Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1870

f li f i als leii wovilen leii even al de luil iiiii idel voldoende gerciunid 3851 Du luisij ii der seliool beliepen het sehoülgeld bruvlit op U M De nieuwe cursuH aan de r jks lioogi re burgerschool begon met 11 leorliiiKeu voor bet volledig onderwijs en 3 toehoorilerK bij enkele leasen Over liet onderwijs op do gymuiistieksehool is men tcvredon De zwoniBchool werd minder dnd be ucht do directeur der school geeit a ii tot u i denheid Do lutjjnsche school telde anu liet einde des jaars 13 leerlingen De sclioolnieubeleti en de hulpmiddelen bij het onderwijs verkeoren in gewenschten staii t üe kostuu der schoul beliepen ƒ 3130 U8 Aiiii miuerval werd ontvangen ƒ 700 In Januari werden do lessen aan do muziekschool hervat met 27 jongens en 47 meisjes 4 ontvingen kosteloos onderwijs De instrumentaal klasse telde G leerlingen voor viool on 1 voor violoncel Het nieuwe lokaal laat niets te wensehen over Het onderwijs is grondig en doelmatig De onkosten voor de school bedroegen 1118 35 het bedrag der schoolgelden bedroeg ƒ 20 3 blut volft BUITENLAND ENGELAND Het lioogerhuis heeft mol 77 legfii 73 stemineii het voorstel verworpen om de Bil ilic w ire v j tot wet verheven den wedunennar zon hehbtii veroorloofU te huwen met de zuster fijner overleden vrojiw vaor de tweede maal te lezen De liuies betreurt dezen uitslag In liet lagerhuis had Vrijdiijr een zeer heftig debat plaats naar aanleidin van een raendcment vooigeiteld op de lersche laudbill incl liet duel urn de pachters veel grooter coneessien te doen d u in de bill was voorgesteld Oe heer iladsloiie beslreed dit nroendement de lersehe leden vcrdcdijidcu het evenwel met hand en tand liet belette echter niet dat het met 317 tegen 29 stemmen verworpen werd waarop de heer Morrison onder liitlerc protesten eenige amendementen van gelijke slrekkiui Inliuk In i nlwoord op de aangekondigde iiiierpellatie van den Uer Palmers heeft de minisier iladstone Zaterdag in het lagerhuis verklaard dat de regcering uog verdere schriftelijke inliehtingen uit Athene wil afwachten alvorens in de roovenjuoeatie een besluit te nemen Ingevolge de tiende oBioieele correspondentie uit Athene heeft lord Clarendon mccgeikeld dat de Engelsche gezant Ie Konstantinopcl de heer Elliot Athene heeft bezocht Po koning der IleU letnen moet den ambassadeur zijn diepe smart over het gebeurde betuigd hebben Op hooger bevel heeft de heei Erakinc er op aangedrongen dut de Britsche advocaat CooksoH tot het verhoor der medeplichtigen zal worden toegel iten F R A N K a IJ K De ledevoerinj Zaterdag door den kcizei der Fraiiaehen uitgesproken luidt nis volgt Mijite Ilceren Nu ik uit uwe handen den uitslag der stemming van den 8 Mei mag ontvangen is mijn eerste behoefte om aan mijne dankbaarheid lucht te geven jegens de natie die voor de vierde maal sints twee en twintig jaren mij ecu schitterend bewijs van haar vertrouwen gaf liet algemeen stemrecht welks elementen onophoudelijk verwisselen en zich vernieuwen blijft desniettemin zichzelf in zijn uiting gelijk bet wordt geleid door de traditie door de zekerheid van het instinct en door de standvastigheid van de sympathien der natie ieen ander doel toch had het plebiscit dan dat het volk aan een constitutioneelo hervorming zijn goedkeuring zou hechten Maar te midden van het gewoel der meeningen in de hitte van den sliijd heeft het vraagstuk veel grooter proportiin aangenomen bctreurou wij dit nieti De tegenstanders vun uu e staiitMii lelllnpren heUlipn de koii e gesteld 1n e ell Je icvulii ie CM het keizerrijk ulnii lie I ind lierft iL i ii ten p i ii lu van hel btcl sel du rdu en vrijheid aarljorgt oo ziel zich thans het keizcrnjk lie diler gegrondvest liet zal zijn kriclit toonen door gemnt g lieid Mijne rc eerinj zul de wetten unpartijd g doch ook met krachtjgeii arm doen ten uitvoer eg en zij zal vap het libcf ile pad dat zy zolvf gekozen heeft niet afwijken alle rechten zal zij heilig houden alle bulaugi n beielmrmen zonder afkeniciidc stemnien of vij ui li e manoeuvics in rekening te brengen Maar tevens zal mijne refieoring cicu uiilionaleu wil vielen te doen