Goudsche Courant, woensdag 29 december 1869

b ADVERTENTIEN Hoden beviel mijne vrouw van een meisje G H G DE LANGE Gouda 29 December 1869 Tot diepe droefheid van deszelfs vele eu naauwe betrekkingen overleed eergisteren avond te Arkel mijn Behuwubroeder de Wel Edel Achtbare Heer JOHANNES ADRIANUS DIRK VAN DEii POEL Burgemeester enz aldaar in den ouderdom van 42 jaar W HOOGENDIJK Wz GoüDA den 26 December 1809 V DANIEL VEENING betuigt hiermede openlijk z nen opregien dank aan zijne geachte Patroons voor de onderscheiding hem ten deel gevallen en voor het schoone CADEAU hem geschonken en met hem bedituken de gezamenlijke Werklieden die Patroons de Heeren van BERKEL GóTTE voor het ruim en gul onthaal op den Feestavond genoten maar bovenal voor de treffende en hartelijke ivanspraak die de uitreiking van het Cadeau voorafging De ondergeteekende wenscht oij de herstemming voor den Gemeenteraad niet in aaumerJiing te komen H P N KOEMANS Gouda 30 December 1869 l okaalTT IVOLI bfl het Station van den Nedorl Rijnspoorweg ZATURDAG 1 JANUABIJ 1870 EENE BUITENGEWONE VOORSTELLING ter gelegenheid van den Nieuwjaardag door het Tooneel Gezelschap onder Directie van JACQUES DE BOER C bg den aanvang van het jaar aan het geachte Publiek van Gouda voor te dragen door Mevr JEANNETTE van BIENE Het Kabaal In den Schouwburg Lokaalscherts zonder begin of einde 9E DUIVEL OP HET DORP Kluchtig Blgspel met Zang in 1 Bedrijf met nieuwe Coupletten Chansonnetten Quodlibet nz Blyspel met Zang in 1 Bedrijf BE Ï¥EE GEISETTESYAÏÏ PAEIJS Vrolijke Vaudeville in 1 Bedrijf met nieuwe Chansonnetten Quodhbets enz Prijzen der Plaatsen Eerste Rang 75 Cts Tweede Rang 40 Cts AANVANG ten Vo URE piecies Plaatsen ie bespreken a 10 Cts aan het Lokaal J C SISSIjS Nieuwe Haven N n 159 heeft de eer te bengteii dat hij met Oudejaarsuvoiiu op liestelling BESTE WAFELEN levert waarvoor hij de orders ten spoedigste verzoekt Kvi ii als vroi i er zijii gedurende den Winter op bestelling HKSTK VAI ELKN Ie bi Komeii Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij De Directie der KONINKLIJKE NEDERLANDSOHE STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ heeft de eor te berigten dat er op DINGSDAG en WOENSDAG 4 en 5 JANUARIJ 1870 andermaal gelegenheid zal bestaan tot inschr ving op eene LEENING ten laste dezer Moatschappg groot f 5 000 000 rentende 5 pCt s jaars verdeeld in Obligatiën van ƒ 1000 ea 200 uitgegeven wordende krachtens besluit der Algemeene Vergadering van Deelhebbers gehouden op 11 October 1869 Van deze lecning werd bjj eene eerste Openstelling in October 11 ruim de helft geplaatst Door haar ten tweeden maal bjj Publieke Inschrijving aan te bieden voldoet de Directie aan het dringend verlangen van vele belangstellenden vooral ook van de Heeren E H KOL JkUr C HARTSEN C T STORK en Mr D J Baron MACKAY gewezen leden vau het te Utrechf gevormde COMITÉ TOT BEVORDERING DER 8T00MVAART OP AMERIKA onder voorzitterschap van den Oud Kapiteirt ter Zee M H JANSEN van welk Comité z zich hebben losgemaakt omdat het hun voorkwam dat de gevolgde handelw ze niet tot de wezenlijke bevordering van het voorgestelde doel zou leiden Van den uitslag dezer vernieuwde poging zal het afhangen of de vaart op Amerika al daa niet zal tot stand komen Bij volteekening zal de opbrengst dezer tweede Inschr jving geheel morden besteed tot den aanbouw van Trans Atlantische Stoomschepen om daarmede in de eerste plaats eene lijn vaü Vlksinijen op New York te openen Mogt echter ook ditmaal de leening niet volteekend worden dan zou de Directie de nieuwe Inschrijvingen niet mogen aannemen Met bescheiden aandrang veroorlooft zfl zich derhalve alle Belangstellenden te verzoeken de zaak thans door hunne medewerking te willen steunen De Obligatiën worden uitgegeven tot 90 pCt De terugbetaling geschiedt tot 100 pCt bfl jaarlgksche uitlotingen in 25 jaar De eerstö uitloting heeft plaats op 31 December 1870 Prospectussen waarin de verdere bepalingen omschreven staan zjjn verkrggbaarte Gouda bü de heeren Wed KNOX DORÏLAND HOFFMAN C VAN DEB DOES C Haastrecht den Heer J G BROUWER NIJHOFF MoorJfeckt J J SNEL Ouderkerk ajd IJm G J SPRUIJT Wadiinxveen A N MOLENAAR ten wlerjkantoor mede de Inschrgving wordt geopend Amsterdam December 1869 DE DIRECTIE EenJONGMENSCH vraagt in een stil Burgergezin INWONING benevens eene vrije KAMER Aanbiedingen met opgave der voorwaarden worden ingewacht onder letter A b den Boekhandelaar A Brinkman Tiendeweg OVERIJSSELSCHE ONDERLINGE Brandwaarborg Maatschappij VOOE GEBOUWEN INBOEDELS MEUBELEN KOOFMANSCHAPPEN enz opgerigt in den jare 1803 te ZWOLLE Deze Maatschappij eene der oudste en meest solide hier te lande verwaarborgt tegen alle schade veroorzaakt door Brand inslaan van Bliksem aangewende Bluschmiddelen of welke als gevolg van ontstane Brand beschouwd wordt tegen zeer billijke Contributie De deeluemers kunnen desverkiezende by afkoop tegeu vaste jaarlijksche Premiën hun aandeel in de Brandschade verwaarborgen Nadere informatiën bij J MULDER Agent voor Gouda en omstreken S8H00LVERB0ND Eene Circulaire ora op te wekken tot deelneming is heden bezorgd bij de gegoede Stadgenooten Voor wie haar niet mocht ontvangen hebben zijn nog exemplaren beschikbaar hg den Boekhandelaar A Brinkman Tiendeweg Namens de voorl Commissie Dr JULIUS Gouda 30 December 1869 Openbare Vcrkooplng VAN BODIEN EN HAKHOUT Commissarissen van den Straatweg Gouda Bodegraven zijn voornemens op WOENSDAG 5 JANUARIJ 1870 des Voormiddags omllVj Uur ten huize en Herberge van Mej de Wed Blom te BodegraveA in het openbaar te verkoopen 9 Stuks Populieren Boomen Haderstoombuot dlJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen smorg 7 uren Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Dagelijks liHourkaarten Ouilii ÜHik It ll A JJun iman allen genommerd bjjzonder geschikt voor Klompmakers alsmede 8 Terceclen Elzen Hakhout alles staande te groeijen op de bennen van genoeindeii Straatweg en wel even voorbij de Reeuwijkstlie brug ZEGT HET VOORT siWbSSSW