Goudsche Courant, dinsdag 17 maart 1891

Iiobug nit Fulm 108 kon men tevens ontwaren dat de heer Van Hilligen ook de kunst verstaat werken in meer strengen stijl to schrijven Zjjn Lo ang ademt een opgewekt en tosh ernstig karakter de beteekenis van den tekst ia juist weder gegeven en door de schoone modalaten is het werk boeiend Ook de soU voor tenor en bas maken een goeden indruk en sluiten lioh uitmuntend bg het koor aan De hoeren Slaohelbausen en Van Duinen vervulden de soli in dit werk hoogst verdienstelqk en onderscheidden zich bovendien in hunne afzonderigke vcordrachten hiervoren vermeld Ook mej Liitkemann droeg de aria Er weidet seine Keerde uit Hïndel in goeden styl met schoon geluid en veel innigheid voor De straten te Berlqn worden in den laalsten tgd s nachts teer onveilig gemaakt door dieven en andere misdadigers tegen wie de politie machteloos sehgnt te zgn Tooh is het haar gelukt allengs drie Terachillende benden schadeloos te maken en het bleek dat hare organisatie die geregeld werd door lekerss Uohnisch niets te wenschen liet Een dier benden die gevat werd een gevaarlgke boef Bogata genaamd heeft zich te verantwoorden op de aanklacht van maar eventjes zeventig inbraken De andere bende bestond uit opgeschoten jongens die de twee overige de behulpzame hand bood Niettegenstaande deze goede vangat is de politie van oordeel dat zij nog maar een klein gedeelte van allen die Berlijn s nachts onveilig maken in handen heeft maar zg hoopt nu op het spoor te komen van een school voor misdadigers die zg vermoedt dat in de Duitsche hoofdstad bestaat Geen plant in Indië wordt tot zooroel verschillende doeleinden gebruikt als het bamboes Van bamboes maakt men daar weefgetouwen stijlen en daksparren voor hutten steigers voor gebouwen draagbare tempels bij processieo vloeren voor bewaarplaatsen van graan staken voor netten en fuiken masten raas riemen en scheepsdekken Het wordt gebmikt om bruggen over beken en riviertjes te slaan om waterleidingen en sluizen te maken Ook worden er verscheidene landbouwwerktoigen van vervaardigd karren draagbe riea en jukken pieken bogen pijlen en hengels Ken stukje bamboes dient tot penhouder en tot tandestoker een lid van den stengel tot doos voor kleine voorwerpen die verzonden moeten worden Ten tgde vsaJastinianns werden de eieren van zijdewormen in oen bamboes van China naar Constantinopel gebracht Een langwerpige strook bamboes aan het eene einde gespleten wordt als tang gebmikt en een splinter i scherp genoeg om als mes te dienen bij het schillen van betelnoten De buiteuile oppervlakte van bec bamboes is zoo hard dat zg als slijpsteen gebmikt wordt om messen pijlspitsen ent Ie scherpen De jonge spraiten worden ais groente gegeten Het bamboes groeit zeer schielgk Pr John Davy zag een bamboes in vier en twintig uren veertien duim langer worden Pneumatische tpeelkasrten zijn door de bekende Londenaehe specialiteiten op dit gebied de firma de Ia Sue Oo in den handel gebracht Ten inde het schudden en ooapeereu gemakkelijk te maken en in het belaB f der eerlijkheid van het spel Arme Boland sprak hg zacht je hebt mijd ar straks wel zorgeloos en luchthartig moetenviliden Haar hoe kon ik de waarheid vermoeden Hoe kon ik denken dat jg in behoeftige omstandigbeden zondt verkeeren jg die altijd voor een geleerde doorgingt Je spreekt Daitnh en Engelaoh nietwaar En zelfs Ilaliaanscb Dat zon iets goeds zgn voor papa hij die Itgd met zoo n geleerdheid verkondigt De mandie twee talen spreekt is twee manschen waard Dan zon ik er vier waard zijn antwoorddeHontfranc glimlachend Met de ellebogen op de tafel en doelloos voor tieb oit starende zat Jacques in ernstig nadenken verdiept Luister eens riep hg na eenig stilzwijgen uit ik 2a1 doen wat ik kan om