Goudsche Courant, donderdag 14 januari 1892 | Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant, donderdag 14 januari 1892

V 7 fi i pr f 0 w i je y i v den inspwteuT Tin het laser onderwijs in de eerste inspectie den heer Verhe jeu by gelegenUeid van ign aanstaand Tgftigjarig jubiM Eenige onderwijzers in die provincie verklaren in het openbaar dat hun de groote verdiensten van dezen inspecteur niet bekend zijn De ouderteekenaars der oiroulaire zoo schrift een woordvoeder zonden geen overbodig werk gedaan hebben indien i j eens gezegd hadden bijv waar en wanneer de inspecteur wakker voor da belangen van het onderw js opgetreden is indien zij mot bewgzon hadden a getoond dat hij krachtig tot den bloei van het onderwas in deze provincie heeft medegewerkt indien zy feiten genoemd hadden waaruit bleek dat de onderwijzers in hom een warm verdediger vonden De onderteeki naars kunnen niet verzoeken om bij te dragen als wij niet weten waarop die hulde gegrond is Wg kunnen toch geene hulde brengen aan iemand alleen omdat hij inspecteur is Hulde toe te brenj en als men niet weet dat er verdienste bestaat is laf huiclielachtig eu onzedelgk In de Nieuiee VorsUnlanden van 7 December vinden wy het volgende treffende verhaal een aardige illustratie van het spreekwoord Wie een kuil graaft Toor een ander valt er zelf in In het Karangpandansche woont sedert jaren Kertomengolo met zijne vrouw Door beider werkzaamheid hebben zij het zoover gebracht dat zij nu zes buffels bezitten en dus goede dessalieden zijn geworden Ëenige dagen geleden kroeg Keriomengolo bezoek Tan drie vreemdelingen aan wier uiterlijk het te zien was dat zij van verre kwamen Zij verzochten om wat warm water om thee te zetten thee en suiker hadden zij medegebracht Do huisbaas liet toen zgn wederhelft een ketellje water koken en ook wat rg t en maakte in dien tusschentijd een praatje neet de Treemdelingen Toen de thee gezet en gedronken was werd de opiumpijp voor den dag gehaald en gingen gasten en gastheer schuiven dat na den eten tot ongeveer middernacht werd voortgezet Plotseling vroe een der gasten Kertomengolo hoeveel buffels hebt ge nZes was hel antwoord maar waarom vraagt ga dat Och zei de vreemdeling omdat Ik er vier van hebben wil en ik raad je aan ie mij goedschiks af te staan Zijn sabel uittrekkende dreigde hij Kertomongolo met den dood zoo deze zich durfde verroeren of een kik gaf Kertomengolo hierdoor in het nauw gebracht stond deu roover toe 4 zijner karbouwen mee te nemen tervrql 2 der bandieten naar buiten gingen om do beest n weg te voeren bleef een met de sabel in de hand Kertomengolo bewaken De gastvrouw lie het gesprek beluisterd had nam op haar beurt een sabel maakte eene opening in den bamboezen wand van bet achterhuis en vatte post aan de voordeur Toen de achtergebleven roover het huis wilde verten om zijne kameraden in te halen en zijne voeten op den drempel zette kreeg bij van Kertomenpolo s vrouw een bouw in zijn scheenbeen dat hij voorover tuimelde en vóór hij zich weer kon oprichten had die moedige vrouw hem zoo toegetakeld dat hij voor dood bleef liggen Nu was Kertomengolo aan de beurt Met een lans in de hand vervolgde hg de andere rooversen had het geluk een hunner dood te steken en zijne de Amerikaansche Bevatte zij eveneens de uitnoodiging om herwaarts te komen Ja En met welk doel Sta raij toe dat ik u vooraf nog eenige vragendoe Hebt n op Hohenhausen den g raaf zelf gesproken Ik heb hem niet gezien Uw echtgenoot scheepte zich gelijktijdig metden graaf op hetzelfde vaartuig in niet waar Juffrouw Sandhaupt knikte Zg waren sedert jaren met elkander bevriend Onafscheidniijk En de graaf was zooals men dat noemt een rondzwervende fortuinzoeker De