Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1891 | Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1891

I i Modisott Square Garden is gelegen in het midden van de City of New York en gemakkelijk te bereiken per train of per tram Heti kan 25000 toeschouwers bevatten en is buitengemeanj fraai aangelegd Er zyn meer dan 20000 wiolrijders binnen een afstand van 10 mijlen rondom do City In verbinding met de wedstrijden zal een groote tentoonstelling plaats hebben waarop de meeste Amerikaanacha en zekere velebuitenlansche rijwielfabrikanten zullen inzenden Deze tentoonstelling wordt gaadht de Stanley Show zoor uabü te zullen komen zij zal de eerste van dien aard i Amerika zijn Daarna da feiten nagaande betwistte pleiter dat bet bewijs geleverd was dat de aardappelkoopman door bedriegeiyke kunstgrepen tot aflevering bewogen was dat in onderling overleg en na onderlinge afspraak was gehandeld en dat het oogmerk der wederrechtelijke toeeigening bestond Pleiter ziet in de handelingen van beklaagden niets als een termijohandel zooals gedreven wordt in effecten granen enz enz Er is hier eene opeenstapeling van leugens maar niet één listig dooreengetrokken band welke de wet vordert voor de oplichting Pleiter concludeerde wat de hoofdzaak oplichting betreft tot vrijspraak en tot ontslag van rechtsvervolging ten aanzien van de poging tot oplichting Uitepraak 10 Juli in dat rak middelen aan te wenden om vraag ea aanbod van werkkrachten in evenwicht te houden door woord en schrift te waken voor de belangen van het vak en van hen die het beoefenen en eenmaal sjaars verslag te doen van zijn verrichtingen aan de vereenigingen door wie hij in het leven is geroepen Doch bü deze z n werkzaamheden in het algemeen moet bij in het bijzonder trachten geschillen tusschen personen uit de onderscheiden categorieën van het beroep te voorkomen o op vreedzame wijze te vereffenen geschillen niet alleen tusichen patroons en werklieden ter zake van loon wijze van werken inrichting va werkplaatsen en dergeipe maar ook geschillen tusschen architecten en aannemers of werkbazen betreffende bet werk tusschen aannemers enwerkbazen onderling ove inschrijvingen naar of ojinneming van werken Met het oog op zulke geschillen en bovedlion met vragen of mededeelingen vallend binnen ten werkkring van den raad kunnso allen djeite sGravenhage een tot het bouwvak behoorenJ beidrijf uitoefenen of daarin werkzaaul zyn schriftelijk tot den arl idsraad zich i nden met nauwkeilrige omschrijving van da zaak die zü aanbrengen ifeldthot een geschil dan kunnen de daarb betrdfkanen worden uitgenoodigd om schriftel k of ondeling de inlichtingen te verstrekken die de jra d meent noodig te hebben voor zijn bemidd ing langs minnelijken weg Kn slaagt hij bij die be niddeliog niet dan brengt hij zijn oordeel ter kei n s van de vereenigingen van welke hij zijn mandaat ontvangen hoeft I I Hoe iesx regeling zal beantwoorden lA de behoeften zal da ervaring ner t kunueu leireu ddohhet Soc ICeeJcU begroet den arbeidsraad iptit inge nomenheid omdat in ieder geval daardoof raonan en belangen tot elkander kuanelf worden gebracht die maar al te vaak noodeloos egenover elkander staan en het blad hoopt dat alM wien een vreedzame verbetering van bestaande Bostandun ter harte gaat mat oprechte belangstollinW van deze proef kennis zullen nomen I I Het Nwabld o N schrijft Wat men ook moga zeggen over de manier waarop het Leger des Heils maant de lieden te moeten trekken tot het goode hoe men de oordeele over de eigenaardige kieedij den zang en meer uiterlijkheden zeker is het dat de officieren precies weten wat op het volk dat zij op het oog hebben dan meesten indruk maakt Ze krijgen dau ook telkens weer nieuwe aanhangers en onder die nieuwelingen dikwijls meuschen waarmee anders niet voel scheen aan te vangen Zoo is in den laatsten tijd iemand tot het