Goudsche Courant, vrijdag 19 augustus 1892 | Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant, vrijdag 19 augustus 1892

zigde pokkeu voorgekomen bij een kind uit Amsterdam Jaarlgks worden 1 000 000 kilogr staal verwerkt voor stalen schrijfpennen In Engeland jtebruikt de stad Birmingham alléén 600 000 KG In Groot Brittanie worden jaarlyks 810 millioen stalen schrijfpennen vervaardigd dit kumt op 23 pennen voor lederen inwoner Frankrijk komt achteraan mot 420 millioen z nio 11 pennen Toor eiken inwoner en daarna de Vereenigde m rikaansche staten met 105 millioen of 2 pennen per inwoner In het geheel worden dagelyks 4 500 000 pennen gebruikt bijna drie duizend kilogram Men schrijft uit Utrecht Bij eene der Oud katholieke kerken bier ter stede namelijk die in den Driehoek heerscht nog altijd een oud en eigenaardig gebruik Daar wordt aan behoeftige paren die zich in het huweiyk begeven mits zoowel de bruid als de bruidegom tot de kerk behooren eene som van zestig gulden voor de eerste uitrusting gegeven Niettegenstaande dit gebruik reeds dikwijls tot gegronde bedenkingen aanleiding heeft gegeven heeft men nog niet kunnen besluiten er mede op te houden maar blijft men ook nog heden ter dage voortgaan om op deze wijze vaak zeer onberaden huwe jken te bevorderen Niet zelden toch moet het z n voorgekomen dat slechts een betrekkelijk klein gedeelte van de uit deze huwelijksbeurs ontvangen som besteed werd om het jeugdige huisgezin van oen bed eenige stoelen een tafel en andere onmisbare voorwerpen te voorzien terwijl een aanzienlijk overschat diende om den troawdae goed gekleed door te brengen A ls het jonge paar dan ook na weinige maanden reeds komt aanvragen om eene der vrge woningen waarover de gemeente te beschikken heeft te mogen betrekken dan moet zelfs het kerkbestuur dat door EQue mildheid het huwelijk mogelijk maakte daarover niet verwonderd zijn Naar men meent moet het gebruik zijnen oortprong vinden in de vroeger bestaan hebbende doch sedert niet gerechtvsariligd gebleken vrees dat de volgelingen der Utrechtsche kerk langzamerhand mochten uitsterven Naar men aan de Jmst Ct uit Den Haag mededeelt zulleu den bekroonden op de SporiTeutoon stetling aan wie gouden of zilveren medailles werden toegekend naast de diplomaa s waarop van de bekroning melding wordt gemaakt medailles worden nitgereitt welke in stede van uit edel metaal te i n geslagen slechts van brons zullen zqo vervaardigd Deze medailles tullen zoodanig ingericht warden dat de belanghebbenden ze kunnen doen verzilveren of vergulden waarna ze door de daarop gestelde inscnptie voor zilveren of gouden medailles kunnen doorgaan De beambte ten bureele der administratie van wijlen prins Frederik G F S is zwaar geboeid naar het huis van bewaring te s Hage overgebrachi verdacht van den in het kantoor gepleegden diefstal en van de daarmede gepaarde brandstichting Hij zou het feit hebben bekend Als geemployeerde bij voormelde administratie had h j een goed bestaan bene meedoe Verduiveld bromde het dikke mannetje als miss Dickson maar een maand te Deauville blijtten ij al haar grillen wilt navolgen Nu 1 Nu dan ben ik geruïneerd 1 O I o mijnheer Montgomery ik vergeef u nog dat gij niet tot de Fransche Montgomery s behoort Vergeeft gij mij dat ik geen tournooi gehad heb Maar weet wel ik zo het u niet vergeven als gij gisrit waart Laten wij dat yacht eens gaan bekijken Wie mij liefheeft volge mij I riep miss Dickson vroolijk terwijl mevrouw Montgomery tusschen haar mooie tandjes fluisterde Jawel wg volgen u Komaan vooruit dan zeide Arabella zich tot George wendend Arabella sprak do kolonel