Goudsche Courant, donderdag 2 maart 1893 | Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant, donderdag 2 maart 1893

f druk bij hem achterlieten Vooral met den Zweed Johannson was dit het geval Tol zoo ver do Hamburger NacAHchtex Of het gebeurde werkelijk zicb aldus beeft toegedragen óf dat Ie Hollander oenveudig door de drif anderen is vermoord gewor len is altoen bun en God bekend inanr heizij hol eene of bet andere is geschied in elk geval zulten zg zich voor doodslag hebben tt ver antwoorden en blijft het akelige walgmgwekkende feit van kaïiibalisme eeu ontzettende waarheid Trouwens zulke barbnarschheden zijn niet zeldzaam wanneer He mensoli ddor honger en dorst tot het uiterste gedreven half krankzinnig U geworden De gesehiedenij heeft er menigeen uitdagen van hongersnuod opgeteekend Bultenlandsch Overzicht De Bolgisclie Kamer hoeft gisteren een aanvang gemaakt met de beniad8lQginu tnovor de gruiidwetsberzieoing De heer Beeniaerl opende de discussie met eene lange redevoering waarin hij oen historisch overzicht gaf mui don ontwikkelingsgui g dor staatsinstellingen iu Bidgie sedert I830 oii den legcnwuordigeii tücslaiid uit zedelyk en stoffulijk oygpunt naging Hg eindigdii met oen beroep te doen op aller eendrachtige medewerking om do aanhangige moeilyka vraagstukken op lo lossen Bij deze kü srechlherziening zgn de volgende 5 vuorslollun aan de orde Het toestaan un algemeen kiesreehtop den leeftijd van 21 jaren voorstel Janaon het toestaan ven algemeen stemrecht op dLii leeftyd van 25 j ireu vooistol Nothomb algemeen slemrecbt maar met uitsluiting vau hen die liedoold worden of lezen nucli schrijven kuniieu vooratül De iraux het aiemreolit voor hou die oen oigon woning en een zekeren graad van ontwikkeling hebben regeeringsoutwerp algemeen stemrecht met uitsluiting van hen die do gewone lagere school met dourloopen hübben voorstel Frére Orban De groote vraag ia welke houding de Kamers zullen innemen Dat het volk mei nadruk opkomt voor hetgeen hut s iju recht acht hebben de vele monsterbetoogingen der laatste maanden de optochen de üotoogmgen voor het koninklijk palais en ook de botaingen met do gowiipende macht bewnzen Het miuiaierie loont zich wel goedsmoeds het hoopt dat de cloriüale party nog genoeg oonsorvatief liberaten zal vindon om de vereischte twee dorden van het aantal stemmen voor het regoenngsoniwerp to verkrijgen Doch gelukt het niet dan m eteu da Kamers ontbtfnden worden Het voornaamste deel der rode waarmede de beer Jules Ferry het voorzitterschap in den Senaat hoeft aanvaard is reeds in ond vorig Overzicht gemeld Ann zijne voorgangers en inzo iderheid jau zyn onmiddellykeu voorganger Leroyer h jeft hy eene warme hulde gebracht en een goed woord haeft hg weten te vinden toen hg van hut ostracisme sprak dat verschrikkelijke kind der oudheid waardoor hij getroffen was maar waarvoor geeu plaats is lU onze liDerale en verdraagsame democratie Het ontstaan der republiek e i hare worstelliigeu waaraan de hetr Ferry zelf zulk eun deel heeft genomen waren voor hem een to dankbaar onderwerp om m ft stilzwijgen te worden voorbijgegaan Voor aobltien jaren byna dag voor dag aldus sprak 1 hg hebbon wij m dit land in ongeduldig verlangen om uit te rusten in een definitief gouvernement de parlementaire republiek gesticht In eone domooratie als de onze was het eene stoute poging Men kan zoggen dat er in de geheele wereld geen voorbeeld van was Onze parlementaire republiek had zekere overleveringen tegen zioh alsook de ingewortelde gewoonte van den Fr achen geest die geneigd is het betere