Goudsche Courant, vrijdag 24 februari 1893

ID 1793 twiotig oommaadaBtün baar voorlaaUte bevelhebber was de tbaos gepeoBioneerde kolonel Jbr Von Faatel Thaus stoat aaa liet booM Hr Mb adjudant in buittogewonoa dieust Jbr V A de FeBten Den SOsieu A pril zal h t eeuwfeflBt bij bet corps worden gevierd De Noordamunkaanache mijningeoieur tlamilton Smith hetjft de goudvtiden van ue Tranavaal bij Jobaimesburg gedurenilu eemge maanden onderzocht en daarover oen uitvoerig verslag gegeven in the TimeB van 17 Januari In hoofdzaak komen zijns retnltaten op btit volgende neer De aders met gouderts bij Johannesburg hggen in een bekkeu of inzinking tusscben de boogtun van Witwatfrsrand a de booger wordende terreinen len zuideu van de Vaalnvier Binnen deze 80 K M liggen de tot nu toe in exploitatie genomen goudboudeude lagen over eane lengte van 17 KM De noordgrens ligt iq den Wltwaterarand do zuidgrens ia nog niet gevonden de breedte kan dus eerst na nader onderzoek jmit bepaald worden Naar alle waarschijnlijkheid 1 ligt het diepste punt van bet bekkeo 15000 voet onder de oppervlakte Het hekken is geruid met i taudateenla en welke door iiihltratie m vast kwart iet ztjn overgegaan en welke lagen de oorspronke I l ke helling behouden hebben Alleen in het Oosten en Westen kouden jiroote verzakkingen guoonslateerd worder Tuaschen de zandsteen lagen liggen bcddin gen van nageltluh een conglomeraat van sleeum welke met do lagen parallel loopen De geheele massa wordt van ondt r tot boven door vela gangen van groensteen doorhrokt n De geologische formatie Taa bet bel kep I opat tnut de iteenkolenformatio overeen t goud kostt enkel voor in de lagen nagelfluh Ch wel tuaschen de stuonstukken waaruit dit cooglo meraat is sameugebakken De nogeiflublagen zyu zeer verschillend van goudgohalte nabij de oppervlakte bevatten zij weinig op grooter diepte rater goud Vooral in twee lagen van bet zoogeuaamd e Mauinf wordt het goud thans giexploitoerd over eene lengte van 50 001 voet Tot L Augustus 1892 waren hier 3 millinen tonnen goudhoudende kwarts opgedolven welke 1 910 000 onoen goudo ileverden ter waarde van dz 80 4 miUioen gulden Hamilton Smith geeft nog do volgende besobouwingeu o 4r de toekomst dezer goudvelden Daar men bij het graven en bij boringen tot 1000 voel diepte in toenemende hoeveelheid goud gevonden heeft iB tot 3000 voet diepte nog een vooidee ig NBultaat te verwachten Blijft de belling der lagen vau 350 ook m grootere diepte voortduren en blijkt de zuidel ke aangenomen grens van bet bekken juist te zijn dan is de goudrijkdom bier onvergelijkelijk Als geheele waarde van den goudrijkdom van de WitwatorsrHoddistrioteu berekent hij een totaal van 8870 mill gulden üit de Cahfornische mijnen werden van 1849 tot 1892 slechts 2760 milt gulden aan goud gewonnen zoodat deze goudvelden door die van den Witwatorarand oog verre overtroffen worden Natuurlijk zijn deze berekeningen met wiaknndig zeker maar na liet zorgvuhlig onderzoek mag meu ze met als fantastische hypothesen Descliouwtn In bet vorstendom Wales bestaat een gemeente met den onuitsprekelqken naam van den middag wees Zo loos Ie een paar diepe zuchten om do aangename gewaarwordingen te verdry eu die in haar ontstemd gemoed opborrelden bezorgd ala ze waa dat ze met opgeruimd in de huiakamor kon vorachiiuon wanneer haar pa en doktor Raabe tegen twaalven huu recht op baar gezelschap deden gelden Werktuigehjk wendde ze haar sobreden naar de deur der veranda om zicb 111 den tuin 10 eenige oogenblikken te vertreden h en invullende gedachte trok haar naar de tuimai e vuntiig waar ze volstrekt