uitdrukking is wel wat te hard zeide de Amerikaansche hij bezat geen middelen maar hijwas een voornaara heer een echte aristokraat Dan begrijp 1 oiol dat hij met den eersteden beste zulk een vriendschap sluiten kon Mijnheer mijn ecntgenoot was een zeer beschaafd man antwoordde juffrouw Sandhaupt Hg heeft zoolang hij in Europa woonde met den adel Terkeerd En wat dreef hem naa Amerika Ik weet niet waarom u al die vragen doet Ik zeide u reeds dat het in ui eigen belangi Heb de goedheid de vragen te beantwoorden mevrouw De graaf had vermtwdelgk voor uw mangeen geheimen i baffels temg te krijgen De andere bandiet koos bet hazenpad om niet meer terug tu keeren In eene dezer dagen te Amaterdam gebonden hijeeukomst trad de heer S F L Blankenberg voorzitter van het genootschap nLufdadigheid naar vermogen op met eene voordraoht over rArmenzorg waaraan wij het volgende ontleenl n De beer Blankenberg begon met te wijzen op het verschil in toestand ten opzichte van liefdadigheid en armenzorg tussohen de steden en het platteland In de steden is de verscheidenheid van oorzaak en soort van armoede veel grooter eu moet dus de zorg voor de armen op anderen leest worden geschoeid Bestaat ten plattelande meer aanraking tusscben arm en rijk in de steden daarentegen vloeit de bron der liefdadigheid milder en valt het daar dus gemakkelijker van de armoede een beroep te maken De omvangrijkheid van het door hem te behandelen onderwerp en de zeer beperkte tijd noopten den spreker het gebied uls het ware per sneltrein af te reizen eu slechts de voornaamste plaatsun aan te doeu Hg stelde zich in hoofdzaak te taak de vraag te beantwoorden Welk is h t ariieidsveld tan armenzorg Armenzorg meent spreker wordt uitgeoefend op tweeërlei wijs lo in gestichten of huizen 2o in du buizen der armen zelf Art 193 van de grondwet zegt dat het armbestuur een onderwerp is van do aanhoudende zorg der regeenng en bij de wet moet worden geregeld Dit is geschied bij de armenwet van 1854 gewijzigd iu 1870 Eerst wanneer niemand helpt en de vol strekte onoermijdeltjkheid vaststaat treedt de armenzorg van overheidswege tusscbenbeide De snelle veranderingen iu deu maatscliappelijken toestand in de laatste 20 jaren hebben vooral invloed gehad op de minder bedeelden Ook de gevoelens zgn veranderd Men is minder tevreden geworden met wat hel leven geeft men eiscbt waar men vroeger verzocht Vooral het gedachienloos aalmoezen geven berft naar sprekers overtuigiug veel kwaad gesticht het heefi luiheid en be lrog in dn hand gewerkt Armenzorg zuide de heer Blankenberg is niet meer en mag niet meer zijn een werk van persoonlijke liefhebberij het is een arbei l die voorbereiding en studie vereischt het is bijna eene wetenschap geworden die moet worden bestudeerd om blijvend nut te kunnen aanbrengen Du tuchtelooze en stelsollooze liefdadigheid waarop hot bijbelwooril wat ik wil dal doe ik niet maar wat ik niet wil dat doe ik van toepassing is moet veroordeeld wonlen Dit is de liefdadigheid die alleen te rade gaat met de iuspraak de invallende grillen van het harl en hoe goed ook bedoeld moet daarmede gebroken warden Hoe moet opdershtnds worden gegeven De eerste redeneering van den nieuweling armbezoeker is gewoonhjk zeido spreker deze ls ik geen geld kan geven wat moet ik dai doen Hoe kunnen menschen die hongertn en verkleumen anders geholpen worden dan met voedsel on kleeding Wanneer die behoeften werkelijk dadelijk bestaan moet inderdaad daarin allereerst worden voorzien antwoordde spreker doch de armbezoeker die meer met het verstand dan met hel hart moet oordeelen dient bedacht te zijn op bedrog en misleiding Door onderzoek nadenken eu raadplegen moet hij trachten op de beste wijze te helpen en den