Goudsche Courant, woensdag 4 mei 1870

mm sm U hebhfen Koraf il vprbiiidinp lot laml zoo il liiilftB den tüie i iüchcii baini iii wcnni raiiicileii het luenschcimuoi omloiii ilc iiir le kuiiiii i viicjicii Ilet eciiiR uiuliTvicrp dal laM I oog rhuis in zyn eerste zitting nn het I iasohrcoes bi iiji hiold was gelu lc me verwaohlen tnoclit di inouril op Brit f ie onderdanen in iriekenl ind geplecjjd l e Karl van larindon Icffdi de7Pll dc verklnnng at die nopens h gobeurde en uupniide houding vnn den EngelscI en ninb issiideiir ic Ailicne reedsdoor den heer ÜMv iy in het Ia erhui9 was geuit Verder deelde hi löcde dat luideiis tclesr itiii hcberichten uit Athene en Konslanlinopel de koppenvan leven der roovers iu de Griekschn hoof stad waren teiiiooiige iciii uat viji aiidere u ind eten verhoord werden en onmiddflijk na convioiie aan denbeul zouden worden overgeleverd en dat de Portode strengste bevelen heeft gegeven oin iille vluchtelingen aan de Turk6ch irii k ehe jrenzen aan te houden en hen in handen van de Ili lici iiache overheden te stellen De Earl van C irnarvon betuigde aan lord Clarendon en den heer Haminond 7 yn ilHligen dank wegens de snelle en gepaste maatregelen die ij hadden naugi ciid om Ie trachtende gevaiigeriu Ie bevrfjden hij verklaarde dat het irieksehc gouvernement iu dc e een zware verantwooKfelijkheid lifeeft op zieh geladen welke niettonder gevolgen mag blijven Het plan om een kanaal Ie graven van Manchester naar Jjiverpool is sedert het welilagen vanbet werk nn de Lesseps op nieuw ter sprake gebracht Hel kanaal zou S3 Eng mijlen lang worden met etne breedte vnn 200 voet aan de oppervlakte 80 voet aan den bodem en dieple vanminstens 22 voet De gezamenlijke kosten van onteigening constructie enz worden geraamd op 2 500 000 Ia het lagerhuis is wederom beraadslaagd overhet wetsvoorstel van het lid Chambers om het huwelijk van eenen weduwenaar met eene schoonzusiervoor geoorloofd en wcilig te verklaren De oplielfing van dal verbod werd ook door den minister Gladstone aanbevolen als strookendi met de publiekso inie met het beginsel van godsdienstige gelijkheid en met het zedelijk en gods lienstig bel iiig van de maatschappij in het algemeen inzoinlerheid van de mingegoede volksklassen De bill is met ISi tegen 114 iteritmen aangenomen In Oxfordshire maakt het tegenwoordig veel sensatie dal de bakkers reeds sedert jaren te licht brood hebben gebakken De zaak is in handen der justitie gegeven Hei wordt echter betwijfeld of eene veroordeeling kan worden uilgesproken Er il namelijk volstrekt geen com role op de bakkers eo bet is de vraag wie de aanklacht moei indienen De eenige kan wezen de verbruiker maar deze heeft het niet gedaan hij heeft het indienen der aanklacht overgelaten aan het openbaar ministerie Zoo echter de wet op dat punt mocht te kort suhieten dan wotdl een regeeringsmaatregel verwacht die al dergelgke praktyken onmogelijk w iakl U t Mexico schrijft de correspondent der Morniusi Poat dd 28 maart dat de revolutie totaal is geëindigd Den 1 april zou het congres weer eamenkomcn na eene vacaniie van meer dan twee maanden Wel loopen nog enkele verspreide hoopjes der rebellen het iaud at maar zij zyn zoodanig verzwakt dat zy bijna met rooverliend gelijk staan wat in Merico een onoverwinnelijk kwaad is De meeale leiders vhu den opstand ziju gesneuveld of gefusilleerd De innerlijke toesiaud in Mexico is dveiigens zeer ongunstig Handel en landbouw staan stil en er is geen kans dal