je uit den nood tebelpen Zeg om hel leven te redden dat zon meernaar waarheid zijn Ook al goed Ongelukkig kan ik niet veelvoor je doen Ziehier hoe de zaken staan ik benin onmin roet papa Hebt ge mijn ouden heervroeger gekend Keen Een uitstekende lype diepapa Een beste man maar streng als de gerechtigheid zelve Nu heb ik een groote fout eigenigkeer een ondeugd dan een fout ik ben een speler een verwoed speler zelfs Op eenentwintigjarigenleeftijd erfde ik mijn fortuin van mgn moeder op het aan elkander kleven der kaarten tooveel mogeIgk te beletten zgn e aan de achtengde van leer fijne groeven voorzien zoodat er eene kleine luohtrnimte tusschen elke twee kaarten blgft bestaan terwgl de oppervlakten der groeven ruw bewerkt is Doze speelkaarten aan welker afbeeldingen op de vooregde de meeste zorgen zgn besteed glgden teer gemalÊkelgk van elka r en voldoen op gezag der redactie van de pTimos uitstekend in het gebruik Omtrent de stichting die in de Bozenstraat te Amsterdam zal verrijzen in het belang der volksontwikkeling wordt aan het Hbl nader bericht dat de perceelen 13 14 en 16 der genoemde straat in de aanstaande maand Mei zullen worden gesloopt en op dat terrein ruim 560 M groot een gebouw opgetrokken waarvan de architect C B Posthumus Megjes het ontwerp heeft geleverd Dat gebouw dat Ons Huis zal heeten zal in de benedenverdieping bevatten een laim gymnastieklokaal en eene mime leeszaal met aangrenzende bibliotheek en wachtkamers Daarboven zal men vinden eene zaal bestemd voor populaire wetenschappelgke voordrachten en drie kleinere vertrekken waar een 10 of IS tal personen zich in een club kan vereenigen en onder de leiding van eene dame of heer zich met lectuur nuttig en aangenaam bezig te houden In deze loealen zal ook gelegenheid gegeven warden een cursus in een of ander vak van wetenschap te volgen indien de behoefte daaraan tich uitspreekt Een zangkoor kan zich er oefenen eene groep muziekliefhebbers een orchest vormen Ook meer prozaïsch maar niet minder nuttig kan hier aan meisjes de kunst van kleerenverstellen en van het toebereiden der gewone levensmiddelen geleerd worden De bovensta verdieping zal ingericht zgn als eene groote zaal met vast tooneeL tevens als orchest en tribune te gebmiken waar 600 personen eene plaats kunnen vinden Hier tullen op bepaalde tgden gezellige bgeenkomsten worden gehouden waar zang muziek voordrachten gymnastische oefenmgen elkander afwisselen Dit huis zal openstaan voor het opkomend geslacht van den arbeidenden stand voor jongens en meisjes die na den arbeid zich willen ontspannen door onlwlk eling van hun geest en veredeling van hun smaak openstaan ook voor gehnwdo mannen en vrouwen die hun geiichtskring willen uitbreiden en door vermeerdering van kennis hun leven aangenamer maken Eene geringe contributie zai gevraagd worden van elk die aan eene der werkzaamheden deel neemt De ervaring beeft geleerd dat eene dergelijke kleine bgdnge te verkiezen is boven kosteloozen toegang Zg die dit plan ten uitvoer zullen brengen kx esleren de hoop dat er onder de mannen en vrouwen van Amsterdam die kunsten en wetenschappen beoefenen velen gevonden zullen worden die hier het hunne willen mededeelen Als rechtsgeleerden en doctoren kunstenaars en leeraren onderwgzers en studenten hier tullen medewerken om I tg in populair voordrachten t tg in een bepaald lectuur t zg in uitvoeringen van muziek t zij in bespreking van een kunstwerk kennis en kunstgenot te schenken kan Ons Huis een heilzamen invloed oefenen en in veU gezinoen meer licht en meer vreugde brengen In Maart van 1892 kar het gebouw gereed zijn den kop af een milltcen Papa wilde mg in zgn zaak nemen maar ge begrgpt dat ik weigerde ik h b ook wel een beetje drak geleefd maar vooral heb ik