Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1870

Men schrijft ons uit Lnngcrnk van 21 Mei Tengevolüe van het heorsehen der mazelen is edert drie wekeji ilc openbare school dezer gemeente gesloteu Op Maandag dca 28 dezer wordt de school weder geopend Men schrijft wit Boskoop Tengevolge van den langdurigen winter was in dit voorjaar Je aflevering van hoornen en planten voor het binnenland zniiiig Naar het buitenland echter zijn in massa verzonden coiiifieren groene gewassen en bonte hulsten Ook waren zeer gevraagd de nieuwe soorten VRU rhododendrons De e sta m hier thans in vollen bloei waardoor vele kweekerijen oen prachtig aanzien hebben l e vruchtboomen slaan vol bloesems en de aardbezii n geven het uitzicht op een ruime opbrengst Men meldt uit het Men schrijft van Bergscheuhoek Het zeer sehoone weder en de zachte regen der laatste dagen oefenen een merkbaren invloed uit op de gewassen De landerijen toch die tot in de eerste dagen dezer maand no zeer schraal met gras waren bezet leveren thans voor het vee voldoend voedsel op Van het oliezaad en winterkoren is tengevolge van het hooge water en het gure natte weder gedurende den winter en het vroege voorjaar slechts de h lft van bet gezaaide opgekomen doch dit gedeelte slaat tamelijk goed Van bet zomergraaii en de aardappelen heeft de landbouwer goede verwachtingen Onder de schapen doen zich enkele gevallen van wormziekte voor maar overigens is de toestand van den veestapel vrij voldoende Uit Alblasaerwaard wordt gemeld Sedert eenmalsche regen in het laatst der vorige week gelegenheid gaf om tot het zaaien van den hennepoverIe gaan U mm daarmede algemeen begonnen Daarde hennep voor den opging van het zaad bepaaldelijk een vochligeu groml behoeft en aanhoudendedroogte den zaaitijd aanmerkelijk kan doen verloopen ie men in de laatttu jaren gewoon vóór hetzaaien de akkers uit de slooten te besproeien Dit besproeien der akkers wordt dan ook in deze dagen op uitgebreide schaal toegepast daar de sterke zonneschijn binnen enkele dagen het ontkiemde zaad boven den grond brengt en een gelijken opgang doet plaats hebben Op deze wyze zijn de landlieden in slaat de akkers naar goedvinden eenige dagen na elkander te bezaaien waardoor de eerstgezaaiden ook het eerst ter plukking gereed zijn t geen in den herfst den geregelden arbeid zeer bevordert en de deugdelijkheid van het product aanmerkelijkheid verhoogt WEKELIJKSCH OVERZICHT van t behandelde in de Tweede Kameu der Staten Generaal 18C9 1870 23 Mei Verleden Vrijdag werd het wetsontwerp tot nfBchaRing der doodstraf met 48 tegen 30 stemmen aangenomen en zijn we alzoo op goeden weg om deze ondoelmatige onrechtvaardige en gevaarlijke straf uit onze wetboeken Ie zien verdwijnen De beslissing kwam verleden Vrijdag nog tamelijk onverwacht De algcmeene beraadslagingen waren op breede schaal opgezet in een aantal amendementen van den heer DE Bradw dreigde de oppositie met een langdurig debat doch men begreep waarschijnlijk hoe n gek figuur men maakte door al die fraaie redevoeringen die toch niet in staat waren nieuwe gezichtspunten te ontwikkelen en evenmin om hen die met eene gevestigde overtuiging ter vergadering waren opgekomen daarvan te bekeeren Met eene gevestigde overtuiging kwamen toch bij dit onderwerp bijna allen want hier gold het niet een wetenschappelijk of politiek maar een maalschoppelijk vraagstuk en de volksvertegenwoordiger die zelfs daarin niet zoo volkomen t huis is dat hij er zich vrij in kan bewegen zoo n volksvertegenwoordiger vertegenwoordigt het volk al zeer slecht Men kan een goed kamerlid zijn en bij zijn Stem over de Chinesche ambassade b v of over de Cenumonl gcweren of zelfs ten deele over koloniale onderwerpen door de oogen van anderen zien maar hier bij dit vraagstuk moet eigen onderzoek een eigen gevestigde overtuiging doen ontslaan Het raecrcndeel van hen die voor of tegen het ontwerp het wo rd voerden verklaarden dan ook onverholen wal zij met hun stem zouden doen De heer iiE BiiAUW maakte daarop echter eene uitzondering Hij was in heyinsel voor de afschaffing maar aan dit ontwerp zou hij wellicht zijne stem moeten ontzeggen zelfs dan wanneer de amendementen die hij vuorstoUen zou werden aangenomen zelfs dan zou hij nog niet weten wat hij met zijne stem doen zuu Wat zou hij er mede doen t Is ons