Goudsche Courant, vrijdag 11 maart 1870

r ecii m f GlU IS HAAR De UROMOPOEDKR ccnigsl middel om HAAR eu BAARD iu allo thiteii te verwen de kleur gaut er uiiiimer af de huid lokt niet Onschadelijk Aanvraag mHco bij THEOPHILE Hoflevovancier Anti terdam 1 Doos ii 2 is voor 1 a 2 jaar voldoende Hervatting der Dienst Va Maart TUSSC UEN Gouda Müordreclit Ouderkerk en Capellea d Yssel en Ilülterdani met de Schroefstoomboot WINTERDÏENST VERTREK VAN GOUDA ZONDAG voormiddag ten 7 uur DINGSDAG 6 DONDEKDAG namiddag 1 VERTREK VAN ROTTERDAM MAANDAG middag ten 12 uur AVOENSDAG voormiddag 7 AailJDAG namiddag 2 BaniIVK HmxariUVMKVIIMKHHX H KHBaK MKlKMMUKÏaK l DOCTOREN inn Dour ïi bevolen iniildel Iepen Hoest llecschlieid Ijg öa j Borslen Ijonpbjilciwijn de EchtO Ge ij iSfi patenteerde MALZ BONBONS M V U1 JOILVNN IIOI F Berlijn §® b S In blaauwe l iil jes u 30 Cents Tpr fSI IP krijjibaiir te is m aw JOIIANN llOFFs IM 11 Ceiitra d Dépol Siniiile Blueraooarkl bij de 5 aa Siiisicpg V IS sljB g5 Mede edit Ic verkrijgen Ie Gouda bij J 5 5 dSig C V Vrflminc f n en Wcii A C ScHofiEN lm m a If ourdeii bg Hi mii J v d Heug jJ i SlV Aanvrage om Depots freuco GOEDKOOPEfflUZiËr voor Piano Soi o Uifgarc van F KOKSMA te Fmneker Hofleverancier van H M de Koningin F UhT Miirchen ans schoner Zeit Walzer C ƒ 0 60 JuNoji NN op 251 Glockenspiel Tonstück C B 0 40 Klti ekek op 21 L Argentine Mazurka C B 0 60 KiuKJ op 219 N 1 ImTannenwald C B 0 30 Mi THV Die Rosen Walzer C 0 50 SciiUDioFF op 39 Souvenir de Kieft Mazurka B 0 50 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRTN K M A N te Gouda Hadersldoinbool d I JSSEL V an iOUD V Maandagen Dinsdag s morgens li uren de o erige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTEI UAM o i gelijke dagen snani 2 uren Diutihjk Iu loiii aiirhH i iiiiiU l iiiL An A biiiikiiiaii n Vdoi Miiiedig bevidl van eeiie Doehler C GROKSHEl JK geliefde echtgeuodle viiu L D VAK VlUiUMlNtiEN GouuA 11 Maart 1870 A tijeineene Keninnijevinij Do Heer eu Mevrouw m KANÏÏÏR VAN Haefikn betuigen hun wtlmeeneiidou dunk voor de blijken van belangstelhng bij de geboorte van liun Zoon ondervonden Go DA 11 Maart 1870 Lokaal llt cii Vermaak BUlTlCNGEttOKE JN KKNK K VOOIISTELLING DOOIl HKT ül i imsdi i liliouail vïTooiifi lfji iiisi haiJ van ANTWKIIPEN onder Directie vnn den Heer ELOY LEMAIRB Met medewerking an Mej C Bkehsmaks Op ZONDAG 20 MAART 1870 Groot succes vau den dag FROU FROU 01 EEN DRAMA un HETHBDENDAAGSCHE LEVEN Jomeilie lu 5 licilrijven tloor H MllliMi en Lui H ii Y Aanvang te 7 uren Bureau geopend te ü uren Prijzen der Plaatsen 1 Rang 99 Cents 2 Rang 50 Cents Dij den KastUein du SnoictLil lijtt eeiio lijst ter mtcelvcniiig De loting ikr plimibun voor UH liitcckenaren a plaats hebben op utciilii dtu lU des morgens te 10 uren precn 3 en ktnuieii op deu dag dtr Vüoisteliing verder plaalben bt pu ktn oukn tot des namiddags e 3 nicn ilfilfrijkcrsk imcr tl c o ii d s b l o c m LAATSTE VEltGAüERING op MAANDA 14 MAART 1870 in het lokaal Tnoi i Aanvang ten half acht ure DE Vadermoorder T00M5E1 S1 EI in 4 Tafercclfu en ccn Voorbptt Plaatskaarèen voor niet leden zijn verkrijgbaar bij den heer P van OUDSHOORN en aan het lokaal a 60 ets per Persoon Sri RM o A SCH w HÜROLOfilEMAKER Zengstvaat Ontvangen eeue fraaije collectie PENDULES