Goudsche Courant, woensdag 10 februari 1892

7 l lSïnsspf ü tjj r tt VD op tfcit huitbngoed lag de schat Toen men echter aan het graven ging bleek het dat de grond r eds geheel wa om spit door andere slaohtofferg 1 Het Nieum v d Dag bevat onder het opschrift Mode 1892 het volgende sohrgven Aan aile Nederlandsche vrouwen Bij de thans heerschende modo van lange sleepjaponnen doe ik met het oog op de naderende lente en lomer een beroep op het gezond verstand van alle Hollandsche dames die prijs stellen op leine kleeren en gezondheid en vraag ik of het niet irenschelijk en raadtaam ja zelfs noodzakelijk zou zyn nu men tot de wetenschap is gekomen dat ontelbare ziektekiemen in do lubht rondzweven en zeker millioenen in het stof dat op straten en wegen ligt aanwezig zullen zijn zich van die dwaze mode altl ans buitenshuis op openbare wegen en wandelplsatsen te onthouden die stotwolkeu omhoog jagen zoo bederfelijk voor hemzelveu en zoo lastig voor den voorbijganger Laat ons toch geen slavinnon van de heerschende mode z jn die zoo hinderlijk is voor onazelven en anderen het stof op onze klooderen en in onze woningen brengt ons mogel jk de gezondheid beneemt ja wie zal het zegden wel ernstige ziekte veroorzaken kan Laat iedere Hollandsche vrouw ten minste de reinheid en geiondh id stellen boven oen ilwazo mode die zeer veel stof en al heel weinig schoonheid tentoonspreidt £ ene Hollandèche dame De Duivelshoeker W te Amsterdam die doorhet onifeluk vervolgd wordt wijl het hem telkenaeen erfenUje bezorgt om hem liobamal k en zodeIqk nog dieper in den kelder te helpen is door zyn onmatigheid co andere uitspattingen thaua zoo ver gekomen dat hij niet meer zonder hulp van zgn bed of van zijn stoel kan opstaan Zoolang bg nog rgksdaalders kan schuiven wat de wijze in aanmerking genomen waarop bij er mede opspringt welniet lang meer zal duren viudt hg natuurlijk gewillige assistenten te over maar hoe zal de uitgemergelde man het maken wanneer htt laatste kopstuk zal zijn verbruikt De fortuin is toch een dwaze dame Hoevelen had zg met die 23 000 het bedrag der twee erfenissen werkelijk gelukkig kunnen maken Ën zij wierp ze toe aan een idiotischen terkwister tot zijn totalen stoffelgkeu en zedelijken ondergang ÏVrf Dit den Haag schrgflmen aan de Jmtbrdammtr het volgende Een zeer duistere zaak hield ons heden nog bezig Zekere juffrouw J uil Sneek is hierheen gekomen om haar dochter uit bet krankzinnigengesticht te halen en beklaagde zich bij ons dat men haar haar kind trots herhaalden aandrang bij den burgemeesteren den officier van justitie niet wil inedegeven Het meisje diende hier bg den heer G in het Emmapark en is in het krankzinnigengesticht geplaatst zooder dat baar ouders er ieu van wisten Meneer bracht haar gewapend met een bewij je van zgn buurman den dokter doodeenvoudig naar het politiebureau waar men haar een uacbt opsloot en den volgeoden dag met een paar agenten naar t gesticht liet brengen Dit was alles al in orue toen haar moeder hier kwam op een uitnoodiging van mevr 6 om haar dochter te komen halen omdat ze jHod zg er op gerekend je te ontvangen 0 neen Hij hij sprak er alleeu van daarheen te gaan den ochtend voor mijn vertrek Wanneer was het ook vraagt zij vermoeid Het schijnt zoo lang zóó lang geleden Ja dat geloof ik ook antwoordt hg nijdig Maar een telegram zal hem iu minder dan geen tgd weer bij je brengen En je zoadt dos midden in den nacht zonder dat zg eenigazios op je komst Toorbereid was naar Lady Stanoiug gegaan zgn Dat leide bij antwoordt Dulcinea Kwam het dan volstrekt niet bg je op dat Lady Btanning het misschien alles behalve aangenar m zou Tinden om zco laat een onbekend meisje te ontvangen P Ik dacht tr niet