Goudsche Courant, donderdag 6 oktober 1892 | Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant, donderdag 6 oktober 1892

De heer Holst die in het krankzinnigen gesticht te Buitenzorg wordt verpleegd behoeft dus nu niet langer te blijven iu de 3e klasse van dat gesticht waarin hij als govaugene moost worden opgenomen Men vraagt nn of de Inlanders die to gelijk met ilen heer llolsl zijn veroordeeld nu ook gratie hebbon gekregen Volgens de inlichtingen van de J B is noch door noch voor hen gratie govjagd Ongetwijfeld zal hun die echter thans ook ongevraagd voor don geheeleii straftijd of voor een dool daarvan worden verleend meent het blad Uit Seinararig meldt men van 21 Aug Een vieesolijk ongeluk heeft 11 Vrijdag teBringin plaats gehad Du lieer Keijer goemployeerde op de onderneming Getas was met den fatitsten trein aan de halte njdaar aangekomen on werd aan het station opgewacht door zijn zoontje Bij het naar huis rijden is de düs ii dos waarin vader on zoon gezeten waren bij do d roaiing van den weg aangereden tegen do leuning der brug over het groote ravyn bij Bringiu Ken stuk van do leuning werd er afgeslagen en hel voertuig stortte in het ravijn de koetsier die achterin zat was er nog tijdig genoeg kunnen afspringen doch do Hoor Keijcr en zijn kind viulon mot ilos u dos en paard in do diepte De Hoor Koijor is Zaterdagavond aan de gevolgen van den val overleden en Zondag op Getas begraven hot kind leeft nog doch hooft oen arm gebroken en zijn toestand is zeer hachelijk zoozeer gehaat dat het twijfelachtig is of zijne oandidatuur kans van slagen heeft Het schijnt dan toch werkelijk dat het plan om in 1894 te Antwerpen eene iuternalionale tentoonstelling te houden ten uitvoer al worden gelegd Men hoopt gelijk vroeger reeds werd gemeld een groot deel dor inzendingen van dt groote tentoonsielling te Chicago naar Antwerpen te lokken e n zoo de Amerikaansche expositie op kleinen schaal op Europeeschen bodem te herhjilen De Zweedsche Rijksdag zal 12 October bijeenkomen en zich ton zeerste bezighouden met het ontwerp betreffende het verlengen van den iliensttijd der soldaten De liberale bladen meenen dat da regeoring niot hiiar plan n de i diensttijd van 75 op 90 dagen te brtugeii al kunnen venvezenlijkeu De regoering had volgens die bladen een nieuwe kieswet moeten voorstellen Thans is immers nog een groot gedeelte der mannelijke bevolking ran stemrecht verstoken Tot het indienen vnn zulk een kieswet schijnt tie regeering niet geneigd m iar zij heeft toch waarschijnlijk iets willen doen om der democratische paitij gonoogei te geven on dimrom den minister van financiën don heer Van Easen als zoodanig door den tegonwoordigen president der Tweede Kamer dr Horslow vervangen In weerwil van alle beschermende rechten zijn de resultaten van Von Essou s beheer weinig gunstig geweest Do heer llerslow belioort tot de liberalen en is vrijhandolaar Men hoopt dat onder zijn bewind do toestand der geldmiddelen zal verbjteron Over do meer besproken Russische nota aan Turkije wordt nader gemeld dat er in de nota zolf niet met onmiddellijke invordering van de oorlogskosten vvordt gedreigd maar de llussischo gezant bij hot overhandigen der nota mondeling die bedreiging er heeft bijgevoegd De grootvizier moet daarom geantwoord hübben dat hij de kennisgeving aan don Minister van Buitenl Zaken zou doen toekomen voor het overige zou hij er voor zorgen dat het achterstallige spoedig aangezuiverd werd De ontmoeting van den Emir van Afghanistan en iortl Roberts zal vermoedelijk in do eerste week van c plaats hebben Do Emir zal zorgen dat de barakkon to JelLdabiid waarin het gevolg van lord Roberts geherbergd moet worden gereed zijn Lord Roberts doet een rondreis door Pondj ib maar zal in het begin vau December te Jellalabad zijn Ornzghan is door de troepen