veel in de club gezeten Maar beste vriend het heeft niet lang geduurd Hgn tien pakjes van honderdduizend agn als zwavelstokjes opgebrand aan de lampen van al de Fargscbe speelhuizen Hoe meer ik aan lager wal geraakte hoe verheugder papa scheen Toen ik mijn laalsten cent had uitgegeven wreef hg rich vergenoegd in de handen en zeide tot mij Eindelijk heb ik je beet vriendje i Je hebt je als een lomperd gerameerd nu zal ik je dwingen zelf je brood te verdienen Dat zal je leeren een man te worden Boland kon niet nalaten te lachen Hg vond Solverte onbetaalbaar de opgewektheid van dezen wakkeren en schranderen jongen verdreef de laatste droe ecstige gedachten bg diens vriend Arme Jacques ge zgt wel te beklagen P woord gehouden stel je voor dat hij zich in een massa ondernemingen heeft gestoken die veel geld opbrengen Hg is directeur van de Compagnie Mobilière in het bestuur van de Franache bank administrateur van de Compagnie Internationale des wagonslits Weet ik het al Hij beeft mg gedwongen een betrekking aan te nemen op een van zijn kantoren Hg betaalt mijn huur mijn kleermaker mgn schoenmaker m jn wasch kortom alle onkosten en hg laat mij mijn De man die niet alleen bet terrein gekoekt heeft en het omvangrgke buis laat bouwen maar ook zooveel kapitaal aan de veraeniging die het tal beheeren sehunkt dat uit de rente daarvan de jaarlgksche exploitatiekosten kunnen worden bestreden zoodat aan leden noch begunstigers gsldelgke steun behoeft gevraagd te worden is de bekende Ureoteur der Dolimaatsohappg de heer F W Janssen Aan de A eh kroniek der Sumatra Ct luopendetot 31 Januari is het volgende ontleend De belangrgkste gebeurtenis in de laatste weken voorgevallen is ongetwgfeld bet overlijden van het priesterhoofd Tongkoo di Tirou te Anagaloeng op den 19en deter Beeds sedert geruimen tgd had hg zich d r een verstrekte woning gebouwd en ooic zgn hoofdkwartier opgeslagen Twee dagen i66i zijn dood vloeide hem bloed uit mond en ooren waaruit de Atjeher de gevolgtrekking maakt dat bg vergiftigd zou zijn Op het bericht van tgn versoheiden toog hot grootste gedeelte der bevolking buiten de Linio naar Anagaloeng om haar geestelgk opperhoofd do laatste eer te bewgzen Kort vdur zijn dood raadde hg tgn zoon Tengkoe Amin na zgn dood de wapenen ne ler te leggen zieli te Tirou in l edir e vestigen en zich daar aan den dienst van Allah te wgden dewijl er voor hem geen kans mu bestaan om het verzet tegen bot gouvernement met succes voort te zetten Tengke di Tirou wiens wezenigko naam Tengkoe Saman was is nu voorgoed van het wereldtoooeel verdwenen Het mag aangenomen worden dat met zgn dood de kracht van het Atjehsche verzet gebroken is N Said Abdul Bachmsn was er geen Atjeher die zulk een groeten invloed op de inlandsche bevolking in dit gewest bezat als deze priesterkoning hij was feitelgk de éiiige ziel van de vijandige beweging zoowel in als buiten Qroot Atjeh De ten strgds trekkende Anchors bereidde hg gelgk het heette tot de opname in het Paradijs voor on hunne wapenen zegende hg immer v $dr het gevecht in Voor zoover bekend is er niemand die Tirou met erenveel succes als raddraaier zou kunnen vervangen Twee dagen v 5ór ïirou s dood overleed ook Toekoe Panglima Polim alias Radja Koela te Lamsi een man die in vorige jaren mede eene groote rol op staatkundig gebied doch die in den butitea tijd wegens hoogen ouderdom niet meer van zich deed hooreu Deze man is onder dezelfde ziekteversohgnselen als die welke tich bij Tirou voordeden bezweken om welke reden men ook hem ob een slachtolTer van vergiftiging beschouwde Als do belager van Tirou s en Polim s leven wordt door den Atjeher genoemd Toekoe Baid die sedert de laatste jaren zich buiten de linie metterwoon gevestigd beeft zieh weinig in ons