lu verwarren met het eeuvoudigste alsof gelgk in de natuurverschynselen het samengestelde niet hot kenmerk is van de voortrolFelijkste organismen eu alsof het despotisme niet tevens de eenvoudigste en tevens de blechtste der regeeringeu is De ervaring heeft gesproken en zy wordt voortgezet en al ontveinst men de moeilgkhedon niet die zij op haren weg ontmoet wie Kon durven zeggen dat zg niet gelukt is Heeft de parluraentaire republielc geloond niet opgewassen te zyu voor de groote regeeringstaak De orde gehandhaafd zonder krachtóinspanning en zonder onlusten de financiën hersteld het leger op uteuw gevormd en zeer versterkt de republiek ten gevoUe barer wysheid machtige en kostelijke vriendschapsbanden aanknooponde kan men aan zekerder teekenen een levend en duurzaam gouvernement erkennen Vun de drie openbore machten die hot raderwerk dor regeeriog uitmaken was ilo Senaat voor eenige jaren nog de meest anngevalleno l e gebeurtenissen hebben zijnu verdediging op zicli genomon en zich met zgue rechtvaardiging bolast Er is een dag I gekomen van onmetelijk gevaar en van vlijmenden I angst een dug waarop de instelling aangeklaogd als een hinderpaal vorscbenen is als eene hoedster De handeling was snnl stout afdoende de dictatuur werd orerwonuen Ik durf te zeggen dat die Us bij al de republikeinen begrepen is I Doch deze even schitterenrle als oxoeptiooeele I diensten zyn niet da eenige taak die deze vergadering te volbrengen heeft Het is niot genoeg dat de Senaat de geivapeude en waakznme hoeder is der I constiïntio het beste middel om de aangevallene conctitutie te verdedigen is baar toe to passen De wezenigke formule der parlementaire regeering is noch de botsing tuasohen do openbare miohten noch het evenwicht dat te zeer naar onmacht gelykt zy is de harmonie De harmonie die aau elk zyne laak laat hife geheele laak De harmonie houdt op waar do iclfverkleming begint Den dag waarop een der drie openbare machten de beide andereu zou opslorpen zou het godaan zgn met het parlementaire regeerstelsel Da uitslag van vorschilloudo pnrtieele verkiezingen in verband ook möt het peraoonhjk suoots van Gladstone in het Lagernuis hebben onder de unionisten een zekere noerslnohtigheid doen ontstaan Men wit het succes vnn Gladstone voornamelyk ook tooschryven uan de weinige gosfhiktheid van Balfour als hoofd der oppoeitio Buim een hntf honderd radicale ledon van het Lagerhuis hebben een vergodering gehouden om ta spreken ov r de middelen om voor de loden trakI tement of salaris te krygon De meerderheid was j van moening dat die toelage aan allo leden behoort te worden verleend en bet niet gewensoht is dat er twee soorten vnu leden komen zg die wel en zg die geen salaris krygen Er werd een commissie benoemd die zich tot de Regeering zal wenden eu zou noodig zelf een wetsontwerp zal indienen De Portugeeschü Cortes is tot 16 Mei verdaagd Da heer Luciano Baitro aanvoerder der oppositie heeft verklaard hot nieuwe Kabinet te zullen steunen in nlle zaken betreffende de reorganisatie van s lands I geldmiddelen de handhaving van de orde en da betrekkingen met het buitenland maar hot daarentegen op alle andere punten te zullen bestrgden Ue amnestie voor pers en politieke overtredingen is reeds verleend Uitgestoten zgn alleen de of eieren die betrokken zgn bij het oproertje te Oporto op 31 Januari Do Senaat van de Vereenigde Staten heeft de hebaudeüug van de zaken van Hawaï uitgesteld tot na Glevelanils optreden De Senaat komt 4 Maart in buitengewone zitting bijeen om Clevelands benoemingen na te gaan eu verdere voorstetien