van den Emir van Afghanistan bezet De opstand der Hazarras heofi daardoor een ornatigen slag gekregen In Japan maakt men groote vorderingen in de constitutioneele practijk Do premier ou de Minister van Binnenlandsche Zakou hebben do gouveneurs berispt over hnn inmenging in de polilieko verkiezingen daar dergelijke haudelingon een verwijdering doen ontstaan tusschen het volk en de Regeoring I I ïr G E Z O N D E N Gouda 5 Ooiober 1892 Mijnheer de Redacteur Nu de bibliotheek opgericht van wege het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut vau iet I Jl emeeu ten behoeve van het volk eerstdaags vvoder gedurende het winterseizoen zal geopend worden I noem ik de vrijheid u namens Hoeren Commissarissen I dezer bibliotheek te verzoeken doze regolen in uw geacht blad to willen opnemen In het vorig jaar is in uw blad een verzoek gericht tot onze stadgonooten om enkoio romans reisbeschrijvingen of andore verhalen welke hun geschikt voorkwamen aan de Volksleesbibliotheek te willen afstaan Twee onzer Commissarissen hebben een groot aantal stadgonooten persoonlijk een bezoek gebracht en dit verzoek mondeling herhaald De uitslag van een en ander is verrassend geweest zoodat een zeer aanzienlijk aantal doelen aan de Nutabibliotheek is geschonken Ken der milde gevers stond haar niet minder dan oen lO tal degelijke werken af Door deze rijke bijdragen is het aantal deolen in den nieuwen Catalogus ofschoon alle werken die voor uitreiking ongeschikt waren geworden daaruit zijn verwgderd niet verminderd Namens Commissarissen voornoemd breng ik allen dio van hunne belangstelling hebben doen blijken door hot toezenden van boekwerken onzen weigemeenden dank en beveel ik onze Nutsbibliotheek bg voorkomende gelegenheid in hunne gewaardeerde sympathie aan terwijl ik ii leven dank zeg voor het opnemen dezer regelen De Secretaris J H VAN DES VOORT Ouder duitschu en oostenrijksche offioieren vooral te Berlijn en te Weenen was sinds maanden reeds druk sprake van een grooto militairen afstandsrit tusschen do beide genoemde hoofdsteden welke rit dooi de keizers Wilhelm en Frans Jozef ontworpen was en niot slechts als een sportwedstrijd tusschen do offioieren dor bevriende legers of als een praciisohe proeloefeuiug tot militaire doeleinden maar vooral ook als een uiting van broederlijkheid tusschen de dnitscho en oostenrijksche wapenen werd voorgesteld en aanbevolen Van duitsclie zgde neemt o a een neef dos Keizers priu Friodrich Leopold en de broeder der Keizerin hertog Ciinther aan don rit deel Do dagbladen hebben eenen bij onderen dienst ingericht om den rit te kunnen volgen Wielrijdercluba nemen er ook aan deel en zelfs is er eon snollooper die moerent In het kort de gehoele ondornoming geeft groote drukte on moet met scliittireiide hofi eesten te Weenen en te Berlijn eindigen Zaterdag ochtend nam de rit te Berlijn en te Weenen gelijktijdig een aanvang Van duitechei zijde nemen er IIG en van oostonrijksch hongnarsebo zijdo 109 cavalerie officieron aan derfl Om den weg niet te versperren en zelf geen belemmeringen te omlervindon rijdt men in groepen van vier a vijf personen met tusschenpoozen van 10 of 5 minuten na elkander vertrekkende iu de morgenuren van 6 tot 10 op Zaterdag gisteren eu heden Te Berlijn reed men af van het douanekantoor bij het Tempelhofer paradoveld Te Weenen van Florisdorf op den linker oever van don Douau Aan de beide eindpunten zijn commissies permanent vergaderd om telegrammen van de haltpunten in ontvangst te nemen en de tijden van aankomst officieel te controleeron Groote vlaggen bij dag en reusachtige eleotrische liohieu bij nacht moeten den aankomenden reed van verre het eindpunt aanwijzen nadat zij eenige uren vooraf per draad van hun komst zullen hebben kennis gegeven Ook zullen tot op vijf mijlen afstands van do eindpunten