armen te leeren op eigen beenen te staan Zij die een beroep op de armenzorg doen meenen Neen en ook voor mij niet U kent lus ook zijn verleden Tot in de kleinste bijzonderheden Daarom verklaarde hij zich dus zoo beslisttegen bel voornemen zijner zuster om u herwaartste laten komen Was hij daar tegen vroeg de Amerikaanschemet verontwaardiging Hij had mij vast beloofd vnor mij te zullen zorgen als mijn echlgenool zgnplichten verwaarloosde Hij schgnt die belofte schielijk vergeten to hebbon Ik kan dat niet gelooven want hij was eenman van eer Op de Marianne bevond zich een matroos Thomas Rost kende do graaf hem Thomas heette de matroos die zijn bagage haalde om die op het schip te brengen antwoorddede Amerikaansche Ik herinner mg dat de graafhem naar zijn naam vroeg toon hij bem de fooi gaf Wanneer nw echtgenoot nog leefde wat zoudtu dan doen vroeg hij Verrassing spiegelde zich in de trekken dir Amerikaansche af Gravin Hohenhausen heeft mij geschreven datbij die schipbreuk slechts drie persoren gered werden haar brooder een jonge dame en een matroos zeide zg Dat gelooft men maar wie kan het met zekerheid beweren Er kunnen nog vele personen meestal zei spreker dat alles nu binnen een paar weken beter zal worden vergetend dal hun toestand meestal een gevolg is van eene lange reeks van oorzaken waarop zij zelf meer invloed ten goede hadden kunnen uitoefenen dan zg deden I e armverzorger moet zich verplaatsen in deu toestand van het gezin moet deu raadsman der armen worden want hij moet opvoedend werken Zooal geen bepaalde ondeugden zal bij dikwijls bij de armen aantreffen roekeloosheid gemis aan overleg en reinhe d Hij moet zijnen armen doen begrijpen dal en hoe dat anders worden moet £ en algemeene regel il niet te stellen Ieder geval moet op imcIi zelf worden beoordeeld naar zijne eigen gegevens omstandigheden en behooiien Aansluiting van vereenigingen en afstand doen vnn alle ep zich zelf staande pogingen is naar spr s gevoelen de eenige weg om practisch te handelen Aansluiting brengt onderlinge verantwoordelijkheid teweeg Veroenigiug is tevens het eenige middel om kennis van armenzorg moer algemeen te verbreiden zij is eene school die leert zelfstandig op te treden Na deze inleiding ging de spreker na wat aUoo in andere lanilen op hi t gebiod van practischo armenzorg was tot stand gebracht en deelde hij o a het volgeude mede In Londen vereenigden zich ondur den invloed van do werkzaamheid en de geschriften van het parlementslid Douisou m 18 19 eenige iuvloedrijke personen tot de oprichting van de Charily Organisation Society Ook in Lonuen bestond versnippering van krachten en groote ongelijkheid in bedeeling Du graaf van Shaftesbury en Mozes Montefiere sloten zich bij deze Vereenixiug aan De nieuwe Vereentging bracht meer regel in do armenzorg en baar invloed was dan ook spoedig root en zichtbaar Het doel der Vereenigiug was de liefdadigheid te organiseeren en het bedelen tegen te gaan itg bestaat uil eene federatie van districtsoommissién waarin elk district vertegenwoordigd is Hot bestuur beheert de dagolyksobe werkzaarahtden Do besturen van verschillende instellingen zijn in hft bestuur der Verooniging opgenomen Het onderzoek geschiedt door dai commissieleden en door bezoldigile personen In 1889 werden 21 402 gevallen onderzocht waarvan 1U57 ruim de hflft dus bleken geen hulp l verdienen 9823 gevallen lyerden geholpen waarvan 3788 geheel voor eigen rekening der Vereenigiug Ër werden 11 301 onlerzoekiiigeu iugesteld en daarover rapporten ingubraehl Parijs In Frankrijk bestaat geen recht op onderstand Do groote bron van philanthropisohe hulp is do Assistance Publique geregeld bij de wet van 184 De Duitsche rijkswet geeft recht op