Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1870

0 0 I I 4 I Laatste Berichten Washington 22 Mei Jordan is alhier aiingrkomen Volgens de geruchUn is hy met sucocb hjzig met hot aanwerven van manschappen tot versterking der insurgeulen op Cuba Lissabon 22 Mei IBlijkens berichten uit Valparaiso van 13 April verwacht men aldaar ene miuisterieeic crisis Lissabon 23 Mei Kr üijn tijdingen ontvangen uit Kiu Janeiro loopende tot 3 dezer l e inkomsten van Brazilië over 18f 8 69 hebben ruim 18 millioen gulden meer bedragen dan het vorige dienstjaar en gedurende het eerste semester van 18ti9 u uccirocgen uü uiKomsien viji miilioen meer dan over hetzelfde tijdvak van 18fiS ö9 Alzoo zijn in weerwil van de kosten des oorlngs legi n Paraguay de uitgaven door de hulpbronnen der schatkist gedekt geworden Lissabon 23 Mei Volgens tijdingen met de niomail ontvangen is Carnecns de hoofdsliid van Venezuela door de revolulionairen genomen Er had eerst een hevig gevecht piaats wiiaibij 300 personen gedood zijn De president Monagas heeft de stad overgegeven en is op zijn woord van eer op vrye voeten gesteld De generaal Blpncü is benoemd tot voorloopig president Deze heeft de uitvoerrechten nfgesch ift en de invoerrechten op 70 pCt verminderd Parijs 23 Mei De president van het wetgevend lichaam heeft van de regeering een etsontwerp ontvangen waarbij bep iald wordt dat de voortaan te benoemen senatoren niet meer dan 15 000 frs vergoeding zullen bekomen Berlijn 23 Mei Bij de behandeling van het strafwetboek in den rijksdag heeft de heer von Bismarck doen uitkomen dat de bondsr gteringen aanzienlijke conccssiën hebben gedaan voor het tot stand komen van een nieuw strafwetboek liet voorstel des heereu Planck beperking der doodstraf tot gevallen van gei ualificeerden moord en poging tot moord van het hoofd des bonds of van een der bondsvorsten is onaanneembaar omdat het de rechtseenheid verbreekt en twee klassen van noordDuit sche burgers in t leven roept l c heer Planck heeft hierop zijn voorstel ingetrokken en de rijksdag heeft vervolgens met 127 stemmen tegen 119 in het behandelde artikel aangenomen de reeds eenmaal geschrapte woorden r met den dood en daardoor de doodstraf in het wetboek weder opgenomen Gemengde Berichten Een onbekende te Amsterdam heeft ƒ 7000 gegeven lot voltof ng van het Voudclspark De larsche afgevaardigdca hebhen s aterilng do afHchnffing der doodstraf verworjHiD met eene meerderheid van l stemmm Het dividend der Ned bank ovcrlbüU 70 bedriagt 100 por aandeel De provinciale Fricsche leening van 12 000 is geheel boven pari aangeuomen de iuschnjviugeu bedroegen ƒ 258 000 Vrijdag middag zijn te Amsterdam drie meisjes noodlottig omgekomen door het omvallen eeoer ij cren gietkas waurop twee hunner al spelende geklommen waren Sedert de opening van het concilie op S dec 11 zijn 13 leden overleden De studenten te Oxford hebben zich schuldig gemaakt aan barbaarsche verniel uchi iu de bibliothcrk vuii Christ Church De goedkeuring der benoemiug van Msgn btrossinnyer tot aartbisschop van Agrani wordt door Hom geweigerd In Engeland wordt ernstig geklaagd over talrijke failll aementeu in de kacoendistricten Het Araerikaansche congres schoiat zijne zittingen tot 17 juli Het Deensche raiiiisterie heeft zijn ontslag ingediend De werkstaking der kleermakers te Stuttgart en Corlsruhe is t n einde en die der bakkerkuechts te Munchen bij minuelijko schikking voorkomen Peru sluit eene nieuwe leening en komt goud zoeken in Kuropa Te Amsterdam wil men een Nederlandsch werklicdenrongres stichten Vrijdag zijn te Wilois 14 woningen waaronder eene bakkerij en een grutterij door een hevigen brand vernield Vrijdag middag is tusacheu I uik en Maastricht de trein gederailleerd co zijia daarbij ouder neer 9 persoucn zwaor gekletst Espartero blijft bedanken voor de hem opgedragen caiididatuur Do nationale vergadering te Huenos Ajres hoeft ckcreu Jordan schuldig verklaard aan don moord van Vrgui u preBident der Argtr tijnnche ponfcdcratie De gevreesde Albaneesche roovcrbcnde io Acarnanie is uitgerooid door ccue afdcehng suldalc De letter etters te Praag woigfreu voortaan te wciken op zondag Te Nflgy Bnn in Hongarije zijn 30 hui en vernield door eene wolkbreuk en ÜO menüchen omgekomen door do overstroom iugeu Pater llyaciutlie heeft Munchen weder ciloten Elf DER ÖliOOTSTE VIJANDEN VAN DEN LANDBOUWER IV De kraaienteelt door l erd Stieber beschreven verdient alom navolging Hij zegt dat men in eenige gcmecnlen van de districten Saar Ncustad en Bistril vrij algemeen in elzeuboomcn hokken voor kraaien gemaakt ziet op de wijze als onze duiventillen Molenaars en landeigenaars houden zich daarmede onledig De kraaiensoort die men daar teelt heet rock Het is eene zeer vreedzame kraai even mak als onze duif Tweemaal sjaars nestelt zij en legt dan 4 ii 6 eieren De jongen worden op een na uit het nest genomen voor ze uitvliegen Men braadt ze even als patrijzen