Goudsche Courant, vrijdag 15 mei 1891 | Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant, vrijdag 15 mei 1891

heer van Houten het artikel self ook verworpen maar dit schaadde niet fe Heden de oefening der landweer ar026 band Wat i het doel van dit program welk ge bruik moet en zal er van worden gemaakt P Er moest door de deputatonvergadering beslist of ook zg al dan niet van oordeel was dat de caudidaat mot nauwgezetheid op het program moet worden gehoord Eu dat men niemand anders mag oandideeren dan wie zich vereenigt met dit program of zoo hg dit niet in alle deelen kan doen dat hij dan zegge over welk punt hg anders en hoe hij daarover deukt Met algemeene stemmen op eene zeer enkele na verklaarde de vergadering het program in Jen aangeduiden zin voor bindend Tot voorzitter is herkozen dr A Kuypsj at mr Keuchenius tot asaesor gekozen Kan een visch zonder schubben levenP Be vraag werd dezer dagen bevestigend beantwoord De postbode van Heusden ving v r circa 6 weken een bliek van 2 palm lengte Aan deu waterkant van de haven bezig met bet schrabben had hg eene zgde van de schubben ontdaan toen de visch hem ontsprong en weldra dartel in het water verdween Dezer dagen trok een ander nabg Heusden de zegen op en ziet daar kwam dezelfde bliek springlevend te voorschgn ander fonds gevonden en behoefden de weVelgksohe uitdeelingon dus niet te worden gestaakt Doornieuwe Igsten bg de gegoede ingezetenen te doencirculeeren ter verkrgging meer inkomstenvoor genoemd fon U i heWelu t die zaak in standte houden 1 Uit het verslag van dat fonju over 1890 blijkt dat gedurende dat jaar 111 behbeftigen elke week eene uitkeering hebben ontvangenjen dat de uitgaven 6890 21 bedroegen laude trekt de iV B Ct de slotsom dat men niet te veel illusion moet hebben omtrent den invloed der woning op do arbeiders De goede woning helpt de goodgezinden beter worden het bekeeren der slechten is van haar niet te verwachten Het onderzoek naar den toestanü dor Nederlandsche ereenigiugen die zich het bouwen van arbeiderswoningen ten doel gesteld hebben heeft ook geloerd dat het denkbeeld om don werkman door een bijzoiideren vorm van sparen geleidelijk eigenaar van een huisje te doen worden mei znlke ernstige bedenkingen verbonden is dat hot misschien aan te radenis het voorgoed onder de luchtkasteelen oeno plaats aan te wgzen Het zou intuaschen te betreuren zijn dat nu ook het beginsel dat het verkrijgen van betere woningen door werklieden zelve met voordeel ondernomen kan worden ter zgde werd gesteld Coöperatie is op zich zelve eon zóó vruchtboar begrip zg werkt op 200 uitnemende wgze datgene in de hand wat onze werklieden in de eerste plaats uoodig hebben den zin namelgk tot samenwerking onderling en met andere standen zg is zóó opvoedend in de richting van te volharden van geduld te oefenen van moèilgkheden te overwinnen van ordelijk te beheeren en strgdige belangen tot overeenstemming te brengen dat het jammer zou zgn indien van eene zaak die den werklieden zóó rechtstreeks zelven aangaat als het verbeteren hunner woning het beginsel van zelfhulp uitgesloten moest worden Dat behoeft echter niet Het grond begrip van coöperatie in eene bouw onderneming is de winst die een huisheer trekt kan de huurder opsteken indien bij zijn eigen huisheer is Dit wordt verwezenlijkt zoodra de voordoelen welke een bouw onderneming bij zorgvuldige boekhouding afwerpt onder de deelnemers verdeeld worden Persoonlijke eigendomsverkrggiog door de huurders wordt dan uitgesloten met de daarna i verbonden bezwaren Behouden blijft dat zij beter wonen geen huisheer hebben te ondtiihouden on in coöperatie werkzaam zgn Voor zulk eene arbeiders bouw vereeniging bestaat een vorm welks in de practgk proefhoudend wordt bevonden Hg is gekozen voor de vennootschap Gemeensohappelgk Eigendom te Delft