Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1870

zigiiip vnn het goiivpriiPtrirnt Pf miiualpr verklniirt Int liij kfiiühii hel vcrboiKl lubsclieii het keizerrijk en do vrijheid zul tnichtOJi Ic bevorderen dut hij geen pojjingen tut rustvirbtoriiis mi dulden doch eveneens besloten is imii willekeur cii oveitieding van gezag piml en perk te stellen Verder beveelt de circulnire den prefecten min te wnkeii dut de vrijheid der kiezers niet door onwettige pressie worde verliimd en te zorgen dat tegenover nllo burgers vnu ivclkc denkwijze ook gelijke billijkheid en onpartijdigheid worde in acht genomen Rome U Januari In ultramontannsche kringen wordt verzekerd dat de petitie tot vaststelling van de pauselijke onfeilbaarheid als dogma reeds Tan talrijke handleekeningeii is voorzien MSidrid H Jim Trim heeft in de carles over d miiiisterieele crisis uilgewijd en tevens verklaard dat de spoedige keu e van een koning de kroon zou drukken op de jongste revolutie KonstantillOpel U Jan Volgens den ZeMM Herald heeft de sultan een bevredig ind antwoord van den khedive ontvangen waarbij deze er in toestemt van zijne pantserschepen en nchterlaadgeweren afstand te doen FsirijS 12 Jan De Gazette des Trihunaux inel jt dat Eoehefort gisterenavond ten 6 j uur in zijn rijtuig op de Boulevards door eene aanzienlijke menigte gevolgd werd men zong de Marseillaise en riep leve Kochefortl Op den boulevard Montmarlre staple hij uit en wisselde eenigc woorden met de omstanders Verdere gevolgen heeft deze demonstratie niet gehad Des avonds was op de Boulevards alles rustig M drid 12 Jan Prim heeft het nieuwe rai listerie aan de corles voorgesteld en verklaart dat het eich ernstig met de monarchale U estie zal bezig houden De heeren Zorilla en Martos betuigden daarop dat zij het nieuwe kabinet zullen ondersteunen ParJjS 12 Jan De Figaro zegt dat gisteren ene openbare bijeenkomst is gehouden in de Avenue Choiay De heer l anedout fungeerde als president en hield eene aanspraak llochefort kwam ten negen ure aan op het oogenblik dat het publiek uiteenging j hij zeide Wij hebben morgen ernstige plichten Ie vervullen Ik roep a op om u allen morgen ten 2 ure te vereenigen Geeft aan mijne oproeping gehoor opdat wij jegens onzen vriend Noir de laatste plichten kunnen vervullen Zorgt tegenwoordig te zgn op deze bijeenkomst die naar ik hoop over de toekomst der denioornlie zal beslissen Laat ons thans uiteengaan De menigte eleidde Itoclierorl naar zijn rijtuig onder het aanheffen der kreten Leve Rochefurt De orde werd jiiet verstoord Munchen 12 Jan Door de kamer van afgevaardigden is tot eersten president gekozen de heer Weis ultramontaan met 78 stemmen de heer Bart liberaal bekwam 55 steraincn Als tweede president vereenigde graaf Leinshein ultriimoiit ian liipde 78 stemmen op zich en de heer liarlh 68 Parijs 12 Jan nam ten 13 uur en 30 min Ondanks den regen verlaten tal iian personen hunne woningen om de begrafenis van Victor No bij te wonefl FErijS 12 Jan De heer Dam heeft in het wetgevend lichaam medegedeeld dat de ministerraad in overleg met den keizer heeft besloten dat in geen geval de leden van den geheimen raad de zittingen van den roinislerri id zullen bijwonen Parijs 12 Jan De commissie welke uit het wetgevend lichaam benoemd is om te beslissen of er een vervolging legen Uocliefort zal worden