Goudsche Courant, donderdag 5 mei 1892 | Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant, donderdag 5 mei 1892

a Smfi m m T n de stad en maakte procesverbaal op tegen dec bèvelvoerenden onderofficier Be N R Ct rerneemt dat er bij gelegenheid Tan de wereldtentoonstelling te Chicago ter vermijding van te groote onkosten geene deputatie namens de Nederlandsohe regeering derwaarts zal worden afgevaardigd doch do vertegenwoordiging van Nederland en de behartiging der Nederlandsohe belangen aldaar op voorstel van den Nederlandschen gezant te Washington zal worden opgedragen aan een sedert geruimen tijd in de Vereenigde Staten govestigden Nederlander Wie de hiertoe aangewezen persoon zal zyn is eehter nog niet officieel bekend Staten Oeneraal Tweede Kahek Ziiting Tan Dinsdag 3 Mei In deze bijeenkomst der Tweede Kamer is besloten Donderdag een openbare zitting te houden waarin enkele ontwerpen conclusies en interpellaties aan de orde zgn gesteld die allicht de Kamer een poosje tullen bezig houden Bepaaldelijk kan dit gezegd worden van do interpellatie Keucheniua over den kapitein middernachtzendeling en van de conclusie betreffende de jachtwet De laatste wilde de heer Se Beaufort uitstellen tot dat het onderwerp in de juristenvereenigittg zou zijn behandeld Terecht basloot de Kamer niet met dat voorstel mede te gaan I e interpellatie van den heer Van Beuningen over de spoorwegtarieven werd ingetrokken omdat het doel daarvan is bereikt Uit de mededeelingen bleek dat de antirevolutionaire partij in concurrentie treedt met den heer Pijttersen Ook de heer Schimmelpeoninck Van der Oye toch diende een wetsontwerp in op de kamers Tan arbeid De slechte opkomst der liberalen bezorgde aan de tegenpartij de meerderheid in do centrale sectie Oppervlakkigheid schreeuwerigheid verdachtmaking uw naam ia Tydens zoo mag men gerust zeggen na kennis genomen ts hebben van de redevoering waarop bel radicale Kamerlid Tydens verleden week de vergadering van de afdeeliugeu van lgemeen Kies en Stemrecht te Bellingwolde heeft vergast Oppervlakkigheid I De man verklaarde zonder blikken of blozen dat hij de geheime stukken in de Billiton quaestie opzettelyk niet gelezen had omdat hq zich aan de voorwaarde an geheiüthouding niet wilde onderwerpen en om vrijer erover te kunnen sproken in het publiek En toch was bekeudheld met die atukkeu noodig om met kennis van zaken z n stem tt kunnen uitbrengen over een wetsontwerp waarbij het belang van den Staat jaarl ks voor tonnen gouds is betrokken I En dan dat spreken in het publiek In de Kamer deed de heer Tydens geen mond over de quasstie open maar des te harder schetterde hij erover voor zijn groningsch publiek De man die zelf de stukken niet gelezen had wist daar te vertellen dat hij zeker wist dal de rijksadvocaat verklaard had dat een mogelijk proces legen de Maatschappij moest gewooneo worden en op dien grond keurde hij het af dat staats exploitatie der tinmijnen op Billiton verworpen werd Nu moet men vooreerst weten dat de aanneming van al of niet staats exploitatie niet eens aan de orde was en in de tweede plaats dat naar van goed ingelichte irin het minst niet zuster Maar je zult naar ik hoop met mij beseffen dat kinderen geen stem hebben als hunne ouders of andere familieleden over hen beraadsUüen flk verschil in dit geval met u van opinie zuster Louise sprak de kleine nette dame i i wildejuist hebben dat het meisje zelf een duidelijk inzichtin de zaak kreeg Wees echter eerust ik weet watik aan mij zelf verplicht ben en t is mijn gewoonteniet oneenigheid te zaaien tusschen ouders ou kinderen tóevrouw van Breugbelen zag dat ze geslagen was toen Clare de knmer binnentrad Ze begreep dat eeuB domoedige houding gekleurd met een tintje van zolfopoffuriuü baar