en ze smaken overheerlijk t is een recht zondngsmaal Is dat niet veel beter dan er duiventillen op na te houden welktr bewoners loven ten koste van den landbouwer terwijl de kraai dat doet ten profijte van den l n r p Wa fp t f 1 p e krï r i uuffeu slakken rupsen en allerlei andere lanen van insecten jonge muizen zelfs Terwijl men elders jammert over misge vas door insecten of muizen ziet men in bovengenoemde streken goede oogsten te geracet Nooit heeft men in de maag van geschoten kraaien graankorrels gevonden De landlieden aldaar verzekeren dat indien zij ze s winters voederen met aardappels brood enz en men daartusschen graankorrels strooit het graan blijft liggen Waarom onderzoeken onze landbouwers ook niet de maag van gedoode kraaien om zich te overtuigen van de soort van voedsel dat ze gebruiken Hier hangt men ze op als vogelverschriklers Men gunt den arbeider geen loon Zijn er eukr ie lijden in het jaar dat vogels schade doen welnu men handele als in Snnr Neustad en Bistritz dan heeft men de vogels onder slag men sluite de hokken zoolang en voedere de vogels daarin tot men ze de vrijheid weer durft geven Door al deze middelen ernstig en mlliaritni aan te wenden zal eens de meikevr overwonnen Korden Burgerlijke Stand Omioufn 19 Mei llelotia Johanna ouders L Smit en C vnii Itüssutn 20 Nccltje Johanna ouders G IJssel ïtijn en P C van Eeuwen Geertje ouders T J deIjoom en li van Daren 21 Maria ouders G V Kauling en ü II de Nceff Vergrotaru 22 Corrit ouders D van den Herg en E Tijgers Bastiaontjo ouders J M Tuiuenburg en B Kniijne OvEULEDEN 20 Mei W van der Helt O j 6 m J Kupko 30 j A O van Willigen 21 d 21 J M de Jong 15 w 23 H J van der Kind 10 ra ADVERTENTIEN Mineraal svater en Limonade Inrichting Bierhaven n 401 Rotterdam Prima kwaliteit FRAMBOZEN eu CITROENLIMONADE zeer geschikt voor het warme saizoen DEPOTHOÜDERS ook voor het Mineraalwater worden gevraagil in Zuid Holland en ZeeUml Brieven en bestellingen j anco BEST ONSCHADELIJK TLIE6END00D 5 ets per Vel BIJ A BRINKMAN Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Goiidschc Broodftibrlck Wij vragen hoe eerder hoe liever TWEE BEKWAME BAKKERSKNE0HT8 tegen goed loon PERK C TWEE BEKWAME SCHOEMMARERSRNECIITS worden gevraagd Vast werk Franco brieven onder letter G ter drukkerij van H GOOllISSEN te Gouda Wordt gevraagd om dadelijk in dien st to treden eene Of Adres bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Langen Tiendoweg alhier Wordt gevraagd voor een Heer zijne bezigheden buiten s huis hebbende KOST en INWONING ben cna VttlJE KAMER Brieven franco met opgaaf van prjjs onder letter G aau het bureau dezer Courant Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kissingen over welks heilrjjke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Balling den Hofraad Dr Eiihabdt en Dr Dieuf handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der sp sverteerings orgunen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hümorrhoïden neiging tot jicht en scrophuleusheid Prijs per flu on 50 ets De pöts te Gouda bij Apotheker J W BOERS te Rotterdam in alle Apotheken KOI BfilER MINEB WATER VERZENDING Van al de middelen die bereid zijn om den groei Tan het hoofdhaar bevorderlijk te zyn staat de OÜD CARTHAGKNA S Berg Planten Olie wat haar deugdelijkheid betreft boven aan Door bet gebruik dezer Olie is men stellig nfeilbaar verzekerd dat het uitvallen van het haar ophoudt en dit zijne natuurlijke kleur behoudt De ontdekker van dit krachtig werkend middel heeft lang en met de meeste naaunkeurigheid de geneeskracht en de heilzame eigenschappen der planten van Oud Carthagenn in Spanje onderzocht en door eene nllergelukkigste vereeniging van hare hoefdbtstanddeelen verkreeg hij een zamenstelling die zij ie verwachting verwezenlijkt en die der gebruikers oiertrolfen heeft Daarbij heeft men zorg gedragen de metsalzoulec die zoo vaak schadelgke uitwerkselen hebben er uit te houden en zoodoende een Haarmildel verkregen hetwelk men onvergelijkelijk noemen mag tegen kaai en grijs worden Hetzelve is a 60 cents per Flesolje verkrijgbaaraan het Hoofd Depot te Delfl by A BREETVELTAz en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda 3 H KELLER Rotterdam We tewagestraat A REIJNAARD Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W BARES Ooriufhem J J GROENHUIZEN Utrecht P L van DBTH nordrecht En meer bekende depots in ons R jk l t l verk schc Borst Bonbons Met premJën begiftigd op alle tentoonsteilin Igen Eene zn l menvoegingvan suiker en zulke kruider extracten wier weldadige werkingen op de ademhalinga organen door de geneeskundige faculteit is vastgesteld Gouda Druk van A Brinkman Depots dej or Borst Bonbons zijn te Goiula bij den Apotheker J W BOERS te Haastrecht bjj J K OOSTERLING te Oudeumter bij F J VAN V REUMINGEN en te Schoonhoven bjj A WOLFF ISSS j i 11 nil mal ti imiti é msmf fitf Samtlimm ii MÉMÊ i iBwsikiéiiiinijsMi 0 lll l ll 1 Si 1 fts 4