midden liet tien en zgne landsbezoldiging als hoeloebalang periodiek door een gemachtigde te Kota Badja liet ontvangen Voor het aan Baid ten laste gelegde bestaat echter nog geenerlei bewgs hot zal derhalve wel eene ongegronde verdachtmaking zgn Aan Baid is thoos evenwel te kennen gegeven dat hg zelf naar KotoRodja moet komen aU hij zijne bezoldiging weosoht ta ontvangen gemachtigden voor de ontvangst doai van wil het bestuur niet langer erkennen Buiten de linie en wel in de IV Moekims zgn mode in de laatste dagen gestorren de vijandig ge traktement als zakgeld Tweehonderd francs in de maand I En je weet bet dat maakt tien simpele lonis geen zier meer Ik ontbgt en eet bg heni Ik spreek weinig tegen hem omdat w j in onmin met elkaar zgn maar ik druk hem eiken dag d hand omdat ik van hem houd I Ik zie dat je nog altijd dezelfde bent gebleven antwoordde Boland Dezelfde goede dienstvaardige jongen dien ik vroeger gekend heb Dan moest ik eigenigk boos op je zgn Wjj danken onze ontmoeting alleen aan het toeval Waarom hebt ge u niet tot mg gewend Ik zon je reed lang geholpen hebben Boland zuchtte diep en antwoordde op droefgeestigen toon Dat komt mgn beste Jacques omdat ik trotseh heel trotsch zelfs ben Ik heb naar niemand i hand uitgestoken Ik wilde zelf de slechte kanseldoen keeren en altóén over het noodlot zegevieren En toch geloof mg neem ik met waarachtige vreugdeje aanbod om mij ter hulpe te komen aan Sederttwee unr t gn wij in elkanders gezelschap en ik benreeds niet meer dezelfde Je vriendschap verwarmtmij je vnjolijkheid troost mij Hedenochtend sag ik den hemel donker en bowolkt nu voel ik mgnhoop herleven JFordi vervolgd zinde hoofden Tengkoe Lampaia weleer ooiama en kadli ichriftgeleerde en rechter van Atjeh s sultan en zijn broeder Tengkoe Lamkroet Zg bezweken tengevolge van hoogen ouderdom Toekoe Imam Longbatta eu Toekoe Oemar hebben onmiddeiij c na Tirou s dood zich candidaat gesteld als krggsboeloebalang in de plaats van dezen zij zonden brieven aan de Atjehsche hoofden zoowel in als buiten de linie met verzoek ben als zoodanig aan te stellen en ben dadelgk van geld en gewapend volk te voorzien ten einde den heiligen oorlog tegen de Qaflrs te kunnen voortzetten Toekoe Oemar die zich thans in Bigas ter Westkust bevindt beeft tevens te kennen gegeven dat hij spoedig in Oroot Atjeh zal terugkomen De beschikking op hun beider verzoek is nog niet bekend Nja Banta de ons gezinde hoeloebalang der XXVI Moekims wijdt tich thaas uitsluitend aan godsdienstige overdenkingen leidt een kluizenaarsleven en tracht het geheim der onkwetsbaarheid van het Opperwezen te ontvangen ten einde de Kemnlapartgmet succes bet hoofd te kunnen bieden Toon dezer dagen bet grootste gedeelte van den aanhang derKemalapartg naar Anagaloeng vm getogen ter bijwoning van Tirou s begrafenis had hg zeker met gemak zijn slag kunnen slaan Dete gunstige gelegenheid heeft hij echfor onbenut doen voorbggaan naar beweerd wordt op aanraden van tgn schoonvaderToekoe Neq Te Kota Pohama is een Earopeesche sergeant met medeneming ran geweer en patronen ten getale van p m 300 stuks naar den vgand overgeloopon De deserteur was een slooht oppassend soldaat en stond op het punt ran gedegradeerd te worden Wellicht om deze rernedering te ontgaan rerliet hij onze zgde Pogingen te zgner achterhaling bleven vruchteloos Tookoe JSintara Paleub is van Segli hier aangekomen ter bespreking van pacificatieaangelegeuhe den en openstelling van de noordkust te verkrggen dewijl aldaar ngpend gebrek aan de eerste lorensbeboeften bestaat Blokkade handharen als het u belieft I Te Kemala de residentie ran den pretendent sultan beerscht slthans de cholera in hevige mate Tooankoe Pangcran Hoesin is van Kota Eadja naar Segli vertrokken