te behandelen Kantungerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 1 Maart 1893 De volgende personen zyn veroordeeld wegens j Zonder de vereuchte vergunning verknopen van sterken drank in het kWn H 8 M van der 8 en J H te Nieuwerkerk a d IJssol ieder lol 3 of 3 dagen hechtenis A van W te Gouda Oude Gouwe lot 10 of 5 dagen hechtenis Jachtovei treding H D te Zevenhuizen tut 3 of S dagen hechtenis P van L en J S te Zegwaard A H te Moorcapolle allen vrijgesproken Het op den openbaren weg by zich hebben van een wapen J van D te Moercapelle tot 8 of 3 dig n hechtenis rbare dronkenschap van O Kleiwegsteeg en W de J Lemdulsteeg te Gouda ieder lot 0 50 of l dag hechtenis b van W en J P Karnemelksloot te Gouda J W B te Amsterdam A E te s Hertogenbosch ieder tot 1 of 2 dagen hechtenis Allen sijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar hij lijfsdwang van 1 dag ADVERTENTI£N Voorspoedig beTallen Tan een Zoon G A M DB GRAAF StvbbI Oouda 28 Febrnari 1893 Heden overleed tot ome droefheid onze geliefde Moeder B Ü BEMIJ geb Juniiieii in den onderdom van 85 jaren H B KËMIJ E A BëMIJ flmjjto OJ 26 Febrasri 1893 erlcUadeD it ezooder dan dat ran bakker en mo lenaar Uit een lijit opgemaiikt vao de beroepen waarbij stof of Bcbadelyke gaattm ingeademd worden blijkt dat b t stof dat door molenaan of bakkers ingeademd wordt van weinig invloed ta op den leveusdnur De bakkers staan zelfs bet 3e op de lijst en komen na viaschera er timmerlieden Onschuldig reroordfiold Te Leipzig is gebleken dat een onschuldige veroordeeld ia Ken winkeljuffrouw moest voor een dame die een mantel bad gekocbl dit kluodingstuk aan t station bezoi eu en hem bij den portier afgegeven De mantel kwam echter niet sao het adres aan en duaiorn werd de jutfiouw die intusschen een betrekking te Berlin had aanvaant wegens diefstal vervolgd en ofaohooQ zy ontkende veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf Den beambte die baar naar de strafgovaagenia moeat nverbrenifen verzekerde zij zoo dringend haar onschuld dat hij die juiat te l eipzig moest zijn de zaak aan hot stmion onderzocht Daar kwam het pakje met den mantel te voorboh n De arme juffrouw bad bet bij vergissing aan een buffethouder afgegeven en deze liad bet inbewatiug gehouden De tnaohuldig veroordetfUle is terstond op vrye voeten gesteld In dit gevat is stellig vergoeding dringend noodig Het zeer wydloopige Voorloopig VarsUg der Tweode Kamer over de kiesreohtvoorstellen van den minister Tak is Maandagavond iu t liobt versohenon Den aard der bezwaren kan men al dadelijk leerrn kennen uit het allereerste gedeelte waar zelfs de opportuniteit der indiening nog wordt betwist ja namens sommigen de meening wordt verkondigd dat verandering van het bestaande kiesrecht voorshands onuoodig is terwijl anderen de indiening van een zoo diep ingrypend voorstel ia een tijd van regentschap hoogst bedenklijk noemden welke anderen dus met de indiening hadden willen waohteu tot 1899 Velen h idden bezwaar tegen t uitstellen van het gemieulelijk kiesrecht eenigen zelfs overwegend bezwaar en éen lid zoo dat hij daarom niet eens aan het afdeetingsonderzoek deelnam Maar de gedragslijn der Eegeering vond in deze irook vele verdedigers Alweer vele leden Iwtoogdeo du ongrondwettigheid der ontworpm regeling De heer Lesy diende daarover zelfs een nota in De motieven zgn overbekend Daarentegen kwam jfmen echter op tegen deze enghartige belemmerieg van een goede wettelyke regeling achtten ook al wvele leden t integendeel niet geoorloofd de door de Grondwet aangeduide uitsluitingen uit