Goudsche Courant, woensdag 10 juni 1891 | Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant, woensdag 10 juni 1891

Vrijdag 12 Jttnt imi N 4550 GOUDSCHE JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekem De Unending van advertentiën kan geschieden tot een nor des namiddags van den dag der uitgave Goedkoop Solied Eleg ni Gangbaarste modellen m ï 5 7 T è iH i 55 WJS i a W mVsM FBASKMJT 4 ijB 44 WAONBB L 8TBPHAW p loiUn t ioi imt i p dOT OMra S LHTOOIiV B p ctoiljn f 1 Verkrijgbaar te Oouda by den neer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct b j MEY KDLICH Versand CesclUft Leipzig Plagwltz logssohepen tou hebben is zeer Datuurlqlc Te H vre liep selfs bet gerucht dat daar agenten van den president waren aangekomen die zich heimelijk trilden meester maken ran den nieuwen kruiser President Errazuriz dia daar roor de Chileensche regeering gereed ligt Hoewel dit gerucht niet werd berestigd heeft de Fransche regeering het toch beier geacht den kruiser een reiliger plekje te geren De President Errazurii is nu overgebracht naar het achterste gedeelte van de haven zoodat de kruiser niet dan na drie sluizen door te gaan de haven kan verlaten Van een heimelijke wegroering van het schip kan ten minste nu geen sprake meer zijn Omtrent de voorbereidende stappen welke baron Hirsch genomen heeft betrekkelijk de emigralia der Bossische jonen naar Argentinië verneemt men de volgende bijzonderheden In het begin van Mei 11 ging der Löwenlhal professor aan de nniveniteit van Lausanne in opdracht Tan baron Hirsch naar Argentinië om een stuk grond Tan circa negen millioen juk land aan ie koopen Het voornemen bestaat op deze oppervlakte dorpen ën marktplaatsen aan te leggen naar gelang van de behoefte en den toevloed der immigranten Volgens een bepaald plan zal de aanleg op die wqze geschieden dat een marktplaats met circa 6000 inwoners hst middelpunt zal vormen van 10 dorpen met ongeveer 1000 tot 2000 inwoners Allereerst wil het comité Tan uitvoering en leiding der stichting aan welks hoofd baron Hirsch zelf wil treden voorbereidselen nemen voor het aanleggen van twee of drie marktdistriclen en tot dit doel de benoodigde handwerkslieden naar het landverhuizersgebie l lenden Te Buenos Ayres zal binnen kort een locaal eomit geconstitueerd worden dat de leiding dezer voorbereidende werken ui op zich nemen Elke gemeente zal autonomie bezitten en onder toezicht siaaA van de districta overheid welke weder afhankelijk is van het locale comité te Buenos Ayres Om de immigratie in gang en tot uitvoering te brengen zullen te Lemberg Weenen Berlgn Hamburg en Londen andere plaatselijke comité s opgericht en met toereikende geldmiddelen ter ondersteuning en transporteering van de landverhuizers voorzien worden De hoofdzetel zal zich te Pargs bevinden Luidens een bericht aan de iV S Ct daarentegen zon de Amsterdamsche firma Westendorp Co in onderhandeling zijn getreden met baron Hirsch om eene landverhuizing van Israëlieten naar St Domingo te leiden Baron Hirsch zon in verband met eene spoorwigconceuie aan de firma VVe ndorp Ik Co landerijen aankoopen tot het stichten van Israelietiscbe koloniën Ook het centraal comité der AUiancé Itraél Unie hoadt zich ernstig bezig met bet beramen van de middelen die strekken kunnen hel lot derBussische Jcden zoowel van degenen die het land hebben verlaten als van ben die korter of langer nog in hun vaderland zich blijven ophouden te verzachten Vanwege dit comité ïnllen zich in de s st week een of meer vertegenwoordigers begeren naar een conferentie dia te Berlin gehouden wordt en waar de Russische Joden quaestie zal warden besproken Hf t Nederlandsche comité der A I U heeft eveneevs de voorbereiding ter hand genomen van maatregelen die ertoe zullen lellen dat ook hier naar den geest en in de richting van de plannen Tan het comité central gehandeld worde Er was in den laatsten tijd sprake van een toevloed van Bussische joden in massa naar Engeland doch deze geruchten zijn nog niet berestigd Integendeel waarschuwen de reeds in Engeland aangekomen