posten worden uitgezet en allo plaatselijke autoriteiten eu beambten hebben bevel tot de meest mogelijke zorg om hindernis of vertraging te voorkomen Op alle pleisterplaatsen moeten bedienden on al het noodige tot voorziening van ruiters eu paanlen in gereedheid worden gehouden en e Dresden zal het Saksische garderegiment de ruiters feestelijk onthalen Dagblad correspondenten zullen zich overal tegelijk moeten bevinden om bijzonderheden op te teekenen want van minuut tot minuut tot zelfs in onderdeelen van seconden worden de aankomsten der verschillende groepen geconstateerd Julius Löwy van het nieuwe lllmtrierte Fatrablad dezelfde die ook reeds van Weenen naar Pargs in een fiaore den geheelen weg aflegde vergezelt ook thans do oavaleristen met datzelfde rijtuig om lederen avond zijn beriohton to verzenden Stanhope do Ajiorikaansche journalist die zich ehhraproof liet maken heeft te Berlijn geen hotel kunnen vinden om iju intrek te nemen Men wees Ism overal af uit vrees voor besmetting en einde ik ging hij logeeren bij een Amerikaausche familie ili hem gastvrijheid aanbood De cholera Aehilles f Waterdag te Parijs gekomen mot gezondhoidsoerMoaten der medische autoriteiten van Hamburg en dijn Daar was niemand bang voor hem integenomI hebbeu do collega s journalisten hem met een islerijken jsKBiri verwelkomd Kantongerecht te Goada Zitting vs i Woensdag 6 October 1892 De volgende peisonen zgn veroordeeld wegens Is geleider van een ingeschreven houdenkar de De hoer Prince was vroeger 2 jaar geleden toer eenR verhoogin werd voorgesteld daar tegöu thans verklaart spr zich daarvóór Door M den Voorzitter werd er de voorkeur aan gegeven om bedoeld bedrag op de Gemeente begrooting uit te trekken maar spr vreest dal als do onkosten voor dergelijke Volksconcerieu voor rekening der gemeente komen deze veel hooger zullen komen daar dan hoogere eisclien zullen worden gesteld Waar M do Voorzitter wees op de treurige tijden die voor onze gemeente Aanstaande zijn daar meeni spr dat wij dan juist iets noodig liebbon om ons wat op te vroolijken en ceuigo muziek nitvooringon kunnen daartoe uitstekend meewerken Do Voorzitter meont dat de heer Prince hem verkeerd begreep Spr wil bedoeld bedrag volstrekt niet op de üemoeute begroüticg brengen maar wilde de Haad dat aan de Scliulierij toekennou dan zou het eer op de Goraeente bügror tiug thuis behooren dau op die der Schullerij De heer van Veen motiveert kortelijk zijn stem en betoogt dat die verhoogde toelage zal meewerken om de Leden van het Muziekcorps aan te moedigen voortdurend hnn best te doen en den noodigeu ver te blijven ontwikkelen Het voorstel weijl daarop in stemming g ibraclit en aant enoiiien met 8 tegen 6 stemmen die der hh van Vreumingen Noothoven van Goor van Itorson van der Post Fortuijn Droogleevor en de Voorzitter Aan aande ilo discussie over bet adres van het Depart Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen bet volgende Het Departement wieu onlangs op zgn verzoek om ƒ 200 uit de gemeentekas len behoeve van den cursus voor volwassenen ƒ 1 00 werd toegekend benevens lokalen met vuur en licht gaf in bedoeld adres te kennen dat zich 63 deelnemers aanmeldden thans tot fi gestegen dat het Hoofdbostmr niet meer dan ƒ 60 wil verleeuen en dat om voldoende onderwijs krachton te verstrekken nog oen bedrag van 75 nojdig in terwijl ten slotte wordt betoogd dat geen offer te groot mag zijn om de volksontwikkeling te bevorderen Nadat de Voorzitter had vooorgestêld dit adres tor visie te leggen stelde do hoer Hoafharaer voor hot anstonds in behandeling te nemen Do Voorzitter achtte het raadzaam alvorens een besluit in deze te nemen de gronden te onderzoeken waarop deze nieuwe aanvraag steunt daar de Raad kortgeleden in plaats van de gevraagde ƒ 200 ƒ 100 toestoud üe heer Hoefharaer betoogt