eerbiedifreii gelijk hij zoo krachtig zich geuit heeft Dien il yal ij boven elk partijdig streven i C r v nn ziln v je co islitnlionecle vr i siukken die de besten oiiz er legen elk uuler in het lianias joegen moeten we sleehts én doel vuur oo en houden dal namelijk van ons aan te sluiten rondom de constitnlie die hot volk bekrachtigd hucft z lle weldeukendcn van welke partij ook zullen medewerken om de veiligheid te veizekcreii de hartstochten tot bedaren te brengen en lie maatschappij te behouden tegen de besmelting van valbche leerstukken Zoo zullen wij gesteuml door alle vers indigen de middelen zoeken om Frank rijk s grootheid en voorspoed te vormeerderon Overal het uiidervvijs te verspreiden het raderwerk der idiniuislratie te vereenvoudigen de overmatiL o bedrijvigheid van het middelpunt des rijks n iar ile al te siille i itlioek ii af to leiden onze wttbocken te wijzigen ii nr den eisch des lijds de bronnen v iii pruduclie en rijkdom te vermeerderen den landbouw en de ontwikkeling der openbare werken te bevorderen onze zorg te wijden aan eeu billijke vurdueling der lasten op do schouders der beli stirigsohuliligen ziedaar ons programma Door dit te verwez fiilijken zal onze natie hare krachten vrijelijk oefenend tot eeq hooger trap van besohaviiig opkliiuinon lk dank u mijne heercn voor de medewerking die gij mij under deze gewichtige omstandigheden hebt verleend door het uitbrengen van uwe goedkenrendo stemmen die het zegel drukken op de stemmingen van 181S iLiSl en 1S33 Zoodoende hebt gij ook uw eigen bevoegdheid op nieuw ge jroi Ivcst en iiiin uzelf gelijk aan iny nieuwe kraLlilen geschonken om tot heil des lands werkzaam te zijn lieden meer dan ooit mogen wij de loekoiust onbezorgd te gemoct treden W ie toch zou zich kuiiJicu verzetten tegen den legelniatigen vooruitgang van een steUel d il een frroot volk te niKlilen van politieke beroeringen heefi in t leven geroepen en dat de natie under de zcgolungen van vrede en vrijheid il handhaven Het iniiii tPrie van 15 iMei is aldus samengesteld Üllivier grool zegelbennardei minister van justitie en van eeredienst Jrarainont inliiister van builenlaiidsrhc zaken Segris minister van Siiancien Cliev indicr de Valdrorae niinisler van binnoulandschezaken Louvet minister van landbouw en handel l lichon miiiisler van openbare werken Mrge minister van onderwijs admiraal Rigault de fJrenouilIj minister van maniic maarschilk Le Boeuf minister van oorlog en Farieu minister president vauden raad van state Het programma der regeering aangekondigdin lic volgende woorden des keizers verspreidingvan het onderwijs in alle deelen des lands vereenvoudiging van het administr itieve raderwerk wijziging der wetboeken naar den eisch dos tijds ontwikkeling van de hulpbronnen des lands eene betereverdceling der lasten enz zal iu het gelieele rijkeenc gunstige uilwerking hebben Het Journal desDéhats dit programma toejuichende zegt echter datmen z ich dienaangaande geene illusion moet maken De Fransehe natie laat zich door hare zucht naarwijsgrerige en staatkundige stelsels te zeer medesiepen om te kunnen denken dat zij de cunstitutioncele quajstién voor goed zal laten rusten al heeftde nationale wil den 8 Hei uitrpraak gedaan Doch Iaat het blad er op volgen de geschiedenis der laatstejaren heeft doen zien dat men van zekere discussiegeen gevaren te duchten heeft Elk die met onbevangen blik dl zaken beoordeelt moet tot de overtuiging koraei dat hel keizerrijk dat voor tweejaren zeer verzwakt sohecn nieuwe kracht heeft gekregen uit de discnsiitn en het woelen zijner vijanden üo GaiMo des Frihunmx meldt riat do instructie in de z iak van hut complot tegen het leven des keizers lia ir einde nadert De politie heeft op nieuw eenige persoi en gearresteerd onder anderen zekeren Leienard of lieiiard die de bommen bij den ijzergieter bepi t hcaleld had en zekeren ireiner een werktuigkundige die het model en het samenstel der bommen had opgegeven BELGIË De Senaat heeft al de bij hem ingediende wets ontwerpen aangenomen met inbegrip van het Uo r dm Slaal van gi i niek iuiii ciJe uirna voor onbe greringivrinr lf I lot overnnme V IM hillenili 1 111 i lltlriilii