opgericht door den heer Van Marken directeur der Nedorlandsche Gisten Spiritisfabnek en eenige zgnor werklieden Coöperatie is veel doch niet do hoofdzaak Waar het om te doen ia dat is de verbetering van de woningen der handwerkslieden hetzij dan door de zorg van enkelen of door de samenwerking van allen Voor de verbetering heeft de ervaring hier te lanne en in den vreemde een overvloed van behartigenswaardige verscbgnselen aan het licht doen treden Hoe arbeiderswoningen het best in verband tot plaatselgke omstandigheden lo te richten zijn uit welke materialen zij opgebouwd moeten worden welke geriofelgkbeden zg naar den smaak der arbeiders moeten bezitten hoe in den eisoh van lucbtverversohing en wateraanvoer te voorzien ia hoeveel zij kosten en kosten mogen om onder het bereik te liggen dergenen voor wie zg bestemd zijn dat alles is van beslissend gewicht Verzameld te hebben hetgeen op dit gebied te leeren viel is de verdienste geweest van de beeren van Hasselt en Versohoor Tot hun onderzoek gelegenheid gegeven en de uitkomsten onder het bereik der belangstellenden gebracht te hebben is geschied door de Maatschappij tot Nut van t Algemeen die ook hierdoor weder blgk gegeven heeft haren naam met eer te dragen en doordrongen te zgn van het besef dat hetgeen tot nut der samenleving verricht moet worden met de wisseling der tijden eenen verschillenden vorm aanneemt Was het voorzien in de geestelijke behoeften der natio van hare oprichting af de geliefkoosde zorg der Maatschappij zg beeft het bewustzgu dat ook het bevredigen der stoffrlijke behoeften niet buiten haren werkkring ligt on langs eenen anderen neg tot belzelfde doel voert Over de vergadering der antirevolutionaire deputateu meldt de Standaard nog Met eenige toelichting op den aanhef van het program van actie door den voorzitter werd daarop eene levendige discussie geopend over de houding der antirevolutionaire partg ten opzichte van het politieke vraagstuk dor groudwetsherziening Kosullaat van deze discussie werd dat de woorden uit don aanhef Nog steeds van oordeel dat onze staatkundige toestand niet gezond wordt zonder eene meer afdoende grondwetsherziening al ware enz worden verscherpt als volgt Xogeven beslist van oordeel dat onze sti tkundige toestand dringend eene meer afdoende grondwetsherziening eisoht al ware enz Paragraaf 1 werd onveranderd aangenomen eveneens paragraaf 2 Wat echter in deze para aaf gezegd wordt over hot Kabinet gaf den voorzitter aanleiding tot het voorstellen van eone motie die na eenige wgziging zander hoofdelijke stemming werd aangenomen en die kudde als volgt De antirevolutionaire partg eene valksmeetinggelyk deze deputatenvergadcring onbevoegd achtende om over een wetsontwerp gelyk thans op hot Binnenhof in discussie is een oordetl te vellen gevoelt nochtbans drang en behoefte om hare waardeering uit te spreken voor den hoogen moed waarvan de regeering door de indiening van dit ontwerp heeft bigk gegeven en uit den wunsch door een krachtig optreden van onze Kamerclub de zedeIgko belangen die bg dit ontwerp betrokken zgn nog beter zullen wordeu gewaarborgd Bij de behandeling van § ï ontspon zich eveneens een dnik debat hoofdzakelgk handelend over de beteekenis der formule publiek recht der oodencheiden kerken Van deze discussie werd het resultaat dat het laatste gedeelten der waarin de term publiek recht voorkomt werd weggelaten daar uit de discussie bleek dat deze uitdrukking in onderscheidene kiesvereeoigiogen niet genoegzaam begrepen was Ook zgn er nog de woorden tzoo spoedig mogelgk ingelascbt zoodat de nu gelezen wordt als volgt Herstel voorzooveel dit aan de overheid staat van den godsdienstvrede in het land door da uitvoering van art 20 tan het anti revolutionfir program zoo spoedig mogelijk bg organieke wet voor te bereiden Ook over de