onderstand doch de bedeelde kan tot arbeiden worden getlwoiigen Het armbestuur te Ëlberfeld ondersteunt door opneming iu gaslichten en mot gold en goederen Die ondersteuning bedraagt Voor bel hoofd van hol gezin 1 80 do vrouw Il l BO II een kind van 14 jaar dat geld lerdienl 1 80 een kind onderde 14 j dut niet verdient 1 32 V een kind van 10 14 jaar 1 20 II een kind van 5 10 jaar 0 96 H een kind van 1 B jaar 0 84 ieder kind onder de 4 jaar 0 60 Een gozin van acht personen kan d us lO Oi zijn Kent u dien zakdoek Mijn man had eenige van die zakdoeken medegenomen antwoordde zij ik hi b zelf het teekoner in geborduurd Loeft hij nog Ik heb reden om het te gelooven En waar is hij Dat weet ik niet Maar u beweerde Mevrouw beweerd heb ik niets voorloopigzijn hel slechts vermoedens Hebt u wellicht eenportret van uw echtgenoot De Amerikaansche knikte en maakte het kettinkje los waaraan een medaillon hing V zult in dit medaillon ook een photographievan den graaf Aantreffen zeido zij hij was zooalsik zeide onze beste vriend Dat aan den rechterkant is van den graaf Er is eenige gelijkenis meende de inspecteur In hun voorkomen waren zij elkander zeer gelijkend maar Zij droegen beiden een baard Mijn man vroeger niet eerst in den laatsteatijd liet hij zijn baard groeien De inspecteur legde hot medaillon op du tafel Bozit u wellicht een brief van uw echtgenoot Niets anders dan zijn reisplan dat hij in mijn aanteekenboekje geschreven Ijad voor het geval hijmg liet overkomen Wees zoo good mij dit te tooncn per week bedeeling ontvangen Het bedrag wordt ecl ter verminderd met al wat het gezin ontvangt door eigen arbeid van andere liefdadige instellingen of vnn bloedverwanten die volgens de Wet tot hulpverleening verplicht zijn Een bedeelde moet deu hem opgelegdeu arbeid verrichten Weigert hij dan veroordeelt de rechtbank bem tot werken in een werkhuis bij verder verzet tot tuchthuisstraf en als dit nog niet helpt tot twee jaar gevanife tisstraf In dien tussclieutgd wordt hel gezin ondersteund In dit stelsel zeide de heer Blanken oerg bestaat dus de aanraking van persoon tot persoon en wordt het euvel vermeden waarbij gelijk Simon Gorter schreef maar al to veel de nauwkeurigheid der koude adminisIroHe do liefde vervangt Het ia in Ëlberfeld eene eer tot nrnibezorger to worden benoemd Niettemin wordt iemand die voor deze eer bedankt dubbel in de belasting aangeslagen en van zijn kiesrecht vervallen verklaard voor drie jaar Het Elborfoldsohe stelsel heeft werkelijk de armoede beperkt en do kèsieu in verhouding verminderd Bovendien heeft het een gevoel van soliilariteil doon ontstaan dat gunstig werkt op de stedelijke verhoudingen Men kan dus zeggen tan Elburfulrl begint du victorie Vele steden als Dusseldorf Barmen en Orefeld namen het stelsel geheel onveraujord over Dortmund Leipzig en Weouen namen hot gewijzigd over In Oostenrijk wil men het zelfs ten platt dande invoeren doch spreker meent dat dit zonder fundamenteele wijzigingen onmogelijk is De grootste overwinning heeft naar sprekers overtuiging het Elberfeldscho stelsel te Arasterdam behaald In Amsterdam besohoiiwde men het ondersteunen van armen als iels huiselijks waarmede niemand zich had te bemoeien Het genootsohap Liefdadigheid naar Vermogen in 1871 met zeor bescheiden aspiraties opgericht spiegelde zich in hut beijin aan het Loitdensche voorbeeld Ook Rotterdam deed een stap tot ürgtinisalie van de armenzorg toeli de heer Hii tzen aldaar de Vereenigiug tot verbetering van Armenzorg oprichtte In den beginne had de vereeniging met allerlei bedeukingen te kampen de bestaande instellingen betoonden zich afkeerig van aansluiting doeh de vereenigiug ello dour en thans na veertle jaar ie zij eene kracht