dat er eenige haast ia bij eene beslissing daar de cursus gisteren avond reeds geopend ia Om behoorlijk voort te hunnen gaan dient men te weten in hoeverre op de gevraagde subsiilie te rekenen valt De Voorzitter meent dal als de cursus toch reeds geopend is er minder haast bij eene beslissing is aU do opening afhing van de subsidie was het een ander geval Het voorstel van den heer Hoefhamer wordt voldoende ondersteund waarop verscheidene hoeren daarover het woord voeren De heer van Vreumingen is er voor de zaak eerst te onderzoeken alvorens eeno bisjissing te nemen De heer Jager heeft alle sympathie voor de zaak en is voor een gunstige beschikking op het adr s doch als er enkele leden zijn die libver nog eens do zaak overdenken alvorens eeno beslissing te nemen dan vinilt spr het moeilijk op eene dadelijke beslissing met nog een heer en een dame zijn zuster zoo als ik bij de voorstelling vern im Jeannelto heet ze en hij Adrien Adrien Mat k hij is advociateu zijn zuster Jeannette iu den Haag gelogeerd woet je Zo waren met hun drieep op weg naar t bosch Mark noodigde mij uit om mee te wandelen en natuurlijk heb ik daarvau geprofileerd en raiji visite bij Klos tot een beter gelegei jieid uitgesteld Mark was allergalantst allerliefst lief voor me t Is wat een aardige vroolijke cavalioi en ik donk ik zou haast durven zeggen dat ik hem wol eens meer zal zien wMaar Louise Ja toch t is maar janimer dat we hier zooachteraf wonen dat we hier ntoit menschen zien We bloeien hier dood Marie zoader dat we er eervan hebben hoe je dat zoo lijdzaam zoo zonderooit te morren verdragen kunt ik weet het niet ikbegrijp het niet Als je daL uit je boeken haalt zijn ze ten minste ergens goeq voor want ons vergeten lot werkt nadeelig op niijn humeur ik wordbleek en mager van chagrin Nu dat is gelukkig nog zoo erg niet zeiMarie met een lachjen yJe ziet er uit om testelen Om gestolen of geschikt te worden meenJe dat zei meneer Mark 0 k Pas maar op kind I Dat klinkt mo wat alte familiaar voor zoo n korto kennismaking Zfg eens zusjen je moet geen pedanterie uit aan te dringen I e heer Koning legt dat het uilres gisteren 3 October is ontvangen eu acht het niet noodig daarop reeds hedeu eene beslissing te nemen Urgeut is de zaak niet zóó dat een nader onderzoek moet afgeraden worden Met de reeds verleende subsidie kan zeer goed in ieder geval tot 1 Januari doorgewerkt worden Krijgt mon hot verlangde bedrag niet dan kan daarna een onderwijzer bedankt en leerlingon afgewezen worden Spr verklaart zich dus voor latere behandeling De hoor Jngor geeft den heer Hoefhamer in overweging zijn voorstel iu te trokken on hoopt dat do Voorzitter de zi ak dan op de eerstvolgende raai svergadoring aan de orde zal stellen De heer Hoefhamer trekt daarop rgu voorstel in en vervolgens wordt het adres tor visie gelogd De ministor van binnenlandsohe zaken brengt ter algemeene kennis ilat volgens de bij hem ingekomen amhtsberiehteii iu de vorige week als aan Aziatische cholera overleden zijn aangegeven in Noordbrabant te Kinpel en Meerwijk 1 persoon te s Hcrtogenbosoh 2 personen te Heusden 1 persoon iu Gelderland te Nijmegen 1 persoon in Zuiiiholland te Alblasscrdam 1 persoon te Bleskensgr iaf en Hofwegon i personen te Kapolle aan den IJsel 2 p rsoneu Ie Delft 2 personen te Goudswaard 3 personen te s Gravenhage 1 persoon te Maasland 1 persoon te Oostvoome 2 personen te Puttershoek 1 persoon te Rotterdam 4 personen te Zwammerdam 3 personen to Zwijndrecht l persojn te Zuid Beierland 1 persoon in Noord Holland te Amsterdam 2 personen in Utrecht te Breukelen Nijeurode 2 personen te Maarsen 5 personen te utrecht 1 pertoon te IJseistein 1 persoon te Zuilen J persoon in Groningen te Groningen 2 personen De direcieur goneraal der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspojrwegeu beeft ontsiriettinjrsovens van zeer groote afmeting naar hot stelsel van prof Van Overboek do Meijer laten vervaardigen tot het ontsmetten van do banken en rugleuningen der coupes Ie en 2e klasse van de rijtuigen dtr Ma itscbappij door stroomenden erzadigden sloim van 100 C indien onverhoopt zoodanige coupes besmet mochten worden door reizigers uit het binnen of buitonland Hoe weinig gebruik in deze dagen het publiek viMi vruchten maakt blijkt hieruit dat te liottordara de perziken langs de straten werden verkocht voor één cent per stuk Pit moge elders zoo zijn hior ter slede blijven de vruchten prijzen vrij hoog In de laatste dagen is hot bij herhaling voorgekomen dat reizigers uit Antwerpen en andere besmet verklaarde plaatsen aan de Nederlandsohe grensstations lalscliE namen opgaven Gisteren lieed zich te s Bosch het geval voor dat do gemeentepolitie een telegram uit Hozendaal ontving dat daar zou arriveoren iemand zich noemende V l H en wonende ir de Pos elstraat Toen den waarnomenden commissaris van politie gebleken wa dat hier een valsch adres was opgegeven liet hij aan den trein waarmee bedoehlo reiziïor moest aakomen door de gemeonto olitie surI reilleeron en vond men dezen in don persoon van een ingezetene uit Vucht je studiebooken halen Wat een toon Ik ben geen kind meer al noem je mij zoo En je moet me ook niet kapittelen laat dal gerust aan Fanny over die me reeds al te dikwijls do los leest men kan wol zien dat ze met een dominee is getrouwd Ja wel je hebt gelijk zo meent het óók hfel goed met me maar ik houd uiet van zulk een manier om dat te boivijzen Ik krijg veel liever een japonnetje cadeau van ro n lieven broer Willem Als je zegt dat die van me houdt zal ik je eerder gelöoven Hij kan boter cadeaux geven meende Marie Louise haalde haar schouders op en zuchtte diep Ze stond een oogenblik in gepeins en vroeg toen Marie I waarom is papa toch non actief geworden Ik heb wel niet heel veel verstand maarzoo dom beu ik niet of ik weet wel dat dit op papa sleeftijd geen onderscheiding is of ja wel een onder j scheiding maar in ongunstige beteekeuis I Och Louise 1 laten w j over die zaak liever nooit praton Ik wol zei Louise Ër ligt iets geheimzin nigs over die historie en dat piqueert ine Als ik er aan denk kan ik er niet van slapen Toe zusje je bent zoo goed je zult immors de rozen van mijn zeventien zopiertjes niet doen verbleeken door me uiet van mijn slapelooze nachten te genezen want gij weot wel hoe t gekomen ie Ik heb er papa noch mama ooit naar gevraagd Louise omdat ik maar al te goed weel hoeveel spyt Deze zal nu ouder geleide van geroeente politir naar Hozendaal moeten terngreizon ter herkenning aldaar waarna procos verbaal tegen hem zal worden opgemaakt en hij zich dan bovendien de kosten eener tweede reis naar s Bosch zal hebben te getroosten P Ni Ot Bjj bevelschrift dor arrondissements rechlbank te Middelburg is naar de openbare terechtzitting dier rechtbank verweaen A de 11 oud 21 jaar werkman gedetinoerd te Middelburg tor zake dat hij op 1 September 1892 in de jachtvelden van don Moerspuijen Zijpopolder onder de gemeenten Koowncht en Zuiddorpo waarvan hol jdchtreeht toobeheort aan den heer Franciscns Tormoite in JHgcnde houding voorzien van een geladen jaehtgewoer heeft geloopon zonder voorzien te zijn van eene jiichtakle schriftelijke vergunning van den eigenaar of rechthebbende en toen hij aldaar word uohtervolgd door ile maréohanssées Van der Wiele en De Gons en den onbezoldigdon rijksvüldwachter lleinelso t heeft gepoogd dezen opzettelijk van het leven te borooven door op ongeveer 100 passen zijn geladen jachtgeweer op hem te richten en dit af te schieten m do volvooring van welk feit hij is verhinderd geworden doordat het schot hem niet heeft geraakt en eenigo oogenblikkeo later terzelfde plaatse nadat