van waar hij na overleg van Tookoe Badja Pakeh en wellicht met dozen naar Kemala denkt te gaan om Toeankoe Daoed over de pacificatie te spreken De Atjehsche hoofden in ons vgandig gezinde Sagi XXV zgn aan het beraadslagen over de verheffing van Toekoe Badja Mohamad te Fanglima Sagi ter vervanging van Toeltoe Setie Oelama van Parol dio uit hoofde van hoogen ouderdom niet langer in staat is om de wapenen togen ons te voeren Wie zou gelooven dat men in de Vereenigde Staten in het meest verlichte land der wereld zoo sterk aan spoken gelooft Er wordt uit Ways Cross Georgië gesohreven dat de administrateurs van do Brunswick and Western Bailroad in groote verlegenheid z n ten gevclge der nachtelijke versohgningen van een lichtend spook op de spoörweglgn Het spook hoeft er pleizier in de beambten van don trein en de reizigers te verschrikken Een conducteur met name Pierson die het verschgnsol verscheidene malen heeft gezien heeft gevraagd bg den dagdienst te worden overgeplaatst Z jn voorbeeld werd weldra door al de beambten der nachttreinen gevolgd en de Compagnie weet niet wat te doen Het spook plaatst zich midden op den spoorweg voor eiken trein die s nachts aankomt en gesliculeerd alsof het gevaar wil aanwgzen en de locomotief wil doen stilstaan Als de machinist verder gaat en de trein dan op de plaats aankomt waar het verschijnsel zich bevindt verdwgnt deze terstond maar men hoort tegelgkertgd een vreeaelgk gegil alsof verscheidene personen overreden worden De reizigers zelf tgn evenals de beambten van alle treinen herhaaldelijk met angst vervuld door dit gegil Men verielt in de streek dat het spook dat aUen nachtdienst op de lijn dreigt te doen ophouden de schim van een der per onen is die door de treinen zgn overreden Laat de maatschappij schadevergoeding geven zegt een blad en het luidruchtig spook zal tich wel stil houden Baiteolandscb Overzicbt Door het overljjden van den heer Windthorst den aujangen leider der clericale partij heeft Pruisen een zgner merkwaardigste staatsleiders verloren vvindthoret was aanvaukelgk minister van koning ireorge van Hannover Bg do oiittroning van den toning en de inlgving van zgn rgk bij Praiseo in 18b6 legde Windthorst na de onderhandeling met prins Bismarck gevoerd te hebbon zgn ambt neer gO liet zioh door het district Meppen afgevasrdigen naar den NoorJduitsoben Bgksdag Aanvankelijk hield de geweten Hanoveraansche minister zich daar op den achtergrond maar weldra trad hg in den Bgksdag en don Landdag op als de leider der clericale oppositie Het gelukte Windthorst de velo verschillende elementen elke het centmm bevat bgeen to houden en tot een vast legerkorps te vereenigon Het centrum bevat Polen en Welfen vertegenwoordigers van den kleinen burgerstand die niets willen weten van booge invoerrechten omdat deze de levensbehoeften duur maken en agrariërs die alleen hun voordeel hebben van de graanreohten voorts vertegenwoordigers van de Eynprovincièn die als Pruisen geen bezwaar hadden om de steeds toenemende uitgaven voor het leger toe te slaan en clericalen uit de Zuidduitsohe Staten die daarbg minder belang hebben en meenen dat de logeruitgavon reeds hoog genoeg zgn kortom do meest verschillende bestanddoelen vormden het centrum maar loch stemden allen ondanks hun bgzondere wenschen als één man volgens het berel dat do kleine excellentie van Meppen uitvaardigde Door zgn seherpzinnigheid en gruote slagvaardigheid als redenaar heeft de heer Wiudlhorst het den ministors Bisraarck en Falck tgdena den Culturkampf zoor lastig gemaakt en ten slotte moest de regeering toogeren en de bekende Mei wetten herroepen Daarna begon de strgd over de school en ook deze is reeds in beginsel toi gunste van hot centrum beslist gelgk wol blgkl uil het ontslag