Goudsche Courant, donderdag 19 maart 1891 | Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant, donderdag 19 maart 1891

wist Teuben zich van den hem geleidenden rijki▼ddwaehter ▼ los te rukken sprang door het portiernam en nam de vlacbt in de richting van de Peizermade De rijksveldffachter wist door middel van de noodrem den trein Weder tot stilstand te brengen en zette den Tluchtoling na Nu begon eene wilde jacht doch zeer zeker ware Teuben die veel voor waa den dans ontsprongen zoo niet twee agenten Tan politie der gemeende Groningen die van verre alles hadden gezien zich vau bun bovenkleeding ontdaan hadden en met geleende polsstokkeu den Tloobtahng die door de weilanden liep achtervolgd wareo Het mocht aan beide wakkere politiemannen dan ook gelukken met behulp van een boerenarbeider die io het veld bezig was den gevangene oa verloop van omstreeks een half uur opnieuw te arreateereu waarna hij naar de gevangenis overgebracht werd Statea Generaal Tweede Kaur Zitting van Dinsdag 17 Maart De discussie over het al of niel wenschelijke om het staatsmonopolie van brievenvervoer uit te breiden of te heperken hield de Kamer geruimeo tgd bezig Voor de practijk beteekent die vraag niet veel daar de post zooveel gemak geeft dat concurrenlie niet te vreezen is Wat de bijzondere bepalingen aangoal zullen wg ons tot de voornaamste besluiten beperken Het briefport is volgeus art 3 verUagd zoodat het voortaan van 15 tot 200 gram in plaats vau 100 10 cents bedraagt eo van ÏOO tot 500 vijftien thans 100 tot 250 vgftien van 250 tot 500 twintig en verder 5 cents meer voor elke 500 gram Het plaatselijk port is verder bepaald op 3 cents en op voorstel der rapporteurs voor een gewicht van 15 tot 200 gram op 5 cents Een poging van den heer Heldt om de limito van het 5 cents port buifn de tad op 25 gram te stellen viel niet in goede aarde Ook het port voor drukwerken is bij art 5 verlaagd althans voor een gewicht boven 150 gram Uet is en blijft tot 100 gram bepaald op 1 cent per 26 gram verder tot 150 gram opIs ets maar klimt daarna minder snel op zoodat hat 15 en niet 20 cents per kilo wordt en verder voar ieder kilo meer 2 g cent hooger stijgt eu niet als thans per 250 gram Uet amendement van den haer Veegens om het verzenden van drukwerk nog goiUkooper te maken nL 1 cent per 100 gram en boven de 1000 gram 2 t cent per kilo wen met groot meerderheid verwprpen Ën mede had de grootl meerderheid geen zin in het ameudement vaut den heer Mees om de administratie de bevoegheid geven at de kaartjes verzendipgsziekte losbreekt den stroom te sluiten door tydelijk het driedubbele port te vorderen Het port der dagbladen thans bedragende 1 cent voor elk nommer met onbeperkt aantal bgvoogels doch Vi t onder de 26 gram werd door de Kegeering voorgf lragen op i gram op 1 cent van 35 tot 100 gram en verder een cent Toor elke 100 gram daarboven Zou door de verhooging van 25 tot 36 jaar de pers vooral de kleine ia beter conditie komen de laatste bepaling bracht haar weder in slechter toestand De Commissie van Happorteurs wilde hierin verbetering brengen en de Minister was tegemoetkomend geaaeg om met de opklimming van i ent per 50 gnun genoegen te nemen Practiscb beteekent dit d liM1l iMS I M goed maar ik bewonder Boland zelfs Tot heden VèA uw broeder slechte getoond dat bq moed bezat mt heeft bij meer eu beter gedaan met zijn edelheid te onderdrakken Wat toch wenschen wij tijd winnen Boland heeft voor zicbzelven niets alt te geven daar de compagnie voor zijn voeding zorgt Hij kan dus gauw een duizend francs bespaard hebben dan laten wij den ouden Salverte ioopen en beginnen opnieuw te zopken Alice moest wel toestemmen Hoe zon zij zich