hem door den mnré chaussée Van dor VViolo was toegeroepen te blijven stilstaan op ongeveer 30 passen afstands wederom zgn geladen geweer op dien beambte heeft gericht en een schot op hem gelost on nlzoo getracht hoeft dien beamblq opzettelijk van hot leven te borooven in dö volvooring vau welk foit hij is verhinderd gewoiden doordat het schot hem niet heeft geraakt Aan den beklaagde is mr F N van der Bilt advocaat te Middelburg ambtshalve als verdediger toegevoegd Maandag tegen den avond heeft in een eerst vóór eenige dagen betrokken benedenhuis aan do Amsterdamsoho Veerkade te s Gravenhago een hovige gasoutplofting plaats gehad tusschen hot plafond weke gepaard ging met oen hevigeo slag die tot in de omliggende straten word gehoord Bg de ontploffing word oen gedeelte van don vloer van het bovenhuis vj rnield on sprong eeno zware spiegelruit van do eerste verdieping in duiiondeu stukjes Dit geval veroorzaakte groote ontsteltenis onder do bewoners van het perceel die er echter Allen met don schrik afkwamen Bij de verbouwing van hut benedenhuis schijnt zich gas tusschen de zoldering te hebbon opgehoopt De brandweer bevoniï zich na do ontploffing t r plaatse Do Haagsche correspondent van de Zutph Cl zegt dat do Raad van State niet hard medewerkt oin da afdoening der bclastingoiitwerpen te bespoedigen want nog altijd is het advies van dit college niet ingekomen en het zal nu volgens dezen berichtgever wel half October worden voor do ontwerpen de Kamer bereiken Hiervan zal vermoedelijk het gevolg zijn dat de kieswetten nog in de afdeelingen vóórgaan temeer wijl de voorzitter verklaard heeft dat bij daartoe in het begin van November het voorstel zal doenj De Gouverneur Generaal heeft aan den heer A Holst gratie verleend vao de gevangenisstraf voor den tijd van óéu jaar waartoe hij is veroordeeld zg er over gevoelen Ik heb het wel gevraagd een aan papa endie zei me dat zijn ministerie of zijn afdeeling aan t Ministerie opgeheven was en eens aan mam die mo ten antwoord gaf vijandschap jaloezie kindliof I Nu kan die affaire toch maar één oorzaakhebben en omdat de twee antwoorden zoo vor niteenloopen ben ik zoo vrg er niots van te gelöoven t Is voor on echter een hard geval Wo leefden inden Haag heel wat voornamer dan hier vm je met Marie Ik kan niet zeggen dat ik me daar zooveelgelukkiger gevoelde Louise I Gij zult dat wellichtzoo goed niet wetea maar ik heb meermalen eendiepe zorg op mama s gelaat gelezen Kom wat verbeelding anders met 1 AUmama naar de opera of naar een soiree giog ïngze er altijd levenslustig genoeg uit heel vyatvroolgker daa tegenwoordig on papa zoo hg thuis was zong en lachte en stoeide mot ons altgd mknort hij altijd Dat zijn mijn opmerkingen zu jen 1 Blinkende ellende verguldsel verni ik geloof hot vast antwoordde Mario zacht en Mariehad een paar jaren geleden reeds beter oogen omde zorgen in t gomood van anderen te ootdolcicen al tooide zich t gelaat soms met een logenaohtigenglans van geluk dan Louiae misschien ooit bezitten f Wordt tervolgd Boltenlandscli Overzicht lü de couloirs der Fransche Kamer van afgevaardigden was heden het gerucht in omloop dat oen of twee ministers genoodzaakt zuildeu zijn de quaestie van vertrouwen te siellcn ten opzichte van de overeenkomst tusschen Frankrijk on Zivitsorlnnd tot regeling der handelsbetrekkingen Vroeger dan men verwachtte heeft het Engelscho minislorio een blijk van werkkracht en doortnstmlheid gegeven dat algemeen verrast maar den Britten die tot stelregel hebben dat er geen grenzen bestaan voor het Britsche keizerrijk oen onaangenaam oogenblik heeft berokkend Do kabinetsraad op Donderdag in Vrijdag gehouden had tot resultaat oen schrijven var lord llosebery aan do Britsche Oost Af rika compagnie waarin het beginsel wordt aangenomen van de ontruiming van Oeganda maar tevens