boven zgn baard uit zal op zee haar groot violoncel solo voor ons spelen Alle talenten neuriede Bernière Zoo zou men baar kunnen noemen antwoordde mevrouw Dicksnn Bicyclettiste van den eersten nng Photographeeren als Nadar Alle talenten ja ja I Alle talenten wierp den markies De Solis een verleidelijk lonkje toe waarbij zg haar Grieksch standbeeldenhoofd naar hem toe boog en lot hem kirde vens het genot van vrqe woning vuur en licht Uq leefde echter op grooter voet dan zgn middelen schenen toe te laten Ben nader bericht luidt Het onderzoek in de zaak ran den geemployeerde bq het administratiebureau in de Oasuarieatraat wordt met ijver voortgezeL Naar men verneemt is lot dusver daarbij gebleken dat er termen zijn om den aangehoudene verdacht te houden lo van het doen van aangifte of klaohte dat een inbraak en brandstichting gepleegd is wetende dat zoodanig strafbaar feit niet begaan is door het te doen voorkomen alsof onbekende daders zich aan die misdreven hadden schuldig gemaakt 2o van brandstichting De toeëigening van hem in zyn betrekking toevertrouwde gelden is nog niet tot klaarheid gebracht De beambte toch voerde bet beheer over vier administratién onder welke het agentschap van een Belgische asBurantie maatschappq dat hem eerst sedert eenige maanden was opgedragen de hiervan gehouden boeking is gebleken niet in orde te zgn terwijl de ontvangen gelden van elke dier op zichzelve staande administratiën gemakshalve of om andere redenen in één kas werden saamgevoegd Dit en de onregelmatige boekhouding maken het vooralsnog moeilgk te bepalen aan welke administratiegelden en hoeveel onttrokken z jn Er zgn ook eenige kantoorboeken gevonden die reeds aan de hoeken verbrand waren Aan het verslag der voornaamste gebeurtenissen in het gouvernement Atjeh en Ooderhoorigbeden loopende van 18 Juni tot en met 4 Juli jl wordt het volgende ontleend Groot Atj h Van onze posten werden Siroen Lambaroe en Boekit Karang af en toe beschoten Den 2en Juli warden door den commandant van laatstgemelde versterking aan bet hoofd van eene patrouille de kwaadwilligen verdreven hij het afgeven vau enkele salvo s zag men twee Atjehers vallen Kennelijk met het doel om de buiten de linie ge vestigde bevolking der XXVI Moekims geheel onder hun invloed te brengen houden vijandelijke Atjehers onder Habib Samalanga zich onledig met het opwerpen van eene versterking te Kadjoe Ten einde hun dit te verbindeen heeft onze boeluebalang Toekoe Nja Bantak va Lamreug zich naar het gebied buiten da linie begeven Binnen de linie kwamen slechts enkele gevallen van cholera voor daubuiten moet die ziekte echter sterk heersohen Den 26en Juni keerde de civiele en militaire gouvemeur van zijn reis naar de Onderhoorigheden te KotaBadjn terug Onderhoorigheden DNoor kuat Onze versterking te Segli werd van uit aan het strand gelegen Een naar deze versterking uitgezonden patrouille en enkele granaalschoten deden bet vijandelgk vaur spoedig zwijgen Om een einde te maken aan de beschietingen waaraan de pasar van de zijde der vijandelijke Atjehers blootstond ondernam de postcommandant met drie officieren 50 bajonetten en een achttal gewapende Atjehers eena excursie naar een bezuiden Kramat gelegen versterking van waaruit die beschie Gaat gg niet mede mijnheer de markies Ik bid u neem mij niet kwalijk mejuffrouw antwoordde Solis ik moet wel hier blijven Ik wacht iemand Ondanks de violöncel fluisterde zgn neef Bernière hem in Miss Dickson scheen geraakt O zeide zij Dat spgt mg voor ons Hg verwachtte miss Eva zeide Montgomery zacht lot Liliane die hem verbaasd aanzag en niet kon nalaten te zeggen O gij