ten goede geworden ilie de toestanden belangrijk heeft gewijzigd al blijft er nog veel voor haar te doen Dordrecht volgde met de Vereonigiuu tot heil der Armen Leeuwarden Utrecht Moppe en Den Hnag betrailon hetzelfde voetspor Hoorn benoemde eene centrale commissie die de medewerking van allu kerkelijke besturen op één na m van allo particuliere vereenigingen verkneg Te Haarlem verrees de vereeniging Weldadigheid naar Vermogen die kracbtigen steun bij de buruerg vindt Deze Vereeniging vormde zeven district commission met 16 leden elk znodat tu Haarlem 112 vrgwilligo armbezoekers werkzaam te zijn Te Amsterdam bestaan een onnoemelijk aantal liefdadige personen en vereenigingen de slad staat er voor bekend Op ieder onderdeel van philanihropiich gebied bestaan hier vereenigingen benevens de kerkelijke arinbosturen en het Burgerlijk Armbestuar Het Burgerlijk Armbestuur helpt alleen btj volstrekte noodzakelijkheid Het maximum der te verleenen hulp wordt in elke gemeente door den gemeenteraad vastgeste d Te Amsterdam bedraagt dit drie gulden per week Do knrkelijkü armbesturen bemoeien zich hoodznkelijk met de verzorging van ouden van dagen én zieken in de voor hen bestemde gestichten Spreker bracht hulde aan hetgeen de kerkelijke liefdadigheid in den loop der tijden had verricht en nog dagelijks doet w Particuliere vereenigingen geven meestal na ingesteld onderzoek eu werken naar vast aangenomen regels Kr zijn er echter onder die meör naar impulsie dan naar oen regel werken Het in 1859 door den heer N S Calisch uitgegeven werkje De Liefdadigheid te Amsterdam zou thans eene belangrijke uitbreiding moeien ondergaan Wat spreker zou weuschen is dat onder leiding van den weihouder van het armwezen een onderlingo bond gevormd werd van de verschillende colleges op het gebied van de liefdadigheid werkzaam Van geen enkele behoefde gevraagd te worden afstand te doen van wat ook elke instelling zou vrij blijven Alleen tot dit ééne moest men zich verplichten het doen van opgave van eiken onderstand dien men verleent of weig rt en niet te on lerstuunen waar reeds voldoende hulp verleend wordt Ieder kerkelijk of partieulior armbestuur behoorde ii de aldus gevormde centrale comraisne vertegenwoordigd Ie zijn in verhouding wat het aantal afgevaardigden betreft tot den omvang hunner werkzaamheden Particuliero personen motsten dan aan niemand hulp verleenen alvorens zich te hebben vergewist dat de betrokken persoon niet ongunstig bekend staal bij de cenlrale commissie terwijl zij zich verder moesten verplioblen aan det centrale oommissie kennis te geren van hetgeen door ben in het belang van ieder behoeftig gezin was gedaan Op deze wgze zou worden voorkomen dat aan een en hetzelfde gezin te veel onderstand werd verleend en zoude iedere soort van onderstand verleend kunnen worden door die voreeniging welke daarvoor meer speoiaal is ingericht De arbeid zou worden verdeeld en onverdiende ondersteuning zou vervallen Doch aldus georganiseerd zoude armenzorg daarmede nog niet beoefend zijn en dit is het zeide spreker wat Liefdadigheid naar Vermogen op het punt staat tot stand te brengen Deze vereeniging heeft zich volgens hel Elberfolsche stelsel gereorganiseerd Zij hoopt hare werkzaamheid eerstdaags aan te vanden in 30 districten met 50Ü vrijwillige armbezoekers Aan het hoofd van ieder district staat een voorzitter die hel district bestuurt en iu de wekelijksche vergaderingen met de districibezoekers besluit omtrent alle ingekomen aanvragen ora hulp Du vereeniging heeft de meest mogelijke niedeworkiüg gevonden en een aanial miinnen hebben zich bereid verklaard om hetzij als districtvoorzitter of als distriot liezoeker yarbeid aan Ie vangen Ëlk armbezoeker mag slechts