Goudsche Courant, maandag 27 februari 1893

baandag 27 Februari 1895 verdampt Wat m de Sinftel terecht komt is zi cr wiMng Zonder hoofdelijke stumlaing wordt het fooratei goedgekeurd Ar D do orde 4 II Het voorstel tot vemging van den prys vaL bot door de Gasfabriek gfleverds gas voor andere doeleinden dan tot verliohtifeg De h er van der Post zegt zich tot op zekere hoogte uitstekend to kunnen vereenïgon mei dit voorste doch zou daarin gaarne eeni e wijziging brengen Spr stelt vooi bedoflde verlaging alleen toe te passen op gas gebruikt voor iudustrieelo doeleinden b v bij gasmotoroo Voor aaken van buishoudclyken nard zou spr er voor zijn een uniform tarief in te voeren zoowel voor verHchli9g als roor andere doeleinden Spr hoopt dat de Commissie later zol voor stellen den prijs van het liolitgas op 6 cent te stollen zoodat tan geen afzondirlyke leiding behoeft te worden aangelegd voor liuht en daggas De Voorzitter gelooft niet dat door de Commissie spoedig een voorstot zal worden gedaan om den prijs van bet Hehtgas te verlagm Met het oog op de schuld die er nog rust op de fabriek eu met het oog op de in deze zitting voorgestelde groote uit gaaf zou dat niet raadzaam zyn meent spr Het voorstel van den heer vau der Post om de prgs verbijiing alleen toe te passen op gas als be schikken HEERE J0 GEHEERE1 en Kli DËR CONFECTIE MAGAZIJN GILLlERO en TEI ËllA Hoogstraat 257 Rotterdam Markt 58 Gouda 31 M Door deze hebben wij de eer UEd te berichten dat door ons 2 i FEBRUARI op de Markt no 58 te Gouda een MAGAZIJ ZAL GEOPE D WORDE van Heeren Jongeheeren en Kinderkleederen en Goederen naar Maat De Goederen die in ons mag azijn verkocht worden zijn uitsluitend EIGEI I FABRIKAAT en kunnen wij voor echtheid der kleuren soliditeit der GOEDERE l en Ghique Goupe jrarandeeren Voor Goederen naar Maat verwerken wij uitsluitend Ei GELSGHE en 8GI10TSGHE STOFFEI Goederen en stalen worden steeds opzicht gezonden LEd beleefd uitnoodiffende tot een bezoek aan ons Magfazijn verblijvenwij onder minzame aanbeveling UEd Dw Dri GILLIEROIS en VENEMA loPEMRB immm Men is van meeniDg ten overstaan vaq den Notaiis O J SPRUIJT te niderkerk aid JJtel op DINSDAG den U MAARr 1893 des Toormiddag ten 11 ore ten huize van P STOPPELEN BURG herbergier te Stolmjk iiv ééne zitting te veilen en te verltoopen Een weinige jaren geleden nieuw gebouwd HUIS ingericht voor Woonhuis en Winkeï met Schuur verdere Getimmerte Erf en Watering zeer gunstig staande en gelegen te Stolwijk aan den Goudschenweg aan den ingang van het dorp kadaster Sectie B no 1644 groot 6 Aren 56 Centiaren Nadere inforraatiën geeft genoemde Notaris Gekleurde en Zwarte STOFFEN voor Aanneems Costumes aoTida BAHLMAOT Co ZUrVKRK FRAI SCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX 27 per 48 Flessohen met aooijDS franco huis geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen Aerkrijgbaar Voorts alle MEEKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 GoiMla Sociëteit Ons Genoegen e Mbennement roorêtelUng Eemg Depot van Heynwit s Boonekamp Elizter De laatste week der Opruiming DONDERDAG 2 MAART 1893 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten DmEOHi LE 6KAS kk HASPELS FERNANDE Tooneelepel in 4 bedrflven Aanvang half 8 uur WF Gewone bepalingen en prgzen worden de nog overgebleven Lappen totzeerlageprijzen uitverkocht Gouda BAH LMAINN t Co Oouda Saalpendiuk tu A BumiuK t Zooh Vrydng 24 Pobruari Voorzitter Mr A A van BERGEN IJZEXDOORN Tegenwoordisï 16 leden Afwezig zijn de heeren üudijk en IJssel de Scbepper De notulen dor vorige verKadering worden voorgelezen en lODveranderd goedgekeurd Behalve de in ons vorig nr meflegerieeldo atukken kramen nog de volgnutle bij den Raad in 1 Verslagen ran du beide SHStliutzen het bestüdelingenhnig de openbaro irezondlieida commiBsie en bel Burgerlijk Armbeatuur over 1892 Worden gesteld in banden van B en W voor Ie eamenatelling van bet geil meenteverelag waarna zjj Bullen circuleeren bij de raadsleden 2 De Rekening van de Kamer van Kaophaadelen fabrieken over 1893 Ter visie 5 £ en voorstel van Bfgenten van het Beeledelingonbuis tot wyzieing hunner begrooting dienst 1892 Tor visie 4 Ken voorstel van het Israëlitisch Armbeatuur tot wijziging zgner begrooting dienst 1S92 Ter visie 6 Een Kon liosliiit van 21 Januari 1898 vernietii ende eentge bepalingen van d Verordening regelende het pohtie