zgt slim Heol slim En terwijl Fargeas met den kolonel voortatapte gaf mevrouw Dickson snel en zacht haar dochter den raad Geef den heer Bernière een arm Arabella s blauwe oogen volgden onwillekeurig den markies Neem maar vast dezen onder den arm zeidede moeder snel Dan zullen wg later wel eensover de hand van den ander denken George zag het groole mooie meisje met Bernière weggaan terwijl haar moeder baar als een uitstalling bewaakte en vroeg toen aan miss Eva die voor hem stond met de punt van haar parasol in het zand en haar boek onder den arm Waarom zijt gij niet met miss Dickson meegegaan Vervelen u die soort van pretjes Jfeee zeide Eva eenvoudig ik verveel mij nooit tingen plaats badden en welke na een hoogst moeilijken tocht werd bereikt Zg was echter op dit oogenblik niet bezet zoodat men zich moest bepalen tot het afgeven van eenige salvo s op een prauw welke men op de Segli rivier ontwaarde eu die bemand was met 5 met geweren gewapende Atjehers waarvan er twee door ons vuur werden neergelegd Benige dagen later overviel de postcommandant met eeu detachement de vgandelijke versterkini en welke geslecht werden nadat de vgaud met achterlating van 14 dooden eu vele wapens op de vlucht was geslagen j wg bekwamen bij die gelegenheid 5 gewonden Hr Ms Batavia werd bij het kruisen tot tegengaan der visscherij nabg de kampongs Batoe Karendah en Koeala Bitee beschoten welke kampongs daarop door gameiden bodem met granaatvuur werden getuchtigd Ooithut De schuldigen aan den blgkens het vorige verslag ten uadeele van de opvarenden eener voor Djingki liggende Chineesohe tongkang gepleegden roof zgn thans bekend door het hoofd van gemeld landschap zullen pogingen worden gedaan om hen te vatten Te Kroet Lintang Djingki werd weder des nachts een Chineesohe tongkang overvallen door kwaadwilligen dio met een sampan de rivier waren opgeroeid en op dezelfde wijze wisten te ontkomen één dor Chineesche opvarenden werd bij die gelegenheid vermoord en twee anderen gewond tervgl een bedrag van 1850 p st den roovers in handen viel volgens loopende geruchten zouden de daders in Aloer Niris te huis behooren Do brug over het moeras te Paijs Gadjah is gereed gekomen zoodat thans Bdi met Perlak door een itinken voor rgtuigen gesohikten weg is verbonden Te Bdi bleef het rustig Ifetthut Op den I8en Juni werd de pasar 1 Melaboe beschoten van den kant van Padaug Sirahiq Een bevolkingspatrouille gesteund door het vuur uit onze versterking viel den vgand aan die met varlies van een doode en eenige wapens aftrok Het weder was over het algemeen droog en warm Slechts in de laatste dagen van den veralagtijd viel er wat regen gepaard met hevigen wind De gezondheidstoestand was stationair Hei gemiddelde lieklecijfer j er dag bedroeg 26 legen 26 5 en dat der beri beii 13 tegen 12 3 gedurende don vorigen verslagtijd Het sterftecijfer was lager i Gisterennamiddag waJron eeu heer en zgn 16 jarige zoon aan het hengelen in de Veeoplassen van den Bullewijkerpolder Door een ongeluk geraakte de zoon te water en verdween in de diepte Benigen tgd later werd het lijk opgehaald door den vader die zich daartoe gekleed te water begaf en door toe geschoten veenwerkers Dr Kinderman inmiddels gewaarschuwd koe niet anders dan den dood couBtateeren De droefenis des vaden kende geen grenzen Een der logés ooggetuigen van de verbranding van Beekhuizen deelt omtrent den brand aan da Jmi Ct het volgende mede Maandagmorgen te ongeveer 11 uur van een wandeling terugkomende bemerkte ik hoe een der knechts van het hotel Beekhuizen pogingen aan Zelf hij traohlte te glimlachen al zijt gij niet in uw vrij