volgende werd nu nog wel eene zeer levendige gedachtenwisseling geroerd maaralle werden toch onveranderd aangenomen d i tevens met de wijzigingen die er van te roren nog door bet centraal comiti in waren aangebracht en waarren bij de opening der debatten door den roorzitter voorlezing was gedaan En daarna werd nog aan het program de volgende clausule toegevoegd Ten slotte verklaart de aalirevolutionaira partg alleen daarom van de gemeentelgke financiën van den raocinedwang en van de afsokaffing der plaatsvervanging in dit program te zwijgen dewijl over deze onderwerpen reeds voorstellen van wet hij da StatenGeneraal aanhangig zgn gemaakt En was hiermee de definitieve rastatelling van het program van actie ten einde gekomen de vraag lag nu zoo merkte de roorzitter op roor de Omtrent den brand in de stoommeelfabriek De Sleutels der firma De Koster en Co te Leiden meldt het l D De hooge muren waren niet tegen de hitte bestand want omstreeks half tien viel reeds een gedeelte met donderend geraas naar beneden later weer oen ander gedeelte en bet derde gedeelte om tg elven toen de spuitgasten zich inmiddels op hel vrg uitgestrekte terrein grenzende aan de katoenweverij dichter bij het gebouw hadden gewaagd Gelukkig ontslonden er echter geeno ongevallen door Het gedeelte waar de brand was ontslaan was bestemd voor het malen van het graan waartoe verschillende mnohines aanwezig waren op alle vier de verdiepingen Nog oergisteren pas waren er weer drie nieuwe in werking gesteld Die gzeren machine zgn in moelfabrieken van houten omkastingen voorzien en vandaar in verband tevens met den groeten voorraad meel dat de vlammen overal zooveel voedsel vonden Door een hoogen muur afgescheiden waarin echter enkele openingen waren bevonden zich in het andere gedeelte van bet gebouw aan de singelzijde de z g silo s d z de van het hooge dak tot den grond loopendo afdeelingen waarin het pas aangevoerde graan geborgen werd Verieden week was er nog eene groote scheepslading gearriveerd zoodat de thans aanwezige voorraad op meer dan ƒ 50 000 geschat werd Terwgl in het eerste gedeelte nu nog de vlammen voortwoedden werden ook de dakloos geworden silo s aangetast zonder dat de geheel aangerukte brandweer dus ook de stoomspuit er iets tegen vermocht te doen Men moest het eenvoudig aanzien Hoofdzakelgk kon men er zich toe bepalen om andere gebouwen nat te houden of op gerorderden afstand te spuiten De gootlgst om orer den muur in het geboaw te spuiten kon moeilijk bereikt worden Door genoemde binnenmuur werden ds buitenmuren in rerband gehouden en bieren ze dus staan ofschoon er herhaaldelgk gewehlige riammen en rookwolken uit opstegen ais waren ze een uurspuwende berg Aan de Singelzijde berond zich bet groote houten toestel waarmede geladen en gelost werd Door eene deur stond het met do fabriek in verband en toen nu die deur ook door het vuur werd aangetast stroomde een groot gedeelte van het graan het vlak aangelegen Singelwater in waar het togen het gebouw weldra een groeten berg boven water vormde terwgl in deu Singel groote balken van het ladingstoestel Ugen te branden Zoo was de toestand toen het middag geworden was en enkele spuiten bedden kunnen inrukken daar voor verdere uitbreiding van den brand niiet meer te vreezen scheen Eenige handspuiten waren er nog olsmede de stoomspuit aan welke om half twee een defect ontstond waardoor ze eenigeu tijd rust moest nemen Toen ds brand ontstond was de eigenaar der fabriek de heer A Koster niet in de stad maar hij bevond zich op de stoomtram welke van Katwgk kwam waar zijn gezin woont en hg ook de nacht door brengt Do schade ia natuuriijk zeor groot Miustens wordt ze berekend op 160 000 van fabriek machinerieën graan on meel Daar het kantoor op eenigen afstand van de fabriek in de Looierstraat gevestigd is in een afzonderlijk