geen ongewone gaat was on dua zonder veel plichtplegiiigm kou binnentreden lié daar bé jo de freule zei Grietje lo tuiuintinsvrouw verrast toen t meisje de kamerdeuropeniU Hendrik de tuinman ern flinkf zestiger zat mot den rnbc naar du deur voor de tafel schrijlings op eeu aluul aan een kop kulhe te slurpen liij rets haastig op niet z ii kopj lu do hand en lerp met eou gauwo beweging z n muts van het hüutl Neem mo a jül Iiüft nut kwnlyk freulo zeibij met een lach Ik zit maar ongesienierd ftan tiiielen d8 freule komt misschien eona naar do druivenkijken Nt Hendrik 1 hou je gemak Ik kom eunoogetii lik k uvelwn antwoordde de fnulegulharte lyk terwijl zo zidi zonder veol kompliniiriten op eenilool ioltu dio tegenover vrouw Grietje aan do tafel LlanfairpwlIgwyngyllgogerychwyntrobwIïsanlisiliBgogogoch Ben ongcloovig Amsterdammer die vruchteloos in een aardrijkskundig woordenboek had ezocbt wilde de proef op de som nemen en schroef aan eeu erdicht adres eene briefkaart behoorlijk van den naam des afzenders voorzien £ n inderdaad ontving faij na eouigeu lijd zyne briefkaari met de kantteekening f odres onbekend terug onder het poststempel Llanfair pwUgwyngyll Zelfs btj afkorting dus nog een plaatsnaam die er wezen mag Ui Door de liquidateuren dor HZmdholIandscbo Leerboevt voor uivelberüidtüg de befert n J B van Merltn D T K HarJenborg on B O van Merlen en don rechtsgeleerden raadsman mr H Pb da Kanter is een achrijveu openbaar gemaakt aan de beeren C J san Ouaermeufen c a onderteokenaars van de brochure waarin het rapport over de liquidatie der iUidbollardscho Loorhuevt voor zuivelberoiding zoouis de liquidateuren üg eii heet te zijn toegelicbt mot bet oog op feiten en waarheid In dat schrijven wenccbeu de E enoem io aeeron een protest te doun hooren tegen de oat aarheid die ui dat rapport verkondigd wordt Betreffende het reeds vroeger medegedoclde omtrent de expeditie vau de ava uaar Dobo meldt de JaoaliQde b$t volgende Mftknsaer SI Januari Het oorlogsschip Java is eergisteren van zijn tocbt naar Dobo op een der Aroo eilaiiden teruggokferd waar het togou de oproerlingeu boeit oa eerd met het gevolg dat de laatste 40 dooden kregen en van de Java 14 man ouder wtlke een Imtenaat gewond werden Do Jaoa gaat spoedig naar Amboiua De poatbouder die op Nieuw Gniaea op 14i OL was gtplaatat ia met iijne oppassors door de bevolklug weggijaagd Het liandelahuia Chr B ruurd alhier hoeft zyne botuliu en gestaakt Da Javabode teoKeut hierbij aan Als oostelijke grens vau ons gebied op NieuwGumea is bij besluit van 30 Juni 1848 vastgesteld eene donkbetldige lyn die van 141 O L op da Zuidkuat tot 140 47 O L aan do Noordkust loopt Niot lang geieden werd besloten aan on e zuidelijke grens een pMthouder te plaatsen waarmee de bevolking echtur gelyk thans blijkt geen genoegen heeft genomen Het ia daar dm op 1 Februari 1892 te Selerftka onder de Tugeri Papoea s door den posthouder van Patani op Halmahtirn eec Nederlondsoli wapetibord werd geplaatst hg vond daar een Lngolschman deu beer Montague die de mlan ders duulplyk mitukte wat men bedoelde en van hen de belofte verkreeg dat zij do Nederlandsche vlag zoudon bijaciien telkens als er eon sohip iii zicht kwam De hoer Montague gitig roet de Camphuya meê Lerug naar Ternate en gaf aan dm resident de noodige inlichlnigen omtrent de Tugori s Later w rd onder goedvinden van do rfgeenng bealoten IQ het zuidwestelijk doel vau Nieuw Guinea eene roomacbkatholioke raisaie te vosiiaen tar yl er tevens eei postboutVr zou worden geplaatst stocd Ga gemat voort met jo werk Grietje schertste zo ondougood onder