zij vooreerst zullen opleven De cammunic4itic is door de roovers byna onmogelijk Naar aanleiding van de ophanden zijnde verkiezing van een nieuw parlementslid in hel lerschegraafschap Mayo leerscht aidaar groole opgewondenheid Verscheiden meetings zijn gehouden en destrijd tuBschen de pariyeu belooft hevig Ie zullen zijn Uit het jaarverslag van de Londensche Diergaarde op de algemeene j iarlijksche vergaderinguitgebracht blijkt dat de kosten voor het onderhouddier inrichting gedurende bet verloopen jaar bedragen hebben 20 000 £ De Gaulüis verzekert dat Gustave Doré metwn Engelschen uilgever een contract gesloten heeftvoor vijf jaren waarbij hij zich verbindt om jaarlijks twee of drie maanden in Londen te veriocvenen telkens 250 teekeningen te vervaardigen Hiervoor zou hij ontvangen 250 000 francs per jaar d i 1000 francs voor elke leekenlng of over vijfjaren een som van niet minder dan 1 250 000 francs Dit t v richl mag intniechen gelijk de Glube terecht cnmerkt eenigszins aprocryf heeteii temeer daar de naam van den voorbeeldctoos edelmoedigen uitgever niet genocMod wordt Het iswel bekend dat Dorc zelf een groot deel der onkosten heeft gedragen die aan de uilgave van zijn geïllustreenlen bijbel en zgn Lu t otifaiiie verbondenWaren F R A lï K R IJ K De verklaring welke namens hot comité der kiezers van den heer Thiers het licht zag is door dni heor K OUivier beantwoord i i leu vorm van een tweeden brief aan zijne kiezers Dit schrijven is gericht tol de t vyfelenden die wellicht met ongevoelig zullen z in voor den raad hun gcgsven door mannen die nimmer voor revolutionairen zijn uilgemaakt De ininistei die van ijver verteerd wordt zon zeker liever te duen gehu hebben met een der heethoofden van de openbare vurgailcringcn het is althans merkbaar dat hij de verklaring van Thiers zijn mentor op den 2 eii Januari zeer on iangenaam en lastig vindt Kij oi i iru ilat nel plebiseit een lilanc seing voor den i cizer is Het is zugl hij juist liet legeiideel want de keizer zal niets kunnen veranderen zonder de toesteininiiig van het volk Men zegt dat de hertog d Albutéra eene blocoileziiig van revolutionaire uitdrukkingen uit de radicale bladen maakt om den kiezers ter over inzing aan te bieden gedurende de vijf ïaslciid igeu Tolheden is het op de openbare saroenkomsleU zeerordelijk en kalm toegegaan Eene werd ontbondentengevolge van een speech van zekeren Lermina gewezen agent van Piótri waarin hij zocht te bewijzen uil de wotsarlikelen belielf ide aanslagenop de constitutie dat de keizer tot dwangarbeidmoest worden veroordeeld Zulke taal schaadt dedemocratie Alle liberale bladen veroordeelden d uiook eenstemmig dergelijke hartstocblelijkheden enverzoeken de burgers zich legen zoodanige bnilcusporigheden te verzetten Volgens de Presae zien de monarchen vanEuropa met zekeren angst den uitslag der volkstemming in Frankrijk te gemoet Want uit het ja ofneen dat 8 Mei a s zal zegevieren zal voor henhet besef van veiligheid of een gevoel van onrust worden geboren Mocht het laatste de meerderheid hebben dau zoudeu alle naburige troonenwankelen Wij voor ons gelooven eerder dat demonarchen van ons werelddeel alles behalve geslicht zijn door de handelwijze van hun Franschenambtgenoot Zij zijn t meer met de Ojiiniort Nati onale eens dat de dynastie welke van den volkswil afhankelijk gemaakt wordt allesbehalve vast staat en vinden t eene roekelooze daail om aldus hetgeheiligd begrip der goddelijke aanstelling naar deuhartauer