Israëlitische emigranten hun geloofsgenooten in Buslaod om naar Groot Brittanja te komen Vrijdag hebben zich te Antwerpen 50 joden naar Boma ingescheept Dit zijn de eerste joodsche landverhuizers naar den Congo KaotODgerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 10 Juni 1691 De volgende personen zijn Teroordeeld wegens Als geleider van een met honden bespannen kar de honden niet voorzien hebben van muilkorven D van W te Uoercapelie W H te Xieuwerkerk a d Ussel J K te Lange Baigeweide D de G te Goaderak A H te Goud J V en A Tan der W te Hazerswoude C B te Bleisw k allen tot 1 of 1 dag hechtenis AU geleider van een hondenkar lo de honden niet voorzien hebben van muilkorven 2o zich als houder van een hondenkar niet hebben doen inschrijven en 3o niet naast de hondenkar te hebben gegaan M de B te Nieuwerkerk a d Ussel tot 3 geldboeten elk van 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete Als geleider van een hgndenkar de honden niet voorzien hebben van muilkorren op 2 verschillende tijdstippen gepleegd W U te Xieuwerkerk a d Ussel tot 2 geldboeten elk van 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete Op straal te Gouda spelen met en om geld D de M te Gouda tot 1 of 1 dag hechtenis Onbeheerd laten staan van een trekdier zonder de noodige vooraorgen tegen schade G den H te Beenwp tot ƒ S of 2 dagen hechtenis Openbare dronkensohap L van de B zonder bekende woonplaats P V en G C de J te Gouda G S te Moordrecht allen tot 1 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap 2 maal gepleegd B S te Gouda tot 2 geldboeten elk van ƒ 1 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap gepleegd by Ie herhaling W G te Gouda tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd b j 6e herhaling T N B te Gouda tot 14 di en hechtenis en 3 maanden opzending naar een Bükswerkinriohtiog Allen zgn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar by lyfsdwang van één dag KËL i lSGEVII G INBICHTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OF HINDEB KUNNEN VEKOOBZAKEN BUBGEMEESTEBen WETHOUDEBS van Goudaj Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2u Juni 1875 StaaUblttd No 96 Brengen ter sigemeene kennis dat op do Secretarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bylagen van M van As om vergunning tot het oprichlen eener Smedery in het perceel gelagen in den Bozendaal Wijk M No 9 Kadsster Sectie C No 620 M J Oompett om vergunning tot het oprichten eener Slacbterg in het perceel gelegen aan de Nieuwe Haven Wgk N No 159 Kadaster Sectie B No 1834 Dat op Woensdag den 24 Juni 1891 des namiddags ten 1 ure op het Baadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende iiit dage y66t dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA dtn 10 Juni 1891 BÜBGEMEESTEB ett WETHOUDEBSvoomoemd 1 VAN BEBGEN UZENDOOB V De Secretaris BBOUWEH PETROLEUM IVOTEERINGËN van At Makelaars CaolzUtr SelnlkwUk o RoUerdam De markt as bedeiz onveranderd aOBTBSt p doxijn i Snelperidmk van A BRINKMAN Zn Gouda Loeo Tankfust 7 50 Geïmporteerd fust ƒ 7 66 SeptemberOctober November en Decemberlevering 7 60 ADVERTEWTIfiN TBICOT ONSSBSOESEBEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen ZEER VOOBDEELIGB KWALITEITEN SCHËKK ZOOIV De IMotarls M I MOLENAAR te Waddinxvetn lal ten verzoeke van zgn principaal op MAANDAG 22 JUNI 1891 des morgens ten 11 ure in bet cSchaakbobd te Oouda pabliek rerkoopen HetWoon eflWinkelliiiis ingericht tot Vleeschhouwerij en Spekslagerij allergnnstigst gelegen in den Langen Oroenendaal Wjjk I No 110 te Gouda Te bezichtigen op 17 18 19 Juni T n 10 tot 4 en op dep Terkoopdag van 9 11 are AaDTaarding en Betaling op 15 Sepf 1891 Breeder in Billetten Nadere informatien geeft senoemde Notaris MOLENAAR ADVERTENTIEN in a e Binnen en Buitenlandsehe Couranten vorden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnreafe van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De nitgaTe dezer Conrant geschiedt dagelgka met nitzondering ran Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlijke Nommen VIJF CENTBN De Uitslag