Amerika vLach niet ik verlang er soms naar zeida miss Meredith lerwgl zg ging zitten Ofschoon niet altijd George bleef roor haar staan met de hand op den rug van een stoel leunend en met baar boek op den schoot sloeg zg haar zwarte oogen naar hem op terwgl de wind haar bruine krulletjes onl haar fijn kopje deed dartelen Eu men beweert zei hg dat de Amerikaansche dames niet om haar tehuis geven Ja men verbeeldt zich dat wg allen in een boardin g house als in een hotel leven en dat wij geen home hebben zooals de Eugelscben I En verlangt gg dan naar uw home f Waarom zgt ge op reis gegaan Eva zag hem schalks aan Ten eerste omdat ik jnijn oom wilde vergezellen van wien ik voelt houd Mi Sylvia over wier gezondheidstoestand i mij onerust maakte en dan ook omdat wij zooals memegt Europa moeten gezien hebben Maar hoewel ik geen lusl heb om met het yachl van miss Dickson mee te gaan zal ik gelukkig zijn o heel gelukkig als ik weer aan boord van de Aoomboot zal zgn Dus vroeg de markies Frankrgk Parijs TrouvilleP wendde om schrijlings op hot dak gezeten een i schoorsteenbrandje te blusschon dat door een ongelukkig toeval was aangekomen In hel eerst meenden wij dat er niets te vreezen viel doch toen eenige boeren zich naar den zolder begaven en geconstateerd hadden dat de zoldering op verscheidene plaatsen had vuur gevat werd den loges aangeraden hun koffers te pakken Het was onmogelgk langs bet steile en gladde riotdak den bij den schoorsteen gezeten Jan Davids water aan te reiken en nadat de moedij e drie on zestigjarige man tot het laatste oogeub ik gepooird hud het vuur te bedwingen moest hij teu slotte zijn gevaarlijke plaats verlaten en werd geconstateerd dat er niets meer tot redding te doen viul Intusscbon hadden allrn de banden uit de mouwen gestoken om zooveel mogelijk eigen goed en huisraad uit het bedreigde hotel te dragen en weldra vloog het beddogoed uit allo ramen werden de zwaarste koffors met de kracht der vertwijfeling als veertjes naar beneden gesleept en holde raon af on aan mol armen vol dierbare schatten Er waren eer I handen te veel dan te weinig want het aantal volontairs dal zich aanbood was ligio en na een hardnekkige inspanning gelukte het de have der loges tol op het goringeto toe naar buiten te dragen Natuuriijk was er ook hier aan ionuwachtige mensohon geen gebrek die nochtliohtjes uit het raam wierpen of mot een lu beiile banden krampachtig omvat likeurglaasje kwamen aandragen doch over het algemeen hield men zich uitstekend en ook aan de dames kan een woord van onvermengde hulde niet worden onthouden voor haar kordaat gedrag en flinke hulp Tot het laatste oogenblik bleven eenige heeren op don brandonden zolder om ook het good van t personeel te kunnen redden Eenigen tijd werd daar de vloer nat gehouden met water dat men elkaar in thoe emraers toereikte doob dit vermocht niets tegen de overmacbligo hitte der vlammen Nadat reeds eonige tgd te voren aan de dames verzocht was wegens hot vallende vuur het huis met haar liohtorsndende toiletten niet meer te betreden zag men zich nu genoodzaakt het geheel te ontruimen Do hoofdzorg werd nu gewijd aan het aohteruiisloepen van de stoelen en tafeltjes die dreigden het vunr op den bgoengegaarden inboedel over te brengen En toen hadden de op hun huisraad gezeten loges slechts toe te zien hoe het heerlgke Beekhuizer logement dat gezellige huiselgke plekje meer en meer in oen puinhoop venwderde Hel was een weemoedig gezicht toen de vlammen mijn kamer bereikten en weldra het bed waarin ik reeds tien jaar geleden van de vormoeienisseu der wandeltochten uitrustte tot oen hoopje asch verteerden