hébben knnoen verzetten tegen den wil van haar broeder en tegen de redeneenngen van Arthur Eindelqk gevoelde zg zieh geheel overwonnen VIIL O wat waren het bittere overdenkingen die geItftmie de lange nachtreizen Boland s geest bezig Melden De jonge man vertrok s avonds om 8 40 famgs de westelijken Ign uit Parijs en kwam den volgenden ochtend omstreeks 7 nnr te Bazel aan Den dag bracht hg dan in vasten slaap door en ging s avonds weer met den trein naar Pargs terug De nieuwe hoofdconductenr gedroeg zich beleefd maar koel tegenover iedereen zijn aangeboren fierheid belette gelukkig elke al te groote gemeenzaamheid Op den dag kon hij slapen maar de nachten moest bij wakende doorbrengen en dat was nog het ergste van alles voor hem Terwijl de trein in volle Taart voortwaarts stoomde wikkelde Boland zich in zoo heel veel niet daar het telden zal voorkomen dat een blad mot bgvoegels boven de 100 gram stijgt Oen heer Lóben Sels scheen k de kleine pers niet voldoende bevoordeeld waarom hg voorstelde d limite van 35 gram op 60 te brengen iets waartegen de Minister bezwaar faiid Tpen liet de heer Sets zich door den heer Kolkman vinden om zijn vgftig weer tot veertig te verlagen waarbg de Minister zich neerlegde Het zou wel eens knnneu blijken dat op die manier beter gezorgd is voor de groote pers die er misschien in slaagt beneden ile 40 gram te blgvou dan voor de kleine voor w l ce zeer zeker de grens van 35 gram volkomen v ldoende was De Kamer vorderde tot art 8 waarop door den heer Bodseboom een amendement is voorgesteld dat de strekking heeft om buiten twijfel te stellen dat het goooHoofd is met drukproeven uiet alloen de kopg maar ook de ivervolg kopij te verzouden Uit St Petersburg wordt aan dun Matin geschreven Het volgende klinkt zoo ongewoon dat meu het voor een spraokje uit den bloeitgd der struikroovers in Italië zou willefi houden ware het niet dat het geschied was in de nabijheid van Sebastopoi eenige uren van de zomerresidentie Livadia van den czar Voor eenigo dftgec boorde de intendant van den generaalsweduwe mevr Vah Trigany door haar jaarigksch bezoek in de Parijs he groote wereld welbekend dat de honden op den hbf huilden Hg meende dat tg verontrust werden door een wolf en vuurde daarom een schot af in de ucht Een salvo schoten weerklonk daarop en zwaar Iverwond zakte hg ineen Het kastoel was door een bende roovers omsingeld die niet langer aarzelden en het slot bestormden De hoofdman wiens gedicht door een zwart masker was bedekt verlangde mevrouw Trigaoy te spreken Zij moest daaraan of ze wilde of niet voldoen en alles wat zg aan waarde bezat voor den dug halen Nadat de Dende dit in ontvangst had genomen beval de hoofdman di t men voor hem en zgn gezellen e n flink maa mOest opdisschen waarbg mevr Trigany als gastvr ui tegenwoordig moest zgn De moedige vrouw verloof geen oogenblik haar koelbloedigheid en presid rdb schijnbaar zelfs vergenoegd de tafel Den voorsla ieder der dee nemers aan liet feestmaal als andenken het oou ert tafelzilver te schenken nam Zg gewillig aan Slechts toen de hoofdman haar den fing vroa welken zg aan haar vinger had moest zg dien wei vn wgl zij hem niet van den vinger kogi krijgen Bedaard trok de hoofdman daarop zijn mes ait de scheede en wilde den vinger met den ring dan maar afsnijden wat merr Trigany slechts voorkwam door hem te zeggen dat een nauw goud ringetje zooals dit toch niet paste aan den vinger van een urgentleman als hij waa Zij beloofde hem echter wanneer hq eventueel moeht gepakt en naar Siberië vervoerd Worden in ruil voor den ring een ander geschenk te Zenden De gentleman keurde dit goed liet haar die belofte bezweren en vertrok met zgn bende nadat hij haar