Goudsche Courant, maandag 25 april 1892

Schoenen en Laarzen Magazijn De Roode Laars hoek Lange Tiendeweg GoudaJ is het grootste gesorteerde het vertrouwdste en soliedste SCHOENEN EN LAAR2EN 1IAQA2IJN W Mt EN OUSTEEEEN JSIEVW IVIEVW NtEVW I ledere Donderdag van s morg ens acht tot sayonds acht uur GROOTE UITVERKOOP in hét Nieui e iebou v achter het schoenen mag azijn DE ROOQE LA RS wa irin alle v orli an Qn SCI OËI Cl en LAAKZEiM tegpen spotprijzen a contant vordenktft et4o4 GOEDEKE van de Uitverkoop worden niet op zicnt gezonden i j p HEfssBïJSi I i h ito maandag 2S April 1892 BB Itenlandsch Ovierzlcht Aanbevelend SEQUAH zal g edurende zijn verblijf alhier tot en met 30 April eiken avond ten 8 ure in de Sociëteit OI S GË OEGEK in de Boelekade uitle gfingf geven van de krachtdadigfe werking zijner Geneesmiddelen AFGEPASTE VITRAGES GORDUNEK per paar van f 1 20 f 1 75 fZM fZ 7i fZM en booger in diverse Lengten en Breedten in alle Genres en Prijzen in groote keuze ook in WASCH ECHTE KLEUREN SCHEIVK en Zn PHOENIX BODEGA DUBBELE BULBT Wijnwinkel met net ingericht proeflokaal waar de meeste onzer wijnen per glas geproefd kunnen worden In den winkel evenals in ons pakhuis Crahethstraat zijn al onze Wijnen per heele en halve flesch verkrijgbaar Heden extra aanbevolen ÜIEIWIJX een lekkere verfrisschende drank a t 0 25 per glas TT axx I ra 2D l5 ez2 2a CLï jsen d3 Co ege nsj Lic tti datie 0Pi BARHiRK00PIH6 te GOÜDA op ZATERDAG 30 APRIL 1892 desm rgeni te elf uren bg de Stalling Wgk Q No 275 in de Crobethitraat tegenover het Station ran den Staatsspoorweg ten overstaan van den Notaril i ü C PORTÜUN DROOGLEBVER van Zes by de weg bekend staande PAARDEN mak voor stoom verschillend van leeitgd alle Zwarte Merriën Voorts Goed onderhouden Rijtuigen als Een Berliner een Eenpaardalandaaer drie Brikken voor 4 8 en 12 personen 3 Tilbury s twee Coupe s Clarence een Tentwagen eene Victoria en een Vrachtwagen Eindelijk Een en Tweespanstulgen en verdere Stalbenoodigheden Oes morgens vóór de verkooping van 9 tot elf ui n te zien Naiere inlichtingen geeft voornoemde Notaris LEGER DES HEILS DINSDAG en WOENSDAG 26 en 27 April zullen r groote bijzondere Mjeenkomsten zgn in de zaal Oranje en Nederland c De bgeenkomsten zullen geleid worden door Kapt HELLENDAAN Aanvang 8 uur Toegang 10 Cent i fcapt V Tongeren Gouda Suelpersdruk van A Brinkman feZooN bewegin op 1 Moi zal in Frankrijlt hts bebbdn maar reeloer in ia noordelijke iladistricten vooral to Fourmios waaij de j van verleden jaar don revolutionairen ooi p nleidine geeft orp tegen de heeraobappij jl t i kapilanl Ie prediken j n j li iiiling 19 vipdölievorid dat fl aeggen 4 dijnjaal gtenu owGldda ige beWoginJ nu iitt raad8vorl ie gen liuif juist op den eersten iiddel ver aiTen om tlnnanifesteeren door Ms v jfl L n kjomt M 5 S S W gon deililngen er iJi roh t ï op piezij iiltgdi mtinedergfltienj ln fle Oge i dèr soolalis r menè r otbtioD l e 1S do tliarch stInsoh mét ziè a loftpnen of o h agentm politie en óiiktdWooal Vntbreekt ïetIpcilUsten lie be r n lat djj geheoln sak iefiborameii nirtMnaeriis d Ji e n l wpj a politie a m Wi f l l om den b iitenget oit i4iaaV q lei l p Itunnen e le bezoldiging der