perceel hebben dé boeken geen gevaar geloopen en kunnen de cijfers dus nader juist worden opgemaakt Het verbrande pas 8 jaren oude gebouw was voldoende verzekerd voor j bij de Brusselsche BrandwaarborgMaatscbappij en voor s bij do Maatschappij van algemeene Assurantie jeido te Brussel welke daarop bij verschillende andere raaatsehappijon hor verzekering hebbon gesloten In de fabriek vonden 20 personen jverk De machinekamer is behouden gebleven Het andere op nnderhalven meter afstand aangrenzende gebouw twoo jaar geleden opgericht is br inijvrg gebnuwd en heeft de hitte doorstaan De binnoumiiren bleken nog vrij koud Dit gebouw uitsluitend voor magazijn bestemd is niet verzekerd el de inhoud cir van welke ook vrij aanzienlijk is Uit Curasao sohrgft men aan de N S O dd 18 April Hoewel deze maand gerekend wordt tot den zoogenaamdeu koelen tgd te behaoren hebben we uër tegenwoordig eene verscbrikkelgke hitte eene hitte zóó drukkend dat de Hollandsche hondsdagen er nog frisod bg zouden sobgnen En dan stof vavan men zich in het vaderiand moeilgk een dték beeld kan vormen I In 3 ii 1 maanden is er pm regen ran eenige beteekenis gevallen zoodat allen zg die wel eeus eene Afrikaansche woeatgn bezoekt hebben zich eene voorstelling kunnen maken ho bet er hier tbaos op sommige plaatsen uitziet In de Oostdirisie van dit eiland waar de droogt zich het meest doet gevoelen begint er reeds vea wegens gebrek aan voedsel te sterren De bodeiB van verseheidene regenbakken in ds stad wordt il Bohtbaar en ds rerkoopen ran water hebben d a prgs daarran reeds rerhoogd Ossn wonder dn dat door de geheele bevolking sterk naar regen r rlangd wordt Op ds tot dsM kolonie bshooreode borenwindisilaudsD St Hartin St KusUtios en Saba heerssht esne opgekends droogte want dis eilandsn worden in dsn regei voel meer met regen gezegend dan Cara9 o Vgoral St Eiistatius heeft het zwaar te refantwoorden Ds bevolking aldaar lijdt gebrek OnlaiKS zgn van gouvernementswege een aantal vaten meel en andere levensmiddelen er naar tos gezonden ten einde dis aldaar onder de arme bewoners te rerdeslen Eere aan onzen Goursmenr die zoodra hem ds ongelukkige toestand der bereiking van St Enstatiu bekend was gemaakt dadelgk maatregelen liet nemen om in den eersten nood te roorzien Het heeft weinig gewjheeld of eene zeer nuttigs inatslliog alhier zou bijna zgn opgedoekt Ik bedoel het BedeUarsfonds dat in Januari 1881is opgericht Door rervibillsnde omsUndigheden ren de bgdragen voor dat fonda erg verminderd zoodat san het einde van het vorige jaar er een tekort van ruim ƒ 600 was Gelukkig werd die som uit een Haakt iemand een einde aan zijn leven omdat hijóek is Wel neen Van goed ingelichte zijde ion worden vermeld dat deze zelfmoord was toe te schrijven aan zeer geheimzinnige oorzaken En menzon een smet werpen op den naam der lieftalligeKorence op Alice miaschien en het intieme levendier aangebeden wezens De ongelukkige streed tosschen beide verzoekingen leven en ophouden te Ieren Opeens werd de deur zijner kamer geopend Het was Alice Drf woorden barer schoonzuster beang tigdon haar Zij wilde zich met eigen oogen gaan orertuigen van Eoland s toestand en toch was het nooit zonder angstige spanning dat de broeder en zuster in elkanders nabijheid kwamen De jonge vrouw liep met langzame schreden op het bed toe Hoe gaat het van avond vroeg zij met een stem waaraan zij tererg ee eenige vastheid trachtte te geven Eoland antwoordde niet Met een onverwachte beweging vatte hij de hand zijner zuster richtte zich half in zijn kussens op en zag baar aan O welk een vurige bede in de oogen van dien stervende Hoe welsprekend smeekten zij om een woord I Koland durfde baar geen deelgenoot te j maken van de gedachten die zijn geest be ig hielden I het denkbeeld aan zelfmoord dat hem beheerwhte het waanzinnig