de tafel kykend waar tmandje mot aurdappelou stond die de vrouw bezigwaa te sohilkn Foei als Ik zoo n ontsteltenis te weeg breng zon ik er haast tegen op zien om jeeers fimil aar op te zoeken Ik wou Hendrik een I paar inliehtingeu vragon Ken je baas Hulsma Hendrik Hülsma do verwer Jnwel freule Hij woontin het Achterom naaat deurwaarder Nobel Wat zyn ht vGor mensenen Hendrik Knappe burgeriui voorzoov r ik weet freule Maiir ik bob nog nooit in d rlui kas gekeken dus I secuur ga ik er ntet m l Ia alles geen goud wat er blinkt fryule vooral niet lu onze teginwoordige maatschappij I liaus llolema is een knap werkman dat dnrt ik I met oen gerust geweten eggen want daar staat hy voor bekend Maar erg groolsch heeft hy ei dunkt me met op te weien Want de Maatarh ippy is tegan I woordig ZÓ6 freulo da knoemra gaan met t werk strijken en Ie knappe werklui kunnen er naar fluiten om t zoo maar eens mt to drukken Wat ztg jij Grietje i Ik ben nog met vrouw UoUina in een dienst geweest vul Griftjj in y waa toen ktukenmei 1 len ik vrerkmei 1 bij m nbuor Dowlma to Ltourtardeu I Hootl de treule in nhecr Dueima nog gekenlf Ne Grieljü maar dat doet er i iet toi Later werd nog gemeld De zeeofficier die eene wonde ontving is deluitenaut ter zee 2e klasje C H van Aeperen Da wonden zyn bijna alle door lansen en pijlen toegebracht vier manschappen zijn zwaar gewond de anderen hebt De tuchtiging had plaaia aan den Achterwal en do landingsdivisie word daarbij geholpen door hulptroepen van den Voorval De commandant vau de Java acht de tuchtiging afdoeude De Java gaat q ar Pueloe Thursday waar met een Ëngelschen gemachtigde zal wo don overlegd waï ie doen ten einde do invallen der fugeri Papoea s uit ons deel van Niouw Gmuea op het Engelsche gebied tn doen ophouden Nu onze iDsthouder ib weggejaagd zal er wel handelend moeten wordea opgetreden T Edt werd op den 2e i dezer een verraderlijke moordaanslag gepleegd op een Eiiropuesch fuselier door eeu zich ter dood gengd hebbenden Atjeher afkomstig van de XIII Moekims In den loop van dien morgen bad de moordL naar in het paahtbuis gedobbeld veel geld gewonnen en een groot edeelte daarvan verdeeld aan de daar aanwezige Atjehers Daarna ging hij in een der waronus in de nabijheid van de henteng zitteii tot een Europeaan voorbij kwam die zonder eeinge aanleiding bet slachtoffer werd van den fanatiekeu baat van den Atjeber Hit 18 weder een van die moordeü welke m 1891 aldaar zoo meuigTuldig voorkwamen en waartegen geen voldoende voorzorgsmaatregelen to nemon zijq met bet oog op de vele vreemdelingen dio steeda ter Oostkust en vooral te Kdi vertoeven De Zeeua geeft waarachijnhjk uit de lagolaien papieren van Barniim oen verhaal hoe deze rt clamemau eens een zieken olifant heeft genezen Het dier had een ijzeren staaf van zyu hekwerk afgebroken en ingeslikt Het uier werd zie en om bera te redden maakte Bariiura gebruik van een kleine uegerjongi n uit ayii personeel dit ventje was iels grooter dan oen kat en even vlug Barnum ontkleedde den jongen zette hem goed Hl bet vet deed hem een koord onder de armen terwyl bem een elastieke buia van drie voet lengta in den mond gedaan ward voor da aderabaling Do olifant werd stevig vastgesjord zija muil werd opengesperd ea de negerkuaap werd er m neergelaten Ofschoon met veel tegenzin daalde hij in den slokdarm van den olifant af en haalde het stuk gzer uit diens maag Hij toefde daar natuurlijk niet langer dan noodig was en op een afgesproken teeken drie rukken aan een touw kwam hy spoe lig met hetyzerin de hand weder te voorschyn Do olifant knapta ainds dien tyd op en