ingesteld is geneigd d iarop guiis ig te adviseeren De zitting van het wetgevend lichaam is ten 2 4 uur geopend Ër loopt een gerucht dut de menigte die bij de begrafenis van den heer Victor Noir tegenwoordig nas zich voorstelt het gebouw van hot wetgevend lichaam te passeeeren 2 ure 12 u 15ÜU personen hebben zich te Nenilly verecnigd liet eder is fraai Het blad de Marseillahe is heden ochtend in beslag genomen onder bescliuldiging dut het tot haat jegens het Guuverneinent aanhitst en de burgers aanspoort de wapens op te vatten Men verzekert dal het onderzoek bel retfende den moord op Victor Noir gepleegd bijna ufgeloopen is Hochefon heeft staande voor een der vensters van het sterfhuis des heeren Victor Noir de menigte toegesproken Zijne rede erd meermalen afgebroken door de kreten Ijeve Roehefuit door hel publiek geuit Er waren ten B j ure noeh aoldaien noch troepen zichtbaar De lijkkocl waarmede liet slollVlijk overschot van den heer Noir nnur liel kerkhof werd ovei gebriicht werd door eene t ilnjke vclLsm nsi eviilgd De orde werd euii uujjenblik veibiuurd Ocmeiigdc Berichten i iiiulclijk is mill Lotlru Itolliii vrijhoiil vcrlecml om terug to kccrcn iii Vraiikrijk PriLia Pierre HoTi ipnrto heeft Victor Noir een vriend tqu llorlmrort iluoilgcscliütuii Mcii spreekt ovei het plan der mogendheden om hot Tiirksch Kiryptisch verschil to rPt fl Üc Uohcernsehe gondnnncric ia vermeerderd met 200 man wegens de toenemcudc onvcüifjheid ten platten lande De Kng regcenng zal de haven verbeteren van Aden het koleuatiition aan den ingang dor Roode Zee Te llirten in Limhurg ia met 1 januari kosteloos ouderwga ingevoerd Te l ariJ3 spreekt men reeds om generaal Leboeuf aU minister van oorlog to vervungcn door generaal Trochu Dezer dagen ijn te Muilrid 15000 personen vereenigd geweest die bijna eenparig do oprichting der boudgeuootBcliappclijkc republiek noodzakelijk verklaarden De koloniale krijgsmacht van Portugal is verminderd tot twee legercorpsen en de uitgaven daarvoor van 127ö tot 556 mill reis Aan de mijnwerkers te Aubin is volledige amnestie geschonken De Badensche kamer vnn afgevaardigden heeft goedgekeurd het ontwerp tot afschaffing van den lijfhdwang De diplomatieke betrekkingen zijn afgebroken ttisschen Italïe fu Marukko M u verzekert dat preaiJent Grant in juni e k Engeland l raiikrijk Pruisen cu Rusland bezoeken zal De Kng bankier filyn is verheven tot pair van Engeland hij deelde te dier gelegenheid 60 duizend gulden uit onder Kijue bedienden iiij den Amerïk gezant Motley te Londen is ingebroken en zijn eenige ju eclen ontvreemd ter waarde van 1000 p st De cholera heerscht met groQt3 hevigheid op het platte land in Uuhlnnd vooial in de gouvernementen Volhynie Minsk en Orel Do opnieuw opengestelde leening der stoomboot maatschappij voor do rechtstreeköche vaart op Amerika is niet tolteekend Ook te a Gravenhago zal een volksgaarkeuken worden opgericht De vrni gcr gefaillceerde Icvensverzekering maatschappy Albeit in hare zaken hervatten Twee wijiikoopers te Petersburg moeten drie maanden gevangen ziltfu om het vervalachcn van Champagne MARKTBERICHTEN Gouda 13 Jan De markt verkeerde weder in flauwe stemming eu lot iels luger prijzen vverden nog slechts weinige zuken gedaan Tarwe l oolsche per 2400 kilo gr i M Roode KI ƒ 275 Zeeuwsche oude ƒ 10 50 u 11 75 Nieuwe ƒ 8 25 a