over m ik Kn hg vervolgt Sir Balph met toenemende woede die kostbare minnaar van je dacht bij er don ook niet aan Schemerde het dan nooit in zgn leege brein in welke moeüijkheden bg je bracht Bah In jou oogen mag die Eyre een toonbeeld tgo van alle nsogelgke deugden en talenten in de mgoe is hg aenvoadig een idioot of een slechte kerel O ja I stemt ze snikkend toe Anketell houdt getroffen op Hg had een protest fooru verdedijsing an Eyre verwacht Maar deze instemming met het over hem geweten vonnis is meer dan hij dacht te boeren Haar hg was vriendelijk zeer vriendelijk vervolgt Dulcia snel Hij was vriendelgfc toen gij wat lenumohtig waa In plaata van haai ta kunnen medenemen hoorde te dat haar kind in het gesticht zat Ze mocht het ook niet zien zoodat ze onverrichter zake naar Friesland moest terugkee en Ze had natuurljjk geen rust en is nu alweer sindf Woenadag bier doch heeft het nog niet verder gebracht dan haar dochter ten minste te zien Zg bevond haar kalm maar hongerig en verlangend om eruit te komen wat haar echter tot dusver niet werd vergund tiots alle moeite die de vrouw zich heeft gegeven bg burgemeester en justitie Legio ia het aantal vragen dat hier rijst Is hier gehandeld krachtens art 14 der wet door den burgemeester of neemt men aan onze politiebureauz maar in voorloopige bewarin die door een particulier wnrdt afgeleverd lloe is het mogelgk dat de officier van justitie vóór zgn r quisitoir en de president der Bechlbauk vóór ign machtiging tot plaatsing in het gesticht de ouders van bet mei e geheel buiten de zaak hebben gehouden Onbegrgpelgk is bet ook dat men het kind niet wil medegeveven aan de moeder waartoe men toch bevoegd in daar gevaar voor stoornis üer openbare orde of voor ongelukken moeilgk kan geacht worden te bestaan bg een meisje dat volgens verkUring der moeder zeer kalm is £ r loopeu bier over deze zaak zonderlinge geruchten die wg ons wel zullen wachten te helpen verspreiden doch dit nieuwe bewgs hoe gemakkelijk het gaat om iemand in een krankzinnigengesticht te brengen strekt zeer zeker om de bestaande onrust ook op lilt punt nog ta vermeerderen De Italiaansche professor Mario Seramola heeft in postzegels bacillen ontdekt Naast het papieren geld bezitten de postzegels in de eerste pUutta de eigenschap om de microben voort te planten Bepaald gevfiarIgk acbt Semmola bet om ze mot tong te bevochtigen ec vooral die postzegels welke men in een brief voor antwoord turug aan een puntje op het papier doet vastkleven De beruchte roovarhoofdman Athanasius dia varleden jaar zo veel van zich deed spieken door hel aanhouden an een spoortrein en bet gevangennemen van eenige Üuitache loensten lu Turkije leeft volgens de laaUte berichten van zgne rente in eene plaaU bij de Turkacbo grens Hg doet daaf veel wel IS er zeer geasbt ed bemind en ontvangi bezoeken van de saozieidgkste heden uit den omtrek Op de Londenscba postzegelbeurs heerscht groote onUtelteuis De gi ootste handelaars in postzegels van de City van iondon de heeren Benjamin en Sarpy no l CuUum Street C C zijn met een groot aantal medeschuldigen voor de rechtbank gedagvaard Verscheiden millioenen zeldzame postzegels allen in Londen valsch nagemaakt ziju in beslag genomen en htt is be ezen dat een kolossale Hoeveelheid van deze valsche stukkeu over de geheele wereld is verspreid Niet alleen werden de posUegels nagemaakt maar ook de poststempels en er werden zelfs postzegels uitgevonden die nooit bestaan hebben De verzamelaars zgn waohapig De Fransche politie heeft de hand gelegd op een aantal lieden die zich schuldig hebben gemaakt aan refValsching van spoorweg vrijkaarten In Juli 1891 loon iedereen zich van mij alwendde Als ik van hem gehouden