Goudsche Courant, maandag 11 april 1892 | Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant, maandag 11 april 1892

r k 180 Maandag Ü April N 480t Oe uitgare dezer Coarant geschiedt dagelgkf met nitzondering Tan Zon en Feestdagen De prjg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 H oaderlBke Nommer VIJF CENTEN JOSEPH VAN DAJ TZIG i A 66 inarkt A 66 OntTEuigeii een uitgelireid smaakvol assortiment ïïouveautè s in Dames en Kindermantels Robes Japonstoffen met bijpassende garneeringen en vele andere JMouveauté s COSTLMES op maat worden in den kortst mogelijken tijd vervaardigd GOUDSCHE COURANT IMeuwS en Advertentieblad iioor Gouda en Omstreken ADVBBTB IBN irordett geplaiMvan 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meerlOCenten GEOOTB LBTTBES worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De Inaendlng van advertentidn kan gesohieden tot eön nor des namiddags van den dag der uitgave 8SSQ 1 2 Speciale Inricliting VOOK Goederen naar Maat e kLEEDINGHIAGAZlJNËN P Firma J Vi ËLTER lagazjjD Tao Corsetten eti Ondergoed JONGENS HSMDEN Laag io prijs en fijn van Qualiteit is J P HEHMAir Zooii s Blanke Curacao ƒ 1 per flesch ƒ 1 10 per liter Goud Snelpersdmk van A BuinkmaK ZooK GOUDA Wlj lstraat4l GORIi CHEM VVeste Wagenstraat 51 PENING VW HET m i gs s£s ¥ ZÜIVKRH FRAiNSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX h f 27 per 48 Flesscben met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEREEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Èenig Depot van Heynwit s Bocmekamp Elizter TWEEDE BLAD VEBSLAG van de Kamer van Koophandel eu Fabrieken te Gouda over den toestand van Handel NOverbeiden Scheepvaart in 1891 SM De Kaoer bloef sla volgt aameDgesteld Aftreding 18 4 De Heeren C C H Pripoo D Ö van Vreumingen A van Reedt Dortland A Straver en H Braat Aftreding 18 6 De Heeren C J C Prince Voorzitter H Jager plaatsvervangend Vooraitter A van Veen oa J M Noothoven van Goor Secretaris Mr i Portuijn Droogleever die in Juli 1882 moet aftreden Omtrent de werkzaamheden der Kamer kan worden vermeld L Door den Minister van Waterstaat handel en N verhei werden de Kamera ven Koophandel geraadpleegd over enige voorgenomen wysigingen in lm Beglëment vaatgesteld bij K B van Nov 1861 Stb No 142 gewgzigd bü K B van 16 Pebr 1864 Stb No 18 11 Aug 186 Stb No 80 on 12 Juli 1873 Stb No 108 Deze Kamer kon zich met alle voorgenomen wqzigingen op een ééa na veroenigen zij me nde dat onder hen aan wie hol kiesrecht ontzegd moest worden op grond dat zij geen handel drijveii bij do tappers koffiehuis eu societeits houders ton onrechte ook waren vermeld do slijters daar deze wel handel drqven Of andere Kamors meer bezwaren togen de voorgMtelde wijzigingen hadden is der Kamer onbekend alleen weet zg dat het Reglement in 1891 geene wijziging heeft ondergaan II Dezelfde Minister vroeg advies over de voorgenomen instelling van een Centralen Raad van Handel en Nijverheid De ontworpen samenstelling van dezen Raad uit Ua afgevaardigde van de Kamer te Amsterdam één vin die te Rotterdam en voorts uit afgevaardigden van de Kamer in dezelfde Provincie deed de Kamer een ongunstg oordeel over het voorstel vellen Zg meende dat bij de invoering van dien Raad zijn advies in plaats van dat der verschillende Kamers zoo worden gevraagd en dat dit advies veelal te eenzijdig zo u zijn III De Kamer Ie Rotterdam vroeg ondersteuning van haar verzoek tot verbetering van do