herstelda geheel De normale arbeidsdag In het Februarinummer van De Economist komt oen artikel voor van prof H B Greven met het opschrift aoht uur work Hy vindt alle roden om het verlangen van vele werklieden naar een korteren werkd ig afgezien nog van do vraag hoe die moet worden vorkregon met ingenomenheid te begroeten Bovenmatige arbeid het 18 zegt hy uit vele enquêtes gebleken is ia somraiga bedryven regel in andere geen zeldzaam Nu vrouw Holsma ia daar uit huis getrouwden later heb ik nog vaak een kopje tlea by haargedronken want Holsma is de eerste jaren vorwersknecbt te Leeuwarden geweekt Toen ben ik met Hendrik getrouwd en aedert hebben wa gceu omgang meer met elkaar gehad Maar een flinke vrouw isze en dat beeft ze getoond ook t Gaat Holsma mde laatste jaren mot voor den wind freule Hyloopt ia den zomer soms wekau lang leeg maarklagen doen ze mat en voor t oog an de wereldblijven ze altyd de ol den knappe biirgermonscl en Zo hebbon een zoon die Jan heet nietwaarHendrik Ken je hem Konnon en kennen ia twee freule Als hy my voorhy loopt dan weet ik wien ik voor me heb Maar wat ik meer van bem eet h b ik van hooren zeggen Hy woont ergens in Holland te Zaandam geloot ik en hy heeft eon betrekking aan een krart hoe noemen ze dat ook w or toe Griotjo help me eens uii den droom Corrector misschien vraagt de freule Ne treule al e30 iets Directeur ook met maar 70o n klank beeft t toch Redacteur Hendrik Precies fniulo i redacteur Ik heb ook weleens gehoord dat hy student is te Amsterdam maar dat zal we Of n praatjmvezen Zou t kunnen freule i Mubcbiou Heudiik ffordt vertolqd y Verkorting van den werktyd zal meent hij 1 jlragea tot onlwikkrtluig an den werkman nau 1 men thans het kiesrecht geven gaat en by wieus lotwikkeling daarom allueu reeds allen belang hebben Hjt bezwaar dat er inbreuk op de vrylieul des erkraans zeWeu gomaakt wordt telt de achry er Qiel iwaar nu men reeds voor volwassen vrouwen een vasten werktyd heeft bepaald Niet bet arbeidenhoveiiilien gedurende meer dan oen zoker aantal uren al worden verboden maar bet ui dienst zyn voor langer dan een bepaalden werktyd De werkman mag zijne vryo uren besteden zoo hy wil ook metarbeid zij bet ook niet bg zyuen gewonen werkgever I Met cyfers tracht de schryver voorts aan te too 1 nen dat van verkoriitig van den arbeidsdag in den 1 regel geen inkrimping van voortbrenging en toeno meude verarming de noodzakelyko gevolgen zullen zyu Toch geef by toe dat bet derreteertn op eanniaal van een a htuurstyd voor allo bedryven ongerijmd zou zyn Maar overigena al kau bewezen 1 worden dat enkele mduairieen er wol onder zoudenlydoü dan ia mee it by daardoor toch nog molieder ingrijpen van den wetgever veroordeeld omdathet behoud van een kracbtigen aibeidtndon standzeker met minder zwaar moet wegen dan onmiddellykstoffelyk voordeel Eu het gevaar van geheel verdrongen te worden en ondor ie gaan bestaat alleenvnor die bediyvpH die voor de wereldmarkt arbeidenDe Leidscba boogleeraar komt dan ook tot de conclusie dat het wel degelyk op don weg von denSlaat hgt overmatigen arbeid ook vau volwaaaenoB te beteugelen ludien blykt dat particuliere pogingendaartoe ouvuldoende zyn Overdreven verwachtingen maakt men zich echter meent hy van den mvloed van eene beperking van deu arhüidatyd op de werkloosheid Wie m oen weelderig koffiehuis hun glaaaje dr nken b v ooguac hne Champagne zoo duur dat niemand er aan lienkt of hel wel zuivere onvervnlachte zou wezen vermoeden woimg zegt e Temps A ZIJ in dal opzicht mot beter er aan toe zyn dan de bezoekers dor kroegjaa m du zoogenaamd mindere buurten