Goudsche Courant, woensdag 4 mei 1870

iie uc er oh een ren lar de lt8 te icb ruote van op de r wer pend han d de 1de en Isch deu be n geesi den den heer gen irn Men Toor ijn be Üheeft md ook 0 zal igo toe 9 de iog leene heeft te voor tUE iijn ver ontbin Taaffe clumen wor Ott en en Ide heb fea tich 8 Dtg301 ïeust een tiod giu root Mol luw en onvfrmoeiJen republikein Dal het den bijval niet ondervindt vnn de jeniiten kan drn atoller niet dnn tot eer alrckken lii ini noht ijn woord tot de Ie len van hrt te Uome vfrgiiderde concilie cu zegt tot hen I 1 S+l jaren zijn thiini vcrioopen sedert in Nicsea liet cerate ockuinenisch i oncihe der christenheid vergaderde Heden zijl gij tol een nieuw en laatst concilie vergaderd Pat eerste concilie beiegcidc de eenheid in dcu godsdienst Het tegenwoordige lil w it gij ook tnoogt doen blechl liet feit coiislalfi iHi dut een godsdienst op sterven ligt en cnvennijdelijk een andere spoedig in ziju plaat zal komen oor ongeveer li jaren schreef ik eeiie brochure getiteld Vim den pau tot het concilie i i f hr t verlhinrde k mij nog voor hót pausdom Maar h t concilie dat ik toen ter bevestiging van s pausen macht wilde hebben was het nwe niet Het wns eene vergadering geko n door een vrij volk en dat tot taak had de verspreiding der deupj Hy beklaagt verder bet concilie dat slechts uit belijders van ccne enkele kerk is 8amengesle l zonder dat de mannen er zitting eu stera in hebbben die de kerk der toekomst welke zich tegenwoordig ontwikkelt vertegenwoordigen De Unita CalloUm behoudt zich voor op de brochure terug te komen om de regeeringeu te bewijzen dat zij zoo zij het concilie bestrijden Mazzinisteu worden vijanden der monarchie en der maatschappij BINNENLAND GoïD 3 Mei De feestelijkheden bij gelegenheid van de opening voor t publiek van den spoorweg Gouda auravenliage zijn zondag in de beste orde afgeloopen Wel dreigden den geheeleu dag buien het geheele feest te verstooren wel poogden windvlagen het gewapper der alom uitgestoken vlaggen Ie bclellen door iiaar oui den stok te winden wel poogden zij de geheele illuminatie Ie doen mislukken maar t baatte niet en t feest sb agde boven verwachting Den geheelen dag bewoog zich eeue groole menigte over de stralen die natuurlijk s morgens en s avonds op de markl Ie zameii vvam Van half een tot tweecü toch voerde de kapel dcrdd schutterij alhier eenige muziekstukken uil en gedurende den geheelen avond van 7 tot 11 uren deed zich de kapel der dd schutterij te Utrecht hooreu Daartoe was de fraaie muziektempel die t eigendom der gemeente io op de markt opgeslagen eu tijdens de muziekuitvoeringen bewoog zich de vruolijke menigte in de nabijheid daarvan De illurainalie was niet algemeen dit werd dan ook niet verwacht maar zij wsi Teel algemeener geweest wanneer alle lampions hadden gebrand Was de illuminatie ten deele nislukt het met recht schitterend vuurwerk tlaagde volkomen Alle 12 nommers deden den vervaardiger den heer P L v d Brugh eer aan Vooral trokken onze aandacht de hulde aan koophandel en nyverheid de bloemvaaa de mercuriiis staveti de cirkel mn gekleurd vuur eu de decoratie voorstellende een locomotief Het effect dat door dit laalsie nommer werd te weeg gebracht werd nog verhoogd toen na eenigen tijd de raderen zich in beweging zetten en begonnen rond te draaien Groote indruk mankte dit alles op de niet alleen uit de stad maar ook uit de omstreken samengevloeide menigte die zich over t algemeen onderscheidde door gulle vroolijkheid eu gepaste luidruchtigheid Het feest is wij herhalen het in de beste orde afgeloopen De treinen naar s Hage gaan en komen alsof zü nooit anders hadden gedaan maar de herinnering aan de voltooiing van dat werk blijve bij onze bevolking in leven door t gevierde feesl waarvoor boven allen aan de leden der kamer van koophandel wier mildheid ons het vuurwerk aanbood den algemeenen dauk moet worden toegebracht Z M heeft benoemd tot burgemeester van Lisae U C Schuyt van Castricum onder toekenning van eervol ontslag als burgemeester van Sluipwijk en Slem en tot burgemeester van Sluipwijk eu Sieiii F 11 fiuie us Brack ten einde die betrekking gelijktijdig te bekleeden met het burgenieestcriambt te Reeuwijk Ds C A llemy te Kenswoude heeft voorhet beroep naar Oosterwijk bij Leerlam bedankt Z M heeft tot auditeur bij den schutlersraadder dd schutlerij te Schoonhoven benoemd H 1 Voorduin notaris aldaar Door den commissaris des konings in de proviuoie ZuidIIullaiid is tot lid der