Goudsche Courant, vrijdag 7 januari 1870

I r 1870 Vrijdag 7 Januari j o 338 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Mverlenüeblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namid De uitgave dezer Courant goscliiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG ïu de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Kennisgeving De VOORZATTER thii deii Ilaad der Gemeente Gouda brengt ter openbar kennis lat aan de kiezers n dc gemeente zijn loeitezonden de oproepinpsbrieven en steinbiljcllen tot het beiioemei van een Lid an den liemeenlcraud Ier vervanging an den Heer 1 1 l KETKUS overleden en dn wanneer eeiiig kic er ijn steicbriefje verloreu ot er geen raogt hebben onnangen hij iicb tot bckoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie znl koniieu vervoegen dal de inlevering der stc nbneljes zul umvangeii op den U Janunrij aanslaande des morgens ten negen en eindigen Jca namiddags ten vier ure dut het aterobriefje ichriflelijk iugevuul door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembr efje dan dat hetwelk tan het Genieentezegel voor ien is ma worden gebruikt dat de in bet briefje in Ic vnl en persoon duidelijk met naam en voornaam moei worden aangewezen dut het briefje ni l ouderlcekfiiJ mag zijn en geeue andere briefje omvatten of üaaraau opzettelijk zijn vnsifehccht Gouda den Januari 1870 De Voorzitter vonruoenid Van BEUGEN IJZEN DOORN im MAN VAN GISTEllEN A k XJL i Het woord specialiteit wordt meer en meer in onze tweede kaniei bekend De kiezers worden uitgenoodigd mijnheer die en die te slemmen want die candidaat is een specialiteit iu financiën of in koloniale zaken ol in zaken van defeusien De tegenwoonligheid van f emeldeii candidaat is onmisbaar Hij zal 7 jn medele len omtrent die zaken nauwkeurige inlichtin u geven hjj zal de discussiën over die onderwerpen beheerachen de puntjes op de i s zetten en zoo uitnemend nuttig werh aam zijn De kiezers overtuigd van de waarheid dif aanbevelingen vaardigen met groote mecrilerheid den candidaat af en de tweede kamer telt een specialiteit meer Z i heeft iiieu jpeduhteiten voor verschillende zaken Mannen volkomen op de hoogte der koloniale ziikcn veriledigen geheel strijdige beginselen iirgeMLuiiligilen die hun leven gi d hebben a ui de studie van ile verdediging van ons iaml spreken met viuir over verseliillende iiiiddi Ifii pec mlileiten i hel gebied der clinsteli ke staatMii in i lii verkontligeii luin hl iliiigeii nul N cgslre ieuile over tuiging specialiteiten op het gebied van het canoniek recht en de middeleeuwsche instellingen bestrijden de moderne wanbegrippen Meer en meer wordt het mode om den candidaat als een specialiteit aan te bevelen en onwillekeurig is hjj dan ook gedwongeu speciaal over die vraagstukken een lange redevoering uit te spreken en oen hoogen toon te voeren Het moge nu nuttig en noodig zyn dat sommige leden hun luctleleden nauwkeurig omtrent een of andere quajstie kunnen inlichten dat neemt niet weg dat van ieder afgevaardigde gevoidenl w ordt dat hg de quajstien bestmh ert die aan de orde ziJn en zoo min als het den afgevaardigde Knoop zoutje passen om als rechtsgeleerde onderwerpen behandeld worden te verklaren dat lijj van die zaken niet op de hoogte was evenini i mogen andere afgevaardigden zich wegens onkunde onttrekken als er sprake is vau legeiorganiaatio of verdedigingsmiddelen Uit eigen oog nioet n rij kunnen zien en het niet alleen op de specialiteiten doen aankomen De specialiteiten toch zjju dikwjjls zeer kostbaar Men heeft wel eens aangedrungen op een miui sterie van openbare werken maar daartoe is het nooit gekomen omdat men vreesde lat wanneer dit een geheel afzonderlijke administratie werd de onkosten vau dii ministerie zeer hoog zouden worden omdiit iien overal naar publieke werken zoude gaan zoeken om toch vooral de onmisbaarheid van it ministerie te bewijzen E eu züd gaat het ook met de specialiteiten in de kamer Heeft men een specialiteit op het gebied van het gevangeniswezen dan zou er wel geen gevangenis goed zijn en bjj de behandeling van de begrootiug van justitie zoude het kostbare nmcndemeuten regenen Af gevaardigdeningenieurs zdiideu de afdeeling waterstaat bezwaien afgevuard gden militaireu zouden gaarne van ons leger een model leger en van onze verdediging een model vi rdediging maken ti n koste van de b ur en der burgers Dit is een groot liezwaar tegen die lieeren speciiiliteiteii dat evenwel nog erger wordt als zij iiji liun kennis steunende aan andereu het re lit luit effj i ii om op bun sjieciaal gebied een woorilje iiieile t sinekeii of wat nog erger is hen te lil tlljdell Ki II spt cialiteit alg iiiu digde die zoo haudelt A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderiöke Nonuners VIJF CENTEN Idags op den dag der uitgave toont dat hij niet op de hoogte van z n tyd is dat hij van gisteren is zulk een afgevaardigde toont hoe lang hij ook die betrekking moge bekleed hebben dat h nog niet weet wat van den Nederlandschen afgevaardigde gevorderd wordt Uit alle deelen des lands zgn adressen opgezonden aan den koning om de hooge regeering des lauds te venoeken de uitgaven voor de verdediging te ve niinderen Die adressen hebbeu bij verscliillendo leden der tweede kamer weerklank gevondeu en ook daar verhieven zich stemnu U tegen de hooge krijgsuitgaven Dit heeft naar het schijnt de verontwaardiging opgewekt van een militaire specialiteit in de kamer De heer Storm van sGravesande vergetende dat hij in 1809 sprak als afgevaardigde van het Nederlandsche volk verklaarde dat hij van lueening was dat die adressen niets beteekenden al kwamen er nog honderd bg Wat weten ook burgers van krijgsuitgaven Vroeger dienden immers de burgers alleen om het geld op te brengen wanneer het noodig was en zouden zij uu ook mede willen spreken over het besteden van dit geld Die lieden kunnen liet niet beoordeelen zeide de heer Storm en vele niot militaire leden Ier kamer ook niet zoodat daaruit volgt dat de uitgaven voor de defenne moeten vastgesteld worden door een lid vijt zes die evenwel het onder elkander volstrekt niet eens zijn en in hoofdzaken dikW ils aanmerl elflk verschillen Maar bovendien traden die adressen volstrekt niet in details omtrent militaire zaken Zfl verklaarden alleen dat de uitga cn voor de verdediging niet in evenredigheid waren met de krachten des lands De niet railitaire afgevaardigden spraken niet over IJsel of Grebbelinie maar zij wezen aan dat een regiment cavalerie meer ii ostte dan onze drie hoogescholen z gaven op dat in Portugal met vloot en koloniën slechts 1 95 per persoon aan het krijgswezen wordt betaald dat dit cijfer in Italië ƒ 3 07 in Zweden en Noorwegen f 3 03 en in Spanje dat enn leger van 24000 man naar zijn kolonie zem t f 3 70 bedraagt terwijl het in ons land meer dan het dubbel van het laatste c fer is zij we on aan dat gedurende de laatste twintig jaar volgens de afgesloten rekeningen door het Nedorliuidsche volk 41Gniillioeu voor het krygs