Hoewel onze hoop dat de verkiezing van eergisteren onzen candidaat in de Kamer brengen zon niet is verwezenlgkt mogen onze vrienden met voldoening op hnn arbeid temgzien Aan hnn grer heeft het zeker niet geleeen Wanneer zooals thans geschied is ge middeld 90 percent van de kiezers opkomen dan mag men tevreden zgn want hooger komt men zelden In onze gemeente zooals in de meeste andere bedroeg het aantal opgekomen kiezers 90 percent der ingeschrevenen Gouda Waddinzveen Moercapelle Lekkerkerk Ouderkerk tionderak het drukst is gestemd te Boskoop waar 94 pCt en te Krimpen aan de Lek waar 92 pCt opkwamen beneden het gemiddelde bleven Krimpen a U met 70 pCt Nieuwerkerk met 75 pCt en Moordrecht met 88j Ct Uit het verkregen resultaat blaken duidelgk twee zaken 1 dat de liberale party ook in het nieuwe district van de drie de sterkste is en dat de antirevolntionaire candidaat geheel afhankelgk is van de katholieke stemmen 2 dat Gouda nog niet definitief behoort tot de verloren districten want de vereenigde tegenpartg heeft nog niet de helft van net aantal kiezers op haar znde daartoe zgn 1493 stemmen noodig en 987 409 maakt nog maar 1396 Wg behoeven den moed dus nog niet te laten zinken ook al is het thans minder aangenaam dat onze stemmen door een combinatie van twee minderheden worden geneu De vraag is nu wat de katholieken bg de FEVILLETOK ZIBLSNjBlBIL IV 13 Met eene handgebaar beval de hser Leniel zijne dochters hen alleen te laten zijno beenen trilden en hij was genoodzaakt te gaan zitten De schuldigen bieren staan 1 Wat was uwe bedoeling met te doen wat gij gedaan hebt vroeg hy hen zonder omwegen Sidonie antwoordde niet men kon meenen datzg niets gehoord had Charles zag zijnen vader flink in het gelaat met eene uitdrukking van liefde en medeleden Hg was een brave jongen zwalc maar goed en oprecht bij had het bewustzijn van het kwaad dat hij deed en zïjn hart bloedde er onder de rol die hij sedert verscheidene maanden speelde had hem zeer ter neer gedrukt en hij gevoelde zich bijna gelukkig dat er een einde aan kwam l nnaoht uit Parijs vertrokken zeide hij 8i4onie beeft mij heden ochteiid in do kerk ontmoet even vdór twaalf uur e wij zijn dadelijk plaats gegaan waar gij ons gevonden hebt ij hadden plan met den trein van vijf uur naar Parijs te vertrekken Vóór het diner zoudt gij herstemming doen zullen zich onthouden of met de volgelingen van Dr Kuyper medegasn Hnn eigen oordeel zal daarbg waarschgnlgk weinig gewicht in de schanl leggen anders hadden wg goeden moed want wg gelooven dat de Goudsche katholieken niet zoo bgzonder met hnn anti revolutionaire bondgenooten gn ingenomen De beslissing zal wel berusten bg de hoofdleiders der partg die het geheele slagveld overzien en de rollen verdeelen naar omstandigheden Krggt Dr Schaepman den veldheerstaf die hem dreigde te ontglippen weer onbestreden in banden dan Igdt het geen twijfel of het parool zal zgn samenwerking met Dr Kuyper dat is steeds zgne tactiek geweest De katholieke partg is echter door het eigenwijs optreden der Brabanders eenigszins en déiarroi zoodat de algemeene leiding misschien bg degeestelgke overheid moet geaocht worden Wg voor oDi gelooven 4at de stroom wel weder de oude banen zal opzoeken Schaepman heeft te Wgk bjj Duurstede Bevers te Deutichem Reekers in de Haarlemmermeer Van Berckel te Loosduinen de medewerking der anti revolntionaireu noodig terwgl van de anti revolutionairen Van Alphen te Ommen Schimmelpenninck te Amersfoort Donner te Katwgk Van Wassenaer te Goada Van Velzen te Bodegraven Van der Borch te Schiedam Van de Velde te Delft Lucasae te Middelburg geheel van de katholieke stemmen af hankel k zgn Het ligt dus voor de hand dat de oude vrienden ook ditmaal elkander voortbelpen nadat de katholieken eens goed hebben laten voelen hoe afbaukelgk de Dordtsche protestenten van hen zgn op poli bericht van ons vertrek ontvangen hebben en wij ouden uwe toestemming tot ons huwelgk gevraagd bobben Waarom hebt gij u tezamen in het publiek vertoond vroeg de heer Leniel Thans eerst besefte Charles het volle