toezicht op de huizen vanontucht eu de publieke vrouwen Wordt in hendoa gesteld van de Comroiesii voor de Straf verordeningen om zoo noodig voorstellen naar aanleiding daarvan te doen 6 Eene missive van de Commissie van beheerder Stedelijke Gasfabriek voorstellende bet bouwenvan een nieuwen gashouder De strekking van dit voorstel is om a op het aan de gemeente toebehooreade terrein achter de fabriek eeuen gashouder met oen bruikbaren inhou 1 van 3500 M te doe i bouwen on b op het mede aan de gome nte toebehoorende terrein aan de Vest tussohen de Laearussteeg en het water van het Verlorenkost een bergplaats of loods te doen oprichten De kosten worden geraamd op ƒ 65000 waaronddr 8000 is begrepen als schadevergoeding aan de gemeente voor het verlies van de 6 woningen van het voormalige Proveniersbuis Ter visie 7 Een voorstel van B en W tot wijziging dar Verordening op de Stedelyke Zweminriohting Ter visie Eene missive van B en W ter begeleiding van eep Ontwerp Reglement voor de Stedelijke Zweminriohiing dat door den Raad moet worden goedgekeurd Ter visie Elene miessvo vnn den heer P de Boer aitste Schdgeii dank betni ende voor do benoeming tot I gemeenlearts en keanisgevende dat bij 1 April e k zijn betrekkirig hoopt te eanvaardeu Aangenomen voor konnisgeving 10 Missives van F Woil jr en G Laudwohrdank botuigepde voor de verleende gratiticatio Aangenomen voor kennisgeving 11 Missives vnn j W de Brtiijn J vau Buiiren C van Harten P Hoonhout W M van der Pool J van Koon E Sttnders C Simonis en J J van Waas verdoekende benoemd te worden tot brugwaobtor Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering Aan de orde I Het voorstel tot bet maken van eene inrichting voor do bereiding van zwavelzuur ammoniakzout op bot terrein der Gasfabriek De heer Sti aver zegt dat zeker ieder raadslid zichmet dit vonretel zal kunnen vereenigen omdat het voordeel voor de gemeente zal opleveren doch spr wunsoht één vraag te doen Bedoelde bereiding zalzekere stof nalaten en spr vraagt waar moet dieblijven P De Voorzitter zegt dat die zich zal ontlasten in de gracht De heer Straver vraagt of zulks niet Dadeelig zal zyn Er zyn toch nog altijd menschen die dit water drinken o a ook vele aohi pera De Voonttter merkt op dat bedoelde atof grootandeek weegkracht wordt niet voldo ndo ondersteund en kan dus niet behandeld worden De heer Straver vraagt wanneer d bedoeling 18 lu prijsverlaging te doen uitgaan Na een korie disoussiewordt bepaald dat d zal gesobiedeu 1 April e k De heer van Iteraon wenBoht te vragen misachien 18 dit overbodig of er ook hij toenemend gebruik genoeg drukking zal zijn om te voldoen aaa de behoefte 8pr vraagt du naaf aauleidiug vaa klachten die af en toe gehoord werdeij over onvoldoende drukking Toevallig kwam spr een verslag van de Gasfabriek in handen naar spr meent van 1891 eu de openhartigheid waarmede daarin gesproken wordt geeft aauleidiiig tot beantwoording van die klachten Eerstens wordt daarin gereleveerd dat er klachten werden gehoord over vluchtig gas enz en dit o a daaraan toof eschreven dat die klagers geen versland hebben van gas maar evrn later wordi in het verslag opgemerkt dat er wnarschijidyk vele raetiscben waren die eene betere leiding liaddeu gekregen dua meer licht en alzoo meer verbrandden De eisohen dio de mensohen aan het gas stollen worden onwillekeurig hooier Zy die oen nieuwe leiding lieten aanleggen toonden daardoor meÉ te willen werken en den gang van zaken te verbeteren apr las in bedoeld verslag dat voor hen die een slechte leiding hadden een hoogere druk werd toegepast L n hoewel spr bot nu billyk vindt dat zy die geen goede leiding hebben in de gelegenhoui worden gesteld die te verbeteren zoo moet daaraiin et ns een einde komen Spr zou daarvoor een termijn willen stellen Wel ia aan bet bezwaar tegemoet to komen als zij aan de gaameters regulatoren aanbrengen maiir de gaavarbrnikers moeten daartoe eenig verstand hebben van do regubtie van gas wat bij ieder niet veroiiderslold kan worden De Voorzitter antwoordt den heer van Uorsoti op zijn eerato vraag dat de Commissie al zorgen bij toenpmeiid gasverbruik voor voldoende drukkin Wat di andere opmerking betreft naar aanleiding van een verslag der Gasfabriek uit een vroeger jaar thans bestaat daarvoor goiin grond De heor Deroksen heeft met belangstelling de opmorkinsjea van den heer van Iteraon