eerst galant de band had gekost Natuurlek werd onmiddellijk nadat het geval bekend wa4 geworden een leger politieagenten naar de Krim gezonden en de czar heeft bevel gegeven de bende tot den Isataten man gevangen te nemen Men is haV reeds op het spoor Mevrouw Trigany is overigens Van plan haar belofte aan den grootmoedigen ridder na te komen zijn mantel en strekte zieh uit op de bank van een I der wagons Zoo bleef hg liggen onbewegelijk met geopende Oogen en liet alle oogenblikken van zijuvroeger leven voor zijn geest voorbij trekken Hijzag zicbzelven weder rgk vrg gelukkig in de dagentoon zijn znster en hg ieders afgunst opwekten i Wie had hun zulk een droevige en onzekere toekomst durven voor pellea Ziedaar dan waartoe men komt als men zgn eigen brao4 wil verdienen zonder hulp van anderen zonder beseiiarmers I Eén overwinnaar tegen duizend overwonnenen in bet leven I Wat helpt het tegen den atrgd gewapend te zijn Waartoe dient het het hoofd vol denkbeelden te hebben Men moet van honger omkomen of in stand afdalen Dat iemand door eigen Schuld afdwaalt van den weg die voor h m openstond dat ia rechtvaardig Als deze tot lager stand vervallens een dronkaard geweest is iemand die slecht heeft geleefd of een Iniasrd dan ondergaat hg zijn rechtmatige straf en mag hij zich niet beklagen Maar indien men zicbzelven n ets te verwijten heeft Indien men heeft gewerkt en gestreden Moet men dan aannemen dat de maatschappij slecht is ingericht Dan zal het noodlottig gevolg zijn dat de geestkracht verzwakt de wil verilauwt het geweten geen weerstand meer biedt Wie heeft het recht te zeggen Ik ben een eerlijk man Hij die het altijd goe l heeft gehad of hij die in verzoeking kif am Verzoeking Uet geweten van De heer H W GrooDeveld president van de afdeeling Amsterdam van den Anti dienstvorvangingaboud heeft bij de Gebta van Langenhuysen een vlugschrift doen drukken voor mijn land en müii Koningin waarin bij een beroep duet op het volk van Nederland om persoonlijken dienst te bevorderen Hg vertrouwt dal de roepstem dor 10 000 leden vaa den bond zal medewerken om aanhangers voor dat beginsel te vinden dat door vele krijgskundigen van naam wier oordeel bg aanhaalt wordt voorgestaan Met hetzelfde dool en bij denzelfden uitgever werd door Jan Milicien een open brief over persoonlijken dienstplicht gericht aan bet gebeele Nederlandsche volk Deze Een stem uit het volV ia uitgegeven door het hoofdbestuur van den Antidieostvervaogiugsbonil Jan Milicien gispt terecht de houding van de Standaard die den schijn aanneemt dat zij vóór den persoonlgken dienstplicht is maar tafereelen van bet kazerneleven ophangt disvan den railitaireu dienst moeten afschrikken De schrgver toont de onwaarheid aan der bewering van Kuyper s blad en geeft uit eigen onilervinding een veel gunstiger denkbeeld van bet kazerneleven dat geheel den indruk wegneemt dat katernen holendes verderfs zouden zijn Volgens den correspondent der N Gr C is in den Haag een concessie aangeviaagd voor geleidingen boven de huizen ter bediening van elertrische uurwerken in de woningen der ingezetenen Ge begrijpt zegt de berichtgever dat de llaagscbe horlogemakers daarover in zak en assche zitten waar moet t heen als de pendules in alle heerenhuizen vanuit een centraal station opgewonden worden Dat is nu wel I geen oobperatie maar in de uitwerking komt het toch op hetzelfde neer En dit kwaad dringt in alles door Dezer dagen ontving ik een inschrgvingsbiljet voor een geldleeniug ter oprichting van een Haagsche kapsalon een naamlooze vennootschap tegen t gilde der Figaro s gericht waarui te becgferen was dat men in die haarwerkin dustrie zoowat 160 pet van ziju kapitaal kan maken