Leger des Heils toegetreden die vroeger als agent dienst deed doch wegen drank misbruik werd ontslagen Hij scheen na scheiding van vrouw en kinderen steeds lager te dalen en was weldra een zworveling Maar t Heilsleger vond hem en erbarmde zich zijner Door toespraken witt men hem over ta halen zich aan te sluiten bg de vrienden Hij hield vol en man rekende nu uiet daarmee genoeg gedaan te hebben Men schoot hem wat geld voor om aenige negotie te beginnen en gaf hem gelegenheid bij de middemachtszending zijne diensten te bewijzen Nu trekt hij eiken dag met een groote kar bespannen metd een paar honden naar buiten om zijne waren aan de man fa brengen en is dus op wegj te worden 3 1 mensch Aan eeno beschrijving door Edison van Uijn Ki netograaf baweging schriJver gegevej wij het volgende i Dit werktuig is in vele opzichten da Tan een phonograaf met een photographie komt er eleotriciteit bij in werking Da gelu naar van een kinetograaf kan daarmede in 7 zittende op een scherm da voorstelling É tooctel In een verwilderden schouwburg ul bewogingon der acteurs nauwkeurig gadejlï stemmen en ook de muziek hoorea Het IM daarbij zóó nauwkeurig dat elke bewcgij gelaatstrekken trouw wordt weergegeven V een bokswedstrijd voorgesteld don ziÉ men zolfs elkpn sla De kinetograaf t £ toe slecbtsop eene lafel vóór het toonei te worden De midjijne photografeert i fieel en teekent bet i ii ste geluid op M f erking zoodtii het scherm is opgehaaltf an van de bè vee ing n der toonecispelo ken peril pecoijds lat loopend voor8te l iig ï De phot ograj lii u p der in e mï fh ip gwl lens iveiMsoia bgoiJ mon dntii ip don pjioiuk van een ijalkljóht W voorstollin ooho kopii i vertrok iwaar du aUhl dit ook iflT jaren nog iJ t kiest D6 phathqgra miniatuur of in levtns bijzonderheid der virtó lintleeneo irbinding stel ook tige eigene kamer viin het I kan alle in hunne iel werkt I der geWordt b n hoort eft Jaar eplatst i ietiltooijKonjt in il maakt afd rukBo Jloor fielAurt ildAwe4h khe I n a chivan on dlJn feit Buiteoiandsch Overzicbt De werkstaking der fcokkors te Parijs ia gelukkig raisli t Du meeste werklieden bleven werken en de bakkerijen die geen Jiulp hadden worden uit de mli onde plaatsen o a zond Versailles 400 000 kilogf voorzieè Uit Belfort werd 7000 kilo brood gdücnden gebpikon in do ovens van de kazernen de ijen alleen kunnen Parijs ruim voorlor kan geregeld broo l worden aan me iij zieli niet bezo gd behoeft te Uit Maastricht meldt men Gisteren nacht was de heer A S te Meersen die aldaar het buitengoed de Prosdü bewoont het slachtoffer van eene brutale aanranding en diefstal Drie zwart gemaakte personen drongen in zijne slaapkamer en dwongen hem met de revolver op de borst aanwijzing te doen van alle door hem bezeten geldswaiirdeu alsmede van alle andere zaken van waarde als goud zilver en edelgesteenten De kamers der dienstboden waren alle afgesloten De dieven hebben zich ongehinderd met dan buit verwijderd In het laatst van het vorige jaar werd door een drietal timmerliedenvereanigingen te s Gravenbage tot patroons en enkele bij het vak betrokken vereenigingen een circulaire gericht waarin medewerking verzocht werd voor do inwilliging van enkele wenschen O a weid gewenscht dat onrecht timmerlieden aangedaan door vertegenwoordigers van patroons zooveel magelyk zou onderzocht worden De verschillende punten in de circnlaire genoemd werden besproken op een bijeenkomst waaraan deel namen behalve de ouderteekenaars der circulaire de afdeeling sGravenhage der Maatschappij van Bouwkunst de architecten vereeniging Architectura de aanuemersvoreenigiug Ue Nijverheid de H gsche werklieden vereeoiging en de Nationale werklieden vereeniging De vrucht van bet onderling overleg is naar het Soe Ifeekhl mededeelt geweest de oprichting van een Arbeidsraad voor het bouwvak te s Gravenhago die weldra zijn taak zal aanvangen Het