beloofd dat de reg ering om de güv tren verbonden aan eon dadelijke ontruiming welke thans is vastgesteld tegen 31 IXcember de compagnie bare hulp zal verleenon om haar in Oeganda 10 kunnen doen blijven tot 31 Maan en haar de oniruirning zonder govuargemakkelijker temaken Do Regeering neemt niet do minstu vei antwoorI delijkheid op zich en geeft we te verstaan dat de I hulp alleen verleend wordt om de ontruiming te vergemakkelijken Naar anuloiding vau dit schrijven van lord Rosebery merkt de Tentps op dat het i o ye O ice gsilijk gewoonlijk zich een uchterdour openhoudt De regeering biedt do Oost Afrika Compagnie haar hulp aan om onder aanbovoling der ontruiming haar hot verblijf in Oeganda nog drie maanden te vergem ikke1 lijkon Dient deze kleine clausule niet om de verdere strekking van dit schrijven niet te doen en om een slag om den arm to houden ton eindo later nader op de politiek terug te komen die men thans schijnt te verwerpen Dat dit wantrouwen van Fransche zijdo in do Britsche Oegandapolitiek niet geheel ongewettigd is bewijst een artikel in de Times die de OostAfrika Compagnie den oynischen ruad geeft het geld der rogeering aan te demen en eenvoudig in Oeganda te blijven Op deze wijze zou het kabinot Gladstone j als had het niet roods genoeg te ontwarren zich nog bovendien een Oeganda quaestie hebben op dei hals gehaald I De voorzitter van den Oostenrijkaoh llongaarfachon mihislorraad Graaf Kalnoky heeft in de bogrootingscommissie te Weeueu oen bijzonder vredelievende rede gehouden De minister verklaarde nog eens uitdrukteclijk en ten overvloede dat het verbond met Dnitsehland en Italië geheel verdedigend is Van geen andere uitlegging kan spreke zijn aangezien alle bej lingen openbaar zijn gemaakt Het was uiet ncodig dat eeiiig ondordeel der overeenkomst tusschen beide rijken geheim werd gehouden daar ieder hot oogmerk het behoud van den vrede in hot volle licht moest kuunon zien Na aldus de bewering van enkelen weerlegd te I hebbon dat het Drievoudig Verbond een aanvallende politiek wilde volgen besprak de minister een meer büteekenend gerucht Do onderhandelingen over eene handelsovereenkomst tusschen Dnitsehland en Rusland zouden een vorkoeling tusschen Oostonrgk en hot rijk van den czaar hebben teweeggebracht Hoe ongegrond een dergelijke bewering ook is graaf Kalnoky aohtto het geraden zo zoo volledig tegen te spreken dat dienaangaande geen twijfel meer overblijft tig ging zelfa zoo vor te zoggen dal de betrekkingen tusschen Rusland en Oostenrijk nouit opgehouden hebbeu voortreffelijk te zijn Verleden jaar luidden de verklaringen van de eersteminister aanmerkelijk anders Toen wekten zijne bedekte verklaringen zulk eene ongerustheid dat een afzonderlijke rode van keiïor Frans Jozef noodig was om het publiek gerust te stellen Toen was er een I bijzondere reden er zou oeu krediet gevraagd worden voor versterking van het leger on de volksvertegenwoordiging moest een weinig onder den indruk worden gebracht om do noodzakelgkheid te erkennen dat het krediet word toegestaan Dat ondanks do nieuwe legervoorstellen die 6 000 000 fl zullen kciton graaf Kalnoky een zoo vredelievende verklaring durft afleggen als in het telegram vermeld wordt bowgst Vi eX dat de politieke toestand zeer kalm is Aan de Béforme wordt uit Antwerpeu geschreven dat de schepen voor finaucièo het oudste lid van het college van dagelijksch bestuur ds heer Arthur van den Nest op zgn besluit ia teruggekomen on thans stellig weigert den burgemeesterszetel in te nemen welke door hot overlijden van den heer LeopoUl do Waol is opengekomon In democratiaclie en Vliamsche kringen wordt nu de candidatnur gewenacht I van den achepen voor onderwijs den heer Jan vai j Rijswijck naar bij de doctriuairen en vooral de cleriealen is hij zoo einig bemind om niet te zeggen