Omtrent bet gebeurde in Flores Oosthoek blgft de regeeriug het stilzwijgen bewaren zegt de JaeaBode Van elders is thans bekend geworden dat de resident van Timor van de hoofden in Ëndeb de uitlevering had gevraagd van Baranoeri vroeger aldaar door ons gevangen genomen doch uit Koepaug ouivluoht en dat hg toen daaraan geen gevolg was gegeven eene ndingsdiviaie met een duizend man hulptroepen daarachter had doen oprukken tegen de kampong waar Baranoeri zich bevond De laatste had zich echter zoo geducht versterkt en ontving de onzen zoo warm dat dezen na vgf gewonden te hebben j ekregen onder welke da commandant de luitenandt ter zee Henaequin tenttrokken en de hulptroepen alleen niet tegen den vqand vilden opmkken terwijl de resident het ook later niet geraden achtte eene nieuwe poging te wagen toen de radja van Endeh die op onze hand was meende de oproerige kampongs te kunnen nemen Thans is bet oorlogschip ran Sp i naar Endeh op weg om daar de Java die er gebleven is te gaan helpen bg de tuchtiging welke taoofdtskelgk daarin schijnt te zullen bestaan dat de oproerige kampong van uit zee worden beschoten Boland had veel te lijden van haar ruwe aanvallen De ongelukkige begon plioht en waarheid te miskennen Moet het rechtvaardigheidsgevoel van den mensch niet worden afgascheiden van de goddelijke rochtvaardigheid God beeft de misdaad eu den diefstal verboden maar Hg heeft ook geboden dat de menschen elkander zouden helpen Mogen de menschen God tot getuige roepen om de dieven en misdadigers te veroordeelen ala zg elkander in dolle woede of verbittering vermoorden en vernietigen In den strijd is alles geoorloofd De soldaat stool in blinde drift en bloeddorstigheid op zijn vijand toe Wee hem indien het medelgden zgn arm terughoudt en de moordende slag die hg wilde toebrengen afwendt van het doell Daar het levei iosgelgks een strgd ia heeft de mensch dezelfde rechten ala de soldaat Verplettert de sterkste hier niet even regelmalig de zwaksten Begaan de eersten niet eiken dag ten nadeele van de anderen veroorloofde en toegestane diefstallen Meer nog de soldaat die overwint wordt gevierd beloond met geestdrift geroemd hij die een millioen heeft weten te vergaren wordt bengd gevleid en door de menigte bewonderd Eo toch heeft de een gedood de ander gestolen Zeker maar de soldaat die doodde beliep zelf kana vermoord te worden hij die speculeert en daardoor anderen ruïneert heeft zelf kana daarbg ten onder te gaan i onit vervolgd Tot eene geregelde expeditie zal de regoering wel in geen geval beslniten ook al nordt Baranoeri niet aan ons uitgeleverd Endeh toch ligt op Flores en do Endehneezen niol minder atrgdbaar dan dan de Eokka s zijn van vuurwapenen voorzien Het land staat cérigeus onder una gezag wy hebben er ton minste een etablissement rant een posthouder Wij lezen in de Brieven uit de Hofsbid van de JrnA Ct u Weet gg waarom men het van zooveel gewicbt heeft geacht dat de afgevaardigde voor Schoterlnnd voor bet diner ten Hüvo bedankt beeft zoodat alle dogbloden het medegedeeld bobben Ik niet Dat IS te zeggenj van een sooiaal ileBiooratisch blad kan ik hot begrijpen Vooreerst omdat het doen en laten van den heer Domela Nieuwenhuis gelijk we indertijd uit het brochuretje vau Croll vernomen hebbeu voor die partij slof geeft voor hetgeen in de gewone dagbladen hofborichten genoemd wordt Manr er was nog een ondire reden om dit bericht aan de gebeele partij te doen geworden Er is in baar boezem zekere kentering in de gemoederen tegen den Haagaohen leider er was op het oogenblik der uitnoodiging al een voorstel gedaan om het hoofdbestuur von den Sociaal Domocratischen Bond uit Deo Haag naar Amsterdam te verleggen En nu kon het