te breiden en besobouwJen anderen den wetgever als geheel vrjj ffVerscheidene leden oordeelden i thans reeds een nieuwe regeling van hot kiesrecht noch noodtg □ üoh wenaehelijk i a de sterke uitln idiiig die het in 1887 had ondergaan en omdat de belangen der minder gegoede klassen ook in deze Kamer verdedigers vinden Vele andere leden erkenden dat vervanging van de bestaande gebrekkige regeling noodig is en dat met don demokratischen geest des lijds rekening dient gehouden te worden maar meenden toch dat kapitaal Ter zake dust In een Volksvergadering zeggen de sprekers kort n bondig of met omhaal van woorden wat het volk begeert wil eisoht Het volk eiaoht Algemeen Stemreobt Leerplicht Afschafilng van Aocijnzeo Zegelen Patentrecht Invoering van een Progressieve Iskomsteubetasting Persoonlgka Dienstplicht Landuatioualisatie Hel volk eischt nog meer De eerste eisch van t volk een eiaoh die workelyk van het volk uitgaat heb ik opzettetyk verzwegen bet volk eischt brood niet waarP Daar is een fout in onze maatsobappg het volk lydt broodsgebrek de ziel van het volk de burgerstand is op lager wal Vmü opkomend applaus en eenige kreten van bijval worden bedwongen door den hamer des vooreitters Die fout iB niet te horstullen door inwilliging vsn de straks aangeduide volkseisoheo tenzij door den laatsten Die eisohen zyn zelfs geen volksaischen ze worden gesteld door een party Ik zeg niet dat Algemeen Stemrecht Leerplicht Afiwhafling vau Accijnzen eu Z o voort niet zeer wentohelijk zijn ik zeg dat het rotk nog niet doordrongen is van die wenschelijkheid en t zal dit nooit worden zoolang er broodsgebrek heersoht onder t Tolk Armoede en honger kweeken wel ontevredenheid wrok eu baat orer en tegen de bestaande toestaLden de Tooi estelde regeling verder gut dan noodig en wenuhelijk kon worden geacht Eb weer vele andere leden bestreden de bekende beschouwingen waarop bovenvermelde uitepraken berustten o a mei de volgende argumenten De ontwikkeling der lagere klassen is thans grooter dan die van velan die in 1850 kiesrecht erlangden Het fiegeeringsvoorstel gaf ten opzichte fan de geschiktheid der kiezers meer waarborg dan bet baeiaande stelsel onder de werking waarjan velen niet kunnen lezen of scbryven Eeoe geringere uitbreiding dan de Ecgoenng beoogt achtte men niet wenschelyk bij de toenemende kracht der demokratieche denkbeelden De ruime uitbreiding van kiesrecht zal met een geleidelgken overgang plaats hebbeu daar bet aantal kiezers voorshands dat van vijfhonderd duizend niet zul overschrijden Het streven na ar sociale hervormingen is niet af Ie keuren daar nog zooveel gedaan kan worden tot iuirlleotueelo en stoffelijke ontwikkeling van het volk en lot besoherming van economischzwakkan Men bugreep dat de hoogere klassen ongezind waren het bezit van de politieke macht uit handen te geven Het gezond verstand de ordelievend heul en gehechtheid aan het vorstenhuis in de wtrkliedeukriogen leveren echter voldoende waarborgen legen misleiding van de uteuwu kiezers Het ia juiet het onthouden van kiesrecht aan de arbeidende klassen dat den v andon van de bestaande orde van zaken thans gelegenheid geeft tot opwekking van ontevredenheid Met het oog op de bevrediging welke de voorstellen in de kringi n der werklieden hebben gegeven vreesde men geen nieuwe agitatie Verkeerde praktgken hebbeu zich ook onder de werking van het beperkte kiesreobt voorgedaan wourieguu trouwens invoering van het oouloir stelsel een atdoeiid middel kan zgu De aandrang naar kiesbevoegdheid ging niet enkel uit van volksmannen on sociaal domokraten