verlangen er eon einde aan to maken Hoe gaarne zou hij gewild hebben dat Alice het had begrepen In verwarring gebracht door wezens die hg achterliet Alice zijne beminde juster Florence de aangebedene gade X De kerk is vol Niet alleen zijn alle genoodigden gekomen maar ook vele nieuwsgierigen Dis nieuwsgierigen zgn zelfs nog talrijker dan de vrienden Voor hem die in Parij een zekere positie heeft ingenomen is het niet mogelijk in stilte uit het leren te scheiden Vooreerst de dagbladen Op de redaetie bureaui worden de belangrijke personen in dris categorieën verdeeld Ton eerste personen wier overlgdan met een paar woorden in de nieuwsbladen vermeld wordt dan de dooden van wie men een kort berichtje maakt niet meer beslaande dan een derde kolom De hoogste eer eindelijk wordt bewezen aan de geruchtmakende sterfgevallen Deze verkrijgen een artike aan het hoofd van hot blad of op de eerste pagina Koland behoorde tot de laatsten Sedert acht en veertig uur verkondigden de bljide zijn lof on roemden zijne onuitputtelijke liefdadigheid Men besprak het moeilijk begin van zgn loop baan den moed waarmede hij tegen de bezwaren gestreden had zijn reis naar het Verre Westen en de snelle wijze waarop bg fortnin had gemaakt Vervolgens herinnerde do schrijver aan do groote diners en de schitterende feesten die or in het hotel op do avenue Friedland waron g nevpn Slot mlgt Buiteolanüscl Overzictit Dat hier en daar een paar honderd mijnwerkers in Belijie den arbeid hervatten doet tot do beslissing der zaak niet af en men kan zoggen dat de toestand vrg wel dezelfde is gebk ven vooral mol verbeterd daar de werkstakersbeweging langzamerhand niet alleen uitbreiding maar ook meer vastheid verkrijgt De slaahverkers in de fabrieken van Cockenll besloten de staking voort te zetten en men begrijpt dat het met eiken dag voor do werklieden moeilijker wordt om terug te keereu In het Fransche Departement Nord weid besloten het kolenwerk ook te staken teneinde de Belgische broeders te helpen Ia Portugal blyft de tinancieoie quaestie den geheelen toestand beheerschen Zoodra het bekend was dat velen hun papieren ld bij do Bank tegen specie hadden ingewisseld hoorde men van talrijke inbraken in écu geval zelfs Uit hot verslag van het onderzoek van wege het Nut ingosleld naar do arbeidersivoningen hier te Staten Generaal Tweisx Kamis zitting Tan Woensdag 13 Mei Art 1 tot 3 der legerwet worden spoedig aangenomen omdat zij zaken bevatteD die tot geenerlei strqd aanleiding kunnen geren Toch ging van katholieke zyde het obstmctioDiame zoo rer dat men stemming vroeg over art 1 Op drie na stemden toen alle katholieken tegen doch van de liberalen en antirevolutionairen niemand De vlieger ging dus niet op zoodat men van deze manier afzag Het eerste voorposten gevecht werd geleverd bg art 4 waar de heer Viruly uitdrukkelijk legerorganisatie b j de wet verlangde Doch schoon en de heer Bergausius en de beer Kruys beide voornemens zijn de kamers bg de organisatie te kennen waren ZIJ tegen wgiging van het artikel Het amendement tiel met 49 tegen 43 steramen Na goedkeuring van art 4 en B kwam een voorstel over de orde van behandeling van dan voorzitter in overleg met de Commissie van voorbereiding Daartegen verzette zich de heer Rooioboom De moerderheid verwierf het voorstel das Voorlitters om eerst te behandelen de oefening der aan Tollingsreserve en van de landweer en daarna gelamenlgk het contingent en dec diensttgd De zaak is dat de Regeering geen oefening der aanvullingsreserve voorstelt en de commissie van voorbereiding deze reserve wel wil oefenen en verder de oefening der landweer wil bezwaren en dat beslissing omtrent deze punten invloed zou hebben op het oordeel over contingent en diensttgd Kwam alzoo bet eerst aan de orde de oefening der aanvullings reserve het was de duidelijke