fian ofbcieel rapport door den afgevaardigde Guillemei aan de Fransche Kamer overgelegd namens de coinraiaaie voor de verbruiksbelastuigou is daar om het te bowyzen De oonclussie van dat rapport 13 dat do Staat net mtslmtend recht van alcoholfabncage en verkoop moet nemon Daardoor zou de schatkist niet alleen een millard winnen maar het zou ook bet U Bte middel ïya toi het bestrydon van de dronkenschap eu bare vroeselgke gevolgen Proeven door dr Heret genomen hebben aangetoond dal de droukenschap meer aan do slechte hoodanighoid dan aan de hoeveelheid van deu verbruikten alcohol te wijlen IS Hr wordt zegt de Hoer GuiUemel m Frankryk uitmuntende terecht vermaarde oraodewyn gemaakt maar de statiatiek bewyst dat de in Frankryk gedronkou sterko drank voor raaor dan o vervalaclit IS De commissie nam proeven met oognac en brandewyii uit rle vooriiaarasie cafe 8 ön uil do minate kroegen en alle monsters bleken by onderzoek alecht of evaarlyk te zyn daarmder waa zilfa brandewyn Wtlke 111 oen groot koffiehuis gedronken werd voor 1 franc per glaasje Van do vyf onderzochte monators was een uiteen burger rest an rant redelyk goed de drank uit een koelaieTskroe ge was abcbt en hoogst gevaarhjk maar gelyk reeds gez gd is cognac van 75 centimes en 1 fr per glaasje was mot boter hoewel aangeaamir van smdak Verkiezmgspraklyken in de Transvaal Een correapondent scbryft aan De Folksiiem Gisieren kwam ik toevallig op do plaats lan den heer Willem Koek Wijk Krokodilrivier dist Pretoria By mijne aankomst op genoemde plaats merkte ik dat eene byeenkomst zou worde 1 gohoudon om den burgers goleaenheid te geven te stemmen voor een Staatspresidont Groote papieren waren op de raujen aangeplakt raet het doel om do burgers aun te sporen nunno stommen uit to brengen voor onzen genchten coramandautgeuMaal Piet Jouhirt Toen ik btnnon kïHin WIS ik vorwinltirl dun buisijiis te zien ïeraiidord m e n groil atnplakhord ant aaT zyn lioei was ook zulk een groot papier vastgimaakt tvaarop gedrukt waa Stem voor Jonbert Het blad v egt daai het volgende aau toe Wnn Beur in Pretoria leta mm het publiek bekend gemaakt moüt worden bn gobru kt men kaffers om als aanpiskbordeu te dienen en dan loopen dia kaffers met een groolo klok to luiden In eet artik 1 over het boropp van duiktrin het Haiidelablad worden de vobende zirsneden aaujetrotfen ffOefeui dit beroep geen dadeel uit op de gezondheid vroegen wy een der duikers f Iudieu men malig leeft ir bet geheel n et By on 18 oen eerste veroisohte nooit of zeer weinig storkp 1 drank te gobrutireu Op dageu dat ik weet te moeten duiken gebruik ik s morgens zeer weinig voedsel daar een Hoelang kunt go bot onder water nitboudenP hen uur ot drie vier doch in dezen tyd des jaars ton hoogato éon uur omdat door do koude de bauden to stgf worden t Gebeurt we dat men duikers die 10 zulk koud wutet dasldon als wy heden na een paar minuten eeds moest ophalen omdat de vingers krom getrokken en styf waren van koude Ln daar ons werk geheel op het gevoel gaat kun nen wy lu dergelyke gevallen uiets meer uitvoerot Het warme vet waarmee onze banden wordt mgesmeor l helpt met Inn Wordt uw beroep good bolnald Wat zal ik u zeggen Wy makou op dagen als deze een goed daggeld maar t is met meer als vroeger Te Amsterdam zyu wy slechts met ons beiden doch er ia nl concurrentie te IJmuidon bygekomeu Bovendien wy mogen veel eiachen omdat er soms weken verloopeii eor er werk voor ons ia ondor water Wy oefenon dan ook i aast bel beroep van duiker nog een ambacht uit Hoeveel jaren houdt ge het ml Dat hangt al loel van het gestel af maar ala men