Nog dient vermeld te worden hoe dr Delprat uit Amsterdam het waagstuk ondernam om na ons geruimen tijd gverig met raad on daad te hebben bijgestaan uit het brandende gebouw den waakhond te redden die angstig aan zijn ketting heen en weer sprong Deze moedige daad verwekte aller sympathie Het terrein om het hotel goleek een communistische maatschappg waar ieder zija have ten gebruike vnn zijn medemensch bad neergeworpen en het was een zondorling gezicht dat dooreenkrioelen der loges en der talrijke toeschouwers waarvan de eersten hun eigendom zooveel mogelgk uit de verwarde klserenhoopen trachtten op te diepen Restantjes wijn cognac of port waren in een oogenblik geledigd tot versterking der zenuwen en een lampetkan met water werd met gejuich begroet Broederlijk dronken vriend en vreemdeling dien weikomen drank uit Egnwijn en champagneglazen Tegen 5 uren hadden de laatste loges zich afgetobd en hongerig naar alle windstreken verstrooid Over de diensten van de Velpscha brandspuit is het beter te zwggen De Bozendaalscha versoheen in het geheel niet Dit is het getrouwe verslag van den Beekhuizer brand De elegie op het verloren kleinood is hiermee getokkeld nog lang zullen de weemoedige tonen naklinken in de ooren der teleurgestelde minnaars van het schoone Beekhuizen Terwgl dikwerf minder deugdzame geneesmiddelen van verre worden gehaald heeft men in de zoo gemakkelijk ohder zijn bereik te orengon en ie houden eieren een middel van veel geneeskracht Om sagen brandwonden ie genezen is er geen sneller werkend middel dan rauw eiwit Vooral bg brandwonden verdient het de voorkeur boven collodium en heeft het nog dit voor dat hel meestal dadelgk bg de hand is t Is de inwerking van de lucht die de wond door ontsteking verergert maar het spoedig opdrogend iwit vórinl eene huid waar de lucht niet kan doordringen Ook is eiwit een der krachtigst werkende middelen tegen bjuikloop Met of zonder suiker geklopt eu opeens ingeslikt heeft het eiwit a eit7ame en verzachtende uitwerking op de ontsteking van de maag en de ingewanden Bij gewone gevallen zg n twee hoogstens drie eieren daags voldoende En het is niet alleen medicgn maar ook een licht voedsel zooals voor do zieken het dienstigst is en bevordert des te sneller zijne genezing BultenlaDilsch Overzicht 1 De samenstelling lan het derde Kabinot Gladslone heeft haar beslag gekregen De tocht naar en van Osborne was voor den ouden staatsman een ware zegetocht en toonde opnieuw hoe populair hg bij een groot deel dor natie is De stations waren overal opgevuld met monsphen die hem toejuichten en er was bijna geen doorkomen aan Toen hij te Portsmouth naar de inscheepplaals reed stond plotseiing als op commando het werk op alle omliggende scheepswerven stil en renden de werklui in hun pakjes en met hun gereedschap naar den weg om het rijtuig ie volgen en toe te juichen Het blijkt thans uit de officieele opgaaf dat Gladstone behalve Eerste Lord der Schatkist tekens Geheim Zogelbewaarder is Doorgaans zijn die betrekkingen gescheiden maar daar do tweede eenvoudig oen eereambt ia waaraan geen bestuur van een departement is verbonden kunnen ze zeer goed samen worden waargenomen Naar de bgua coustante gewoonte ia thans dus weder de Eerste Lord der Schatkist leider der Eegeoting Salisbury week van d e gewoonte af toen hij Buitenlandsche Zaken voor zijn rekening nam Het voorzitterschap van don Gehe men Koad mede een eeretitel wordt gecombineerd met het Ministerschap voor Indié en gegeven aan Lord Kimborley die onder de vorige MmisteriïsGladstone Minister van Koloniën was Algemeen tevreden is men hl Lord Eosebery aan het