bedoeling althans van een deel der voorstellers wier tolk de heer Seylfardt was op die wyze bet stelsel van volkswapening en misschien in de toekomst een of ander stelsel van algemeenen dienstplicht binnen de loodsen Art 261 was dus het eerst aan de beurt met een amendement der Commissie een gedeeltelgke volkswspening beoogende in demfreeat des heeren Seyffardt De Minister bleef in zulk een regeling een belangrijke verzwaring van lasten voor de ingezetenen tien zonder eeoig uut te bedenkelgker omdat er oomogolijk verlichting van andere lasten kon worden tegenovergesteld Maar daar wilde juist de be r Seyffardt heen die door zijn aanvullingsreserve da depóttroepen wilde vervangen volgens de Muister een bedenkelijke wil en eindelijk tot een algemeen stelsel van verkorte oefening wilde komen Waar de Minister nu het oodoeltreffande en voor het geheele land niet doorvoerbare aantoonde van de regeling zooals deze afgevaardigde zich die voorstelde wierp de heer Van Houten den Minister tegemoet dat niet een stelsel Seyffardtaaodeordewas maaralleen een voorschrift om bg de wet de oefening te regelen Dit was juist maar met niet minder recht vroeg de Minister wat hg daaraan had als niet eenig systeem kon worden aangewezen dat aas zulk een wet ten grondslag zou liggen Vaa hem voegde hij daarbg was een regeling in geen geval te wachten aan welke verklaring hg wat later baar scherpte ontnam door te betuigen dat bij de voorbereiding vau zulk een vet zooveel bezwaren zouden oprijzen dat zij vooreerst niet tot stand zou kunnen komen De Minister wist zgn zaak zoo goed te verdedigen dat het amendement viel met 62 tegen 45 stemmen daar vele liberalen dia bij deze wet doorgaans niet aan de zgde der Begeering staan hun stem uitbrachten tegeu het amendement Wel werd nu op advies van den dien strak op baar gevestigden blik wilde zij achteruit treden maar hij hield baar rast tegen zich aan gedrukt en zijne oogen behielden hunne pgnlijke onrust Tot tweemaal toe stond Alice op het punt dien eertijds zoo geliefden broeder te omhelzen het goddelijke woord ran rergiffenis uit te spreken Een bovenaardsche macht sloot haar de lippen Toen werd Boland s blik dof en tranen rolden over bet door lijden gerimpeld gelaat Hg liet de hand zijner zuster langs e lakens afglijden als uitgeput en het hoofd viel weder op de kussens terug Alice ging heen peinzend en droevig gestemd De toestand van haar broeder schoen niet verergerd Het wa natuurlijk dat Florence zich ongerust maakte en het gevaar overdreef Weder was Uoland alleen Dus zelfs in deze rerbevene ure weigerde Alice hem te vergeven Hem bleef niets meer over dan te sterven Hij had een middel bedacht om zich te dooden zonder dat iemanil de sombere waarheid vermoedde Men zou denken dat hij door oen aanval van zijn hartziekte I wa overvallen terw ijl Hij had niet het flescbje I mot digitaliao tinctuur onder het bereik zijner hand staan Een flauue glimlach speelde om de lippen van den stervende Hij naderde het einde Pglsnet zag Koland zijn geheele loven voor zijn geest voorbggaan Zooveel gestreden zooveel gewerkt te hebbon om aldus te eindigen Hij betreurde niet het fortuin noch de gewone genoegens van het leven j Neen hij beweende in wanhoop de beide geliefde met goeden uitslag daar bij een burger de brandkaa geheel geleegd werd Ook is een poging gewaagd om het ministerie vau binnenlandsche zaken in de lucht te doen vliegen Ten minste in deu nacht van 11 op 12 Mei ontplofte tegen dit gebouw eendynamietpatroon zonder ecjrter aanmeikelijke schade aan te richten Er zg n eenige personen ia hechtenis genomen maar of inderdaad da daders zijn gevat is nog niet bekend Een van de directeuren der Bank van Portugal verzekerde den correspondent van de Tnnfs te L s sabon dat het schorsen van de wisselbetaling een noodzakelijke maatregel