gezon I van natuur is en zooals ik zeide matig leeft kan men het wel tot zyn vyfiigste jaar volhouden Sommigen duiken nog wel op huu zeventigste jaar Voelt ge ondor water alleen de koude aan de handen P Ja hot duikerapik is De stoere Hollander drukte my daarna de grove band terwyl ik dacht r Zoolang Holland nog zulke waterroiteu kan aauwyzen kan t trotsob zyn op zyn zonen BultenlaDilsch Overzicht ijen boricht uit Parys De vier republikeinsehe groepen kwamen heden byoen voor de verkiezing van een caiididaal als voorzitter vau den Senaat By de cerato stemming werden van de 155 stemmen 70 uitgebracht op Jules Ferry 44 op Maguin 25 op Chatlemel Laoour euz By de tweede stem raing werden uitgebracht 151 stemmen waarvan 87 op Jules Ferry 53 op Magmn de overige verdeeld Onder voorbehoud wordt gemeld dat Magniu zyne candidaluur beeft ingetrokken VoUens de Figaro ataat aan het hoofd der lyst van getuigen om gehoord te worden by het proces wegena omkooping in de Panama zaak de president der republiek De heer Caruot is echter niet verplicht persoonlyk voor luat hof van assises ta verscbynen De loorzitter van het hot kan zich naar bet Elyséa begeven vergezeld vau een griffiar om aldaar Curnot s K tuigenis te vernamen en het door den grifhor te laten opteekenen De heer Carnot zal geboord worden over de vraag of hy de lijst der omgokoclile pailementsleden beeft gekend gelyk de oud mimster Yres Guyot ten aanhooro van eenige personen in da couloirs der Kamer verklaard heeft Terwyl men in Enaeland met de particole verkiezingen bezig 18 IS bet in tFarieinenl tydelyk rustig Noch de wyzigmg der kieswet noeh de wyziging der Employer a Liability Act woideu als partywotteu beschouwd Hut verslag der zitting stelt ous in staat de bedoeling liür wetten n it nauwkemiger weer te geven De kieswelwyzigmg betrof alleen de op iiakirg dar lysteti het beginsel van eeu man een blom en dat om alle verkioiingon op Cai dag lo doen pi mts hebben ryn voor t oogonblik buiten spel Het ontwerp beoogt Ie dat bet aangeslagen zyu ir de belnalingen voortaan voldoende 18 om kiezer te worden en nit t het bata ld hebben een vereiacbte is 3o dat v ortaan voor occupwrs en l dgers een verl lijf va 3 maanden vó ir den 24ii Juli in plaats van een jaar voldoende is om kiezer te worden ilat men eenmail op de lijat geplaatst daarop geliai dhanfil bhjft nis men bijv van eigeuaar huurder of lodger wordt of onigokeord maar dut men uair eon and r kieadiatnct verhi izendo binner dien terinyn van 3 maanden daar met loistoud kiesgeieehtigd worat 3o dat lodgers ara its balvo op da lyst gebracht worden zonder dat i y zich baboüven op te geven 4e dat speciale ambtenaren te benoeoion en te bezoldigt n door stads en graafscb paraden met h n opinnkon dor lysten zullen worden belast Dit laatste smaakt de oppositio het minst terwyl zy overigens den termyn van S maanden tot 8 schynt te willen brongen Wat de tweede wet betreft do bedoeling is drieërlei De patroons zullen worden aanaprnkelyk gt ateld ook voor de ongelukken ovorkomon aaa hun personeel door toedoen van iemand von dat peraoneol zelt Z er gebrmkelyke övereeukomsten om af te zun van bot recht op schadeloosstelling zullen verboden zyn onder bepaling dat als de werklieden verzekerd zijn de verzekoringsaom in mmdoring zal komen van de vordering J u in de derdo plaats zal bet invorderen van achndelooaatelling worden ver omakkolykt Do heer Cüamberlair diande een amendoment in dat da atiekking had recht op schadevergoeding te geven 111 alle gevallen waarin bet ongeluk mot aan een doad of een verzuim van den werkman zelf ia te wyten De