Goudsche Courant, maandag 9 januari 1893 | Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant, maandag 9 januari 1893

Gbr Jongelings Vereenlgln DANIËL O o o d a Tan z D IcttiBelredeoea irerd zeer gewaardeerd Bpoe dig nadat bij zijn dienitwerk in deze Gerneente bad aanvaard werd beboefte gevoeld aan vermeerderiag VBD het aantal zitplaatsen doai de sohare der hoorden steeds toeoaiD Nog levendig herinneren wij ons hoe do OTertedeni b da verkondiging van de Bigde Boodschap dea heils ook lette op de teekeneo van den dag zijn predikatien erlangden daardoor grooia actualiteit en boeiden in niet geringe mate Bb Herman de Bidder was geheel ziob zelf waaronder wij in dit verband verstaan dat hij volkomen oorspfonkolijk kon heeten Te midden vnn den toenemenden Btrijd der partijen nam de octslapeue een verzoenend standpunt in inch do heilsopeubaring werd door btm niet van haar kracbt beroofd Geen wonder dat zulk eon dienaar des Evangelies vooral aan de zending eeu warm bart toedroeg fa j ijverde voor haar met veel khichl Ook bet BgbelgHHOotscbap en da Guataaf AdolfVereeuiging ouden in hem een warm vriend terwgl de zaak der Afschafiiug in bem eeu vurig ijveraar waardeerde ladurtijd mauktu bij ook deel uit van bet Comitf dat de afsobeffiug der slavernij ziob tot doel stelde Als letterkundige wij atipten bet reoda aan onderscheidde hij zich niet weinig hg voerde de pen vlus ji zpmnkkelyk zijn styl waa vlooiend en nu en dan humoriütiscb in de ecbte bcteekeuia vau dit woord Meer in t bijzonder noemen wg zijn Tafelboek fn CHrutut met God eoii godsdieuBlig iluis en Haudboek Ijevenstnrichting Levembeeldtn eu fToorden uit den Bijbtl Door al die geschriften en door vela van kleineren omvang tracbilebij op t geniood van ouderen en jongeren te werken om het te winnen voor den Heer XieL a leen nis prediker en schrijver arbeidde bjj voer tKomnkryk Gods ook in zijn pastoraal werk was bij zeir Ketrouiv I dagen van vreugde of droefheid zwg men Dü Ridler gaarne b zich hij tüoude zich deu echten volgeling van den grootun Meester Voor zijn uaaete omgeving was de overlüdeue een t uder echtgenoot en vader oen hartelgk iriend Wederkoerig werd hg innig bemind door do zynen Zgn gilde werd hem vooral bg t wijken zgner krachten tot Bteun en trooBt en zgn kinderen maakten de kroon van zijn ouderdom uit Lipfhübbend en geliefd leefde bg gezojjend voort door len dood wul uiüt verrast maar naar deu mensob OBproken toob uog lo vroeg voor ïijn eigen wonsuh en ilie der zijnen wefigorukt X tii edachteui9 zal in iQ exwn blijven in deze gemeente en in de plaatBcn waar hij vrooi er arbeidde Hij zal een geheel eiiïoiiaardige plaats blgven innuruün in de geschiedenii dür kaïisalweUprekendheid en der Nederlaudsobe letterkunde De Corami 8Brifl der IConingin in Groningen heeft aan de burf amei stera in zgn gewest eeu uitvoerige circulaire doen toekomen waarin zg gewezen worden op de ztvnre verantwoordelijkheid die bg bet thans heiTi ch nd verzet op hen rust Wij moeten ona thans bepalen tot het oiteeron ran de volgende nliisea uit dezo circulaire ffUat de verhouding tUBScbeu de werk everfl en hunne dienstl aren in vele govaenten alles behalve do rechte i dat wederzijdache zorjf voor de bobarliging van elkundera belanu stoifelijk nf zedelijk tracht te bowgzen dat deze in strgd zou zijn met de door hem gepredikte ascetische deugd want niet afkeer van bet genieten