niet vergund t Ie weten want t amendementen kaartenhuis viel uiteen zoodra het eerste verworpen werd en toen stemde de heer i E Bhauw niemand verwondert er zich over met de 29 anderen die er legen waren Onder dezen waren er slechts enkelen die met den C i i liv ifgt a i e s codP V b v T v DEN V 1 DoKs UB WiLLKBOis en LuYBEN warcn lie eenigsten die in t moddersysleem althans eenig behagen schepten hoewel de eerste en de laatste niet onduidelijk te kennen gaven dat in geen geval hun stem aan dit ontwerp of eenig ander dezelfde zaak regelende zou woiden geschonken Overigens waren het grootendecis ultramontanen en anti revolutionairen die tegen de wet hel woord voerden en met de bekende argumenten tot behoud der doodstraf streden zonder eenige illusie Zij althans standen getrouw op hun post Wil men nu eenmaal aannemen dat deze straf berust op den bijbel berust op t Evangelie der liefde men kome er rond voor uil zoo rond als de hh V CatWïcK BicuoN Vadeh en i Loon deden llun beginsel hun woord en hun slem waren legen Hetzelfde gold van de ultramontaneu want ook bij hen die dit uit overtuiging zijn hetgeen we mogelijk achten was aanneming onmogelijk maar de overigen gaven te duidelijk blijken dat zij eerst besloten hadilen tegen te stemmen en daarna de schijn arguracnien bijeenbrachten omdat zy met hun eenig argument wij moeten op t kussen niet voor den dag konden komen bij dezen bleek de oppositie quand mèine te duidelijk om eenig gewicht aan hunne motieven te hechten Het voorbeeld der breedsprakigheid werd door de voorsinnders der wet in den beginne gevolgd Vele liberalen deden mede aan dit spiegelgceeht Hadden zij zich onthouden de beslissing zou spoediger gevallen zijn Onmisbaar waren echter de redevoeringen van de hh s J vcoD en v Voohtuuïjsen die door niemand voor radicalen sloopers of minislervriendeu zullen worden gehouden s Jacob en V VooimiuiJZEN twee bepaalde conservatieven spraken voor de wet Hun stem doet die van HeemsKEKK A DE BiiAUW et tutti quanti des te helderder uilkomen Langzaam sleepte het debat zich voort en hoewel men vrijdag wel den afloop der algemeene beraadslagingen verwachtte had niemand gedacht dat reeds op dien dag de zaak beslist zou worden De heer UE Biiirw toch had een stel amendementen ingediend dat tot strekking had de wet geheel te verlammen en men vreesde dat daarover nog menig woordje zon vallen doch de meerderheid bezat eindelijk de wijsheid zich zeer schaarsch in t gcveciit te mengen dat dus eindigde faute de combatlant Reeds het eerste amendement van den heer de BliAUW viel in t water toen nam hij de overigen terug daardoor stilzwijgend erkennende dat hij niet alleen niet tot de wet maar ook niet lot verbetering daarvan wilde medeivcrken Het behandelde voorstel van den heer de BttAUW wns eenvoudig lialve afechajfinrf der doodstraf Bij e ikelo civiele en politieke misdaden wilde hij haar behouden doch de kamer verwierp zijn voorstel met 48 legen 30 st Op het tweede art dat de gevallen bepaalt waarin de doodstraf voor militaire misdaden blijft behouden was een amendement van den heer v Beijma om ook hier algemeene afschaffing te bepalen Hij werd hierin gesteund door den heer v EcK doch slechts 17 leden waren t met hen eens Onder hen die voor nigehrele afsrhafling waren dus nog verder wilden gaan dan deze zoogenaamde radicale regeering behoorde ook de heer Hoffman Als deze radicaol wordt wat zal er dan van den lande worden Het ia jammer dat het amendement van den heer V Beijma niet doorging Al wat toch tegen de doodstraf wordt aangevoerd in andere gevallen geldt ook bij militaire misdadeu Zij is daarbij niet meer doelmatig meer rechtvaardig en minder gevaarlijk dnn bij andere en daarom had zij ook daar door andere straffen vervangen moeten zijn Ken troost is er alweder de misdrijven waartegen de doodstraf nog bedreigd blijft komen zelden of nooit in de gerechtszalen van ons vaderland voor Misdrijven van militairen in oorlogslijd en voor den vijand gepleegd alsmede oproer opstand samenzweeriug sanienrotting of muiterij aau boord in volle zee of in den vreemde gepleegd zelf in lijd van vrede ziedaar de gevallen die nog met doodstraf bedreigd werden De overige nrtt werden zonder of nn zeer korte discussie aangenomen en daarop de gelieele wet V oor stemden de hceren DB Lancje tlUEMEiis Kalff s