Soc WeekU deelt verder hot een en ander mede omtrent dezen Arbeidsraad Op den voorgrond staat dat de verschillende categorieën van personen die een tot het bouwvak behoorend bedrijf uitoefenen of daarin werkzaam zijn in den arbeidsraad haar vertegenwoordiger moeten hebben hij bestaat uit vyftien leden van wie vi f architecten vijf werkbazen of aannemers en vijf werklieden moeten zijn Benoemd zijn voor de ëente maal als architecten de heeren J J van Nieukerken W B van Liefland M L Schroot E F Ehnle en K Stoffels als aannemers of werkbazen de heeren W A Kramers A Stigter A C Paardekoper 8 J Slotboom en F H van Malsen als werklieden de heeren C M Altewisscher A Heijer W van Sassen J Maas en D Thierry De arbeidsraad heeft in het algemeen ten taak bevorderlijk te zijn aan een goede verstandhouding tusschen de bij het bouwvak betrokkenen zijn aandacht te wijden aan den stand der werkzaamheden militaire bakk iipif en per s voer zoèc rmake i f ilnid ne Parij aUchts w9onlijk y I m t oeij 1m ti bajlote hefl ivijrk TJo JStitstoeJKei zoel brengü ian zaken lordj SlÜjiabi voor een bilitdi eii gehouden Dei Pnj is voldoende onj rijgen van wsfy en daarr a ontwi K tst en dJ phot g projoeleijrendo 1 uif liiut wéfkeu eiii f ka fnenivan dü en uuKjiiiiji ztjaU 1 e j zü0 i likwijl9 te In éorden weerp eÉi pt iJoodaümontefc Y l oeKie éhii Man kan vau de kinbtograuf zogg n dW II camera i op nieuwe wijije iugerioht ommieuw weSrk tei verrichten In eene kleiae doo dio de oamara bevat heeft de Heer Edison eeiie M gelatine vliles geplaatst breeil Eng uim en zoo lang als men noodig acht Deze gelaiinestrook wordt vali £cn spindel afgewikkeld en woer lom eene andere spindel opgerold on bij dien overgang gaat zij voorbij do leus der camera Da moment sluiliug der camera geschiedt met behulp van een muchanisraO t welk in verband staat met dot van den phonograaf en wel in diervoege dat als de camera open is ilo splndols stilstaan en de gelatinestrook voor do lens wordt stilgehouden In miifder dan het 468t6 deül eener seconde wordt eon photographisclie afdruk gouomau do camera gesloten en komen da spindels weer in beweging zoodat ecu blancogodoelte gelatinestrook gereed korat om een nieuwen püotogrofischeu indruk op ta nemen en dit gaat zoo zonder haperen voort Wanneer nu door middel vau een sterk licht ep eena projecteeronde lens deze photographien even snel op een scherm worden gecopieerd ontstaat het zinsbedrog dat men natuurlijk bewegende gedaanten denkt to zien voiraf als de phonograaf terzelfder tijd de opgetaekonile geluiden doet hoeren Is echter de toestel der wijze goregeld dat de opeenvolging der lichtbeelden minder snel is als boven aangegeven dan bewegen defiguran zich niüt natuurlijk moer maar met rukken Edison wil nu met deze uitvinding eene geheolo opera oopioeren eu dat niet in hot klein maar het geheele tooaeel met de bewegende sprekende eu zingende tooneelisten Deze zullen levensgroot worden afgabeeld en de muziek nauwkeurig worden weergegeven Er zal dus een reusachtige photograpbio door dien verbeterden kinetograaf gemaakt worden niet slechts van de acteurs maar van het geboele tooneel met decoratief en meubilair Hiervoor zal noodig zijn dat de phonograaf voorzien wordo vou een rol groot genoeg om alle geluiden op te nemen gedurende 30 minuten de gemiddelde duur van oen badrijf laaf m ondsr het spelen onmogelijk de rollen zou kunnen verwisselen Als middel tot vermaak belooft Edison s nieuwe vinding wel te zullen slagen De uitvinder is voornamens van de gelatine strook talrijke copien te maken en in den handel te brengen Da bezitter van een kinetograaf is dan in de gelegenheid van tijd tot tijd aene andera opera voor zijn instrument aan te koopen m ZatorUag op Zondag werd te kilo minder gebakketi dan ge ÜO d slager knechta hoeft in strijd in liet Oirqilp d Hiver aangenomen t te stalceii v zd in Hiigelaud