hem vyandige pera 7iot hienn obatrnotinioame miiar tlo heer Harcourt zelt beschouwde bot arnendemeut al vnendbchappelijk Eindelyk ving de tweede lozing aan van eon ontwerp tot machtiging vau de Board of Trade om de Spoorwogmaatscliappyen te dwingen om voorschriften te maken ten einde den overmatigen arbeid dor werklieden te boperken Hmtze Bibeno leidai der bervormingsgezindo party in Portugal regeneradores zal zich mot de vorming van een ministorm belasten Men verwachtte dit maar daarmede is niet gezegd dat men van zyne pogingen om te regeoren hooge verwacbtiogen koestert Daartoe is zyn gezag te gering Het vertrouwen lu het kabinet Diaa Fereira was reoda lang geschokt Het was sedert maanden duidelyk dat de bu tonlandsohe acbuld van Portugal met goed geregeld zou kuniieu worden zonder dat de geldmiddeleti ook biDnenalands tu beteren toestand kwamen Het middel tol verbalering van ilien toestand door Foreira voorgeslagen t w eeu belaaling op de lovensraiddelan kon niemand voldoen De opstootjes dio eeniga maanden geleden in Spanje plaats hadden ten gevolge van eon dergelyke belasting strekten tot oen waarschuwend voorbeeld Portugal heeft een staatsregeling die den burgers vele vryheden waarborgt en niettemin wordt een republikeinsehe beweging onder de bevolking in den laalalen tyd steeds sterker Geen der bestnaode staatsparlytH beeft tot heden goede voorslagen gedaan betrettende een verbetering van de flnanoioele moeilykheden van Portugal De party der regeneradores was tot voor kort do sterkste Serpa Pimontel heeft evenwel verleden jaar een groot gedeelte van a n invloed verspeeld doordat by zonder eenige tegenspraak berustte in de financieele schikkingen die door de regeering met de buitenlandsche schuldeiachers gemaakt worden en dia in volkomen tegenstelling waren met do voorwaarden door hem als vertegenwoordiger der Portugeesche regeering lo Pirys bedongen Soderl dien tyd twijfelt meu er aau of het Pimentel mot die onderhandelingen wel ernst ib geweest Het wantrouwen tegen hom strekt zich thans lot da eeheele party der regeneratloros uit De aanleiding tot lereira s aftreden waren onregelmatigheden die begaan waren by de oprichting eener veroeniging voor de dislillatie en deu verkoop vau sterkeu drank Lr werd beweerd dat eemge distilleerders zich aaneensloten om vermindering van belasting te verkrygen De quaestio der vernietiging eener overeenkomst tuaschen dia vereoniging en de regeering was oorzaak tot veracliillen 1 het ministerie en schynt de ormiddellyka aanleiding te zyn geweest tot het aftreden van het mimslene ofschoon de zwakke steun me bet in hel parlement had wel do voornaamste rbdeu zal 7yn geweest Fereira verzocht koning Karel do Oortez te verdaijon of te ontbinden doch de koning wilde geen van beido waarop de minister zyn ontslag aanbood Algemeen wordt erkend dat Diaz Fereira tiet land in eeu veel sleoliteren toestand beeft achtergelaten dan hy but vond toen luj mtmtter presideut werd Kantoni ercclit te Gouda Zitting an Woensdag 22 Februari 1893 De volgende ptrsonen zyu veroordeeld wegens In den winkel voorhanden hebben van niet geykte ei atgi keurde maten en gewirhten A do V Bogen te Gouda tot 1 of 2 dagen beehtems M van B Veerslal en L van H wed C W G Hav n to Gouda ledei tot 2 geldbiioten van ƒ 2 of 2 dagen liei htenia voor oIko Ijoeto J M Zak te Gouda tot geldboeten elk van 1 of 2 dagei hirliteuis voor elke boete J 1 Vierde Kade te Gouda tot 1 on 3 of 2 la ou hecht nis voor olkc boete Zoniler noodzaak meteen wagen een klinkerpad bo ryde t D L C te Gouda tot ƒ 1 of l dag hechtoms Openbare dronkensahup