gewicht van zijne daad en deze kwam hem zóó monsterachtigToor dat hij beefde van ontroering Toen Sidouie hem betoogd had dat de door zijnen vader bevolen proef van twee jaren bespottelijk en onverdragelgk was was hü derwijze onder haren invloed geraakt en zijngeest door de subtiliteit barer argumenten zoozeer beneveld dat bij zgne toeslemming tot het door baar ontworpen plan had gegeven En hij had het uitgevoeril in eene soort van geestelijke gevoelloosboid van zenuwachtig ongeduld die hem alle macht over zijne handelingen ontnamen Gedurende hunne korte scheiding had hij dagelijks brieven ontvangen die er op berekend waren hem elke aanleiding tot nadenken te onthouden thans nu hij rechtstreeks werd ondervraagd gevoelde hij dat hij als een ellendeling had gehandeld en boog het hoofd zonder te antwoordeu Sidonie kwam hem te hulp zij zag in de oogen van den heer Leniel eene onrustbarende flikkering opkomen en besefte dat zij haar aandeel in de verantwoordelykheid op z ch behoorde te nemen Wij wisten zeide zij hoeveel gewicht gij aan do openbare meaning hecht uit vrees voor de open ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels Èt 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt tank tiek terrein Gaat het stuk voor stuk g Igk oversteken zooals de jongens zeggen dan moeten de anti revolutionairen er enkels laten vallen want het aantal hunner wrakke zetels is grooter in dat geval beert Gouda kans dat het van den heer Van Wassenaer verlost wordt want deze behoort zeker niet tot de vocalen getuige zgn vrees om hiw in t publiek op te tredem Ook komt er bg de onderhandelingen voor de katholieken een kink in den kabel Hadden de antirevolutionairen hunne position gehandhaafd dan zonde der katholieken eisch Stellig geweest zijn een indere Legerwet met plaatsvervanging en anders geen stem Maar nu de hoofdslag voor de rechterzijde blgkbaar ongunstig geweest is heeft dat wapen zijn scherpte verloren De antirevolutionairen zullen waarschgnlgk in de toekomst niet over de Legerwet te beschikken hebben nu er gioote kans is op eene zij het dan ook zeer geringe liberale meerderheid Met dit vooruitzicht zullen de Brabantsche heethoofden zeker niet ingenomen zgn zg krggen thans ijatuurlgk de schuld van alles Wat zal men die driftige rempla antenridders binnenskamers de ooren wasschen I Dr Schaepman zal niet nalaten over Dr X rmeiilen c s de tnchtroede te zwaaien 1 Enfin het is te hopen dat zg verder het Spreekwoord zullen gedenken il faut taver ton Unge sale en familie Voor ons is natunrlgk de aanvankelijke ommekeer in de publieke opinie een henglgk verschijnsel een pleister op de wonde in ons eigen district Tot dus ver zgn wg aan de winnende hand en indien alles gunstig afloopt bare meening hebt gij ons uwe toestemming tot ons huwelijk onthouden want die proef van twee jaren was niet anders dan een middel om ons voor goed van elkander te scheiden het kwam ons nagenoeg zeker voor dat gij niet langer zoudt aarzelen als het gerucht in de stad verspreid werd dat wij verloofd waren Kent gij heeren die hunne verloofde naar de restauratie brengen P vroeg de Leniel met bijtende spot Zeg het mi r ronduit gij hebt gedacht da ik mijne toestemming niet langer kon weigeren indien men zeide dat gij de maitresse waart van mijnen zoon I 6g hebt gedacht dat de oude bankier de opzich genomen verplichtingen sou wenschen na te komen dat hg niet zou toestaan dat men hem beschuldigde van niet te hebben geweten wat er onder ijn dak plaats greep Gij hebt uwe plannen slim overlegd t Maar als ik nu eens weigerde ze goed te keuren Sidonie stak de km in de lucht sloeg de oogen neder en zweeg Chffles trad een stap nader tot zgnen v ider die hem met een handgebaar tegenhield Vader zeide hij ik weet hqe schuldig wij z n ik gevoel het thans op smartelijW wijze Ik zweer u echter dat ons eenig doel was uwe toestemming te erlangen Dat zie ik zeide de h r Leniel ironisch Sidonie is rein vervolgfc Charles Ik heb en ik zou haar hebben geeerbiedi zij heeft zelve eergevoel en hoe groot onze fout ook moge ijn zij is