pok een behn Minister van Bit tenlandache ly n wei op zijn landgoed wat nti onderscheiding nipet worden llscheii jiriden dat Mllicht aan genaam maar y e Düitschers die nog ef n eigen opinie durven hebben un iiiten jlen er miJder gunstig over denken t e i Keizer heeft vroeger overdreven antipathie tegen Engeland un de Engelaohen gehad het Engelsoho bloed in zijn aderen was hem een ergernis Sedoit hij Keijier werd schijnt dit geheel omgekeerd on een overdrijving te geschieden in tegenovergestelde richting Men herinnert zich het voor Duitacblond ongunstige Holgoland tractaat De Engelsche liefhebberij voor de zeo is een oigonaóhap die den Keizer na dien tijd bijblijft getuige o o hot aanknopen voor zeer hoogen prijs vau een Eugelsch jacht Nu ligt t voor de hond dat ietwat nadonkendu lieden in Duitschland niet zonder vrees zgn dat do Keizer nog meer Engelscli zal worden meer dan de belangen van Duitsoliland gedoogon En men ml moeten erkennen dat tegenover iomand dio zoo van het eene uiterste iii het andere overalaat die vrees niet irrationeel ia Mat het oog daarop worilt in de Hamb Nachr bet bekende orgaan van den kluizenaar op Friodriohsruh een ongevraagd odviea gegeven dat door de Kolnischa o a wordt overgenomon als van eino berufenePedur Daarin wordt gowezen op het govaar van te nauwe aansluiting van Duitschland aan Engeland omdat zulks groot nadeel moet uitoefenen op verhouding van Duitschland tot Rusland Engeland toch geldt als de vijand van Rusland en do Enïelache on do Russische belangen ïiju ook in bestendigen strijd mot elkander Het ligt dua voor da hand zoo wordt gezegd dat de bezorgdheid vau Rualand voor de plannen van du Duilacbe staatkunde eenigorraate afhankelijk ia van Duitschlanda betrekkingen tot Engeland en van de scherpte waarmee da Diiitsch Engelsche intimiteit aan den horizon ataat afgeteokend De ongevraagde adviseur verlangt dat indien or verwikkelingen mtt Rusland ontstaan Duitachland tot de laatste Mogendhei l zol behooren die positie neemt ook omdat Duitschland bij de Oostenrijkaohe quaestie hot minat van alle Mogendheden ia geïnteresseerd tiet advim ia zeer kalm geaohreven eu voorzichtig gesteld zooals een oud raan van veel ondervinding dat doet tegenover een jeugdig mensch Daaruit vloeit echter niet voort dat een advies ingang zal vinden ja men zou zelfa hot togenovergestoldo kunnen vermoeden en indien de kluizenaar op Priedrichsruh evenveel wist van de psychologie nia van de politiek zou hij het advios wellicht in het goheel niet gegaven hebben Het regeeringaplan om door middel ooner loterij een bedrag van 8 millioen mark bijeen te brengen ten einde te voorzien in middelen ter beatrijding der slavernij heeft blijkbaar geen algemeen gunatigen indruk gemaakt De NordSmüche MlgemHm Zsiiing meent dat dit grootendeela ligt aan verkeerde opvattingen die zij op grond van ingewonnen inlichtingen kan tegonspreken Volgens hare informatién zal de opbrengst dezer loterij n uilsluiting van alle deelneming aan eonige maatschappij van handel bedrijf enz geheel en al a fond perdu strekken ter bevordering van het ideale doel der Duitsche koloniale politiek en wel ten behoeve van al wat kan dienen ter bestrijding van mensohenroof en slavenhandel bijv door aanachafBng van stoombooten oprichting vaii beschermiugs en zendingsatati hem teeder en verliet de kamer om verdere discussie af te snijden De heer Leniel en Julia bleven alleen en zagen elkander aan zonder iets te zeggen Bruno uit zijnen slaap ontwaakt zag verwonderd om zich heen stond op en hield zijn neus voor de reet der deur Julia opende die voor hem en hij ging zyne meesteres opzoeken Vader zeide het jonge meisje tot hare plaat lerugkeerende plaag toch Aurette niet Zij is vastbesloten Maar waarom tochP vroeg haar vader Ik heb nooit goed begrepen waarom zij haar huwelijk met Bartholon heeft willen afbreken Wat is er