had zou ik graag met hem zijn meegegaan maar Zg licht het hoofd op en ziet hem zwijgend door haar betraande oogen aan Maar vraagt hij ernstig Maar ik hield niet van hem antwoordt zg zacht Het zou dwaasheid zgn baar niet te gelooven AbketeU s gelaat wordt een oogenblik nog bleeker en dan kleurt langzaam zeer langzaam een gelukkiger een gezonder tint zijn wangen 6a naar binnen zegt bij vriendelgk Doch ditmaal wacht hg niet tot zij hem gehoorzaamt Zijn krachtigen arm slaat hg teeder om haar been en voert haar zoo naar de warme kamer Luister eens hier Dnlcie zegt bg voor haar staande en terwijl hij bare handen vriendelgk in de zijne neemt Zullen we nug eens van voren af aan beginnen jij on ik U en ik Waarom niet Knk eens hier Ik geef jo de vrijheid weer ik ontsla je Hij duwt baar zacht van zich af Nii t erg ver maar toch wel zoo ver dat hg bemerkt hoe Dulcinea s vingers zijn banden omvallen uit angst of als protest of om beiden te samen Zij is bang zelfs om zoo n kleinen afstand van hem verwijderd te worden O I wat een heerlijk gevoel van hoop doet hem t bloed sneller door de aderen vloeien nu bij bemerkt hoe zij zich aan hem vastklampt I beklaagden zich de spoorwegmaatsohappgea ovei het vrgreizeu gemaakt door ombtenaren met het toezicht op de spoorwegdiensten belast Toen bleek bij onderzoek dat behalve door die ambtenaren gebruikte vrijkaarten talrgko anderen van gelijken vorm in omloop waren welke voor 600 a 900 fr verkocht waren san personen die veel reizen Kort daarop arresteerde men een voormalig airbtenaar van het ministerie die de valsche kaarten deed vervaardigen en verscheidene personen die er zioh van bediend hadden Thans staan met hen de man die het papier voor de valsohe kaarten leverde en 2 lieden die se Yerkochten wegens oplichting terecht Dat er in ééa dorp bg nacht plm 100 ingezetenen op uit trekken uaar een ander dorp om daar gezamenlijk diefstal te plegen t gebeurt r ker en gelukkig niet veel Toch was dit Zaterdagnacht hot geval in het zoo stille dorpje Oudeborne plm 3 uur van Heereveon gelegen Dat dorp was in het bezit van twee luldklokken die op bet kerkhof aldaar in een klokhuis waren opgehangen en dienst deden bg begrafenissen enz Dicht bij het bekende Oranjewoud in het dorpje Brongerga staat ook een klokhuis op het kerkhof de daarin hangende klok wa gescheurd en daarom werd deze Woensdag jl vervangen door een klok uit Oudeborne z ertexou den zin van de Oudehornester inguzeteuen die in stilte een plan beraamden om bg nacht de klok uit Brengers terug te halen De ingezetenen klapten niets van hun voornemen Zaterdagavond jl kt ameu zij te zameu men voorzag zich van takels een wagen enz en ruim 100 man sterk toog men naar het kekhof te Brongerga waarvan de bewoners allen reeds ter ruste lagen rn niets vermoedden omtrent de snoodheid der Oudehornesters Het klokhuis werd beklommen de takels werden lu gereedheid gebracht ent toen te 12 uur ongeveer gekletter van paarden gehoord werd en in vliegenden draf 4 marchaussóes kwamen aanrennen die order gaven het kerkhof te verlaten en hen naar huis drongen Da marsohauss gelukkig met het oog op meeting te Heerenveen gedetacheerd was te half elf ruim er mede in keunis gesteld dat eene groote menigte bedelaars uit Belgien zich op den weg bevond naar Oranjewoud om van douairi ro Bierama Oosting brood te eisohen Dat de marechaussees Tieemil opzagen da gewaande bedelaars op een kerkhof vereanigd te zien is Ie begrijpen zg moesten dan ook informeeren omirent de klokhistorie I e burgemeester Engelman te Heerenveen inmiddels ook gewaarschuwd verscheen des nachts inet politie ook nog op het kerkhof on vond nog twee Oudehomstrrs in het klokhuis bezig de touwen wegte halen die om