commissie voorde eindexamens van hoogere burgerscholen benoemd dr lulius directeur aan de hoogere burgerschool alhier en door den commissaris des knnings in de provuieic Zeeland tot lid der elfde coram sie de heer K Mars leeraar aan die school en directeur der burgeravondsohool Wij vernemen dat de heer D Lulius van Goor kapitein der dd schutterij alhier op verzoek eervolontslag heeft gekregen als lid der copiuiissie voorde muziek dier schutterij W ü vernemen dat C J C Hoogendijk cu W de Mooy beide oud lecrliiigeu der hoogere burgerschool alhier de akle iitbben gekregen voorwiskunde bij het lager onderwijs Z M de koning en Z K K de prins vanOranje hebben zich vrijdag middag ten 12 ure vanAmsterdam naar de werken der ksnaalmaatachappijbg Schelhngwoude begeven ten einde aldaar dengedeuksieen der Zuiderzeesluis te leggen Zij werdenaldaar op eene plechtige wijze outvangen en doorde talrijke aanwezigen met geestdrift begroet Deheer S W Josephus Jitia president der raaalsehappij sprak den koning toe die wel zoo welwillend was ijiie sympathie in deze onderneming op Irefl ende ij e te betuigen Hij bracht daarbij in herinnering dat dit een werk was hetwelk den naam verdiendevn een der meest grootsohe ondernemingen vanEuropa en dat daarbij de niet minder grootsche gedachte ten grondslag Ing van de verbinding der hoofdstad met de Noordzee van de verecniging v uiNoorden Zuiderzee De heer Jilta gaf verder eenekorte schels van do moeiie die het gekost had omdeze onderneming in het leven te roepen en van demoeielijkheden die daarna reeds waren overwonnen eu verzocht Z M den koning tot het gewichtig werkder sleeuleggiiig over te gaan Vooraf echter werdde oorkonde door den secretaris deu heer P H niin gelezen en daarna behalve door Z M deukoning Z K II den prins van Oranje den directeur en de hoofdingenieurs der maalschappij ookdoor de ministers van biunenl zaken financiën marine buitenl ziikcii en justitie in duplo oiidcrteekend Een der exemplaren werd alsnu in een blikken koker gedaan welke gesondeerd en daaropin den gedenksteen ingemetseld werd Vervolgensheeft Z M de koning onder daverend gejuich densteen gelegd De president beeft vervolgeus den koning dank betuigd voor zijne herhaaldelijk ookthans weder gebleken krachtige ondersleuiiing vande doorgraving van Holland op zijn smalst en deverbinding van Amsterdam met de Noordzee Demaatschappij was gelukkig door het voorrecht haarthans ten deel gev iUen waarvoor ook voor de hoofdstad de band was hernieuwd en verslerkt die Nederland aan Oranje verbindt Hij verzocht dan ookvergunning om aan de nu iugewude sluizen dennaam van Oranjesluizen te mogen geven ten eindedaardoor ten eeuwigen dage de naam van Or iujeaan dit werk zou blijven verbonden Daarna brachtde geachte spreker den dank der maatschappg anuharen eeievoorzitter Z K H deu prins van Oranje die den moed had gehad zich openlijk voor domaatschappij te verklaren toen nog bijna ieder weifelde en twijfelde eu iu die moeitevolle dagen aishaar eerevoorziller opirad Ook bracht hij huldeaan hetgeen vroegere niiuislers de hh Thorbeoke Geertsema Heemskerk Az en Sciiimmelpenninck ende tegenwoordige ministers de hh Fock en vanBosse ter bevordering der zaak hadden verricht Z M beluigde zijn genoegen over de hem bewezenewelwillendheid Het was hem goed hier voor dezegrootsohe z iak te iniddeu van zijn dierbaar volk tezijn Hij line dan ook don oprechlen wensch datdeze onderneming tot heil zou ziju voor het vaderland voor de hoofdstad des rijks De koning deprins van Oranje en de ofBcieren en verdere g noodigden namen alsnu in de versierde tent aaneen collation deel 7 M de koning heeft inrecht hartelijke woorden herhaaldelijk het woordgevoerd eu een toast gedronken op het Nederlandsche volk en diens ondernemingsgeest een erfdeel zijner voorvaderen op Z K H den prinsvan Oranje op de Nederlandsche marine die nogonlangs bij de kust van Guinea zich dapper gekweten en hei bloed voor Nederland ten olfer gebrachthad op van Speyk en de nagedachtenis van s koningsdoorluchtigen vader Willem II Z K H de prinsstelde een dronk in op den koning die evenals bovengemelde toasten met geestdrift werd beantwoorden bovendien door een leve de koning werd begroet Ook door vele andere der tegenwoordig zijndegasten werden toasten ingesteld Ten i ure gingmen uilceii en keerde Z M roet den kroonprins naarde hoofdslad terug Later werd er in de galerijzaalvan het paleis een diner gehouden waaraan de commissaris des konings en de leden