gebeurd P Heeft ar dus iets plaats gehad dat ik niet weet r Ofschoon innerlijk zeer ontroerd trachtte Julia haren vader gerust te stellen au althans voor het ooganblik slaagde z § ar in De eigenliefde van den heerLeniel was door die twea aanzoeken meer gestreeld dan hij het mogelijk had geacht Da wonde door de handelwijze van zijnen zoon toegebracht en bet oordeel dat men in zijnon kring daarover had geveld waren zeer ernstig en smartelijk geweest in weerwil van de gunstige omstandigheden die hem hadden beschermd gevoelde hij hoezeer die gebeurtenis besproken en gelaakt was geworden eene ziekelijke gevoeligheid had hem meermalen woorden op zichzelven doen toepassen die niet op hem gericht waren en zinspelingen doen zien in uitdrukkingen die niemand daarin had willen leggen Jfordt vervolgd In Amerika zal op het einde van dit seizoen een reuzeuwielerwedstrijd voor professionals gehouden worden om het kampioenschap der wereld De races zullen 6 dagen duren in de Se week vau October Slechts 15 uitgelezen rijders van den aardbol zullen mogen mededingen Engeland Schotland Frankrijk Ierland en Amerika zullen vertegenwoordigd zijn De baan zal 20 voet breed zijn met een ophooging van vijf voet in da bochten zoodat de rijders met volle snelheid kunnen doorrijden De helft van da netto opbrengst van entrees en geresreerde plaatsen zal den mededingers tan goede komen on dat bedrag zal in 7 prijzen verdeeld worden ta sUsge al te bekend is naar Botterdam g eipedieerd aan het adres van een kruier n dau en daar tot eiken pr js van de hand gezet Om het vertrouwen van den leverancier te winnen en dien tot grooter leveringen te bewegen sond B aan den aardappelhandelaar een wissel van SOOO mark betaalbaar b de Nederlandsche Bank hoewel hy noch z n vertreter V een cent bezat en das die wissel totaal waardeloos was gelgk door den secretaris van de Nederlandsche Bank nader werd geconstateerd daar B noch crediet hy de Bank had noch in rekening courant stond Verschillende brieven en telegrammen ter terechtzitting voorgelezen toonden aan hoe hoogst gevaarlek dergelgke firmanten voor den handel zjjn Met eene weergalooze geslepenheid was door V die de Duitsche taal en misschien nog andere talen goed machtig was het zaakje op touw gdzet zoo slim zelfs dat een meer geroutineerd handelaar dan het jonge mensch dat nu opgelicht werd er waarschijnlijk ingeloopen zou zijn Het O M waargenomen door mr Van Buttingha Wichers de uitgebreide dagvaarding toelichtende toonde de noodzakelijkheid daarvan aan daar de comedie door de beklaagden gespeeld eene meer dan gewone omschrijving noodig maakte Hoe uilmuntend ook gespoeld toch betwijfelde spr of de strafrechter er de dupe van zal worden In hel lieden ligt het verleden is op deze beklaagden volkomen van toepassing Overal waar zij er maar eenigszins kans voor zagen hebben zij door valsche voorspiegelingen kunstgrepen zonder weerga handelaren zoowel in binnen als buitenland er in laten loopen en nog kort geleden werd C V wegens oplichting tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld Beklaagden erkennen het hun ten laste gelegde doch ontkennen het oogmerk der wederrechtelijke toeeigening Vau een subjectief standpunt bezien is de strafrechtelijke oplichting ongetwijfeld bewezen doch de wet eischt meer Zij eischt dat de valsche voorspiegelingen van dien aard zgn dat zij een normaal ontwikkeld mensch bewogen hebben tot afgifte van geld of goeileren Objectief is ook hier het middel aanwezig dat den handelaar tot afgifte heeft bewogen Waar een zoo doortrapt overleg blijkt acht het O M eene zware straf noodig Terwijl echter de bekla§gdo Visser nog eene gevangenisstraf hoeft te ondergaan van 3 jaar en 6 maanden wegens oplichting en de wet slechts een maximum van 4 jaren voor het onderhavige feit toelaat vorderde spreker voor den eersten bekl 1 jaar en 6 maandeu gevangenisstraf