het best voegde Clare vatte zij hot eerst en niet zonder gevoel het woord op wje hebt tautu geschreven dat je niet znudt komen Ik keur dat overijld besluit ten zeerste af Jo weet ik had liever dat je hier bleeft maar het is aan u tusschen uw mueder of tante te kiezen Al heeft men negen kinderen ging ze nokkend Toort het vaii en als weduwe dubbel zwaar er ook maar een tr moeten missen zuster de Back 1 Dat weet ik beste Louise sprak hartelijk mevrouw de Back en hoe gaarno ik ook Clare bij ons heb tegen haar wil moet Z2 volstrekt niet komen En gij lieve Claro wees nu niet en word ook niet verlegen Twee dagen van beraad zijn je gegeven ga dus met je gevoel en mot je plicht te rade Uw mama zal mij beloven en ik beloof het mama dat tijda verzekerd wordt de rgks advocaat da door den heer Tydens vermelde verklaring niet heeft afgelegd Uit dit staaltje kan men afleiden met welk een ernst deze radicale afgevaardigde de hem toevertrouwde belangen behartigt rn hoe goed v aan z jn handen zijn toevertrouwd Verdachtmaking 1 Zijlma heet een type liberaal omdat hy alles bg elkander scharrelt om een minister aangenaam te z n en Tydens verdenkt alle liberalen van partijbelang ook Poelman Zylma Schepel Veel erger echter is het volgende Het nieuwe BiU liton contract zegt Tydens tui aangenomen worden en waarom Moeilijke vraag zegt hg Invloedrijke Kamerleden zqn erin betrokken De Koningin heelt veel aandeelen Ik spreker laat dn verdere distillatia aan mgn hoorders over Schande over een persoon die aldus zonder schijn of schaduw van bewijs een smet durft werpen op zqn medeafgevaardigden Dat de Koningin aandeelen zou bezitten schijnt niet eens waar te zijn een drietal afgevaardigden die wel io dit geval verkeerden de vraag of zg roo bgzonder invloedrijk zijn laten wg daar vergieten bij de stemming over het eerste contract de vergadering Maar dit ter zgde gelaten wat kan de heer Tydens tot steun voor zija schandelijke verdachtmaking aanvoeren Indien by gronden daarvoor heeft hij noeme ze en kan hij er geen noemen dan is zgn aantggeu lastertaal Wat zijn daad nog verzwaart is dat hij zulk een aantijging durft uitspreken terwijl bij door zijn plicht als afgevaardigde om van de tot oordeeleu noodige stukkeu kennis te nemen te verzaken onbevoegd is om over de al of niet wenschelgkheid van de aanneming van het nieuwe contract te oordeelen Schreeuwerigheid De bewijzen daarvoor zal men ons verder wel schenken Het geheele verslag van de voordracht des heereu Tydens geeft den indruk van don schreeuwerigen toon door dien afgevaardigde aangeslagen Vaa zulk een man nu achtte da voorzitter dervergadering ta Bellingwolde zich gerechtigd te verklaren dat hij in de schatting zijner kiezers noggerezen was en zich aller achting en waardeeringverworven had De Nederlander In eau brief uit Johannesburg aan da t eldpoit komt een schets voor van het leven in Zuid Afrika Veel van hetgeen er io staat is bekend maar met belangstelling zal men lakar het volgende luzen Merkwaardig is bet voor ons Hollanders een groot feest ouder de boeren bij vte woneu liiioiiderheid kou ik dit waardeeten toen ik tegeu half December van het vorige jaar aan de Faaruekraal was nabg Krugersdorp 1 zag daar een boareukamp van 20 000 wageqs een groote stad gelijk terwijl er een kudde van ongeveer 360 000 osseu in de nabgheid graasde Dat daarna het gras bij dat dorp schaarsch was zal uiamand verwonderen Da gansche boerenbevolking van Transvaal was er vereenigd ruim 100 000 personen Het was vaa dan nabijgelegen berg gezien een prachtig schouwspel Ik hab er mij aan geërgerd dat in Hollandscbe bladen zeker was het uit Eugelsche bladen overgenomen gezegd is dat er ter eere van Oom Paul geschoten was mat glazen flesschen met kruit bg gebrek aan kanonnen Welk een