pbli jiB ato nten en Kun ikunnen vermeerderea j e WciSlisten r edife4 Wtgdl dit thpma by leden n nalag die aiet flui el wairvan de dader wor jl geval Mtjb mloet rkenllen d S daarvoor eenige è nlel linii li 6etsat sedert de heSjr Andrieu in zijne gedenksobfHften Ihseft VerklaaAl dat by als prefect van politie een artarobistisoh dagblad bad opgericht waarvan bij de hoofdredactie in handen had gespeeld van LouiseMichel De revolutionaire partij wil dus geenszins de middelen van geweld gebruiken welke dit jaar reedt door de anarchisten betzij dan betaald of niet betaald zgn toegepast op den boulevard SaistQarraain en in de Bue Clicby Ook elders te Fourmies en te Saint Etienne zal zij geen gewelddadige manifestatien aanraden maar eenvoudig optochten naar de stembus orgsniseeren en hare oandidaten trachten te doen verkiezen met name Culine den vriend van Lafargue te Formies Gene zit nog in de gevangenis waaruit Lafargue ontslagen is door zijne verkiezing als lid der Kamer De telegraaf brengt bet bericht dat thans ook de staten San Paulo en Rio Grande zich van Brazilië hebben afgescheiden en zich onafhankelijk hebben verklaard Er werd reeds gevreesd dat de afscheiding van MattoGrosso een slecht voorbeeld voor de andera staten zou wezen Het is wel een beetje zonderling maar het ia toch waar dat de Brazilianen al jaren lang vertrouwd zijn met het denkbeeld dat hun rijk zal uiteenspatten en zich zal oplossen in tal van kleins staten Het zonderlingst is echter dat zij met dit denkbeeld ingenomen schijnen te zgn Amazona Para en Bio drande hebben reedt lang neiging getoond zich af te scheiden Laatst maakte de afgevaardigde José Mariano van Farnambuco reeds de opmerking dut als de lieden uit Bio de Janeiro overal hun neus in bleven steken do provinciën zich dan zouden wreken met door de monarchie weder uit te rocpsu maar wel door zioh als republiek if to acheidüu Do positivisten dio tegenwoordig in Brazilië de macht m handen hebben zijn voor uiteenspatting Omlang werd in een adres aan Fonseca nog gezegd dat de fe leratieve republiek aanvaard werd voorloopig als een voorbereiding tot het vormen van zooveel verschillende staten sis er natièn zijn waaruit Brazillie bestaat In Bulgaarsche zaken begint bet reeds stiller te worden Het bigkt nu dat de nota dia de Bulgaarsche Begeering aan de Porte gezonden beeft niet rechtstreeks de erkenning van Vorst Ferdinand door de Porlo vraagt zij verzoekt alleen de Porte te handelen in overeenstemming met het derde artikel van bet traclaat van Berlijn bet wolk voorsohyft dat do Vorst van Bulgaarsche door de Bulgaarsche natie bg vrije keuze zal aangewezen worden en dat die keuie door de Porte met goedvinden der mogendheden zal bekrachtigd worden De Times gist dat de Bulgaarsche Begeering niet meer rechtstreeks gesproken heeft omdat de Sultan onlangs aan den nieuwen Bulgaarsohen agent Dimitroff verzekerd beeft de eerst mogelgko gelsgjialMid te zullen sanf rypen om ds beitssnde or de van zalen te bekrachtigen Waiir ia nu de eerst mogfdijke golegeuheid Die kan zich nog laten wachten PETROLKUM NOTEERINGJEN van do Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was hejlftn onveranderd Loco Tankfuat ƒ 6 36 