de klok te laten zakken aan betklokhuis bevestigd waren Deze personen verlietenop bevel va n den Burgemeester hun hoog stanilpunten werden door de politie naar Oranjewoud geleid waar zg des nacbta nog door den burgemeester verboord werden die het touw in beslag nam Zij bekenden vqlmondig dat het plan van hen en de andele Ottdeborusters geweest was de klok weer naardat dorp terug ta brengen vau oordeel dat aan ditdorp de klok in eigendom toekwam Dat dit nachtelijk avontuur te Heereiveen waar zooals gewoonljjk reeds allerlei geruchten gingen veel drukte veroorzaakte is ta begrijpen vooral toen de roaréchauss in vliegende galop vertrok OTr Dagbl Je bent vrg Dulcie Ik heb niet bet minste recht op je Je kunt je eigen weg gaan en ik den mgue Jo begrijpt me immera goed vraagt hij onvast Ja zegt ze flauw Welnu Hg houdt op alsof hg bevreesd voort te gaan t Is slechts een proef en wie weet hoe zij ui aflnopen Welnu nu kom ik weer met mgn voorstel Ik vraag je of je mgn vrouw wilt worden I Ja hebt je vrgheid weer ja uut ingn voor stel aannemen en je kunt me afwijzen zobals je wilt maar vervolgt hg hartstochtelijk ik smeek j neem me O neen I Zg laat het aardig kopje hangen hare stem is een zacht gefluister geworden Nilt na na wat er gebeurd is I Na Wat ei gebeurd is na alles Zg licht haar hoofdje op en ziet hem verw tend aan Waarom waarom ben je niet Itgd zoo g weest vraagt zij Hoe kon ik dat zijn En het verwgt komt n van zgn kant en krachtig genoeg om het hare te doen verstommen Weet je wel hoe je me behaodeld hebt Was je niet koeler dan ijs Ja ikia er tegen op je te naderen I Eens heb ik je een ka gegeven Herinqer je het je nog Ik wel en ook hoe je toen hebt gekeken Eens maar I En dit hij houdt op en drukt zijn lippen zacht op haar Onder den titel Landbouw en kapitaal belegging js in t licht gegeven een siudie van prof J P Moltler over den privaat reohtelgken grondslag van ons landbouwbedrijf De schr verklaart in zijne inleiding dnt hij met die studie beeft beoogd bel zoeken naar een antwoord op de tweeledige vraag welke over hot algemeen do voorwaarden zijn waaronder de landbouwer ten onzent de beschikking heeft over den tot gn bedrijf benoodigdeu grond en inboe er bij de regeling of toelating dier beslaande rechtsverhoudingen onzo wetgever heeft rekening gehouden mot het groote openbare belang dat bij een gelukkig ot althans niet ontmoedigend bestaan der landbevolking Berujsfreidigkeit noemen bet zoo treffend de Duitschers evenzeer is betrokken als bg eoii stg ende opbrengst van den door haar bewerkten bodem Maar voegt het Sociaal Weekhl bieraan toe bg zegt bet met deze woorden toch slechts ten halve Immers hoe belangrijk bet daarmede aangeduide gedeelte van zijn werk over den eigougeerfden boer onder ons geldend recht met eigendom of eeuwigdurende erfpiicht of vaste beklemming over het recht tot tijdelijk geliruik van den bodem als grondslag van landbouw bedrijf onder ons bestaand reclit in don vorm van tijdelijke erfpacht ol van pachtoontract nCoae zgu zeker niet geringer waarde ontleent bet aan de aanwijzing van den weg dien de schrgver door ihtn weigever wensoht gevolgd te zien Hut einddoel van dien weg ligt vlak tegenovergpstetd aaii dat waarnaar de voorstanders van landnatiünalisatie streven Want wel verre van gelgk dezen den grond te willen brengen aan de geraeenscbap wil hij juist den eigendom van den grond door de wet eer zien gebiaoht in de banden van hem die ploeg en sikkel weet te hanteeren Doch voor hen doet bij niet onder in het afkeuren en bet diep betreuren van bel bestiianile Met name van de economische en sociale nadeelen verbonden aan hot gebruikelijke pachl contract Van zgn economische nndeelen terwgl bet