gehoord Ook apr hoord klachten over bedoelde zaak Op eone vergadering lan de ereenif iag Maafac mppelijli £ elang beweerde iemand met de briefjes te kunnen aantoonen dat hy na de prijsverlaging van het gas meer of althana niet minder betaalde Gaarne ontving spr daaromtrent eonige inliohtingen De Voorzitter zegt ook daarover klaohten vernomen te hebben Bij oen paar gaaverbruikers heeft spr t nagegaan ook by apr a persoonlijk gasververbruik doeh hem is niet gebleken dat de klachten gegrond waren Als het gas goadkooper wordt ia men ftUioht geneigd wat minder uiaig te yn met het gasverbruik en daardoor moet men dan soms meer betalen dan vroeger De beer van der Post vraagt of or soms plaatselyke redenen kunnen zyn voor sommige gasverliruikers die klagen doordat er iets aan hun leiding scheelt Do heer Deroksen zegt persoonlyk guen klaohtec over deze zaak te liybben Spr is pas 2 a S jaar aan de Gasfabriek aangesloten en bij do voortdurende uitbreiding van zijn zaak vrordt nu hier dan daar eeu pit bijgciiiaakt torwyl hij ook ongeregeld gas brandt bij donker we r veel bij helder weer minder doch spr zou gaarne zien dat door de Commissie een onderzoek werd ingesteld naar de gegrondheid der gehoorde klachten De Voorzitter zegt dat dergelijk onderzoek reeds is geschied naar aanleiding van bij do Comigiisie ingekomen klachten on dat was geblokeij dat bjj hetzelfde gasverbrnik geen vermeerdering van prjja waar te nemen was Het voorstel tot verlaging van den prys van het gas tot andere doeleinden dan lot verlichting wordt daarop met algemeene stemmen aaDgenomen Aan de orde Het adres van den beer H W Otto e a betr de vervanging van het overzelveer op de Turfsingelgracbt door oen draaibrug B en W stelden voor daarop afwijzeud te be De heer Derokaon merkt op dat B en W in hun rapport erkennen dal voor de in hol adres ontwikkelde argumenten voel te zeggen is Spr begrqpt nu wel de bezwaren die B on W aanvoeren tegen toestaan van het verzoek maar dat neemt niet weg dat de menseben die in de Korte Akkeren woripn on zij die er veel moeten wezen voor hunne bezigheden en die toch even goed in do belasting hydragen als de andere ingezetenen grooten last onderTindan van den toestand 8pr wensobt in orerwwlBK te geven het pontje op do Turftingelgracht rry te stellen on daar kosteloos over te zetten De Vo rzitter merkt naar aanleiding daarvan op dat hy er uiet voor ia dergelyke bron van inkonjeten voor do gemeente op te hoffan terwijl het onderhoud van het pontje on bet salaria van den veerman looh betaald zullen moeten worden Bovendien zou derge ijke kostoloozo overzetting aanleiding kunnen geven dat jongena die het dien man eens lastig wilden maken telkens been en wéér gingen Ook dit is een bezwaar daartegen De heer Üercksen wijst er op dat vale werklieden van dat veer gebruik maken voor wien 5 20 per jaar een heele uitgaaf is De heer Ilooganboom wyst nog op een ander bezwaar tegen bet voorstel van den heor Deroksen nl dit dat men moeilyk bet pontje op de Turfsingelgracht kan vrysletlen zooder ook dat op de Kaltetisingelgraoht vry te stollen De schade voor de gemeento zou dan nog grooler worden Dü VoorziUer Bg dat hy gaarne met de Wethouders wil overwegen ui hoeverre die vryatflliing aaiil eveliug verdieut De heer Deroksen zegt dat bet spreekwoord zegt Waar een wil ia daar u ooi een weg en al zijn er bezwaren tfgon het denkbeeld door hem aangegpven er is niets ter wereld tot stand gekomen of er waren bt zwaren tegen raaar zij blokeni niet onoverkomelijk te zijn Hot voorstel om afwyzend te beschikken op het adres dor bh Oitoc s wordt daarop met algemeene stemmen aaugf nomen Voordat de Voorzitter de vergadering sluit vraagt de heer Üerokaen het woord Spr brengt io herinnering dat in do oersto raadsvergadering die spr de eer had by te wonen door hem werd voorgeetold den post voor eereb cen en belooningen op de scholen met ƒ 150 te verhoogen Door den heer vim Goor werd toon spr de raad gegeven zyn voorstel in te trekken daar de zaak by de Commissie in overweging was Spr zou gaarne eenige inlichtingen daaromtrent ontvangen De Voorzitter antwoordt den heer Deroksen dat de Commiasie van Toezicht bij B en W een Toorstel betft ingediend betr deze zaak en dat daaruit bleek dat de Commissie het wensohelyk achtte rnitreiking van eereblgken uiet meer te doeo piaata bebbea B en W xitUeo bet voonuJ van da Com