schandelijk verzioael wgl er op eenigen afstand een batterij stond van als ik mij zelf wel herinner zeven kanonnen waaronder een repeteerkanon Daafbij bevond zich een krachtige we je in t geheel niet aan of afraden zullen wat je te doen staat Maar hier in t bijzijn van je mama beloof ik plechtig dat wordt je verdere opvoeding mij toevertrouwd dan zal ik naar mijn beste krachten werkzaam zijn om een brave en rechtschapen vrouw van jo te maken en onze dierbare godsdienst zal voor alles het hoofdfundamont ziju l Daar zeg ik van harte amen op sprak mevrouw van Breugheleu blijde dat alles zoo bedaard afliep Ik beloof je zuster ging ze voort als Clare mij niet om raad vraagt ik zal baar dien uiet opdringen Maar kun je me vergeven zuster en ze stak hare schoonzuster hare sierlgke rechterhand toe kun je me vergeven Marie dat ik wat erg egoïstisch was Geloof me als je zelf moeder waart De kinderlooze moedor tromp in eeu bij den vlijmenden steek haar toegebracht tjch overwon ze eene bittere uitdrukking die baar op de lippen lag en zeide kalm ik vergeef het jo heel gaaruc Louise maar ik kan me niet recht verklaren hoo je er op tegen kunt hebben dat Clare bij ons komt wonen je kunt immers zooreel bij baar en zij bij u komen uls je dut goed viodt Maar nu van iets anders gesproken vindt je t goed zuster dat ik Clare en Cateau van avond een poosje bij me heb Ik kon ze dan meteen in t rijtuig meenemen Op Zondag zuster boude ik er allerminst van om zich aan wereldscb vermaak over te geven Mocht Clare ooit bij je komen wonen dan zou ik baar zelfs gaarno eiken Zondag t huis hebben locomobiel om s avonds den omtrek electrisch te verlichten Een huis op twee uren vau het kamp gelegen zag ik dien avond door een reflector afzonderlijk verlicht Het geleek een lichtbeeld door een tooverlantaarn op het doek geworpen Tot het bedienen van dit materiaal heeft men Europeesohe deskundigen in dienst genomen In oorlogstijd dient dit eleotrisch toestel om bet doel eener beschieting afzonderlgk ta verlichten De bc eren hebben zich tegenwoordig uitstekend op dit punt uitgerust De wapensehouwing die toen ook gehouden werd was zeer fraai Ik heb in verschillende landen manoeuvres zien uitvoeren maar zooveel eigenaardigs als deze aanbood zooals correctheid in snelle wendingen schieten na het opwerpen en weer opvangen der geweren onder pijlsnel rgden zag ik nergens Na hel schijfschieten dat des avonds opgeluisterd werd met eleotrisch licht volgde uog veel dat op elk een diepen indruk maakte en niet het minst de waardige wijze waarop de hulp van hooger hand die tot do vrijheid ou onafhankelijkheid vün deze republiek heeft goleitl wer l herdacht Donderdagmiddag zagen de wandelaars langs de Spree bij treptow eeu zonderling vaartuig in de rivier Een man stonil nl rechtop in een waachtobbe die hij onder luid gazing met een roeiriem voortroeide De zanger lette niet in het minst op het roepen dor voorbggangers die hem dringend aanmaanden aan wal te komen Integendeel de man rooide maar flink door tot eindetijk een bootje van Treptow kwam aanvaren om den zonderling te hulp te komen Het bootje was nog slechts weinige meters van de tobbe verwijderd toen deze plotseling omsloeg en de zanger in het water verdween Met veel moeite gelukte het echter den man ta grijpen au in de boot te brengen Aan wal gebracht vertelde de drenkeling dat hij Lohengrin was en zgn zwaan zocht Men begreep nu met oen krankzinnige te doen te hebben en uit papieren die men bij hem vond bleek zgn naam en woonplaats Later vernam inen dat de ongelukkige de koopman F reeds een jaar geleden wegens zanuwlijdec zijn bloeiende zaak had moeten verkoopen on aedort als rentenier leefde In een aanval van krankzinnigheiil had hij zich Doederdag naar Treptow begeven had