alleen de vrees voor het Igden dazer wereld brengt den zwakken mensch tot Bulk een onispdelijk eind Migen smart zegt hg is voor de miieslon het middel otn uaor de hoogste icirverloooheniug vernietii ing van den zelf UchUguii Levenswil iu ons te stijgen maar de uUiiemendstan siju zg die daartoa komen d or bel lijib n van andaren gade te slaim En voorbij deze oitderstroepte plaats lil Ai thnr Sohiipenhamra werk gekomen ontviel het ongelukkige boek aan de handen van Jolian Peira Daar las hij een nnnteekoning dooi mijnheer Bronrgp blijkens dun daaronder gestelden datum een das voor zijn ruadsaliichtigen doo l geschreven Sohoponhauer heeft gelgk ale altgd eu daarom juist kan ik mij met verklaren dat hg uït Berlijn vluchtto om de cholera t ontgaan die hem tut de vernietiging des levens had kunnen brengen zonder telfinourdenaar te worden in zgn lovensomstaudighadeu zou een zelfmoord onzedulgk hebben kunnen heeten vidifens zijn eixon weldoordacht stelsel maar du vernietiging van t leven uit liefdi voor anderen is ook voïirvns hi ni do hooasto ztdfverlocoliening Zoo daar iets andefs regeert dun ren onhawust Noodlot zuo daar werkelijk ei n Goil van liefde best iat kan hg zulk oenen niet vuroordüelen Ik kan niat anders geluoveii Juffrouw Bronrijp zag Johan v rbleeken z t bem belang gemist wordt wat valt daaraan ta doen zoolang niet de beschaafde en ontwikkelde ingezetenen hunne sociale plichten kennende samenwerken tot het dempen van de beataande klove tussehen werkgevers en dienstbaren dour eigen voorbeeld en ia ei en kring allereerst De kracht der wet en de zorg der overheid zgn machteloos waar fen oj ewekt gemeonBohapsgevoet zich niet in daden uitspreekt Het ia waar onder de bestaande economisclia toestanden opent het gemis van loonenden arbeid in dan winter en de moeielgkheid om daarin van gemeentewege op behoorlijke wijze te voorzien een bron van ontevredenheid maarisóokaan dil dikwgta teru keerend kn and niet tegemoet te komen door krachtige samenwerking en door buitengewoon hulpbetoon zonder dat dit boven veler krachten gaat Het behoeft wel nauwelijks gezegd te worden dat de ongunstige verschijnselen die gaandewug grootere afmetingen verkregen niet voetstoots zullen verdwijnen maar iitdieu het besef meer levendig wordt dat iirondi e verbetering door plicbt eu belang bi ide wordt geboden dan kan er toob in di i richlin veel worden geduan veelmeer dan gedaan wonit Twee wonderen althans in vergelgkiu$ï met het geen elders geschiedt worden vermeld in de u tfntcke Ct Het eerste ia dat voor bet huis van den bur emeester aldaar een manifestatio heeft plaats gehad van werklieden die al dingende eeu paar maal aan de nel trokken en op de vraaj der politic antwoordden lat zg den bur ïemeester kwamen bedanken omdat hg hun werk had verschaft Toen da burgemeester aan de deur kwam drukten zg hem de band en nepen r lang zal hij leven Het andere is het ftdt dnt in bet In ttsla jaar door denzelt den curator in Iwue fail lissera eaten in en nabij Duixperlo de volle 100 pCt aan de crüditeuren ia uitbetaald l it Dortmund meldt raon ons dat do steonkolenmijnon tegonwoordjy baar product afleveren tegen ongekend lage prijzen de concurrentie tusicben de ftNordstoru en da ffHuifo voor de leverantie aan Cockeiill den prijs 20 cent m B per ton heeft doen dalen en de HWeslfalia wWesthausen en hGui Ibonau zelfs velkolen met 25 a 30 pCt stukken franco