te siekeii Zondag zijn op nieuw drie personen gearresteerd als betrokken i i het complot tegen den keizer Bij een hunner Rousacl genaamd heeft men handgranaten gevonden Het gerucht ter beurze van Vrijdag dat eenaanslag was gesmeed tegen het leven des keizeis blijkt ditm iiil met uit de lucht gegrepen Ie zijn Wel is waar heeft men nog niet op den keizer gescholen gelijk door sommigen is beweerd maar hetis zeker dat lemaiul Bauric genaamd is gearresteerd die van Engeland is gekomen met den toelegom den keizer te dooilen en met dat doel voorzienwas van wapen Volgeus de Fis aro wist de policie dat iemand Londen verlaten had om den keizer te vermoorden Zij wist intusscheu niel hoelang hij die stad reeds had verlaten en ook niet hoelang uj zich reeds te Parijs bevond Men vermoedt echter dat hij ni eer dan voor eenige dagen in de hoofdstad is gearriveerd Men kan begrijpen dat de politie overal nasporingeu deed en zaterdag morgen vond zij een persoon wiens sigualement overeenkwam met dat van den man dien zij zocht Bij zijne airestatie vond men dal hij een revolver bij zich had met zes loopen en eene som van 100 francs die hij naar hij voorgaf denzelfden ochtend had ontvangen om de misd iad te volvoeren Bautie was bovendien in t bezit eens briefs met het postmerk Londen De brief is geteekend Gustave Flourens en behelst uitvoerige instrueticn hoe te handelen Hij is oogenblikkelijk naar Mazas gebracht waar hg door een rechter van instructie is ondervraagd Hij bckenile dadelijk en door hetgeen hij verder aan het licht bracht heeft de politie nog dienzelfden Dvond drie personen gearresteerd die in het complot betrokken zijn Een vierden persoon evenzeer verdacht ontmoette de politie op straat in Belleville Zoodra de agenten zich Van hem meester wilden maken riep hij Makkers helpt mij men wil een republikein arresteeren Onmiddellijk schoten tal van straatjongens toe die zich op de polilie agunten wierpen en den bedoelden persoon bevrgden Bij de huiszoeking van een der gearresteerde personen vond men een kist met een twaalftal patronen en een tw intigtal handgranaten Ook ontilekle men in een buste van Garibaldi en in een van de Lamartine papieren die op de samenzwering betrekking hebben en een recept tot vervaardiging van een polassinm zoul Een flesch gevuld met eene ontplofbare zellstandighcid werd insgelijks gevonden Zondi orlilenrl liceft de politie lulfs Lermin gevangen geiionieii in een hun waar hj zioh se derl den vungi ii avond acliuil hii ld Men eonduotenr op den Noorderspoorweg wird almede iu verzekerde bewaring gesteld all beschuldigd van zichgeleend te hebben lm het overbrengen van eengroot aantal revolvers die te Luik besteld warendoor uitgeweken Fransche republikeinen ii Tser j BELGIË De regcering heeft bij de kamer van afgevaardigden een wetsontwerp ingediend dat voor de Ecliatkisl va i i verwcgend belang is De staatsspoorwegen hadden tot dusver de concurrentie te verilurcn van de geconcessioneerde Ignen die zioh bijna allen bevinden iu h in len van cuiic groole finuuüiecle maatschappij Zij regelde bet tarief van reizigers en goederen en de uren van vertrek op zoodanige wg e dat daaruit groot bezwaar voorde si halkist en het publiek ontstond Het gevolg daarvan 19 geweest dat de ministers van openbare werken en financiën onderhaadelingeu hebben geopend met het doel om de geconcessioneerde lijnen in handen van den staat te doen ove gaan Die onderh iiideliugen werden met den beslen uilslag bekroond Uu het