bericht dat de haagsche chef den persoonlgken moed en de beginsel vastheid zóó ver dreef van zelfs te durven bedanken voor een diner ten Hove dienen om hem voor dat gevaar te behoeden Het heeft niet gebaat want de Bond is user Amsterdam verplaatst Maar dit allea waa nog geen reden voor de gewone couranten om over dit bedankje zooveel beweging te maken Strikt genomen had de heer Domela Nieuwenhuia die overigens vrg is om te gaan waarheen of weg te bigven waar hij wil geen roden om te bedanken Dan nog eer de ex rainister van Koloniën die zich bg de wet op het Regentschap verre van beleefd en vriendelijk over de persoon der Begentes zijn gastvrouw vuu Maandag bad uitgelateu Maar Keucheuitts zat rustig en met een vrg geweten te midden der anderen aan en onder de koffie zal H M zich waarschijnlijk met evenveel minzaamheid met hem onderhouden hebben als mot de andere gasten even minzaam ala H M zou hebben gedaan met Domela Nieuwenhuia zelf iiiiUen hij de uitnoodiging voor giateren aangenomen bad Bulteolandscti Uverzlebt Prins Napoleon Bonaparte is gisteren avond overleden De eerste officieele proefnemingen met de telepbonische gemeenschap tuaschen de postkantoren te Londen en te Pargs zgn volkomen gelukt De heer Gladstone heeft te Hastings eene redevoering gehouden waarin hij o a zoide dat de hberalen slechts zoor weinig hebbra af te dingen op de buitenlandsche politiek der regeeriug Daarentegen gispte hij heftig de li iancieole politiek De groote Eugelsche Times heeft weer een aanval van woede wegens het opbrengen van een Engelsche stoomboot in Zuid Afrika door de Portugeezen Het blad zegt dal het duidelgk is dat de Portugeezen den modus vivendi slechts eerbiedigen willen waar die voor Portugal gunstig doch hem schenden zoodrs hg voor Engeland voordeeligis geen Begeering te Lissabdn gaat hot blad voort bljjkt in staat te zgn veorziebtigbeid te betrachten veel minder de vereiachte vormen in het verkeer iler natiën onder ling de scheepvaart op de Limpopo moot onbelemmerd wezen wil Portugal dat niet dan moet die rivier in andere handen Eomeu en moet Engeland overwegen of het uiet beter is Lorenzo Marqnez af te staan aan do Transvaal van welke republiek het de natuurlijke baveu is De Engelsche Begeeriug vat de zaak van de stoomboot kalmer op In het Lagerhuis over die zaak ondervraagd antwoordde de Minister Fergusson dat de aanhouding geschied wos wegens het voeren van contrebande wa dit juist dan zou de vervolging haar loop moeten hebben aaagezien geen conventie aan Ëngelschen hot recht geeft tot bet invoeren van oorlogswapenen langs die rivier De regeeriug der Vereenigde Staten hoeft der ItaUaansehe regeering doen weten dal zij maatregelen heeft genomen om de moordenaars van de Italianen in de gevangenia van New Orleans te straffen Of de regeering te Washington inderdaad daartoe in t at zal zgn is nog onzeker Hoe men te NewOrleans over de bedrijvers der misdaad denkt blijkt wel uit het rapport der jury over het oproer waarin gezegd wordt dat de Italianen door onbekende personen zgn vermoord Dezelfde houding nemen ook de toongevende vereenigingen gelijk de effecten tenen anikerbeurzen de kamer van koophandel aan In bijeenkomsten door de leden dezer lichamen gebonden werden besluiten oangenomen waar bij de moord wel betreurd maar toch als noodzakelgk beschouwd werd Betreffende de aanleiding van het proces worden de volgende bijzonderheden medegedeeld Sedert jaren had de geheime Italiaanscho vereeuigiog Mafia 10 New Orleans vele misdaden bedreven maar do politie kon de misdadigers met op het èpoor komen omdat velen die er van wisten uit vreoa niets durfden zeggen terwgl anderen die als getoigen zouden optreden verdwenen