Buhrort leveren voor 36 de 10 ton d w na aftrek van de vrachtprijzen voor reap ƒ 23 60 23 iO en 20 60 De jfRhein W U Kig uot mt dit een oubeKrijpelijke en voorbeeldelooze jjPniisaohlouderüi Maar onboi rijpflijk is t niet want het is een gevolg van bet opdrijven der productie NederlaiidBoba belanghebbenden mogen t zich intussehen voor gozegd houden eu ar van trachten te profiteoren Haagsche Ct Nu hier te laudc de geufeaku idlve inspecteurs woldra zulleti bijeenkomen om te limiüdalaijen naar aanleidinjr van de ervaringen bij het heerdclien dar cholera opgedaan ia bet wel van belang te vernemen wat Ie bekende hoogleeraar Finklenbur te Bonn in bet Centraalblud voor alg guzondbeidazorg over de epidemie lu Hamburg opmerkt tUj komi in de ee rsta plaats op tegen do verwij ten waarmede men da overheid heei overladen die door eeu plotseüngen schok golrolfen als krachteloos iu zijn stoel nedarvallen Waa dat een dier heillooze boeken dnt daar ontgleden was aau i ijn band Ën ter rgl zg hem angstig vroeg wat hom deerde nam zg bet vod den grond op wNeen neon leea het niet God tante laashet nooit I nep Johan opspringende Miiar zou zij het schrift van haar echtgenoot niet lezen liet was te laat Die regels ofschoon vluchti door haar doorloopan waren te duidelijk om metbegrepen te worden flO mijn arme mant Mijne ongelukkige kïnde ren 1 nep zij uit terwgl zij haar aaugezicht met haar bevende handen bedekte Wal is hot moeder Johan vroeg Hermine Maar zij noch hg dachte i er aan of hadden den mood haur het treurig geheim baars vadurs te oiitsluiijren i Haar echtgenoot een zelfmoordenaar voor od I zij de vrouw baar zoon en dochter kinderen van eeneii dtu zich aldus tegen God en Aa natuur vergrepen li id Dit waren juffrouw Bronrijps eerste heldere gevoigtrekkinsfn na den plotaeliitgen onbeütemdeu indruk dien de ongelukkige ontdekking op haar daardoor versuft hoofd en verslagen hart bad gemaakt Wij zagen haar retds in bet eerste i oogt iiblïk daarna de bandui voor ile oogon bronsei met om baar Iran n te beteugelen die wel raocbteu tegen een geheel onverwachtim heftigen aanval der ziekte niet opgewassen bleek Welke groote stad ter wereld vraagt hij is er cp ingericht om plotseling zondnr aanige waarschuwing voor bet vervuer de verpleging en de afzondsring van ziakan tot bgna 1200 daags te zorgen en de noodzakelijke maatregelen van ontsmetting zonder eenige storing uit te voeren Ware Berlijn door die ramp overvallen dan zou trots de uiistekende model inrichtingen en overheidszorg de verlegenheid en de verwarring in de eerste week vermoedelijk niet geringer zijn geweest Bovendien toont prof F ziob weinig inzonomen met het optreden der overheid tegenover Hamburg Tq de meoning dat de loop en do kracht der ziokte in do eerste plaats van directe beBinetting afhangt heeft men ten opzichte van bet personen en goederenverkeer tal van belemmerende bepalingen in hrt leven beroepen die op sommige plaatsen tot brutal en bespottelijke plaKcrgen hebben geleid Ër toob hebben al rlie vooreohriften en bemoeiingen niet kunnen belettrn dat in het eind van September 159 plaatsen in Duitschland aangetast waren Voorts waren de voorschriften niet stellig genoeg Men liet bei meestal bij raadgevingen ffoorachriften bleven veelal uit omdat do overheid neen voldoende bevoegdheden bezit De hoogloernar verlangt daarom dat bei geneeskundige Staaistoezicht volkomeu