verhuurde landbezit hier te lande meer en meer in handen komt an den uitwonenden eigenaar die van bet paobtoontract slechts de diensten eener couponscbaar verlangt en wanneer de pachtceel eenmaal is opgemaakt met het bodrijf van zijn huuWer verder zoo weinig mogelgk wenscht ta doen te bebben blijven maatregelen tot duurzame versterking der voortbrengende kracht van den bodem daardoor veelal achterwege Van zijn sociale nadeelen uitsluitend op den pachter drukt feitelijk al de last van iles landbouwers bedrijfrisico zgn vooruitzichten op eenigen blijvenden voorspoed zgu geheel af hankelgk van des landheers welwillendheid en deze beeft na afloop van den overeengekomen pacbttgd in ons dichtbevolkt land zijn pachter telkens opnieuw weer in banden bg het bepalen der voorwaarden waaronder de plaats weder aan hem zal worden verhuurd Hiertegen beeft de wetgever het zijne te doen Doch volgene don heer Molizer niet enkel door een hervorming van betrekkelijk ondergeschikt belang door zekere wettelgko regeling van het pacht contract maar door het daarheen te leiden het daartoe koinen althans te bevorderen cdat de Igdelgke en onvaste bssis van des pachters landbouw bedrijf voor dezen overfa in een vast en erfelijk recbt op dea grond Zooals hg het op oen andere plaats van zgn werk uitdrukt Essentieel aan den huur is de tijdelijkheid wang is de tweede keer En zegt hg droevig ik noem dit nog niet eens kussen En hoe noem je bet dan vraagt zij en ondanks zichzelf komt er een ondeugende trek op haar gelaat Nu slaat ze plotseling haar armen om zijn bals Dan zal ik je een kus geven zegt ze Want ik heb Je lief Balph Ja heusoh dat heb ik I Weet je bet zeker vraagt bg vijf minuten daarna Ja heel zeker Ik wou dat je wat eerder tot die ontdekking waart gekomen Ik niet Door het wachten is de zekerheid veel grooter geworilen En ben je nu gelukkig lieveling Ik ben nooit zoo gelnkkig geweest Heb je nu niets meer te verlangen Ja zegt ze zenuwachtig Er is iels iets Hij begint onrustig aan de bloem in zijn knoopsgat te plukken Jat toch iels Oa voort zegt hg Zou het iets over Eyrtr zgn Het is bg kcheen bet erg onaangenaam te tinden Dat mag hg warempel wei zegt hg veront waariligd O maar hg deed het alleen voor mijl Vlleen voor zich zelf is mgn meeniug Nu doe je hem onrecht zegt ze met warmte Werkelgk nu ben je onrechtvaardig Het is roor Anketell pijnlgk dal zg nog steeds I van des pachters gebruikrecht dat boe doelmatig overigens ook geregeld daardoor toch steeds een min wenschelijken grondslag zal blgven voor het in hoofdzaak met eens anders aanleg kapitaal uit te oefenen landbouwbedrijf Neemt onze burgerlijke wet de opbeuring van den vaderlandscheu landbouw wezealijk met ernst ter hand dan zal het ook haar doelbewust streven dienen te zgn om door een weloverlegde regeling der op onroerend goed toe te laten zakelijke gebruiks en zekorheidsreobten den weg te bereiken waarlangs het pncht contract als grondslag van landbouw bedrgf in de tookomet zou kunnen verdwijnen en ouder den last van meer billijk geregelde geldelijke verplichtingen voor den landman zou kunnen overgaan in een erfelijk en voortdurend zakelijk gebruiksrecht als erfpachter meier of cyosplichtige eigenaar Bij gelegenheid der op 4 dezer te Leipzig geopende internationale tentoonstelling op het gebied van hot Büode KruU legerbehoeften hygiene volkvoeding en kookkunst zijn denzelfden dag proeven genomen met de inzendingen betreffende het haastig verstrekken van voeding aan troepen militairen op marsch bij het uitbreken van een oorlog of te velde Deze proefnemingen waren van tweeeerlei aard namelijk Ie voor gevallen waarin men op eene spoedige levering van middagspija voorbereid was en 2e voor gevallen