maar was in velschillende deelen des lauds vooral in bet noorden vrij algemeen Thans kon de Kimer zonder pressie vun buiten en lu betrekkelijk rustige tydsomstuodigheden tot een bevredigende oplossing vttu het kieareohtvroagstuk geraken zoo luidt de conclusie dervoorstanders Hierna olgen vele beswaren tegen de kenteekenen vangeschiktheid geopperd door ffverocheidune en andere leden die door weder andere werden beantwoord Sommigen wilden 80 jaar stellen voor de kiesrecUterlyku meerderjarigheid enkele leden achtten 27 jaar voldoende een zeer groot aantal verklaarde zich voor 26 jaar anderen vereenigden zioh met 33 Verscbuiileu leden gaven een census aan als maatstaf un wel ƒ 10 ryksbelasting Ook de woniugoeusus rond verdedigers Verder werd het huisraaaskiesrechl bepleit De oensus wen echter ook met nadruk bestreden Dat bg aanneming van het voorgedragen kiesrecht de splitsing der groote steden met achterwege kon blyven werd vrij algemeen toegegeven Wel werden door enkele leden tegen die splitsing bezwaren ontwikkeld zooals dat de organische oenheid der gemeenten verbroken zou worden maar de meeaten meenden vooral op grond vaa de eisohen dfr praktijk zich bij bot voorstel te kunne neerleggen De opmerking werd gemaakt dat de verdeeling dor groote steden geschied is in overeenstemming en tegen do scheppers van die toestanden de kapitalisten maar ze leiflen niet tot gezonde nitiugeu van den volkswil en zyn dan ook ware beletselen voor den voortgang der sociale beweging Iemand die bcoodsgebrek Igdt tengevolge van gedwongen werkeloosheid of balfbetaalden arbeid vernedert en verlaagt zioh wanneer hij daardoor kans heeft op lots ver betering in dit teval op voedsel om den honger te stillen Rerst bij behoorlijke voldoening van de behoefte ann voedsel kan men op redelijken grond van het volk belangstelling vragen in de dingen die niet rechtstreeks den welstand beoogen van zgu persoon in t bijzonder maar van de maatsohappg Daar zijn er die beweren dat de socialistische party en do Volksparty dood zullen zgu zoodra het volk van broodzorgen bevrijd is Ik beweer bet tegendeel De sociale atrooming in onze maatschappy zal krachtigör te roorschgn treden zoodra t volk werk heefi en goed betaald wordt waiit dan eerut mag men bekngstel ling verwachten in do dingen di niet s n persoon niet z n gezin maar z n verhouding tot dn maatschappij z n stantsburgürsofaap betreffen De werkman moet brood hebben voor arbeid en arbeid voor brood Ja jal ïoed gezegd I Brood voor werk en werk voor brobd I Won t hftm dit niet gegeven dan moet hy protesteefen niet met woorden maar met daden met de adviezen der gemeentebesturen behoudens een enkele uitzondering ton aanzien van sGraven bage men vroeg of die uitzondering de afscheiding van Scheveningen betrof en zou omtrent het gevoelen van het gemeentebestuur gaarne nadere inlichting ontvangen Men schrijft uit Halsteren aan De Zoom Vóór eenige dagen spraken we een man wiens ouders hier woonachtig sijn en die kort geleden ait de Argentijnsche Eopubliek naar zjjn Vaderland is teruggekeerd Wat hij in do Nieuwe Wereld heeft geltden gaat alle beschrijving te boven zoo ten minste zgu verhaal reloof verdient Na eenige spaarduiien verzameld te hebbeu de man was oud koloniaat ging hij scheep om in het land der wonderen zijc geluk te beproeven In zijn bi stommingsplaata aangekomen bleek van al de mooie voorspiegelingen niets waar te zijn En er gebeurden geen andere wonderen dan dat hij met zyo vrouw honger en ontbering raoen doorstaan wa it zijn beurs was leeg en van verdienen was bijna geen sprake