die tot zeer billijke prijzen verkocht worden Voor een jaar guarantie wordt ingestaan Er worden gevraagd l WEE BEDIENDEN om in een Winkel werkzaam te zijn niet beneden de 14jnarenook EEN HMinSKNEt HT VUUUWEIJKER BelangliebVndeii gelieven zich te vervoegen bij den Boekhandelaar A Buinkm n Per Pakje 30 Cent a a V Men vriifigt tegen goed loon een bekwaam Letterzetter helst die met do haiijpers kan omgaan Adres nam ter Cnurantdrukkerij van A BRINKMAN te oH la Openbare Verkoop mgcn te GOUDA Op DONDEWDAti den 17 MAART 1S70 des voormiddags ten j 12 ure in hot lokaal Ti üi i aau de Spoorstraiit aldaar van eene BOÜWMAISfOrMli bestaande in een sedert enkele jaren nieuwgebouwd Hui geteekend D N 40 met Stalling Hooiberg eu Schuur Tuin en Boomgaard zeer geschikt tot het aanleggen eener Buitenplaats staande en liggende aan den Kleiweg in Bhemendaal in de gemeente i i 07JA groot ongeveer 14 aren eu van eenige perceelen Wei en Hooiland liggende als voren te zameii groot 4 hectaren 52 aren 29 centiaren Te aanvaarden de Bouwinanswoning 1 Mei 1870 en de Landerijen terstond En op MAANDAG den 28 MAART 1870 des oonuiddags ten elf ure in het te verkoopen Perceel van een HUIS en BRF met eene groote KOFFIJKAMER daarnevens en eene ruime PLAATS daarachter staande en liggende aan de Karnemelksloot te Gouda wijk R N 174 waarin sedert een aantal met goed gevolg wordt gehouden Te aanvaarden 1 Mei 1870 Nadere inlichtingen zijn tc bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gmida Te Koop Een soliede goed onderhouden eikenhouten MANGEL Adres Gouwe wijk O n 80 Openbare Vrijwillige VerUooplng om COJITAM EI u op VRI IDAG den 22 APRIL 1870 en zoo noodig ook den volgenden dag telkens te beginnen dea voormiddags ten 9 ure aan de bouwinanawoning bewoond door Arie Baas te Jh iiciijcoiitli van Ui KüELJEN en 2 VAARZEN die gekalfd hebbeu of op t kalven staan j PINKEN 1 bruiubles aftands MERIUEPAARD 2 SCHAPEN 1 ZEUG niet bigj u eene partij goed gewonnen HOOI BOUVV eu MELKGEREEDSCHAPPEN MEU HELEN HUISRAAD enz Nadere informatiën ten kantore van den Notaris G J SPRUl JT te Oudn la k ajd IJsxel Tegen keel en borstlijden 1870 GO De uitgave deüer Coura WOENSDAG en geschiedt de uitgavl DINSDAG DOND DAG De prjjs per franco per post ƒ 2 De inzendil pa te Kennif BURGEMEESTER en meeiile Gouda brengen t pligiige ingezetenen wier uppleloire registers too dut de patentbludcn in pi rie dezer Gemeente verk zich daartoe persoonlijk Maandag den 14 Maant des voormiddags ïun H de Zondag uitgezonderd Z M bealuil nii 17 dien tijd door de belaii Patenten door den Deiir tingen aan hunne hui oenten worden uitgereikt vallen in eene boete var zij aangevraagd worden ichrift van hetzelve niet Gouda den Ij Burgemeester en De Secretaris DKOOGLEKVER FORTUUN Buitenlands Gouda Nadat de Fransche uitgekomen z n voor schikt zich alles tot Europa een weldadig goede vruchten belooi lijke wei vaart als vooj ming Het vertrouw nflverheid beginnen heffen uit dea gedri sints lang verkeerdei des keizers Pierre B tot eenige onrust aa a Overigens is hetminiT en heeft zelfs in de de reactionaire keizei achterblijven nu h t ders Jerome David liberaal is geworden Het militair bestui burgerlijk vervangiu verkiezingen zal bi herhaalde veranderiuiJ slagen worden gele ring des legers eu td ysR tmio n mmÊÊsmr