Geïmporteerd fust ƒ 6 45 Mei Juni Juli leveriiig ƒ 6 40 uguslus lever ng 6 60 Septemliffll October November en Decemberlevering ƒ BflO B u r g é r l g k e Stand GE OBEN 1 Apji 1 J annot e ouders C E C Poth éu J Lampl 1 Koternella oudofsC Blom en P van der Zwalm j OVEELEDEN 20 April H J van den Bosch 2 j 21 C J Swasnenhurg 3 w J Pannebakker 68 j L OKTDEBTUOUWD fi J Kou enbefg 24 j en E M M Ooms 26 j + H van Waas 22 j en M A van Well 21 j L B Nieuwenliuizen 21 j en a M van der Kloijn 23 j M A van Waagenborg to Eotterdam 47 j en M de Brugn 39 j A Slootjos 23 j en M Melkert 27 j Splinter te Hazerswoude 28 j en K van Ham 19 j Dr P J A Lovodag 31 j en J P de Jong 25 j W Bode 20j on C Zeverboom 21 j Haastrecht GEBOBEN Adrianus ondorï J van Duuren en J van der Vlist Aagje Macheltje ouders H van Zeill en M van Es Qeoilia ouders 6 Kompeer en Q Mulder Hsodril ouders E G Muurliag en O van Eldik Moordrecht GEBOBEN Boudewijn ouders A Bloot en W Bloot OVERLEDEN Neeltje de Jong oud 68 j ONDEBTROUWD W Splinter oud 27 j en W C Steinvoort oud 21 j Advert e ntiën Ontvangen De nieuwste KliXDËRHOEDEN en KAPERS tot de meest concurreerende prezen Goedkoopst adres GOUWE C 233 Eene der oudste aanzienlijkste en rjjkste MAATSCHAPPIJEN van LEVENSVERZEKERING vraagt een voor Qouda en omstreken Brieven franco letters S A P aan NIJGH VAN DITMAR Rotterdam ADVOCAAT i f 1 20 per flesch de qnaliteit dezer advocaat overtreft alles wat wg tot heden van verschillende fabriekanten verkocht hebben bj J F HËItlHAISIdiZn Tieiidew 3 van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenbhkkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prjjs per flacon 35 Cents Jy Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing b het gebrnik van Prof LEFRIES t ictnar Attesten aanwezig Prjjs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 aar em Depöthouder Z A de FLUT TBR Markt 97 naast het Hotel cdk ZALM GiEVRAAGD voor direct een net DAGMEiSJË bij M E MONASCH Markt Het beste Foetsmiddel is thans POETS PASTA DE SABEL Gedeponeerd CiTTTTa TTT Fabntkwwdi omdat daarin VËBSSiriaD is wat feotnuto ntat was verkregen een onovertroffen Po tamidd l roov Metalen en QlAB frerkea tegeli ic dat met vlekt met stuift de voorwerpen met aantaat geen vergift bevat en daarbij vlug en i deli werkt Het beste voor lattmróie te pcwtoui heaill Alom verkrijgbaar 6 oents per atul e met voh ledige Hollanasche gebruiksaanwijzing Qeneraal Agenten voor Nedertfkncl enKoIonleai H P PlJaX SH ZONMN ta Wormervaer Voor enkele grootere plaatsen worden nog uituluitendk engrosverkoopera gaaochL Caadiuen ep anvraaf het oiiovcrirolTen LAGRaBlER en het gunstig bekende S T O TT T van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Qouda P C W BEGEER Coiffenr bericht dat hg Maandag ontvangt een geheel nieuw systeem Amerikaansch tot het aanzetten van SCHEERMESSEN en beveelt zich beleefdelyk aan De ondergeteekende heeft de eer zjjn geachte begunstigers te berichten dat hi zijn zaak in Drooge en Gemaakte VERFWAREN VERNISSEN OLIE en LOOG enz heeft uitgebreid met een prachtige sorteering tot de minst mogelijl e prij en Stalen op franco aanvrage verkr gbaar Hoogachtend UEd Dn M BINNENDIJK Lange Tiendeweg 23 Goudcu