vijf gezinnen in behandeling hebben en arbeidt in een bepaald omschreven stadsgedelte Zoodoende wordt hel beginsel behouden dat de inensch tot den mensch komt en dat aan ieder lid van hel gezin de nooilige aandacht wordt gewgd en menschen niet als iinminers worden behiiiideld Na te hebben gewezen op het drankmisbruik als oorzaak van armoede en ellende besprak do heer B met een enkel Voord de weezenverpleging waarbij hij met groeten lof de maatschappij tol verpleging van weezen in het huisgezin herdacht Deze maatschappij tracht oninenschelgke toestanden zooals die in sommige gedeelten van ons vaderland waar de wee en in het publiek aan den rainsl eischeude per jaar worden uitbesteed nog beslaan een einde te maken In baar 17jarig bestaan heeft zij 373 weezen in de huisgezinnen doen verzorgen Spreker spoorde met warmte aan haar mei milde hand te bedenken Eindigend deed dè hier B aan ieder in hot bijzonder de vraag Kunt gij voor u zelf verklaren uw deel in den goineeiischappclijken arbeid der armenverzorging op we schouders te hebben genomen f Het is een ieders plicht zijne plaats iu de gelederen iu te nemen Niemand in g zich onttrekken ook niet al vooll hg zich minder geschikt en bekwaam want geschiktheid i n bekwaamheid kunnen verkregen worden Spreki r besloot zgne zaakrgke redo met de volgende oproeping In na im van al wat Igdl eu ongelukkig is in naam van ouden van daiten zieken on liulpbeboevenden vrouwen en kinderen zeg ik geef uwu medewerking geefl u zelf met toe vgiling me overtuiging met liefde Bulteoiandscb Overzicht In Londensche berichten wordt gewezen op de slechte zaken welke de Britsche katoennijverheid in het afgeloojien j iar heeft gemaakt Van do Iii millioen pond sterling welke in dat jaar minder j aan fabrikaten enz is uitgevoerd dan in 1890 koint dan ook 12 j millioen allo n voor rekening I van de textiele nijverheid De invoer was aauiuerI kelijk grooter 10 pGt bij katoen en IS j pCt bij Wol De uitvoer was kleiner bij lagere prijzen Th Economiat is van oordeel dat de redenen die tot vermindering van den uitvoer hebbon geleid slechts van tgdilgkeu aard zijn Du sïerke daling der kaloenprijzeii en de schommelingen in den wisselkoers op Indië hebben evenals do invloed van de Amerika insclio lariefwet die in 1891 zich bijzonder sterk deed gevoelen geen bigvend karakter Al heeft de katoennijvorbeid dan ook groote verliezen geleden volgens het algemeen gevoelen is de handel ook in dat vak in krachtiger positie en zijn de voor uitzichten beter dan in de laatste jaren het geval is geneest Let men niet alleen op de in en uitvoeren dan is do toeslnnd over t geheel in 1891 niet zoo ongunstig geweest Op enkele uitzonderingen na is er ruirascboois werk geweest en do loonen zijp veeleer gestegen dan gedaald Gebrek aan werk kwam vooral voor bij vakken waarin voor het buitenland wordt gewerkt maar het getal bedeelden is verminderd Daaruit blijkt dat de toestand van den landbouw is verbeterd en dit is van veel beteekenis daar landbouw nog altijd ook in Groot Brittannie den meesten menschen werk geeft Er is blijkbaar meer werk geweest voor arbeiders die geen bepaald vak verstaan en dat is een gunstig leekeu Ook de hoogere ontvangsten bij de spoorwegen toonen dot de binnen landsche toeslnnd niet slecht is Vi r 1892 zgn de vooruitzichten volgens the Sco omut zeker niet slechter dan de toestand in het afgeloopen jaar is geweest De Zwitsersche Bondsraad heeft besloten van elk handelsverdrag af te zien waardoor de tegenwoordige toestand geen verbetering zou onrlergaao Hü geeft de voorkeur aan de wederkeeiige toepassing van hel algemee i tarief De heer Arago de Fransobe gezant heeft in eennieuw onderhoud met het hoofd van het departement