ingediende wetsontwerp bigkl dat de slaat op 1 lanuari 1871 iu het be it van bedoelde lijnen treedt De kamer van afgevaardigden heeft aangenomen 1 de opheffing van de belasting op het zout en 2 de opheffing van de invoerrechten op visch mei intrekking tevens van alle bepalingen die den vryen handel iu visch tot dusvar iu de steden belerainerden en ook de verdere ontwerpeu de accijnsen belreflende = r g=ae OBEi g DUITSOHLAND Sedert eenige dagen loopt te Stuttgart het gerucht dat de heer von Varnbuhler minister president binnen kort zal worden vervangen door den heer von Boden Wurtembergsoh gezant te Munohen Volgens sommige berichten zou het bezoek van den Beierscheii ministerpresident en zgu collega de heer Lutz in Wurteraberg hetwelk tot zoovele gissingen aanleiding heeft gegeven bepaaldelijk met Varnbuhler s aftreding iu verband hebbeu gestaan Men gelooft iutussclien niel dat de heer von Soden voor zulk eene betrekking de geschikte persoon zou zijn De Zwitsersche bondsraad is thans gverig bezig mei de saineustelling van een ontwerp tot wij ziging der constitutie Met het oog hierop heeftzich een comitó gevormd om aan den bondsraad lu overweging te geven in het wetsontwerp ookbepalingen op Ie nemen krachtens welke de Katholieke Kerk in Zwitserland geheel onafhankelijk zalzijn van den Paus Dit comité heeft aan eenigoleden uit de nationale raden van Bern Solothurn Ba elland Aargau en Lucern opgedragen daartoebg den bondsraad het initiatief te nemen en tevensaan het comité advies uit te brengen omtrent degeschikte wgze om voor dat doel de meest mogelijke ondersteuning te verkrijgen Ten gevolge van de opheftïiig der algemeenedirectie van Duitschen scheepsbouw te Dantzig heeftde bondsregeering bepaald dat de werf te Kiel tebeginnen 1 Juni zal dienen tot centraal dupól vooralle marineétablissementen van deu bond e aii t C3ö4r5 si s=s = OOSTENRIJK Volgens de Neue Freie Preiae bestond er tasschen den minister president graaf Potooki en zgu collega van binnenlandsche zaken graaf Taaffe verschil van gevoelen omtrent de quasstie der ontbinding van den rgksraad en de landdagen Taaffff wilde beide en Potocki geen van beide licliamen ontbinden Evon oo konden zij het niet eens worden over de vraag of het raadzaam was de Cze ehisehe notabelen over een vergelijk met Bohemen of eene wijziging der Constitutie te raadplegen Taiiffe was er tegen terwijl Potocki het juist wilde doorzaten Om nu een conflict te vermijden hebben zij altoos volgens genoemd blad eeii compromis gesloten i i dien zin dat Taaffe zich zal tevreden stellen met de ontbinding van den rijksraad tcrwgl Potocki van de raadpleging der notabelen zou afzien Naar men meende ivas dit compromis door lusschcnkomst van graaf von Bonst tot stand gebracht = ooo KERKELIJKE STAAT Wij ontvingen schrijft de Unita Cattolica een vhigschrifi getiteld Van het concilie tot God van J Mazzini Deze brochure is in hel begin van april Ie Milaa i gedrukt en is 47 pagina s groot opgevuld met dwaasheden en godslasteringen Met deze woorden leidt het jezuïtisch orgaan het nieuwste lilterariscbc voortbrengsel in van den grooten w t yi mP i r Mf U y 1K é 1 U Jt if r l f IC ïl t ill i S Jll T 1 11 Èntli i ii f IJ liS i wa if T jM te iii ii H J pl l i k Iffl pi P 4i iii i hiii iilil iw ii 4 I fiuilliiuiniiii luUnt i aiKli itóli dWiihl 5iita l lllltillllllll flW a É4 i Jiii i iui t i i pia llllllliriiÉllKI HfflKWIl M SW i ilnti iiililiJlum Si ntt hlsrfi min 1 r i I kil lï it 11 SS è s ï j