herhaalde dringende vorzoek do portefeuille voor buitenlandaclie zaken te nemen al is het maar voorloopig heeft toegegeven Daaruit blijkt dat Gladstone de buitenlandsche politiek van zijn voorganger zal voortzetten De zeer bekwame schrijver over Amerika Bryce zal Rosebory als minister zonder portefeuille ter zijde staan Over Am verdere aamenstelling van hol kabinet zijn zoowel conservatieven als Gladstonianen tevreden hoewel de laVtsten betreuren dat hot radicale element zeer zwak vertegenwoordigd is I In hot nieuwe ministerie trekt veel aandacht de beer Asquith Herbert Henry Asquith is een snel opkomende politieke ster Hq was bet die de motie van wantrouwen stelde In 1686 werd hij tct lid van het lagerhuis voor Oost Fife gekozen Hij is een oortreffelijk rechtsgeleerde maar verstaat volgens de Daily News zijn politiek nog beter dan zijn wet Door eu door democraat bevestigde hij met enkele welsprekende redevoeringen het vertrouwen dat de liberale leiders om zgn bekwaamheden in hem gesteld haddon Lord Spencer wordt door de Times geroemd oin zgn geschiktheid voor het ambt van Ie lord der admiraliteit Het is van het hoogste belang dat het hoofil der admiraliteii aan alle pogingen om de hoog noodige uitbreiding en verbetering der zeemacht tegen te werken weerstand zal bieden Dit zal zeer moeilijk zijn want de nieuwe miuister van financiën zal waarscbijnigk het tegendeel van mild wezen Sir William Uarcourt is volstrekt geen goed financier on is bovendien geen voorstander van de uitbreidinif der krijgsmacht Even moeilijk zal daarom de taak zijn van den nieuwen minister van oorlog De heer Campbell Banuerman moge zooals de Times opmerkt geen ideaal minister van oorlog zgn hg is een dor bekwaamste mannen dei liberalen en zeker de beste dien zg op het oogenblik voor den post beschikbaar hebben Al zijn energie zal vareischt worden om het leger tot een eenigszins behoorlijk verdedigii smiddel te maken In Servië is weder eens een ministerieele crisisDe minister van binnonlandache zaken had verschil van meeuing met den miDister president eu do mi nisterpresident on de minister van oorlog met het regentschap dat geduredde de minderjarigheid vau koning Alexander het bewind in handen heeft Het gevolg was dat eerst de beide ministers hun ontslag namen en dat het geheelo kabinet is fgetrodeu Het regentschap bestaat uit drie personen Eei van hot triumviraat generaal Protiloh is ouHings overleden en uu pogen zoowel de radioalen als de liberalen en de progressislen een der hunnen als derde regent te doen optreden Do heer Patitch de miniiter president die thans zijn ontslag aangeboden heeft behoort tot de partij der radicalen Deze is onderling zoor verdeeld boofdzakelgk naar aanleiding vau den slechten toestand der financiën en ook wegens hot eigenmachtig optroden van vorschillendaambtenaren In delaatiie Skupsohina wilden daarom 40 radicalen niet langer Patitch volgeb In de hoop zijn invloed te herwinnen deed Patitc onlangs een rondreis door Servië Hg hield over redevoeringen maar werd vrg koel ontvangen De booze wereld zegt dat patitch met die rondreis de opmerkzaamheid op zich wilde vestigen en hoopte zich aan te bevelen als candidaat voor den vacanten post van regent Om populariteit te winnen sloeg Pachitch ook eene ontmoeting voor tusschen den jongen koning en zijne moeder De voornaamste regent Bistich wilde echter van dit plan niets hooren Later liet Pachitch koningin Nathalie uitnoodigen naar Belgrado te koméb Kislich zond echter toen hij deze daad van Pachitch vernam onmiddellijk een uitnoodiging aan koning Milan om indien koningin Nathalie kwam ook zich naar