daar een waschtobba en een roeispaan ontvreemd an zoo zijn merkwaardigen tocht begonnen die mot zijn overbrenging naar een krankzinnigengesticht eindigde In eane particuliero correspoudentie uit Manhattan voorkomende in da FeUpoat wordt gewaarschuwd tegen da handelingen van emigratie agenten eu de leiders van landverhuizers De schrijver zegt omtreut hen Leiders van emigratién zijn soms in iSén jaar rteds rgk en sommigen trachten elke koe dia zg ontmoeten te molken Zij genieten veel provisie van stoombooten spoorwegen van landaankonp benevens van fabrieken van landbouwwerktuigen enz waarvan zij behulpzame lioden natuurlijk alleen de adressen dier firma s opgeven waaraan ze verbonden zijn Bij 30 familién kunnen zij reeds pi m 2000 uitmelken Dragen de geleiders een goed klinkenden of be Dat ia nu van later zorg antwoordde mevrouw de Back vrij kooltjes maar je kunt me da meisjes gerust roeê geven er lomt in t geheel geen gezelschap bij ons Maar dan voor het souper terug bedong de moeder anders zoude ik mijn toestemming moeten weigeren Ik dacht ar anders over maar als je t verkiest dan zij het zoo Ga jij nu gauw Catóau roepen ging mevrouw de Back voort tot Clare sprekende en zorg dat ja spoedig gereed zijt Dat liet Clare zich geen tw eraaal zeggen on in eeu ommezien was zo met hare jongere zuster gereed Ook Belle die geboord had dat da meisjes op Zondag zouden uitgaon wat haar goedkeuring volstrekt met wegdroeg de deftige Belle kwam ook naderbij Tante de Back en zij waren volstrekt geen vrienden of beter gezegd vriondinnon Belle voer altijd onder de vlag van mama en was als deze behoedzaam en listig geworden Als je eens uitgaat en jë krijgt onverhoopt hier on daar belet kom dan eens bij ons een visite maken Bello sprak mevrouw de Back met een fijn lachje ii aar zonder eenige kwade bedoeling Zeer gaarne tante antwoordde zij beleefd maar inwendig bitter ontevreden op bare tante die haar naar zij dacht een scherpen speldeprik gaf IForit enMlfd ksnden naam dan is hun winst bg gemis aan ge eten nauwelijks te schatten Van een vroegaren kerkalijken voorganger thans gaar men wil bankier weet men bijv in Amerika te verbalen dat hij ten behoeve zijner uitgebreide meente gronden had gekocht boschgronden raarop de boomen waren gekapt Hij kocht dien pond voor enkelo centen den acre en deed dien daarna op billijke wijze aan zijne schapen over voor ettelijke dollars deu acre Twaalt jaren moesteii de menschen tobben om de knoesten en wortels der boomeu gobeel uit deu grond te verwijderen Is men eenmaal zijn geld kwijt dan is men gedwongen op dezelfde plaats to blgven Daarom bevelen we ieder ernstig aan zoo weinig mogelijk van taubiadiugen voor geleide enz enz gebruik te malen en niet te haastig te zijn in hot doen van aanknopen In Amerika trekken hoeren predikanten geen landstractemont en als zij nu om da een of andera reden huu standplaats lorliezen organiseeren sommigen die er aanleg voor hebben kolonisatien Als zg dan in een onbebouwde streek familién weten te verzamelen bv een 25 gezinnen ontvangen zij voor het bouwen eener kerk een betiekkelijk aanzienlijke som van den Staat en verzamelen het geld voor een pastory door hot vragen van giften waarin ze bijna altijd slagen l Sommigen voeren hun zoken zoo vaardig en slim uit dat ze niet alleen buiten het bereik der wet blijven maar de onweteude het nauwlijks beI merkt I Nogmaals zij dus elk landverhuizer gewaarschuwd I voor agenten die hem onbekend zijn en wordt hem I aaogeradeu zich alleen inet die personen in te laI ten die als goed vertrouwd bekend staan Br zgn thans nadere berichten omtrent dan Nederlander die te Gent is gevangen genomen Hij heet H Boer is 24 jaar oud geboortig uit Amsterilam In het verhoor heeft hij kortaf geantwoord aldus Waar