van koophandel medegedeeld dat fielgte het miniumtarief aannam tegenover do bepaling der behandeling op den voet der meest begunstigde nalfie maar Frankrijk verleent aan België zekere conoessiën op ander gebied De Bonilsraud zal dus de voorstellen van de Fransche regeering niet aannemen Toebereidselen worden gemaakt om op groots schaal door mnldut van petiticn tegen elke concessie op te komen Het rapport van de commissie der Italiaansche Kamer over het handelsverdrag met Duitschland en OostenrgkHongarije is er7 oiiden De rapporteur de neer Ellena somt de politieke voordeeion op elke voor Italië het nauwer aanhalen van de banden met genoemde Mogendheden moet hebben maar aan den andere kant wordt zeer betreurd dat de bedongen stüffelgke voordeden zoo luttel zijn Welbeschouwd word naar het oordeel van den verslaggever ten aanzien van Oostenrijk de in 1887 ingevoerde regeling eenvoudig bestendigd welke weinig had opgeleverd daar van Oostenrijk veel meer naar Italië wordt uitgevoerd dan omgekeerd Er wordt echter hulde gebracht aaii de behendigheid bij de onderhandelingen aan den dair gelegd en erkend dat die onder bijzonder moeielijke omslandighedea gevoerd zijn Wilt het verdrag met Duitschland aangaat worden de verminderingen op de wijnrechten onvoldoende geacht maar vertrouwen gesield in den uitgesproken goeden wil van deii Rijkskanselier Caprivi en in de zuchi van dezen om de Italiaansche boven de Fransche wijoen te bevoorrechten De financieele druk te Madrid is van dien aard d it de partijen besloten hebben elkander op dat gebied niet direct Ie bestrijden De nood zal dus wel heel groot zijn maar of men woord zal houden is een endere vraag In de Kamer gaf het hoofd de liberalen Sagasla reeds de verzekering aan den premier Canovas del Castillo van zijn medewerking De liberale Afgevaardigden hielden onder vQorzitting van Sagasla een vergadering waarin deze een gematigde rede hield over de gedragslijn der partij Hij wensclite het voorstel der Hegoering ter verlenging der handelsverdragen te steunen wat niet zou verhinderen dat hij de economische poliliek van het Kabinet zou bestrijden Er werd besloten in den Senaat oen gedachtewisseling uit te lokken over do Marino tn Koloniën en in de Kamer over de politieke en economische vraagstukken in het algemeen Volgens eenige Duitsche bladen bestaat een ernstig geschil tussohen den minisier van ünancien Miquel en den nieuwen minister van spoorwegen Thielen Laatstgenoemde had groote hervormingsplannou doch moest die laten varen ten gevolge van do bezuinigingen die de minister Miquel wilde invoeren Wanneer dezo geruchten waar zijn zal naar de Foss Ztg doet uitkomen Miquel zeker de openbare meeuin op zijn hand hebben want bezuiniging is ook in dit departement dringend noodig Da onderhandelingen tusschen Frankrijk en de Vereenii de Staten vorderen good volgens oen telegram uit Washington Do Bondsregeering stuit op moeilgkhedeu in haaronderhandelingon met OostenrgkHongarije Venezuela Columbia Nicaragua Honduras Haïti en de Spaansohe Philippijnen ten gevolge waarvan de vertegenwoordigers dezer staten een oEcieele aanzegging hebben ontvangen dat zoo niet voor 15 Maart rociprociteitstractaten geteekend zijn een presidiaal decreet hun den vrgcn invoer der artikelen van sectie 3 der tariefwet zal benemen PETROLKUM OTRERIi GEi Tan de Makelaars GsnUlasr k Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust S Tanuarilevering ƒ 7 85 Februari levering 7 40 Maartlevering 7 20 April Me Juni en Julilevering ƒ 7 15 Augustus leverinJy 7 20 September OctoberNovember en December levering 7 30 SSd Staats loteriJi 5e Klasse Trekking van Woensdag 13 Januari No 1098 en 11686 1000 No 8084 en 18797 400 Bk No 1307 ƒ 200 0