voordat zij getuigenis kondon afleggen Men goloofde olgemeen dat deze getuigen door de Mafia uit don weg werden geruimd Behalve de Mafia bestond er nog een tweede geheimo vereenigiug de Stoppojjhera die elkaar mot groote woede bestreden Naar men beweerde tellen beide veroenigingen 200 tot 300 leden In bet laatst van Mei 1890 haddon eonige leden der Mafia oen vergadering huneer mededingers üverrompold en zes hunner gedood Het getal slachtoffora dat dei e voreeniging goelscht had was daardoor tot 40 gestegen en toon besloot de logeoring der stad krachtiger op te treden Do commandant dor politie de heer Henneaaey spande allo krachten in en naar men zeido had hg reeds de uoodigo bewgzon om de moordenaara te vutten in handen toen hij op 15 October toen hij thuis kwam werd doodgeschoten De moord van don heer Hennessey veroorzaakte in do gebeele stad groote verontwaardiging In een buitengewone vergadering van deu gemeenteraad werd een scbrgven voorgelezen van den burgeraeeater den beer Shakespeare waarin de moord oen schande voor NowOrleana word gouoomd Kort daarna ontving de burgemeester een ongeteekenden brief waarin hem werd medegedeeld dal hij uu spoedig aan de beurt zou komeu De raad benoemde een commissie van 50 leden om de zaak te onderzDekon en spoedig waren een aantal Italianen achter slot die van den moord van den heer Hennessey werden bescbuldijid Don dag na hun inhechtenisneming verscheen in de gevangenis oen zekere Duffy een vriend van den vermoorden Hennessey en vroeg een dor gevangen Italianen te sproken Zoodra de Italiaan in zijn tei enwoordigheid werd gebracht schoot Duffy hom mot eeu revolver dood Aan dezen moord werd geen vorder gevolg gegeven on in de stad word Duffy s daad zelfs algemeen goedgekeurd Einde Nov was het onderzoek zoover gevorderd dat 17 Italianen werden aangeklaagd wegens schuld aan den dood van den politie Commandant en wol 9 als direct daaraan schuldig en 8 als helpers In de vorige week begon hun proces voor de jury Van de beraadslagingen werd niets medegedeeld maar Vrgdag jl werd het vonnis uitgesproken waarbg tegen aller verwachting de Italianen deels voorgoed deels voorloopig werden vrggeaprokeu De vrienden van den politie eommandanl kwamen toen bijeen en beraamden net plan om de Italianen te lynchen gelgk reeds uitvoerig is medegedeeld Over de eigenlgke bedoolioji en der Mafia zijn allerlei geruchten in omloop Zoo o a wordt verteld dat de Italianen Hennessey vervolgden omdat hg voor twaalf jaren do uitlevering van den Italiaauscheu bandiet Giuseppe Ëxpoaito aan de Italiaanache regeering doorzette Volgena andereu was tusschen de Italiaanscho vruchtenverkoopers te NewOrleaus een broodngd twist ontstaan Beide partgen gingen elkaar bestrijden maar toen de politie die geheime moorden niet gedoogde richtte zich degemeenschappelgke haat tegen den commandant der politie De heer Hennessey was de laatste afstammeling uit ecu geslacht van detectives Zgn vader werd in 1877 eu zgn broeder in 1883 beiden in Texas vermoord Van de vermoorde Italianen hadden acht reeds twintig jaren te New Orleana gewoond Een van ben Macheca was consul van Bolivia Een der Italianen die bet leven redde door in de vrouwenzaal te vluchten en zich daar te veraohuilen is krankzinnig geworden van schrik Alle Italiaansohe schepen die in de haven liggen hebbeu de vlag ter halver stok De slachtoffers werden ter aarde besteld zonder dat daarbg iets bijzonders voorviel De nederlaag van kolonel Robles den bevelhebber der Ohileenaohe regeeringatroopen te Pozo Almonte heeft deu toestand van president Balmaceda veel onguustig er gemaakt Men verwacht nu den volgenden beslissenden slag in de nabijheid van Valparaiso