was want ondanks den groeten geldvoorraad der Bank zou deze toch spoedig uitgeput gciveest zijn indien do toeloop tot het opvragen van depots bleef voortduren Intusschon zou de regeering zooveel mogelijk zilver laten aanmunten ten behoeve van de particuliere banken en het publiek Volgens dezen directeur zou de crisis welke hij uitsluitend beschouwde als het gevolg van bot uitblijven van golden uit Brazilië vermoede gk niet lang duren Intuaschen wil geen winkelier of koopman te Lissabon een enkel bankbiljet aannemen tenzy togen zeer lage prijzen Door deze beide onderwerpen van algemeen Europeescb belaag treden andere meer op den achtorgrond ofschoon ze op zichzelf gewichtig genoeg zijn Zoo de voortzetting van do debatten over de handelspolitiek in Frankrijk De bekwaamste sprekers treden daar in het strijdperk Vooral de heer l óon Say heeft in een lango rede vol geest en gezond verstand in protectionistische staatkunde veroordeeld en den heer Meliue do taak der beantwoording zeer moeilijk gemaakt In Pruisen komt weder een verandering in het ministerie door het heengaan van den heer Maybaoh den minister van openbare worken en spoorwegen Van het negental dat keizer Wilhelm bij zijn optreden vond is dan enkel nog de beer Ilerrfurt over die onder keizer Frioderich den heer Ven Puttkammer als minister van binnenlandsche zaken opvolgde Te Kome worden nog steeds in hotels berbergen koffiehuizen enz nasporingen gedaan in verband met de woelingen der anarchisten Wapenen en geheele balen drukwerken zijn in beslag oen 300 personen in heohtenis genomen De lotlerzelters te Weonen voeren ook nog niets uit De patroons weigeren de eischen in te willigen De strike der mijnwerkers in Noordelijk Bohème breidt zich uit echter wordt in de mijnen bij Dux en Teplitz geregeld doorgewerkt De werkstakingen in Silezic zgn geéndigd De Italiaansche cojisnl te New Orleans signor Corti is naar Kome teruggeroepen om aan zijn regeering uitvoerig rapport uit te brengen over de lynchquaestie De vice consul te Nom York zal lijdelijk het consulaat te New Orleans waarnemen In de koninbigko boodschap waarmede de Roomeensche kamers zijn geopend wordt aangetoond dat de verkiezingen aan het kabinet eene meerderheid hebben gegeven en dat de ministers daardoor s lands belangen met nadruk ter harte kunnen nemen PiOiseüng is de uitdrijving der Joden in Moskou gestaakt Zg die in het genot van eenige bezittingen zijn hebben een uitstel van twee jaar gekregen terwgl de minder gegoede één jaar tijd wordt toegelaten zich op vertrek voor te bereideu Men meent dat deze gunstige wending de voorbode is van een geheele opheffing van de desbetreffende ukaze Door de twee Wetgevende kamers van New Foundlaud is besloten de noodige wetgevende maatregelen te nemen om de voorstellen die door de gedelegeerden te Louden aan het Bntscbe Gouvernement en parlement werden gedaan in werking te doen treden Dit besluit werd met groote meerderheid door de Kamer en eenstemming door den wetgovenden raad genomen Gladstone heeft evenals vele Engelschen gewoon de griep of zooals de mode zegt influenza Er is geen gevaar bij maar het kan komen als men 82 jaar is want soms is die ziekte verraderlijk Hicks Beach George Hamilton en John Morley hebbeu ook griep Anja Parel een der volgelingen van don in hechtenis genomen regent van Manipoer is thans ook gevat Men zoekt nu nog naar deu Senaputti Te diea einde zijn naar de vailei van den OpperChindwin boodschappers gezonden om de inboorlingen te wijzen op de bolooning die op de aanwijzing van zijn schuilplaats is gestold De cholera neemt af en do bevolking keert meer en meer lot do gewone bezigheden terug Luitenant Grant de held vau Tobal is herstellendo van de Makelaars Cantzlaar Scbalkwjjki te Roüerdam De markt was heden flauw Loco Tankfust 7 35 Geïmporteerd fust ƒ 7 40 Ik