van den minister Von Gossler De verhouding tmeolion centrum en rogeering werd steeds betor en do invloed der clericale partij op de regeering nam steeds toe Dit alles danken de clericalen alleen aan het beleid vau den hoer Windthorst die nu valt terwgl hg op het toppnnt van zgn macht slaat Dat do dood van Windthorst de zwaarste slag is die het centrum kon treffen behoeft geon botoog want waar zal men een tweeden man vinden die de kunst verstaat do verschillende bostanddeelon van het centrum bgeen te houden En juist san deze eensgezindheid ontleent het centrum alleen den invloed dien het in den Duitschen Eijksdag oefent Do heer Windthorst is de toon van een landbouwer uit de buurt van Osnabruck Zgn ouders wilden hem voor pastoor opleiden maar Windihortt studeerde ie Göttingen en te Heidelberg ia de rechten en vestigde zich als advocaat te Osnabraok Spoedig werd hij lid der Kamer on in 1851 toen hg 39 jaren oud was tradt Windthorst op als minister van justitie Na twee jaren moest hg aftreden en toen trad hij weer op als lid der Kamer totdat hg in 1862 door koning George weer tot minister benoemd werd en dat bleef tot de inlijving van Hanover Langtamerhand loopeo do verkiezingen in Oostenrgk teneinde Er ontbreken thans nog slechts de verkiezingen in Dalmatie en vier herstemmingen in Bohème Weinige parlementen bieden zulk een bonte schakooring van partgen en naliooaliteiten als de Oostenrgksche rijksraad Waarsehgnlyk zal het huis vau afgevaardigden aldus zgn saamgesteld 110 Duitschliberalen 18 Duitsch uationalen 67 Polen 8 Boethenen 36 jong Czechen IS Moravische en tot geen club behoorende Czecheu 31 katboliek consorratieven 28 Slaven en Kroaten 8 leden der Coroniniclub 18 conservatieven van den Boheemschen adel 6 middelpartg uit Moravie 9 Italianen 2 Duitsch conservatieren 13 antisemieten en 2 BoemeDeo Uit deten politiek nationalen mengelmoes een regeeringsmeerderheid te tatsoeneeren roorzeker geen gemakkelijke arbeid I In hel geheel telt het huis van afgevaardigden 368 loden zoodat voor een volstrekte meerderheid 177 afgevaardigden noodig zgn Telt menDuitschliberalen eu Polen de beide aanzienlgkstd groepen samen dan heeft meu nog slechts 167 leden alzoo 10 te weinig Behalve do Duitsch liberalen tullen de Polen ongetwijfeld in het nteuw huis een invloedrgke positie bekleeden wg l hun stem de beslissing belooft te geven Do onderhandelingen over het DuitschOosten rijksche handelsverdrag vlotten nog niet too goed als wel door de Duitsche bladen is bevreerd Nu weer moesten de onderhandelingen voor eenigo dagen worden geschorst omdat do gemachtigden over eenige punten van geschil weer instructies bg hun regeeringen moesten inwinnen Toch is het ontwerp intnsschen zoo ver gevorderd dat tot de derde beslissende lezing van hot ontwerp oontraot kan worden overgegaan Wellicht rgzen dan weer nieuwe moeilijkheden welke de zaak weer zullen vertragen maar ondanksde tegenwerking der protectionisten die hun bestdoen het geheele plan te doen mislukken bestaattoch goede hoOp dat het tisctaat tot stand zalkomen Evenwel verwacht men niet dat de ontwerpen nog voor het najaar bg de verschillendeparlementen zullen worden ingediend Ba kans van verzoening van de beide lersche partgen is voor goed vervlogen want de antiPar nellisten hebbon op een te Dublin gehouden vergadering een afzonderlgke vereeniging opgericht De nieuwe vereeniging heet Nationale Pwleratie tegenover de Pamellistisoho Nalionslo Ligo Op de vergadering te Dublin waren tegenwoordig de meeste antiParnellislische Parlementsleden een menigte dames en een groot aantal priesters die met deputatien uit verschillende plaatsen waren gekomen Maccarthy was voorzitter en hield een rode waarin bij verklaarde dat er nooit eon beter het lersche