en voor A Brouwer 4 jaar gevangenisstraf wegens oplichting en poging tot oplichting welke poging met is voltooid door omstandigheden onafhankelijk van den wil van beklaagden De toegevoegde verdediger mr J A Bik er op wijzende dat het feit in het buitonland gepleegd is meende dat op grond van het volkenrecht beklaagden Toor het door hen gepleegd feit niet zouden kunnen worden uitgeleverd en dus ook niet kunnen worden vervolgd Het tractaat van 1860 tusschen DuitschIsud en Nwlerland gesloten stelt op een feit als bekl teu laste gelegd geon uitlevering Volgens art 5 en 8 strafrecht zouden bekl dus niet vervolgd kunnen worden Intusschen bekende pleiter volgaarne de noodzakelijkheid om te trachten die in overeenstemming te brengen met ons nieuwe strafwetboek eenigszins vooroverbuigende liet zij hare handen rustan op den rand van een klein tafeltje dat haar van den liaer Leniel scheidde en sprak tot hem zonder hare bruine oogen af te wenden die de zachte diepte van TToeger misten Ik zal niet huwen vader zoide zij want ik wilmij niet verkoopen noch voor eene positie noch vooriets anders en het zal mij nooit mogelijk zijn eenigeliefde voor een man te gavo ien wie hij ook zijnmoge Ik heb tijd gehad tot nadenken sedert acht maanden ik ben overtuigd van de onwrikbaarheid van mijn besluit en niets zal mij daar verandering in doen brengen Zij bleef staan maar wendde hare oogen af en drukte de lippen op elkander met eene vastberadenheid die de gewone uitdrukking van haar lief gelaat geheel veranderde De heer Leniel zag haar met zooveel aandacht aan dat Julia er van schrikte Wat zon er gebeuren indien Auretta gedrongen werd het geheim Tan haar verdriet dat zij tot nu toe zoo goed bewaard had te openbaren Papa zeide zij op schertsenden toon laat Aurette nu maar aan hare overpeinzingen over en ondervraagmij eens als het u blieft Ik heb toch ook recht van meepraten in deze zaak Gij schijnt daar volstrektniet aan te denken Ik bon achttien jaren oud vader en ik fien oen huwbaar meisje De heer Leniel vestigde met eaniga inspanning zijne aandacht op zijne jongste dochter Je hebt gelijk zeide hij nog eenigszins afge trokken is uw pretendent naar je smaak Als ik u zeide dat hij mij wei aanstaat papa dan zoudt gij er mooi iuloopeu want gij zijt er volstrektniet op gesteld om mij het huis ta zien verlaten Evenwel begon de heer Leniel die zijn vaderlijken plicht nauwgezet wilde volbrengen Zeker zoo viel Julia hem in de rade vermoei u maar niet met fraaie redeceeringen vader gij hebt gelijk en ik weet vooruit hoe voorzichtig en verstandig alles is wat gij mij zult zeggen maur ik ben niet zooals Aurette ik ban wal degelijk van plan te trouwen maar nu nog niet Lieve kinderen zeide de vader gij brengt mijin groote verlegenheid Ik niet zeide Julia hot is immers duidelijk dat ik vaal te jong ben Zie eens wat een magerearmen Gij zult toch eene zoo magere dochter nietton huwelijk willen geven vadar Wacht liever totik gezet genoeg ben geworden om uw huis eer aante doen Aurette brengt u in verlegenheid Zijheeft niet dezelfde verontschuldiging als ik Vader zeide Aurette die zichzelve weder jmeester was geworden zeg den heer Vernois dat ikzeer gevleid en vereerd ben door zijn aanzoek gij kunt hem ook zeggen dat indien ik van plan was te trouwen ik aan hem boven ieder ander da voorkeurzou hebban gegeven want hij is een fatsoenlyk man even goed als verstandig geloof ik maar ik zal ongehuwd blijven eene oude vrijster worden Zij boog zich over haren vader heen omhelsde ocs opneming van bevrijde slaren enz Ten di einde heeft er zich een comité gevormd bestaande uit den prins von Wied en zes laden uit Keulen en Coblontz bij welke commissia zich reeds een groot aantal bekende personen hebben aangesloten Deze commissia had zich tot de verschillende Bondsrageeringen gewend en van haar toestemming verkregen De Pruisische regeering