bevoegdheid erlange om handelend op te treden Hij wijst op Engeland dut sedert vele jaren allo afsluitino heeft opgeheven en ook nu zonder nadet in gemeenschap met Hamburg is ebleven Da slotsom van aijn betoog ia dan ook dat de laatste epidemie der regeering moge hebben geleerd dat mot in vruchtelooze maatregelen van afsluiting tegen landen ea steden heil is te zoeken maar uitsluitend in tijdige zorg voor onberispelijke inrichting vaa huizen en gemeente Tat de gi 7ondheid betreft en ttnede afzonderlijke verpleging vun do aangetaste zieken Bulteolandsctt Overzicht Da kolenwerk8takiii i in bet Saarbokken is woer iets afgenomen maar steeds niet genoeg om van een wezenlijke afneming te kunnen spreken De opgefwondenheid blgft groot Men volgt de nieuwe tactiek om d j vronwen vergaderingen te laten houden waarmee de zaak een nog meer fanatiuk karakter aanneemt Hier on daur komen veehtparlijen vo r tusscheu de stakers en de werkers Een arbeider wfrd Zoodanig misnandeld door de stakers dat hij spoedig doorop overleed De stemming van de Regeering en van het publiek tegenover deze werkstakers blijfl zeer ontjuusti on er is ook geen sprake van toegeven aan de eiBchen Tit Berhjn wordt gemeld Do staat van zaken ten opzichte van bet lei urplau is oeidor verergerd dan verbeterd Do crisis noemt toe en wanneer de rogeering niet tegemoet komt zal eene ontbinding van den Rgksdag onvermijdelijk zijn Het is echter de vraag of do regeering alsdan eene stemming meer ten haren gunste kan verwachten Dit schijnt nog twijfelaohtiir Van ingelichte zijde verneemt men dut zij zal verklaren den driejarigen diensttijd volgens do grondwet te willen behouden en hel geven van vprinf niet meer zal toestaan Zou zij dan na afloop van bft septennaat de verlangde legersterkle op voet van vrede kunnen verkrijgen En onder deze omstandig heden zouden de nieuwe varkio ingon moeten plaats hebben 1 Men hoopt derhalve dat er vloeien en gezien worden bij zulk een vreoselijko levenservaring maar omdat een onverwacht gevoel van schaamte en schande nog niet ten volle begrepe a en overzien haar die beweging deed maken Hartzeer over den man dien zij zuo inmg liefhad dat ging vooraf op den langen on bitteren weg van smartelijke aandoroingen welke zich nu allengs begonneu te ontwikkolen uit den eersten verdoovenden indruk en daaraan sloot zich alras hot grievend leedgevoel van oneere bij de mensclien over den naam barer kinderen eu van haar zelve wanneer misschien te eeniger tijd de waarheid aan t licht zou komen Te eeniger tijd 1 Maar vorwachtte zij dan niet walhaasl de afrekening dor Levoii8 erzekering Maatsoiiappij als wanneer zij te kiezen zonde hebben tussehen de beiijdenia barer schande en daaruit voortvloeiende armoede in de toekomst aan deooneaijde on het ahoosdurend geheimhouden van de schuld haars many door hetwelk de welvaart van haar gezin behouden bleef met baar goeden naam bij de menBchen aan de andore zijde Kon dio keueo welmoeielijk zijn Johan Porra zou zwiju fn zty wiat het als het graf waarin haar ecbtgJaoot ichhad bedolven Hg dien zij nn haar sobor dcethad ïrootgebracbt als oen eigen kinil zou haar verra der met women ïou do sdiando zijns waldoeneramat ruchtbaar makon in iV wereld die zoo bard is iu haar oordeel wanneer i goe vonnis apruekt over ei en gebreken W ordt oeraofyd no een vergelijk zal kunnen worden getroffen opdat het niet zoover behoeft ie