I spDorueglijiirii De Senaat y pinilileii tijd nileengegaan He Miiiiilnir behelst de wel waiiihij de rechten oji zinit en Vi eh nfgese liaft dn diiJ op sterken drank vrrhougil worden De Koning heeft alzoo die wet betnchti d w uroil blijkt Ut het Gouviiriieiuenl zieh niet belivant om de reclamatiüu van do Mederlandiobe Uegeering DU ITSCHLAND Hij do derde lezing van het str ifwclboek heeft de bondseonimiss iris Leoiihardt verklaard d n ile bondsre cnn r r no aa b h 1 it dep rijksd ig tot afsch iiring der doodstraf tegemoet wil komen Zij viM Kingt d it de straf tuep isselijk zal bhjv en op poging tot moord gepleegd jegens het hoofd van den bond en de bondsvorsten QS C5ïsi i o O O S T E N R IJ K Do Ifiener eiimiii doelt eene circulaire mede vau gra if von IJeust aan de Oostenrijkscl e gezanten in hel buitenland Daarin wordt gez egil dat het programma van het minislerie l otocki ten doel hcefi de oprichting van een volksparlement samengcbtcld door rechlslrecksche verkiezingen voorts voldoening aan do nationale wenschen binncu de grenzen der bestaande conbtitutic eindelijk beroep op do kiezers na de ontbinding van njksraad en landdagen Na goedkeuri s door den rijksraad zal aan de landdagen een ontwerp worden voorgelegd tot uitbreiding van de mlonomie der verschillende linilen de rechtstreekse he verkiezingen zullen op liberolen grondslag zijn gebaseerd Het aantal leden van het heerenhuis zal vermeerderd worden door toevoeging van vertegenwoordigers uit de landdagen Ingeval een landdag weigert over te g ian tot verkiezing vau leden voor den njksraad zal de regecring zich de bevoegdheid voorbehouden reehtstreeksclie verkiezingen te verordenen Ue ivgeering is met voornemens eene vergadering van notaiielen bijeen te roepen doch zij zal rcelilstreeks met de leiders der verschillende nationaliteiten en partijen in overleg tiedon om Ie trachten tot eene algeraeene overeenstemming te komen Bij keizerlijk patent zijn de kamer van afgevaardigden van den rijksraad en alle landdagen met uitzondering van die van Boheitien ontbonden verklaard en nieuwe vcrkiez ingen uitgcsehieven SPANJE In de Cortes is een telegram uit Lissabon voorgelezen luidens welke Louló geweigerd heeft de benoeming van Saldanha tol president van den ministerraad te coutrasigneeren op grond dat de koning niet uit vrije beweging zou hebben gehandeld hierop heeft Saldanha zijn ontslag ingediend hetwelk door Z Jl is geweigerd ouder verzekering van volkomen veitrouuen De portefeuille vau biuncnlandsche zaken is den bisschop v i n Viicu aangeboden jisteren avond waren i e troepen onder de wapenen er heerschte echter lu de stad de meest gewensehte rust liet gerucht loopt dat lïspartero de deputatie der Espartcristen zeer welwillend heeft ontvangen hij zou geëindigd hebben met te verklaren dat hij bereid is zich voor het heil des lands op te oileren Met dit al gelooft men dat ook die candidatuur mislukken zal lOUUA 24 Mei i islcren werden de hh j C Eortuijn Droogleover en J A Hoest van Limburg onlangs door Z M deu Kulling respectievelijk lot I en 2 luitenaiit bij i ld scbulterij alhier benoemd als zoodanig geinfi lleerd en aan de manschappen voorgesteld Met de muziek aan t hoofd t ok men de stad door naar t exercitie terrein waar de plechtigheid plaats ha l Na afloop daarvan vereenigde zich het corps odieieren ten huize van den heer Roest terwijl de muiiclüinleu in hun voornemen om ildaar eene serdiade te brengen verhimlerd door een naburige zieke vergunning verkregen in den tuin eenige muziekstukken uit to voeren In de zitting der tweede kamer van Zaterdag zijn aangenomen het ontwerp tot vereeniging der gemeenten llecuwijk en Sluipwijk met opheffing der gcineeii e Slein met y i tegen 11 en dat vau de vereeniging der gemeenten Noord en ZuidWaddinxïocn met opheffing dor gemeente Broek met lil tegen i stemmen tr i f t jfH Ju ff wf ill t r t t I f sa r j iif i i t m lil p f 1 1 1 f l j iiiH f rii il w il m il tó illlk iBBiiiroiipiiï tea l M js il ld lulil k r rj w li fi Il M Wi il itn lipiii i ti ftim iw b ipj m V K W iiiJ ièi niii VV4isi J A l tllintlU iB al i p iiiiiin41 lii ii m iJ ilmiiliisl i i i m iHin t i lii8m ïï r l