volk vertegenwoordigende vergadering was geweest in het vervolg zou de openbare zaak in Ierland niet meer afhankelgk zgn ran en man maar van de natie zelf er zou geon voreering meer zijn van ou persoon geon fetisch oanbidding geon dictatorschap on hij noodigde allen uit onder de schoone vooruitzichten met hem de lersche Nationale redoratie te stichten Soxtou deelde een en ander mede over hot nieuwe nationale orgaan to Dublin uitgegeven omdat Freeman s Journal en alle Ilome Eule bladon met uitzondering van een weekblaadje zioh voor Parnell hebben verklaard Van de 1200 aandeelhouders waren slechts 6 geen Ieren on niet meer dau 600 pd st waarde aan aandeolen was buiten Ierland Er werden op do vergadering voorgelezen brieven mot betuigingen van sympathie van do vier aartsbisschoppen van loriand waarbij de aartsbisschop van Armagh 100 pd st on twee der nndore bisschoppon elk 26 pd st halden gevoegd Nadat de voorgestelde constitutie der Federatie was aangenomen en bij acclamatie het bestuur van den nieuwen bond was samengesteld word op voorstel van T M Healy een inschrijving voor een nationaal fonds geopend en medegedeeld dat behalve de reeds aangekondigde sommen dor bisschoppon door lorscho ïarlementsleden en andoren reeds voor 570 pd tt was ingoschreren Golgk por telegraaf is gemeld heeft do Hac Tork Herald van 11 Febr een brief ontvangen uit Santiago waarin wordt bevestigd dat de Congres troepen steeds veld winnen Do blokkado van Valparaiso wordl volgehouden zoodat in dete stad reeds groot gebrek aan allerlei lerensbenoodigdhedeii beerscht De pogingen van deu bevelhebber van preside it Balmaoeda s troepen in de stad om de blokkade te verbreken bleven vruchteloos Generaal Urrulia de bevelhebber der congrestroepen heeft zijn hoofdkwartier gevestigd op het eiland Santa Maria waar hg 6000 man bgeen heeft die gereed tgn om zoo do tgd daar is tegen Santiago op te rukken Bij het bombardement van de haven Coronel door de congresmarine zijn 76 personen gedood en 100 gewond De meesten kwamen om in hot station waarvan het dak door een kanonskogel werd getroffen en instortte BUEGEMEESTEE en WETH0UDEE8 der gemeente Gouda gelet op de Wetten van 4 Juli 1850 Staatsblad na 37 en 6 November 1887 Staatsllad no 193 regelde het Kiesrecht en op het KoninkIgk Besluit van 28 November 1887 Stil no 211 Brengen Ier algemeene kennis dat de Igsten aanwijzende de personen die binnen deze Gemeente tot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer der Slaten Geaeraal von de Pronnimle Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zgn door hun CoUegie zgn vastgesteld en met de daartoe belrekkelijke schattingstalen en verslagen gedurende veertien dage van des voormiddags 10 tol des namiddags 1 ure op ds Plaatielyke Sicretarie voor een ieder ter inzage zullen liggen terwijl deze l jsten bovendien zgn aangeplakt de eerste aan den ingang van de Stoo etetg bg de Markt de tweede in de Pateriteeg bg het Jf eeahuM en de laatstgenoemde aan den ingang van den Korten Oroenendaal bg de Markt Voorts wordt herinnerd dat ieder die de vereischten van kiezer bezit bevoegd is tegen de Igsten bezwaar in te dienen wanneer daarop lo tgn naam of die van een ander tegen de be S aling van Art 8 dor Kieswet niet of niet beoorlgk voorkomt 2o de naam van iemand is gebracht die hetaij een of meer der in de kiezers gevorderde vereiscbten mist of uitgesloten is hetzg op de kiezersIgst eener andere gemeente staat Bezwaren moeten binnen veertien dagen na de dagteekening dezer kennisgeving bg verzoekschrift op ongezegeld papier door de noodige bewijsstukken geslaafd aan den Gemeeilteraad worden ingediend GOUDA den 14 Maart 1891 Burgemeester en Wethouders voornoem VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BBOUWKR