ƒ 9 00 Mindere soorten van ƒ 7 40 7 80 De veemarkt met weinig aanvoer doch vluggenhandel Vette varkens van 25 a 28 cents per vijfons magere varken en biggen waren gevraagd Aangevoerd 12 partijen kaas ƒ 2ü ii ƒ 28 Boter ƒ 1 16 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand GmoltFN 8 Jua Adrianus ouders K vaii der Post en M dm Blanken 11 Lccadert ouders H blok cu ADVERTENTIEN C W VAN LEEUWEN Rijka Ambtenaar te lliUarenbcek eu S VAN DER VLIET Steenbeugen 13 Januari 1870 Ondertrouwd LEENDERT van KASTEEL van Utrecht CU CATHARINA van LEEUWEN Gouda 13 Januari 1870 Receptie 16 Januari Fluweden Singel V Bevallen van een zoon C BOKHOVEN DllOST Gouda 13 Jan 1870 Heden morgen overleed plotseling tot diepe droefheid van mij hare Ouders en verdere betrekkingen mjjne teeder beminde Echtgenoote HENDRIKA ELIZABETH van ZANe n in den ouderdom van ruim 32 jaren jnij nalatende drie Kinderen te jong om hun jorlies to beseffen J e MULLER Haastuei ut 9 January 1870 Lokaal Nut cii Vermaak roïterdamscfie schouwburg Directie ALBREGT St VAN OLLEFEN Op DONDERDAG 20 JANUARI 1870 EEN BLAADJE PAPIER Blijspel in drie Bedrijven naar het Fransch van Victorien Sardou Mise en scène van den Régisseur A J le Gras Gevolgd door Een Vrouwtje zonder weêrgade Comédie Vaudeville in 1 Bedrijf uit het Fransch van Dumanoir en ClairviUe door J Speijeb Klehk Aanvang ten zeven ure PRIJZEN DER PLAATSEN EERSTE RANG ƒ 0 99 TWESDE RANG ƒ 0 50 Loting der plaatsen voor HH Inteekenaren op Woensdag 19 Januari 1870 H H Inteekenaren worden beleefd verzocht vóór 17 Januari 1870 bij den kastelein der Sociëteit de Réunie het juiste getal plaatsen op te geven De ondergeteekende neemt de vrijheid zgne geëerde Begunstigers zoowel buiten als binnen deze stad opmerkzaam te maken met 31 Mam t e k de CONVERSIE der OOSTENRIJKSCHE STAATSSCHULD TEN EINDE LOOPT Tot opzending der stukken blyft hij zich by voortduring aanbevelen M J OGIER Commissionair in Eifecten Gouda 8 Januarij 1870 Men verlangt met 1 February a s een fatsoenlijk Bur2 ermelsje Protestantsche Godsdienst gewoon me kinderen om te gaan en tevens in staat eenig huiswerk te verrichten Brieven fmnco onder letter A by den Uitgever dezer Courant Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG den 26 JANUARIJ 1870 des voormiddags ten Elf Ure in het koffijhnis van Mejufvrouw de Weduwe de Jong aan de Markt te Gouda van Een goed onderhouden HUIS en ERF met een TUIN daarachter staande en liggende aan de Turfmarkt te Gouda Wijk H N 02 groot 4 ares 60 centiares Het voorste gedeelte van het Huis is verhuurd voor ƒ 270 sjaarsen het ovenp e gedeelte is niet verhuurd Het geheele perceel is te aanvaarden 1 Mei 1870 Een HUIS en ERF aan de Vijverstraat te Gouda Wijk F N 121 Een HUIS en ERF op het Kostverloren te Gouda Wijk O N 499 En TWEE HUIZEN en ERVEN aan de Lage Vest te Gouda Wijk O N 543 en 544 Nadere inlichtingen zijn te biikomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping door de Notarissen MONTIJN en KIST in de Nieiimlccfj te Gouda op DINGSDAG 25 JANUARIJ 1870 ten 9 Ure van MEUBILAiüK iOKDKREN HUISRAAD enz Güiul i Druk van A Brinkiuim jaiw pi i ra l uUi Jl la UI MM 1 Mis MMp i i iUiiiil ili i i ilniliiKiii liiiwi taW lllpiV t i iilinH iiiiipl Hi nfjaliaitiiijnia 1 MJIK 49 tai Bll kinlïi 4 éil 1 i 4 Hit p 1 1 tl 1 i u kit fW l s h 4 i b n H T ft M rk m mmi tiM i