komen Du Panama commissio is weer aan t wark en thans bezii aan hrt onderzoek van de middelen welke indertijd iijn aangewend om ndreBsen aan de Kamer over Panama getoekeud te krggen t Gebuurt inuer dat adreBbowogiugen met geheel wiver zijn maar hier zou t wat erg gewi est zgn fotmd mit dubbeltjes govtn Daarmee blijkt ook ifi arrestatie van Blondin in verband ta staan Kondin whb voor hij aan het Credit Lyounaia k 8m fli uucii ele journalist ec sub ag nt van ie pMWHi a Maatschap pij Het Crodit l yonuaÏB heeft er d 9 uipl t t e maken Di verband met Blon£g £ wordt ook de oud Minister Baihaut genoemd gs el in zake beweerde afpersingeq van Je Pa BioaMaalschappg Do oud Miniater zou geen lakelo chè i ue aangenomen hebben eu uit geen Wkel papier zou blijken dat bij oen cent heeft ontvangen Het staal echter vaat dat een beambte Tan do Punnnia MaalBcbappij aan Blondin 500 000 fraiiea gebracht beefi die mot voor Blondin bestemd waren Do Scandinaviacho bladen zijn bet nieuwe jaar hegonneu met een levendige wuordonwieaoliiu over da betrokkinüoii tussehen ile zuBterlat den onderlmït De belnngrgke vraag voor deza rgken die wellicht in 18 3 iiil worilfii opgelost ia of het attn hel radicale Noorwegen gelukken zal zich an Zweden los te Boheuren De liberaal tinioniBliscba te posten bespreekt bet strevni in een artikel Finis Norvttime ii De strekking van bet artikel is dus niet ver te zoeken De A ftenpostm hoopt dat Noorwegt n in zijn eigen belang wai zal toeguieii ï Zweden ia bereid het te geinoet ie komen Eei redelgk en praclisch voorstel lot wijzijjing der unie wil bet aaiinemen egt bet blad elfs al wordt daarbij aan Noorwegijn grooter invloed gegeven in de builenlandsche politiek Met belangstelling wordt nfijewacht boe de volksvertegtjnvvoordiging in Noorwegen zioli in de nieuwe zitting Zal eedraifeii tegenover hot radicale ministerie Steen dat een scheiding lusscben beide rijken noodzakelijk schijnt te achten INHICHTINGEX WKLKE GEVAAR SCHADE OV HINDER KUNNEN VEROORZAKKN BURGEMEESTElleo WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wel van den 2n Juni 1875 StaaUèl no 1 5 Doen to woten Dut zij vergunnilng hebben verleend aan E van Mnaren to Gouda en zijne rechtverkrijtrenden tot het oprichten fener blikslagerg iu het perceel aan de Dubbo e Buurt gelookerd B uo 7 kadaat r sectie C no 220 GOUD 7 Januari 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDüORN De Secretaris BROUWER Bur f rlijke Stand GEBOREN 4 Jan Johanna Maria ouders H Prang en W Henricb 6 Elizabeth Gat iarina ouder M J C P de Keijzer en H Rudolph OVERLEDEN 4 Jan E de Jon r i d 6 M Brnaemau Wed D ilen Hoog 77 j 8 ra ONDERTROUWD 8 Jan J Marcus 40 j en M van Kreveld 30 j ADVERTEWTIEN Mi geheel vereenigende met de dankzegging door de Commissie betuig ik door deze myne diepgevoelde erkeutelijkheid jegeas die Commissie zelve voor de moeiten en torgen die zy zich ter wille van mfln ontwerp de utichting van een Ei K Weeahais alhier heett getroost A ALBAOA JELfiERSMA Pastoor der St Jozef parochie HOUT GLAS EN JZERWAUE DAGELIJKS j Uit de hand te koop aan het Sporttentoonstellings Gebouw te SCHÏCVEyJNGEy Uitstekend gelej en voor het vervoer zoowel te Water ala per öpoor OPENBARE MKOOPING te GOUDA ten overataaa van den Notaris G C FORTUIJN DaOOGl BEVER op DINSDAG 24 JANUARI 1893 des morgens te eU aren in het Koffiehai9 HABHONiB aan de Mftrkt van No 1 £ en goed onderbonden