spoorwegcorrespondentie met Duitsohland via Arnhem Tot haar leedwezen kon de Kamer dit verzoek niet ondersteunen Zg oordeelde het boter de aandacht op hare locale grieven te blyven vestigen en geene nieuwe wenschen te uiten alvorens de oude waren beantwoord Ook wees de Kamer er op dat zoo het verzoek werd ingewilligd om den trein die a morgens te 8 56 van Rotterdam vertrekt voortaan om 9 30 die gemeente te doen verlaten ook he vertrek der Centraal en van de trein naar a Bosch moest worden gewijzigd om de aansluiting niet te doen verloren gaan IV Rotds in ons vorig Verslag wenl molding gemaakt van versohillendo grieven tegen de spoorwagreaeling die echter voorloopig moesten bestendigd blijven hoewol de Maalschappij tot exploitatie van Staatsspoorwpgen verbetering toezeide In April wendde de Kamer zich andermaal tot de Maatschappij met verwshillends redelijke wenschen die voor een deel zgu ingewilligd by den zomerdienst van 1891 zooals de intrekking der gliptreinen en de slechte aansluiting te Arnhem met de andere Ignen van den Staatsspoorweg Hoewel er dus het een en ander verbeterd is bleven er nog vele grieven bestaan welke nog door eeneu nieuwen maatregel der Maatschappij werden vermeerderd De ittvoeruig der zoogenaamde ferrmkaart a welke aanvankelijk naar het oordeel der Kamer in strgd met het bg K B vastgestelde Reglement geschiedde werd door aene wijzigiDg van dat Reglement gewettigd De afsluiting der perron gOMhiedt aldus sohrgft de tegenwoordige Minister van W H eu N in het belang van eeno behoorlQka uitoefening van den spoorwegdienst Waar alzoo en de vorige eu de tegenwoordige Regeering met de Maatschappij medegingen In deze zaak zal het belemmerd verkeer ia de wachtkamers eu op de stations wel gehandhaafd blgven Het onaangename van dezen toestand tü vooral ondervonden worden aan eilaiul ationa k het Ooadache De Kamer wendde zich ook voor verschillende andere spoorwegaaugelegenhadan tot den tegenwoorwoordigen Minister van Waterstaat Handelen Nijverheid 2ij drong er op aan dat eindelijk de tweedaagsche retuurbilletten naar Rotterdam en Utrecht I een legaat dor Rgnspoorwegmaatschappijiin vierdaagsche zouden worden veranderd in overeenstemming met de regeling der Mastsohappg die op hare Ignen vierdaagsohe billetten kent De Minister gaf in December 1891 nagenoeg hetzelfde antwoord als de Maatschappij io December 1890 nl door te verwijzen naar de herziening der personeele tarieven De Kamer blgft echter van oordeel dat de eenvoudige maatregel door haar verlangd onnoodig wordt vastgemaakt aan een zoo omvattend onderwerp als de herziening der personeele tarieven Een andere klacht der Kamer over de onvoldoende ruimte io de goederenloods aan het station werd door den Minister gegrond verklaar4 en toegezegd dat bg een ombouw van het station aanleiding zal bestaan tot elude afdoende verbetering in den toestand V De Directeur der Nederlandsche Belliefoonmaatschappij vroeg het oordeel der Kamer over de wenschelijkheid om hier een telefoonburean op te richten in aansluiting aan de Ign Amsterdom Rotterdam De Kafner de wenschelijkheid erkennende kon moeialijk treden in de vraag der leveusvatbaarheid van deze aanslniting alleen meende zij in twijfel te mooten trekken of deze gemeente genegen zou zijn bij de aansluiting oen zekere opbrengst te garandeereu VI Ook de hh Ribhink van Bork on Co e a a wondden zich tot de Kamer met verzoek haren steun to verleonen aon het tot do