komt gij vandaan Uit Nijmegen in Nederland Welk beroep oefent gij uit Geen ik ben deserteur van het Nederlandsch leger Hebt gij dynamiet f Neon maar ik weet boa het gemaakt wordt ik ben anarchist Waarom hebt gij den burgemeester van Geut bedreigd Omdat ik anarchist ben De burgemeester was afwezig Wist gij dit Ja Hebt gij te Gent vrienden of kennissen Noen Wat is uw middel van bestaan Op die vrnag wilde hg niet antwoorden In het verder verhoor heeft bij volledige bekentenis afgelegd De dreigende brief was onderteokend Ben Hollandscbe anarchist en gesloten in eeu couvert met het stompol der brouwerij i Valentinos alwaar Zondag ochtend do bijeenkomst guhoudeu en de brief geschreven wos Hij was gehuisvest bij een herbergbouder Bij zijne arrestatie verkeerde hij in staat van dronkenschap eu heeft hij zich volstrekt niet verzet Hg spreekt vloeiend Fransch De correspondent uit de V S van de Haarl Ct schrijft over de uitspraak van het Engelach Gij hebt goed Engelsch geleerd niet waar Inuw jeugd op school en door geregelde lectuur goedonderhouden Of gij hebt in den broeitijd van uwplannen u met de borst er op toegelegd het volle eifect genoten van de advertentie English laasor s conversation commercial correspondence thoroughlytaught enz Warompol toen gij op den stoomer kwaamt had gij er terstond pleizior van You can speak it very well indeed zei u een van uw reisgeuooten Eilieve reeds dat complimentje was een vermomde opmerking dat het met uw Engelsch ongeveer stond als met Kindje kan al staan of kindje kan al loopen of wat een groote jongen ben jo al I terwijl de dreumes maar heel zwakjes op de pootjes staat Maar nu zijt gg hier in New York Van da tien opsoliriften die gij leest schijnen acht u geheim schrift toe De vertaling brengt u vaa de wijs eu zou u er loelijk laten inloopen evenals dien Amorikaun op zijn beurt die met het woonleuboek in de hand bet zoo onfatsoenlijk vond dat in Amsterdam Arnhem young girls of all kinds te koop waren I gesteld terwijl de eerzame koekebakker iet anders 9 dan Alierhaiulu en Arnhemsche meisjes van H koekdeeg had uitgestald Gij vraagt een politie ageut den weg Hij vor W stoat u niet gij hem uiet Tot gij opschrijft 28d Street Ën nu lacht gg hoe ooiijk de man zegt Oh twinny tojdstreetl Hoor wat roept daar dio krantejongen met The World in de hand Cent de Wojld Maar nu komt gij in den luchtspoorweg en boort bij elk station dan naam van het eerstvolgende door den conducteur aankondigen Wat zegt da man daar Fojsstteet uij vindt die niet op uw plan dat ding deugt dus iiiel Gij nadert het station en leest daar in groote letters First Street Die kerel sprak dus slecht want die beste Eugelsche taaimeester heeft u geleerd de ir uit te spreken als deu Frauscheu eu klank bijv in beurre Beschuldig niemand Men sprak als ieder ander en zooals het den kinderen op school geleerd wordt De tb zonder aanslag de ir or eu ur als oj Dus ïbojd wojld nojs voor bird worid nurse Noch Calisch noch Servaas de Bruin noch zelfs de Araerikaansche autoriteit Webstor hebben ons op die uitspraak voorbereid Üp een goedeu dag toen mijn dochtertje tbais kwam met een uitspraaï van het woord strawberry als staoboweHo zooals ik nog niet in staat ben haar na te doen ging ik met miju Webster onder den arm naar school En wat bleek mij nu omtrent eep on ander uit de verklaring van de juffrouw Dat Calisoh Servaas do Bruin on Webster eenvoudig moeten zwichten voor een ingevoerde gemaniéretrdbeid gelijk wij zouden zeggen Op z n Haegsoh wat bgauwen Grooter bezwaar in da dagelijksoba spreektaal ligt in de spraak erwarring van zooveel nationaliteiten zoodat gij in Amerika zoekt naar deu Amerikaan Dat groote contingent vap Ieren Duitschers Franscbe i Italianen Spanjaarden Boheraers Bussen enz ieder zijn