WI1 I4ELI11 IS waarin Vergunning en in hetwelk siutsonheagelijke jaren met goed gevolg de SLIJTERIJ wordt uitgeoefend Woonhuis Pakhuis Erven en grooten en fraaieu Tuin aan de Nieuwe Baveu te Gouda Wgk N no 76 en 77 met een Gang daarnevens te Hamen groot H Aren 34 Centiaren Te aanvaarden 1 Maart 1893 No 2 Een HUIS Kri en Plaatsje naast het vorige perceel Wyk N no 78 Verhuurd by de week tot 15 Maart 1893 voor 1 25 No 3 Een BlflS en EBI waarin vergunning aan de Nieuwe Haven te Gouda op den hoek van de Lange Dwarsstraat Wyk N no 81 Verhuurd by de week voor ƒ 1 No 4 Een HUIS en ERF in de Jan Philipskade in de Korte Akkeren te Gouda Wyk P no 33Ö Verhuurd bg de week voor 1 10 No 5 Een HUIS en EKF en OBOND in den Langen Groenendaal te Gouda Wgk I no 42 ni t een Gang tot op de gedempte zyl Terstond te aanvaarden No 6 Een HUIS en EKF in de Walesteeg te Gouda Wyk F no 74 Verhuurd bij de week voor ƒ 1 25 No 7 Eeu HUIS EKF en TUIN aan de hreede zyde der Karnemelksloot te Gouda Wyk B no 511 Het Huis bevat beneden 2 Kamers Alkoot Keuken en Kelder en boven 2 Kamers en Zolder Te aanvaarden 1 Mei 1893 of zooveel vroeger l3 met den verkooper wordt overeengekomeh No 8 Een HUIS en ERF met een per ceel GROND daarnaast in de Wyde Poort aan den Groeneweg te Goudo Wyk L no 189 Te aanvaarden 1 Maart a e En no 9 Ei n HUIS en ERF naast het vorige perceel Wflk L no 190 Verhuurd by de week voor 50 Cents De perceelen zyu de 3 laatste werkdagen voor den dag der veilmg te bezichtigen van des morgens 10 tot des namiddags 3 uren en op den verkoopdag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda t di t4 S WOLLEU DEKEIIS c a SCIiEMK é Zn Met 1 FEBR wordt in een klein gezin een Heelemeid of Dagmeid van m d 1 gevraagd goed kunnende koken en werken Br tr onder no 2244 aan het Bureau van dit Blad 1 te De Tweede Lezing van Dr J H GUNNING J Hz zal plaats hebben op DONDERDAG 19 JANUARI 1893 dos avonds ten 8 ure iu het Lokaal H iL des Volks Peperstraat alhier Onderwerp De Protestanten in Rusland Plaatskaarten zyo te bekomen by P viNDORP Gouwe en des avonds aan het Lokaal zoover de voorraad strekt HET BESTUUR Wollea Ondergoederen Jaeger Ondergoederen Toor Mannen Vronwen en Kinderen Voordeeligste eu sterkste kwaliteit in het gebruik SCHEJMtenZn Door zïekte van de tegenwoordige wordt terstond of met Februari a a een le Unke Heukenmeid gecraayü ü O een goede burgerpot kunnende koken Hoog ioon Goede ffetuigachritten vereïschte Brieven onder No 2245 aan het Buieau dezerCourant st££n ol£n depot STA j TSSr OOK Hibernia en Shamrock SÏEEMiOLEi branden schoon weg en geven zeer weinig walm Prima grove KACHELKOLEN vrj thni per H L 0 70 8tationchet Staatsspoor W l Jaiiliis MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op bet juiste adres De grootste keuze in DASöEN opnieuw ontvangen een zeer groote sorteering DAMES en HEEREN Ulacé Zijde en Wollen UANDSCHOENËi Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat t ïgi Katoenen en Jager Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLUIES en REISDEKENS W P JAULÜS Marchand Tailleur COVPE G AH AST XE Uitsluitend Enuelschc Sloffen MARKT A 68 GOUDA gelieve vo oral te letten op het jniste adres SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE Merk NIQHTOAP VerkriisbaBr bij M PEETERS Jz N B J ls bowys vnii eclitheid Ib cucbet en kurk ateeils voorzien van den niuini der Firma P HOPPE PDIKE OUDE i