waarin liet bevel tot levering eensklaps onverwachts kwam Bij de eerstgenoemde proefneming was eene afdeeling van 5O0 man infanterie binnen tien minuten na de aankomst gehtel voorzien van middagspijs bestaande uit zuurkool met pekelspek eu aardappelen Bij de andere proefneming ging het aldus Ten l ure 10 min gaf de gsrnizoenskommaodaut bericht dat er uit Pleissenburg 130 man naar Leipzig op marsch waren gegaan De militaire arts dr Vaak liet onmidilellgk een nieuwen calefactortqestel een van C Keinhold voor legerverzorging te velde aanstoken Ten 1 ure 20 minuten kookte bet water Ten 1 ure 36 minuten kwamen de manschappen aan vijf minuten later ontving dr Paak biervan bericht Vijf minuten daarna werden de bussen pokclepek en linzen in den ketel gelogd eu met klokslag van 2 ure kroeg ieder man zijne portie Do Hooge Raad gaf gisteren eene belangrijke beslissing over do toepassing van do arbeidswet naar aanleiding van het beroep in cassatie door den officier van justitie bg de rechtbatak te Dordrecht ingesteld tegen een vonnis van die rechtbank waarbij H A v vlasboer te s Gri endeel van alle rechtsvervolging ia ontslagen ter zake van bot niet voldoen aan zijne verplichting om als hoofd van een bedrijf ingevolge de desbetreffende b aling van de arbeidswet binnen 2 maal 24 uren aan den burgemeester zijner woonplaats kennis te geven van een in zijne inrichting aan een arbeider overkomen ongeluk Ue rechtbank was van oordeel dat beklaagde s inrichting eene zwingelkeet ter bewerking van vlas behoorde tot het gebied van den landbouw en als zoodanig niet viel onder de bepaling der arbeidswet die op het oog heeft ongelukken in fabrieken of werkplaatsen De Hooge Kaad nam evenwel aan dat hel opkoopen van door anderen geteelde voortbrengselen van landbouw en hot bewerken daarvan met het doel om do producten in den handel te Eyre s partij opneemt Maar hij denkt er geen oogenblik aan de goede verstandhouding die zoo kort tnsschen hen bestaat weer iu gevaar te brengen Welnu laten we er niet om twisten zegt bij zoo opgewekt mogelijk hoewel bet hem loodzwaar op t gemoed drukt Wal vond gg eigenlijk zoo onaangenaam Wel die die leugens die hg je verteld heeft Hg Wie Wel die arme Andy uatuurlgk Aan wien dacht ja dan Aan Eyre Onzin zegt miss Mc Dermot Hem vervolgt ze luchtig heb ik ver len Neen het is Andy Je weet dat hg je toeu verff 1de dat hg me naar het station had gebracht en zoeïfis ik zei Is djit alles Ja Maar het is heel veel En Andy is er erg mee bezwaard Je je neenit bet hem toch niet kwaigk Integendeel ivgt hg jOpgewonden ik prgs bet zoer in hom Ja werkelijk Ja hoe zou ik ook anders Deed hij bet niet om jou te helpen Dan moet je morgen ochtend dadelijk iets ardigs legen hom zeggen Neen dan zal ik iets aardigs tegen jou zeggen O Ralph Nu goeden nacht Goeden nacht boor Nu meen ik het heusoh Goeden nacht brengen zooals in deze geschiedde buiten eu landbouw en binnen het gebied van handel en nijverheid valt en dat het onderscheidend kenmerk hierin is gelegen of het bedrijf al of niet geschiedt door deu landboQwer in zijn bedrijf Mitsdien vernietigde de Kaad hel bestreden vonnis en bevestigde hel in deze zsak in eersten aanleg voor den kantonrechter te OudBeierland gewezen vonnis waarbg de beklaagde wegens bet hem ten laste gelegde tot geldboete is veroordeeld Baiteolandscb Overzicht Het aantal adressen van gemeenteraden en schoolautoriteiten tegen de Piuisische schoolwet neemt toe Terwijl onder anderen de gemeentebesturen Ie Dantzig Koningsbergen Elbing Wiesbaden en Insterburg reeds ziju gevolgd heeft nu hot gemeentebestuur te Berlijn een adres van gelijke strekking gereed gemaakt Versoheideue burgemeesters van andere steden zijn te Berlijn