Belgrado te spoeden Volgens de Times gelooft men dat Milan als bij zich te Belgrado vertoont stellig op den steun van hel leger zal kunnen rekenen INGEZONDEN DE TENTOONSTELLING VAN DBN BOEKHANDEL Men kan de tentoonstelling van den boekhandel in hel Paleis voor Volksvlgt te Amsterdam beschouwen van twee standpunten van een technisch en een aosthetisch standpunt In beide opzichten geeft deze tentoonstelling heel wat Ie leeron Men behoeft slechts de groole zaal van hel Paleis even door te wandelen om overtuigd te worden dal het boekdrukkersbedrijf in de laatste jaren met reuzonschreden vooruit ia gegaan Schier alles wal roeger door de vaardige hand van den werkman moest geschieden wordt nu langs machinalen weg tot stand gebracht Alleen den zetter heeft de machine nog niet kunnen verdringen Wel zijn herhaaldelijk proeven genomen met een zet of distribueer machine maar deze bleek geen practische resultaten te hebben Dit is ook zeer gemakkelijk na te gaan als men weet welke verschillende lettersoorten randen en vignettan in het z g smoutwerk worden gebruikt En waar blijft men met den smaak die ook op het drukwerk zijn stampei moot drukken kan men dit aan een machine overlaten De lottorzeltorij is nagenoeg op dezelfde hoogte blijven staan waarop zij reeds voor vele jaren stond Wel heeh zij eenige verbeteringen ondergaan en is zij in het bezit gekomen van nieuwe hulpmiddelen maar van een vooruitgang als dien der boekdrukkerij is geen sprake Men zou zelfs eene niet al te go waagde stelling verkondigen wanneer men beweerde dat de zetlerij eer achteruit dan vooruitgegaan was En uit een authetisch oogpunt beschouwd is deze stolling zeer goed te verdedigen Vroeger had iedere voorname drukkerij hare eigene I lellersoorton en versierselen zoodat elke drukkerij I als t ware haar eigen karakter legde in het werk dat zg drukte Leg maar eens een kenner het een of andere oude boekje voor hij zal onmiddellijk zouder het titelblad te zien weten te zeggen dat het boekje in dis eeuw en daar of daar gedrukt is Tegenwoordig is dat geheel anders geworden Dezelfde lettergietarij levert dezelfde lettersoortan aan meerdere boekdrukkergen daardoor is het individueele karakter van het boek verloren gegaan eu vertoont zich slechts nog in eenige kostbare prachtuilgaven zooals die nu en dan nog wel eons verschijnec Toch openbaart zich hier en daar nog etn streven om den stgl ta blijven huldigen dat wil zeggen om eenheid en harmonie te brengen in de uitmonstaring van het boek deze in overe nstamming te brengen met den inhoud ervan en met het doel waarvoor het moet dienen Het is niet vleiend voor onze nationale ku stngverheid maar de verklaring kan hier niet achterwege blijven dat aan bnze Nederlandsohe uitgaven in t algemeen dat karakter ontbreekt en in dat opzicht doen wg niet voor onze Duitsche naburen onder Hetzelfde verschijnsel evenwel kan men niet alleen waarnemen bij ons boekdrukkerswerk maar in bgna alle voortbrengselen onzer kunstugverheid vertoont zich dat gebrek aan stgl en karakter In t algemeen laten wij te veel aan het toeval over zonder rekening te houden met de eischen van den goeden smaak met de aestbetische regelen door de verschiüende stglen voorgeechreven Vergelijk eens den stylaal behandelden Almanaeh des amateurs de reliure Fransche afdeeling met zijn fraaion geciseleerd lederen band in den stgl der 15de eeuw met zoovele smskelooze overladen stem pelbanden waaraan de Nedmandsche afdeeling buitengewoon rgk is Wal in de architectuur het geval is geldt in zekereu zin ook voor het boek Evenals een gebouw moet ook een boek den atempel dragen igner beI stemming