Reiieeriug gericht verzoek om van staatswege de voorwaarden te regelen waarop verschillende exploitanten van telefoonnetten verplicht zouden zijn hunne lijnen te doenaansluiten en tevens bij de Nederlandsche 3olUolefoon maatschappij or op aan te dringen dat dezegonoogon zou ueinen mot de voorwaardou vaij aansluiting door eerstgenoemde Heeren vastgesteld I Uit de versohillundo stukkon door gonoomde Hoe I bij hun schrijven overgelegd bleok dat zij voonvanrdoR hebben vastgesteld waarop zij niceaon dSSiiiter i communale aansluitingen moesten tot stand komen en dat de Nederlandsche Belltefoon maatsc appij van oordeel is dat andere voorwaarden moeten worden gesteld De Kamer onthield zich van te dezer zake eenigeu aandrang uit te oefenen Zij oordeelde het onraadzaam zoolang deze gemeente van telefonische geleidingen verstoken ia haar oordeel te vestigen over de quaestie die de verschillende exploitanten verdeeld houdt De voorbereiding tot invoering van hotniouwe Pransche tarief trok in booge mate do aandacht der Kamer Niet alleen werd zg door de ComBrissie voor den Fgpenhandel en de Püpenfabrieken verzocht to beproeven om de pijpen ook voor het vervolg vrijeu invoer in Prankrgk te verzekeren doch ook de Commissie voor de Handelspolitiek van Rijkswege ingesteld veriocht hare tusschenkomst voor de beantwoording der vraag naar de gevolgen voor Nederland en Kolomen der protectionistische politiek in andere landen speciaal Frankrijk Oe door koop lieden en fabrikanten aan haar verstrekte medodeeHngen beveetigden d o indrsk der Kamer dot door de meeste hier gevestigde ondernemingen geene handelsbetrekkingen met Frankrijk kannen worden onderhouden wegens de hooge rechten van invoer die dat Rijk met protectionistische bedoelingen heft Met belangstelling nam de Kamer kennis van de oprichting der Nederlandsche Kamer van koophandel te Londen die zich ten doel stelt hetbevorderen van de belangen van den handel den landbouw on de nijverheid van Nederland en in het bijzonder het bevorderen en uitbreiden der handelsbetrekkingen tusschoa Nederland en de Nederlandsche Koloniën eenerzgda en het Vereenigd Koningrijk van GrooNBrittannie en Ierland en de Britsche Koloniën anderzijds door alle gepaste en wettige middelen Daar ook voor corporatien het lidraaatschap openstond besloot de Kamer zich bij haar aan te sluiten Alius vatlgesttU in de Fergadering der Kamer go Koophandel en Fabrieied te Gouda den 24 Feirumi 1892 C J C PRINCE Voorzitter Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Secreiari Een paar ondernemingen ontvingen rechtstreeks het verzoek om inlichtingen Boiteolandsct Overzicht ïlon door de Franache reffeenng anngevraagd krediet van 3 250 000 fr voor het deelneinen aaa de woreldtentoonstelUog tü Cbicago ia door de tCamflr met 468 stemmen tegen 3 guedgelceur Hierna werd Dahomi y d hootdschotei der discussie naar aanleiding van twee aaiivutüngskredieten die de regoaring aangevraagd beeft voor Soudan 360 000 fr eu voor Dahomey 3 miliioen Het bericht van don dood van kapitetu Ménard heeft zich bevestigd Nieuwe moeilijkheden dus voor Frankrijk Het schijnt wel dat iedere post een ougelukstijding uit do kolomen moet brengen Het gezelschap van kapitein Ménard bestond uit een 100tal Afrika insche lirailleurs en de noodijte dragers liet was eene geogr iphisch militaire expeditie In werkelijkheid was het volgens de Fraukfurter Zet tuur uiets dan een legerafdeelüig ie vooruit gestuurd