Engelsch sprekende en de soorten uit Amerika zelt bemoeielgken het verstaan eu het overnemen van het taaleigeu zeer te meer als eeu Amerikaan u gelijk mij tegemoet komt met de geruststelling l understand every dollar De ziekte van het renpaard Orme Het voornaamste Eugelsche nieuws van den dag is dat men gepoogd heeft Oj rne het beroemde renpaard van den hertog Fan Wedminsier ta vergiftigen Niets heeft in deze dagen zooveel opschudding teweeggebiacht niets houdt de gemoederen zoo algemeen bezig als do door een talegram van den hertog aan de Londenacbe bladen gerichte mededeeling dat Or ne zou zijn vergiftigd De lorsche quaeatie met de dreigende houding der mannen van Ulster de anarchiaten de beweging voor eeu werkdag van acht uren en de groote bijeenkomst in het Hydeparlc dé werkslakingeti in het noorden en de werkeloosbeid in Londen de verwerping van dr Clark s motie in het Huis der Gemeenten waarbij maar vier ep vijftig Gladstonianen voor Home Eula stemden da heer Gladstone en zijne luitenants het raadzaam vonden weg te blijven an slechts één Gladstoniaanach oud minister de juist om zijne weifelingen bekende sir George Tretelyan durfde vóór stemmen de mededeeling namens den voorzitter dat de motie des heeren Blane over lersche Home Kule verschillend genoeg van die des heereu Clark was om ook ia deze zitting te worden behandeld zoodat zij aanstaanden Vrijdag toch aan de orde zal komen lot groot vermaak dor Unionisten en buitengewone ougulegenhaid der Gladatonianen dat alles ia niets hij de mededeeling dat Orme ziek ia en het edele dier nu waarachijnl jk den laten Juni niet zal kannen loopen om den prijs van twoo duizend guinea s f 85 200 te verdienen Dit zou rto verlies zijn voor den hertog voor den pikeur dio het dier afgericht heeft eu voor deu jockey die bet zou bereiden Maar nog oel grooter verlies zou geleden worden door de menigte weddenschappen die nu alle andera kunnen uitvallen dan de algemeene verwachting was en waarmede duizenden en nog eens duizenden zijn gemoeid Alle bladen schrijven artikelen en de Tu mes zegt dnt de fanatieke veroordeelaars van wedrennen op da zaak wel weer zullen wijzen uls een versch staaltje van de verdorvenheid van de ïurf de liefhebberij in renpaarden Maar het blad troost zieh met de opmerking dat in alle zak n waarbij veel geld op het spel staat de verzoeking tot oneerlijke middelen dezelfde is en uu en dat een schandaal het gevolg Er zijn natuurlgk vele personen die er groot belang bij hebben dat Orme niet wint en waarschimlijk beeft een van diegenen een handlanger omgekocht De Daily Telec raph zegt dat zulke schandelijke zaken als nu wet Onm voorviolen iü lang geiedou tijden veel voorkwamen maar dat iedereen verbnaail is dat van zoo leta uu uog gehoord wordt Het blad geeft daarbij een overzicht van vroegere tijden De Ohronkle ia verontwaardigd Do lieden die zoo ieta hebben kunnen doen bet orokoopen van jockeya en staljongena die lieden hebben geen aprankoltjo waarachtige liefde voor paardensport in hunne borst Maar de Jookey club de voorname heeren die zoo hoog troouen zg hebben nog niets gedaan om eene hervorming op turfgenied teweeg te brengen Op de wedrennen heerschen slechte manieren Da jockeys wedden nog altijd onder elkaar en hebben dus belang bij den uitslag van een ren Maar de heeren zijn slechts bedacht geweest op eigen Toordeeleo zij hebben hunne club da positie van eene rijke en machtige corporatie weten te verschaffen die vela rechten heeft maar geen bijzondere plichten Dat moet natuurlijk anders worden En nu de eigeulijke historie van hetgeen er dan toch met het beroemde renpaord is voorgevallen Verleden Donderdag had men Orme voor zijn genoegen wat laten galoppeeren en waa hg gezond en frisch Maar Vrijdag was hij lusteloos