Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1870

wniy 1870 Woensdag 25 Nci N 897 GOUDSCHE COURANT NisKws ea Advcrlcnlieblad voör Gouda en Oinslreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG lu de Stad gescliicdt de uitgave in den avond van DIN8DAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantaruimte Afzonderlijke Nonimcrs VU F CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Uithoofde van den Hemelvaartsdag wordt de volgende Courant één dag vroeger uitgegeven UIT HET VERSLAG van DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 186 9 Vervolg Het totaal der verpleegden in het ziekenhuis was 63 mannen en 49 vrouwen overleden zijn er 17 mannen en 15 vrouwen ontslagen zijn 38 mannea en 18 vrouwen Aan het einde van het jaar bevonden zich daar nog 8 nannen en 16 vrouwen bovendien zijn in het gasthuis eenige oude lieden opgenomen die daarin of de kost gekocht hebbeu of tegen een wekelyksche bijdrage worden verpleegd De overbrenging dier laatsten naar een ander gebouw is nog niet gelukt hoewel daartoe pogingen zijn aangewend De regeling van den geneeskundigen dienst blijkt doelmatig te zvjn Op de stads apotheek werden 20 157 recepten gereed gemaakt rijim 3000 meer dan in het vorige jaar Volgens opgaven hebben 381 vaccinatiën of levaccinatiën plaats gehad De keuring van levensmiddelen bepaalt zich tot vleesch en viach Ter keuring werden aangeboden 835 runderen 455 vette en 284 nuchtere kalveren 462 pxhapen 1120 varkens en 17 geiten Bjj den invoer zjjn verder gekeurd 24 522 S rund 457 kalfs 189 S schapen en 1092 E varkensvleesch Afgekeurd werden 95 S rundvleesch en 12 S varkensvleesch Viermaal werden partjjen visch afgekeurd De grinieente politie is samengesteld uit één commissaris van politie één inspecteur twee ngi nten 1 klasse drie agenten 2 klasse achttien nachtwakers en twee noodhulpen Het gedrag der politie beambten gaf geen roden tot aanmerkingen Er deden zich zeventien gevallen voor van diefstal oplichting of misbruik van vertrouwen Van elf werden de vermoedolijko daders aan de justitie overgeleverd De waarde van het ontvreemde bedroeg f 119 82 121 politie overtredingen werden geconstateerd door 10 overtreders werd de boete vr vrillig betaald Tegen IKi personen werd vervolging ingesteld waarvan drie van rechtsvervolging werden ontslagen De brandbluschraiddelen bevinden zich in goeden staat Er kwamen in 1869 twee branden van niet veel be ekenis voor Voor de straatverlichting worden thans 250 gaslantaams gebezigd Behoefte aan vermeerdering doet zich meer en ïieer gevoelen Het aandeel der gemeente in de lichting van 1868 was bepoald op 37 man Ingeschrevou ware i 106 personen 64 worden om verschillende redenen vrijgesteld ingelijfd werden 28 lotelingen 1 nummerverwisselaar en 8 plaatsvervangers De wcrkeljjke sterkte der schutterij bedraagt 503 manschappen waarvan 290 actief en 213 in reserve De eerste ban bestond uit 4 23 man De gewone exercitiën zjjn in de maand April liegonnen en werden geregeld voortgezet 3700 schoten zijn naar de schjjf gedaan waarvan ruim 08 percent treffers zjjn geweest De weerbaarheids vereeniging Burgerpligt telde bij het einde des joars 56 begunstigers on 70 werkende leden De vorderingen zoowel in het exerceeren als in het schieten geven reden tot tevredenheid Het getal schoolgaande kinderen is toegenomen dat op de openbare lagere scholen bedroeg in het laatste kwartaal 1192 op de dagscholen tegen 1160 in het vorige jaar en 327 op de avondscholen tegen 270 in dat jaar Op de bjjzondere lagere scholen was het getal leerlingen 402 tegen 358 in het jaar 1868 Er zijn v jf openbare scholen allen voor uitgebreid lager onderwijs Aan de armenschool de tusschenschool en de burgerschool voor jongens zijn avondscholen verbonden Het personeel aan de openbare scholen bestond uit 4 hoofdonderwijzers 1 hoofdonderwijzeres 13 hulponderwijzers 6 hul ondorwijzereswen elf iuanueli kü on vior vrouwolijko kwoekelingon In het laatste kwartaal was het getal leerlingen op de armenschool 315 jongens en 214 meisjes op de tusschenschool 167 jongens eii meisjes op de burgerschool voor jongens 175 jongens op de burgerschool voor meisjes meisjes en op de jongejufvrouwenschool 90 meisjes Op do armenschool werd op dat tgdritip de avondschool bezocht door 140 jongens en 88 meisjes de tusschenschool door 35 jongens en 39 meisjes en de burgerschool voor jongens door 25 jongens De schooUokalen verkeeren in goeden staat even als de hulpmiddelen hy hét onderwijs Over hot algenioon is er veol reden tot tevredenheid over het gegeven onderwjjs De kosten van het lager onderwijs bedroegen f 21 087 14 aan schoolgeld werd geheven ƒ 7 794 50 Er zjjn in deze gemeente vier byzonderescholen twee voor gewoon en twee voor uitgebreid lager onderwjjs In hot laatste kwartaal werden de twee eerste scholen bezocht door 23 jongens en 197 meisjes de twee laatste door 89 jongens en 93 meisjes 81 meisjes ontvingen op die scholeif kosteloos ondorricht Het onderwijs op die scholen wordt gegeven door twee hoofdonderwijzers twee hoofdonde wijzcressen twee hulponderwijzers drie hulponderwijzeressen en een vrouwelijke kweekeliug De zondagschool werd bezocht door 4 mannen 10 jongens en 30 meisjes het onderwijs werd gegeven door een hoofd en hulponderwijzer en een kweekeling Er ziJn drie bewaarscholen een openbare en twee bijzondere Het getal leerlingen op de openbare was 152 jongens en 124 meisjes dat op de bijzondere 174 jongens en 155 meisjes Op de openbare school bestond het personeel uit 1 hoofdonderwijzeres 3 hulponderwijzeressen en 4 kweekelingen op de bijzondere 2 hoofdonderwijzeressen 1 hulponderwijzores en 4 kweekelingen De rijksuonuaallossen worden bügowoond door 27 kwookoliugon waarvan 14 meisjes Het getal Icorlinifon aan de openbare burgcra iM ls liO l wiih 95 do oiiiercursus word bijgi wiioiiil door 60 loiTÜtif oM Dl nipuwo lokii