel V De Leidsche hoogleeraiir Phuin heelt in t Octobernumraer van het tijd sehrift do Gids op t door Habe gelegde fundament een ander gebouw opgetrokken dat niet lijdt aan dezelfde gelu eken als dat van den Engelschman Uitgaande van de stelling dat de partjjon namelijk vereenigingen van gelijk gezinde staatsbui f i rs tot behartiging van het viilksbelaiignaiir hun eigenaardige zienswjjs ouniisbaar zijn iu den constitutioneelen staat wil hiJ daarop zijn kiesstelsel bouwen JJp ccti y aj burQa verricht al het verkieziiigawcrk en dit werk zou in twee deeleii gesplitst worden Eerst eene keuze over de beginselen daarna eene over personen De eerste wil de hoogleeraar aldus inrichten Door het centraalbureau worden die vereenigingen als kiesvereenigingen erkend welke haar beginsels en bedoelingen door haar leden onderteekeud bekend niuken Geen beperking behoeft aan die erkenning te worden gesteld alleen moet bepaald zijn hoe groot het aantal harer leden moet zijn om recht te hebben een vertegenwoordiger te kiezen De lijst van al deze erkende kiesvereenigingeu wordt aan de kiezers gestuurd die zich dan moeten verklaren aan welke zij zich willen aansluiten of dat zij onafhankelijk van uUen willen blijven Uitliet aantal per sonen dat verlangt te kiezen wordt in verband met het aantal volksvertegeiiwodvcligers dat gekozen moet worden bepaald hoe talrijk eene vereeniging moet zjjn om een lid te kiezen Zijn er 80 000 kiezers en 80 veit e genwoordigers te kiezen diin zouden lOüO personen zich voor eene vereeniging nioeteii verklaren om deze recht te geven ee i persoon at te vaardigen Treden er meer diin 1000 toe dan voor elke 1000 een lliidden zich voor eene vereeniging 35 000 kiezers verklaard iliui had die vereeniging het recht 35 vertegenwoordigers te kiezen Zij die tol geene vereeniging toetreden kiezel gezaiiienlijk in dezelfde veilioiiding bedriiiiijt liuii uantitl 5000 dun liel ber ij reelit op 5 cHrM n H rdi ers Itekeii c over personen ne diiMll nii Mrlij eu ij e K k kiezer heelt liet P elit i i ZIJIl l lljet H eleMil tr sliili ii iiK de M ivi oiging wiiiirl ie liij behocnl p i soieli inii Hl iianli eii zij die de meeste stemmei op zich vereenigen zijn van wege hun partjj gekozen Dit stelsel is naar het ons voorkomt zeer vernuftig bedacht Het biedt zeer vele voordeden aan de hand wellm de schrflver niet nalaat op te sommen Elke richting die althaijj bij so der kiezers ingang vond had haar vertegenwoordiger De strijd die gevoerd werd zou wezen een strgd over beginselen De kiesvereenigingeu zonden deze tegenover elkander stellen en na de eerste keuze die van de vereeniging wiviirtoe men behooïen wilde zou dus de strjjd volstredeu v a B9 de tnrËttd nze die over personen zou geen strijd bestaan want de zekerheid dat al werd de man onzer keuze niet gekozen toch iemand van onze beginsels gekozen zou worden nam de aanleiding tot den strjjd weg Men behoefde uit vrees voor nederlaag zich niet meer aan te sluiten bjj menschen met wie men slechts gedeeltelijk sympatliiseerde Elk iets betcekenende nuance in elke richting kan haar vertegenwoordiger hebben De nadeelen die dit stelsel geeft zijn echter niet licht maar wjj erkennen gereedelijk dat het eene proefneining wiiard is Toch gelooven wij dat de sclirijver zich te veel illusies maakt over het einde van den strijd over personen Zou hier niet hetzelfde gelden als bij t stelsel van IIakk dat wel enkele alom bekende personen de woordvoerders hunner richting algemeen v er len ekozon maar dat over de anderen strijd ontstond en wel een strijd die niet tot voorwerp had de begiiLselen maar bepaald de meer of niindoi e voortreffelijkheid van den een boven den ander V Zuii juist tns elien de eerste en tweede keuze met eer geiiiiikkelijk scheuring in eene vereeniging Iciinneii ontstaan en dus tocli de peraononstrijd op nieuw worden gestreden y Zou die geiiinkke i k ieid dan ook de tijiiere nuances vertegenwoordigd te zien niet noodwendig tengevolge liebhen dat het aantal jiiirtijen ii liever het aantal faetien toenam en duH piirt iischii peii meer on meer in de plaats der jiiirtijen kwamen V Z ediiiu ei ii aiiiilnl vriiLfeii waarover voorzeker veel tl ii ileneereii zou zijn nniar die alleen iloor lie iiriiMijk viilleili kunnen lieiiniwiioi d uorilen ADVERTENTIEN worden geplaatst v m 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaaisruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Hebben wij in onze eerste artikelen bij het ontwikkelen der regelen van kiesbevoegdheid het moeten betreuren dat wy on j nog met huismiddeltjes moesten tevreden stellen omdat radicale genezing door grondwets herziening nog niet wenschelijk is aan t einde onzer laatste artikelen bij het ontwikkelen van de wijze van kiezen kunnen wij ons slechts verheugen dat de tijd voor grondwets herziening nog niet is aangebroken omdat daardoor de kans bestaat dat een stelsel nog meer voldoende dan het medegedeelde worde bedacht Algemeen Overzicht Gouda 9 November De koning van Italië is zoo ernstig ongesteld dat hem de sacramenten reeds zijn toegediend en ofschoon de latere berichten eenigzins gunstiger luiden zal de toestand wel eer bedenkelijk blijven De eerste berichten lieten slechts eene lichte ongesteldheid vermoeden Prins Humbert is van Napels toegesneld en jirins Napoleon is ook t Florence aangekomen De italiaansche aken zjjn nog weinig geregeld de gemoederen volstrekt niet bevredigd de minste schok kon eene gevaarlijke gisting wekken en bedenkelijke gevolgen hebben voor de rust van Europa De Oostenrijksche wapenen zegevieren in Dabnatie Hierover bestond wel bü niemand eenigen twjjfel maar de vraag is of de bevolking door neerschieten bevredigd zal worden en of de bewering grond heeft dat hot verzet het gevolg is van eene algemcene ontevredenheid dier slavisclie stammen De een beweert dat die opgezet worden door Rusland de ander wil llusland voorstellen uls dood onschuldig on zou vredelievend dat het zelfs zijne armee terug brengt op oen minininm dut elk oorlogzuchtige gedachte uitsluit Wien zal men bedriegen met die zoete woorden Rusland laat niet af van zjjne heerschzuchtige plannen en het overweegt sleclits of do omstandigheden gunstig of ongunstig zijn Rusland is eene op geweld rustende despotic en denkt aan geen ontv apening evenmin als de militairstaat I mi eii Maar in Pruisen ontluikt eene ciinslitiitiniiin ele rielitmg en daiiruit