geweest en bebben verklaard met den inhoud van dnt stuk ten votfe in te stemmen Tegelijkertijd zijn vou do zijde der nationaal liberalen en vrijzinnigen in verscheidene steden volks en parlij vergaderingen gebonden en nieuwe uitgeschreven om bg de Pruisischo Kamers tegen het ontwerp op te komen Het verbond tusscben conservatieveu en nalionaallilierulen m Duitschland is niet alleen in Pruisen verbroken De tweedracht die in het Pruisische Huis van Afgevaardigden bij de behandeling van bet schoolwetsontwerp bleek doet zich ook in do overige bondstaten gevoelen Te Hildesheim waar een lid voor den Hijksdag moet worden gekozen steraden de vrijzinnigen voor den nationaalliberalen kandidaat In Mecklenburg waar eveneens eene verkiezing moet plaats hebben stelde de nationaal liberalen geen eigen vertegenwoordiger In Bejeren sloten de liberalen zioh nauw aaneen Maar bot opmerkelijkst is wel do ontbinding van het verbond in Saksen de bakermat van het reactionnair verbond Nog kort geleden bij de verkiezingen voor den den landsdag gingen conservatieven en nationaalliberalen er eendrachtig band in hand Doch dit verbond is opgeheven pn bg de aanstaande verkiezingen zullen naar de F oss Ztg doet uilkomen andere beginselen den doorslag geven Dns blijkt fegt het blad hoe de liberale gedachte met nieuwen moed optreedt en de onderlinge verschillen van meening op den achtergrond geraken tegenover den gomeonschappolijken strijd dio de verschillende lib rale partijen vereenigl De eendracht ir noodig Een tijdperk van rcactionnoire politiek is in Duitschland aangebroken Dit blijkt nn weder uit het geval van graaf Limburg Stirum die ontslagen is uit den dienst vervallen verklaard van het rooht den titel van gezangt te voeren en van zijn recht op pensioen omdat hg de handelspulitiek van Ca rivi bestreden had Een dergelijke Maisregelung kan den band tusscben de liberale partijen slechts versterken Het schrijven der vijf Fransche kardinaals was een verklaring van instemming met de Republiek Doch met een bijzondere Bepubliek nl eene die de vele grieven der katholieken tegen de wereldlijke macht zou wegnemen en dus geheel onder de oppermacht en de denkbeelden der katholieke kerk zou staan Bisschop Meignac van Tours heeft thans een brief tot zijne ambtgenooien die onderteekenaan van het bekende stuk gericht dat zeer veel in toon en geest van het eerste verschilt De beer Meignan verklaart dat de herhaaldelijk gebleken wenseb van paus Xoo XIII is dat de katholieken van Frankrijk de gevestigde regeering zullen aannemen die sedert 20 jaar bestaat en door het algemeen stemrecht onzer landgenooten bevestigd is üehoorzaaroheid en eerbied belooft hg niet alleen aan de nationale regeering maar aan alle wetten die vanhaar en de vertegenwoordigei i des lands uitgaan De niel clericale bladen prgzen don gematigden toon van het stuk Van een bisschop zou men geea betere taal kunnen verlangen meent de Séfnilique FraH ai e en de Tempt zegt dat men van den algemeen geëerden prelaat die zich altgd door onbevooroordoelen blik en gematigheid onderscheidde geen wgzer en vrgzinniger woorden verwacht kon hebben Meer en meer blijkt zegt het repnblikeinsche blad het dubbel karakter van den brief der kardinalen Zg die oorlog willen tusscben kerk en staat kunnen er zich laede eens verklaren om da scherpe verwgten aan de republiek die het beratte zij die voor gematigdheid eu verzoening zijn zien in het verzoenende slot waarin de katholieken worden aangespoord de wetten der republiek te eerbiedigen evenzeer een reden om zich bjj de ondorteekenaars aan te sluiten Wat beteekent en wat wil vraagt de Tempt een verklaring die dus de meest uiteenloopende gevoelens bevredigt De kardinalen