Jacoii van dfu Linden de Bui yn Kofs van hizi ÈiDA MiiiANDOLi SroiiM van s Guivesande ZïLKEU WïBEMlA S1IK1 ÏJES TitUUUECKE W eSÏEBUOFF FoKKtiU V D MaESI N DE SoMBKElF VAN Drl DEN VlllULÏ Fit VAN DE l UTTE lUlTHEBS V üiiUAM V Heemskkuk Bz V Naamen v Kerkwijk hANDllKUf KnODI V AkEUI AKEN D M CollNEl IS MoKNS Bl rssÉ loNChHLUhT DUMUAK DE lluO V Blom Uenust iuljiï v Eck Lentino Blom V Beijma Uehoman van Takts Rombacu van VoüRTiiUYSEN Slokt v Houten en de voorzitter Tegen de heereii v D HuciiT KuïK Hoffman V WassENAEII CAÏWÏtK de C VSEMBltOOT V SïFE steïn Veiiiieijen Insingeb Kien v Uoltstein Iv DBNIf VnVeH E Ha SELM O Vadeu van Nispen Biuuon van Ussilmonde DE BkAUW BüllllET VAN LoON V LlNUEN SmITZ Kekstens 1 iji s Haffmans Begeam Luyben DB BlEBEltSTEIN HeEMSKEBK AZ eil NlEBSÏHASZ Het omwerp is daarop dadelijk naar de eerita kamer gezonden Z terdag werden eenige kleine ontwerpen behan deld en aangenurnen Daaronder verdienen de volgende vermeld te woi len l Het ontwerp tot intrekking van deartt 2 3 en 4 der wet van 22 Juli houdende verbod van alle vreemde of particuliere loterijen Het eigen lijke onderwerp werd nog al op den achtergrond geJroii gen door een debat over het recht van amendement Hoc ver kan een amendement gaan was reeds vroeger de vraag geweest toen de heer FoKKEK dit ontwerp voorstelde aldus Ie wijzigen dut de geheeU wet werd ingetrokken en alleen die lotergen te verbieden van welke de voorwaarden niet vooraf openlijk werden bekend gemaakt en waarvan de trejc king niet in het openbaar plaats had Toen wai men t daarover reeds niet eens men zond t voorstel naar de afdeelingen ten einde daar eerst in behandeling te worden genomen Thans bleek t zelfde verschil van gevoelen bestaan De beer FokKEU hield en wij geloovcu dat hij gelyk bad vol dat eerst dan een voorstel niet als amendeqicnt kan worden beschouwd wanneer het over iets andera dan t aanhangig onderwerp handelt De heer V Beenen bestreed dit in zooverre dat da questie eenvoudig afhing vanden gobezigdea vorn Zoo als de heer Fokkeb zjjn voorstel foroiuleerde was t geen amendement maar hij zou betzelfde ala zoodanig kunnen voorstellen onder eene andera formule Overigens noemde hij t recht van amendement onbegrensd Wat het welje zelf betreft het werd niet dan na veel pralen aangenoneu De minister had eerst alleen art 2 en 4 willen intrekken maar later nam hij er art 3 ook bij naar den wensch van den heer v VooETilursEN Niet minder dan drie ameiidementen werden er nu voorr gesteld door den heer V KuïK om de geheele wet in te trekken door den heer Fokkee om da wet in te trekken doch met behoud der bovengenoemde verbodsbepalingen en van den heer v Naamen om alleen nrtt 3 en 4 iu te trekken Geen dezer ninendemenien kan meer dan enkele slemmen verwerven doch t omwerp werd met 48 tegen IS temmen aangenomen 2 Het onti erp lot vereeniging der gemeenten Eeeuwijk en wijk roet opheffing der gemeente Stein Dit ontwerp werd zonder diicusaie en met 33 tegen 11 stemmen aangenomen Onze beide afgevaardigden stemden tegen t ontwerp zonder echter de redenen op te geven die hen daartoe brachten Uit is zeer bevreemdend want hoewel de afgevaardigden het geheele volk vertegenwoordigen mochten zij in dit getal waarin het belang van een aanzienlijk gedeelte van t district dat hen afvaardigde bel rokken was toch wel eenige rekenschap van hun tegenstemmen hebben gegeven Ditzelfde kan ook gezegd vnn 3 Het ontwerp lot vereeniging der gemee en N en Z Waddingsveen met opheffing der geir rate Broek dat met S0 tegen 3 stemmen werd j angenomen nl de hh Hoffman de Bbauw en van Wassenaëb Over dit ontwerp had nog eene discussie plaati tusschen den heer Virïly Veubbugoe en deu mi nister waaruit een umendcmeni voortvloeide Er komen dooi deze wet eenige werken in de gemeente Gouda te leggen waarvan het onderhond dat vroeger P Broek rustle overgaat op Waddingsveen Deze cnregeliniitighcid waardoor de eene gemeente belast il met t ooderhcud van werken in eene andere gemieiile wilde Ie heer Viitui Y Vekbiiuocf verhelpen doch het gelukte hem niet daar zijn amendement werd verworpen met 3 legen 2fi stemmen Al het overige werd zonder discussie aangenomen of goedgekeurd ook het voorstel van den voorzitler om Maandag de siiikerwet nog niet in behandeling tt nemen maar op dien dag te bepalen wanneer dit geschieden zou