Balmaceda blgft beweren dat hij nog 30 000 manschappen en geld genoeg heeft maar toch wordt aan deze grootspraak geen groote waarde gehecht daar de belaugrgke noordelijke provincie Taparaca reedt geheel in do macht der Congrestroepen is Sae Staats loteriJ Ie Kloase Trekking van Woensdag 18 Maart No 1552 ƒ 6000 No 3833 1000 No 101 ƒ 400 No 4136 eu 5428 ƒ 200 No 3967 9207 12754 12883 enl6636 ƒ 100 Prijzen van 20 10 3198 5887 8446 11204 13464 16366 18659 146 3256 6036 8592 11213 13719 16396 18680 199 3347 6069 8607 11291 13865 16403 18684 210 3414 6090 8616 11296 13948 16505 1869 233 3433 6183 6675 11363 13996 16533 18763 272 3465 6137 8698 U391 14060 16543 18826 314 3486 6250 8715 11409 14072 16565 18637 327 3533 6280 8748 U477 14096 16579 18895 329 3579 6300 8751 11486 14113 18689 18905 473 3603 6345 8S58 11495 14170 16614 18922 539 3624 6360 8863 11652 14254 16624 18930 675 3645 6417 8867 U668 14268 16702 18934 584 3661 6428 8931 11761 14279 16777 18978 625 3699 6467 9014 11803 14288 16785 19002 683 3730 6515 9018 11831 14337 16824 19045 736 3744 6520 9039 118 76 14348 16885 19073 763 3785 6559 9049 11878 14492 16S47 19102 801 8793 6576 9067 11886 14562 16859 19109 804 3880 6640 9112 U894 14687 16876 19110 808 3909 6659 9127 11905 14654 16881 19111 858 4018 6673 9140 12016 14749 16883 19138 915 4022 6691 9166 12081 14789 16908 19172 968 4029 6767 9183 12104 14812 17003 19180 1041 4129 6879 9246 12112 14699 17047 19201 1093 4130 6927 9268 12116 15084 17080 19282 1211 4180 6797 9284 12118 16122 17133 19293 1219 4196 7053 9353 12123 16141 17148 19299 1480 4226 7142 9431 12180 15167 17187 19427 1446 4244 7147 9460 12260 15207 17203 19434 1576 4271 7176 9477 12271 15208 17208 19509 1643 4433 7181 9507 12306 16266 17226 19867 1741 4479 7197 9523 12316 16330 17277 19938 1805 4490 7212 9666 12336 16373 17308 19959 1818 4717 7264 9722 12412 15385 17342 19988 1824 4741 7281 9838 12514 15390 17378 20003 1961 4750 7283 9880 12641 15407 17410 20073 2006 4818 7303 9917 1267 4 16411 17461 29125 2020 4848 7359 9936 12683 15440 17469 20133 2166 4924 7405 9949 12590 15461 17636 20136 2206 4966 7630 99 4 12611 16480 17662 20187 2284 5013 7593 9996 12666 16501 17721 20223 2475 6059 7584 10006 13701 15526 17761 20281 2480 6076 7660 10026 12809 15689 17798 20349 2496 6088 7698 10193 12816 16676 17879 20404 2519 6178 7860 10228 12888 16691 17924 20405 2683 5196 7938 10242 12925 15695 17931 20421 2536 6262 7953 10259 13003 15709 17936 20456 2662 6265 8006 10264 13006 15710 18101 20463 2698 1439 8034 10346 13102 16733 18155 20483 2670 6469 8116 10352 13117 15839 18202 20632 2717 5478 8117 10601 13126 16844 18362 20677 2748 6695 8136 10646 13149 15861 18401 20749 2751 5609 8140 10682 13171 15881 18419 20862 2769 6624 8162 10714 13182 15924 18430 20896 2806 5636 8179 10742 13263 15963 18479 20897 2824 6640 8189 10773 13269 16017 18486 20920 2840 6646 8266 10804 18285 16038 18488 20950 2862 6671 832110964 13326 16114 18637 20983 2907 6696 8326 10972 13336 16171 18689 20988 2957 6771 8347 11082 18362 16263 18646 20997 3014 6789 841111160 13366 16806 18648 3123 Vorige lijat No 12258 moet zijn 13253 f lOO PETROLKÜM lNOTEEWIVGEf van de Makelaars Caotzkar SohalkwUk te RoUerdam De markt waa heden onfaranderd Looo Tankfust 7 60 Geïmporteerd fust 7 50 April Mei Juni en Juli levering 735 Auguatus levering 7 40 September October Noveniber en Deoember levering ƒ 7 60 APVERTENTl£ r Mejuffrouw Van INGEN Peperstraat No 89 vraagt zoo spoedig mogelgk eene flinke Toor één dag per week 5 oude gebruikte BIJBELS uitgegeven volgens beslait der Synode Nationaal geaomen in de jaren 618 en lpl9 üadeJrnk Te zien bg P ELSHOÜT Gemeente Secretaris te Zevenhuizen Z H M