en had hij geen plezier om zelfs zgne pooten maar te verzetten Men begreep terstond dat hem iets scheelde Bij onderzoek bleek dat zijn tandvleesch en keel gezwollen wareu Men kwam tot de overtuiging dat hij tandpijn had en terstond werd naar den beroemden professor Loeffltr te Londen getelegrapheerd Zaterdag kwam de vermaarde specialiteit onder de paardeodeutisten en betrok appartementen iu de buurt Ornie werd inmiddels al zieker en zieker en Zondag bezweek hij bgna Maandag was bij iels beter en de tand die de voornaamste oorzaak vau pijn scheen te zijn werd door den eminenten paarden deiitiat getrokken Dat bleek Orme eenige verlichting te geven on Woensdag omstreeks den middag heeft hij weer een luchtje kunneu scheppen en wat gewandeld Daarna beeft men ontdekt hoe wordt niet gemeld dat hot toch niet de tand t eweest is die het edele dier van streek bracht maar dat het Donderdagavond een mineraal vergift heeft ingekregen Toen zijn natuurlijk terstond tegengiften aangewend en men hoopt nu dat Orwte die eene zeer sterke constitutie bleek te hebben al zijn belagers ten spijt toch op den Isten Juni te Ëpaom op de baau zal komen en den hoogaten prijs van de Engolsche paardensport de tweeduizend guinea s zal winnen VERBETKRING In het hoofdartikel van ons vorig nummer leze men in don laatsten regel der derde kolom Ie bladz polder belangen inplaats van polder belastingen Buitenlandscb Overztcht In de Belgische Kamerzitting ran gisteren heeft de algemeene rapporlt ur de heer De Smet de Naeyer zijn rede voortgezet Hij outkeude dat hut besluit der centrale sectie betreffende het referendum als een goedkeuring an het stelsel mag worden opgevat Nadat hij zich verklaard had tegen het algemeen stemrecht eu het capacitcitsstelsel bestreed h de bezwaren door den beer Graux tegen ao huurwaardecensus ingebracht De Kamer besloot tot bespoediging der behandeling haar werktijd uit te breiden en ook Zaterdags bijeen te komen Het te Berlijn verspreide gerucht dat in hat koninklijk paleis te Brussel een bom zou zijn gevondea wordt uit zeer vortrouwbare bron ten stelligste tegengesproken De gendarmerie van Sprimont België heeft eeu Fransch anarchist aangehouden wiens uitlevering door de Franscho regeering was gevraagd Gisteren zijn nog verscheidene anarchiaten te Luik iu hechtenis genomen andere arrestatien worden waarschijnlijk geacht De politie gelooft dat aau de reeks dynamietaanslagen een eind is Hot was gisteren avond in de stad rustig De gendarmerie patrouilleerde De uitslag Jer stemming voor de Fracsche gemeenteraden in 357 arrondissemanls hoofdplaatsen is als volgt In 257 verkregen de republikeinen dfl meerderheid in 14 zegepraalden de conservatieven en iu I de socialisten De republikeinen winnen in 11 hoofdplaatsen De Kussische Regeering begint iu te zien dat zij to heden de nijverheid te veel begunstigd heeft en voor den landbouw minder oog had Nu £ dit anders worden Men zal zich ernstig mei de belangen van de landbouw gaan bezig houden Met gebruik vau landbouij machiues zal aangemoedigd worden er zal over gedacht worden de Undbonwende bevolking van eenige belastingen vrij te stellen Men hoopt den uttvoor der producten te bevorderen en de invoerrechten op de lapdbouwwerktuigeu zullen eene sterke verlaging ondergaan Kr ziju tot 1 Aprd 1892 reeds 125 millioen roebels door het gouvernement uitgegeven om de provinciën waar de hongersnood heerscht van voeilsel te voorzien De verdeeiing over de verschillende districten is echter zepr onuelijk Er ziju er die koren hebben gekregen tOt 1 Mei terwijl er voor hen nog een teserve is vnn twee maanden voor het gouvernement Viatka zelfft oor drie maanden AHdere dittricien zijn echter slechts tot Juni voorzien Vo gens de Meaaagtr officiel zijn slechts de s ouver