van den gemeenteraad deel namen Dos avonds bezocht de kon familie het concert der maatiohuppij Felix Mcritis Zondag avond is Ie s OrnrenhagB n n liet station van den Nederlandsoheu Uijuspoorwe da laatst trein leu twaalf ure in plaats van 11 10 aangekomen loevallig bevond zich op dien trein 2 Kxo de minisier vau justitie komende van Utreabt Z Exo heeft onmiddellgk na z ue uankumst een agent vanpolitie ontboden en hen last gegeven lot het opmaken van proces verbaal een last die iu zeer bevelende bewoordingen moet zijn verstrekt en dieniel werd ingetrokken nadat de stalionchef zich opde meest bescheiden wijze de opmerking veroorloofde dat het een geheel nieuwen dienst betrof en dat hetnog te verwonderen was dat in de eerste dagen dedienst zóó geregeld zijn gang kon gaan De vertraging moet te wijten zgn geweest aan een op pMii d o Gouda al aac feesten werden getierd die ecu grooten toeloop van boeren haduen uitgelokt Te Amsten i i werd dinsdag avond de jübitlljksche bijeenkom an moderne godgeleerden doorprof llauweiiholf uit Leideu geopend terwijl daarnade werkzaamhedcA werden ingeleid door een opwekkend woord van dr Ph B UugenboUi vraagof men iu een volgend jaar weder zou vergaderenwerd toestemmend beantwoord maar met meerder held word besloten dat tot die bijeenkomst ook leden der gemoenie die de beginselen der nieuwe richting zijn toegedaan zullen worden toegelaten Ds A Küville gaf in deze eerste zitiing ren antwoord op de vraag i Wat is er voor ons leerzaam iu de godsdienstige beweging te Noufehatel P Bij de voortzetting op Woensdag der werkzaamheden zijn de volgende onderwerpen aan de ords gesteld 1 Hoe hebbeu ij te oordeelen over d tegensielling van erne ethische en eene inteliectnalislische richting ouder de modernen Befbrentéti de hh J llooykaas en L H Slotemaker II W t hebben de modernen te doen om de feitelijk beslaand leervrijheid in de prolestantsche kerk Ie handhaven Doopsforraule Referent de heer W de Meijjef lil de moderne richting en het hedendaagsche katholicisme Referent de heer J de Vries IV Wat hebbeu de modernen te doen om hunne godsdienstige overtuiging onder hrt volk te brengen Referent de heer J Knappert Na een gepast woord nn den presideut werd de vergadering gesloten Uit het algemeen verslag over dea toestandvisii het lager onderwijs in de gemeente Amsterdam blijkt dat aldaar H48 kinderen iu het jaar 1869 op de gemeente scholen niet konden geplaatst worden j 544kinderen konden door gebrek aan ruimte uietloegelaien worden op de tnsscheiischoleu En dal twaalf jaren n de invoering der wpt apl het lager onderwijs negen jaren nadat die wet motif zyu uitgevoerd Naar men san het Uil meldt heeft h f erO n Uhohert kuuslilraaier eu werktuigkuni ig iIe Meppel ene machine uiigevondeii dirj icmi rotaleur genoemd die het laiionaire sloom ir i tuig kan vervangen en voor waleropnialing jf lf op groote schaal zeer geschikt is terwijl zij in fabrieken dezelfde diensien maar met veel minderkoslen dan het sioouiwerkluig kan bewijzen Deze rotaleur die op de leer van hel luchtledige berust zou zich vooral daardoor aanbevelen dat hij intnsiens viermaal goedkoper is dan de stooinmaehineen zeven tot achiaiaal minder brandstof behoeft Eene vergadering van geiueeule onderwi jz rs té Antwerpen heeft II zaterdag plaats gevonden vobrt namelijk lot bespreking van de volgende sleltiTig Hel onderwijs eener vreemde laai in de lagirs school is hoogst n ideelig aan hel onderwijl der moederiaal De vreemde taal in die stelling bedoeld is gelijk zich denken laat de Fransohe tast Kn het besluit dat op grond van 5 ornsideratiëQ betrelfende de eischen van goed lager onderw J8 doorzeven achtsten der aanwezigen werd aangenomen luidde dan ook De vergmlering is van mceniug dat het onderwijs der Fransolie laai in le lag ni gcha len van Nederlandsch Belgiü niet thuis behoort Laatste Berichten Parijs 2 Mei De ïigaro meldt dat gistereu by de wedrennen van Longchamps een persoon in de waag is gearresteerd die in ddt afgesloten terreiq had welen door te dringen niet het doel om den keizer te vermoorden De keizer dis in tij ls was gewaarschuwd woonde da wedrennen niet b j MeU verzekert dat ten huize van dèn adiioiiaat Protot zeer compromitleerende pApieren in besliig genomen zijn bij zelf is gisiereu gearresteerd PlOreuce 2 Mei llet geruohl dat do belasting op de reiile v iii de slaalssehuld met 15 pCt zou verhoogd ivordeii is valsoh De coinmisiie voof de flnancicn heeft slechts l yi A vuofgculeld lp i iLa t