is de laatste bondsregeoring geweest dia er in beeft toegestemd De Kólnüche Zeitung meent met dst al de opmerking te moeten maken dat ar uit een staatsrechtelijk en politiek oogpunt veel bedenkalijks in ligt van staatswege de toevlucht tot eene particuliere loterij te nemen Dit kan zegt zij niet worden betwist Intusschen is de besliaaing reeds gevallen en dua zal er niets meer aan te veranderen zijn Alaar het lofelijka doel verdient toch zeker alia waardeering en wegens de stemming in den legenwoordigen Rijksdag kan men het dor regeering niet ten kwade duiden wanneer zy er tegen opziet tolkena met nieuwe aanvragen om geld ten behoeve van koloniale aangelegenholen voorden dag te komen Het blijft echter wenschelijk dat er niet ffnger tneer worde toegegeven aan bet gebruik om langs dien weg de middelen voor openbare aangelegenhetljn bijeen te brengen Vlolgens bat oorloopig ontwerp zullen er 400 000 lote i worden uitgegeven verdeeld in heele halve vierde en achtste loteu een geheel lot voor den prijsi Van 20 mark Do inschrijvingen op loten zal plaat hobben bij de yoornaamete bankiershuizen ta Berlijii en iii andere Steden Oa hoofdprijs der loterij éedraagt 600 000 mark De Italiaansche Kamer uaro in dan aanvang vau de eergisteren gehouden zitting met 211 tegen 101 stemmen het wetsontwerp aan tot prorogatie van de bevoegdheid der emiasiebanken om biljetten uit te geven Gelukkig dat men daarmee begonnen was want de zitting werd later zoo rumoerig dat er geen zaken meer konden worden gedanu Aan de orde waa do behandeling der interpellatie door don heer Cavalotti aangekondigd over de betrekkingen tuaachen Engeland en Italië on do hernieuwing van het drievoudig verbond De heer Cavalotti deelde echter modo dat hij na do jongste verklaringen van den minister Rudini zijn interpellatie introk Doch nu diende de oud ministor Brin een interpellatio in over do buiteulandsche politiek der Regeering en de minister Kudini verklaarde dat hij de onmiddellijke behandeling aanvaardde Daartegen verzette zich echter Cavalotti die do prioriteit voor zijn interpellatio vroeg ofschoon hij haar had ingetrokken De oud minister Brin begon uiettemin met de toelichting zijner interpellatie doch te midden van zulk een onbeschrijfelijk rumoer dat de voorzittter zich dekte eu bij de toenemende opgewondenheid der leden da zitting schorste Bg de hervatting der zitting verdadigdo do minister Rudini zijn houding welke hij bereid was aan het oordeel der Kamer te onderwarden Hij verklaarde dat het Kabinet volkomen eensgezind was en over olie vraagpunten eenstemming dacht De zitting werd nu zoo onstuimig dat noch Brin noch Rudini zich konden doen varslaan Salliui wierp zijn zakdoek naar Cavalotti Deze wilde zich op Sellini werpen maar werd door leden van het centrum tegengehouden Andere leden kwamen tusschen beide Br vielen vuistslagen Da voorzitter verwijderde zich De Kamer ia tot nadere bijeenroeping uiteengegaan PETROLEUM NOTEERI GE van de Makelaars Caatzlaar SchalkwUki te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loeo Tankfust ƒ 7 60 Geïmporteerd fustƒ7 65 September October November en Decemberlevering ƒ 7 60 uurKerlljke Staad GËBORËX 26 Jqui Laorens fan oaders J do Veo eo E Schnyt Best Willem Thtodorus ouders C Kuis eu M an Hooreo Abraham ouders M D Wessds en C M Fielier Dammes ouders A J Nijbuis eo A Loawerier 27 Pieter Johannes ouders J M Esdeoborg eo A ijmaendijtt Gerfif oadcrs 3 Piket en M Klopper 28 Maria Cornelia Jscoba oudws K A deo Oodeo es M 1 Blok OVERLEDEN 27 Joni C J van Bruggen 4 m J M Verhaar S w W Tan Dam 19 m 28 E van Straaten 75 J 29 E 1 M AgtoD 7 w 30 M van der Sloot haisvr van A an Omme 52 j 9 m Zevenhuizen OVEVLEÜEN A Naderbof 16 m ONDEBTROÜWDj t Bos en M Bos Y B Otterspeer en N ttotman GEHUWD P filapiruk en P M Klapitjjk D Eothoien en W Vente A de Vries ec J van Bergea 4 Koetsier en f Vente