Hij leefde zoowat als de hazen en konijnen ta Pindorp hij at wat hij kreeg of vond en verbleef in de open lucht üeen geld hebbende om de terugreis te bekostigen moest hij wel zwerveu bij trok van Buenos Ayres naar Kosario en Cordova Na door middel van brieven bij de familie zijner vrouw hulp gevraagd te hebben bracht deze een som bijeen en kan hij armer en berooider dan ooit te voren het ellendige land verlaten na er langen tijd verbleven te zijn Wij he bbon reeds in het kort gemeld dat onlan s aan boord van het wrak vnn het vaartuig TAeola dat geruimen tijd op zee bad gezwalkt een hollanilach matroos door de andere schipbreukelingen was gesluclit en opgegeten Aanslaande dit vreeselgk geval Rijn tliaris nadere bijzonderheden door da amiwryw AflcAricAfe opL nbaar gemaokt Ken verslaggever van dat blad heeft namelijk de drie matrozen van bet bewuste vaartuig die iu de gevangenis te Bitzebiilei zijn opgesloten twee Noren en een Zweed geïnterviewd Het verhaal door den 22 jarigen gevan eue Olaf Andersen gedaan luidt als volgt Wij verlieten Philadelphia den len Deo Tot don 20en hadden wg een voorspoedisie reis In de Noordzee kregen wij slecht weer zware stortzoeën sloegen over bet schip en weldra was het hopeloos verloren Twee masten wenlen gekapt maar het baatte niet Wij troesten dus onze toevlucht nemen lot de booten maar terwjjl ze werden te water gelaten sloegen zij allen op één na om Wie er kans toe zag sprong in die ééiie boot de kapitein en nog eeuigeu in het gehuel acht man De overblijvenden klauterden in bol want Wij zagen niet veel van elkaar en wisten aanvankelijk zelfs niet wie zich nog op het wrak bevonden Wer gens het geweldig heen eu w er slingeren van het schip waarover voortdurend de golven sloegen hac iedereen genoeo te doen met zich vast te houden ten einde niet te worden meegesleept Toen wij eïndelyk zonder gevaar ons een weinig op de hoogte konden stellen ontdekten wg dat wij met ons vieroa waren achtergebleven Jacobsen Jobansou de Hollander en ik Dat was op den iiu December Wij hadden geen van allen iets te eten zelfs geen tabaksfalaadje veel minder een stuk brood Behalve hongerig waren wij ook slaperig Ër zyn daden noodig Daden die uitgaan van het Volk in z n geheel of van een party maar ook en vooral daden uitgaande van elk individu van ieder afzonderlijk Ik stel me voor dat gij allen op dit oogenblik denkt aan ééu daad meo zegt wel eens de eenige die den werkman kan redden werkstaking Werkstaking is uw recht Maar hot is eeu recht dat alleen in toepassing gebracht kan worden door de massa Werkstaking van één persoon is een dwaasheid die gestraft wordt met onmiddellyk hroodsgebrek Üc doelde dus op andore daden toen ik ei dat er daden noodig waren uitgaande van ieder afzonderlgk Ik zal myn bedoeling wat uitvoerig toelichten Het volle heeft drie vyanden alle drie even moeiIgk te verslaan het kapitaal d i de geldadel de concurrentie en zichzelf De geldadel is van nature een vgand des volks Ik zeg niet dat de arbeiders m eiken rijke hun vgand hebben te zien ik zeg dat de gehlraanneu van nature afkeerig zgu van de oppermacht des volks in den Staat Eeuwenlang heeft de rijksdaalder geheerscht in de wereld en bg heerscht no Hg wil van z u heerschappg een deel ofstaan nau den arbeid De geldadel kent tegenover t volk atieea rechten maar plichten kont hij niet iffordteervolf d osar wg aio itM onze oogen opeuhouden want Tielen se toe dan kwam er een golf en sloeg den glaper tegen hoofd en gezicht wat veel pyo veroorzaakte Dat gedwongen waktn maakte ons alterellendigst Er gingen schepen vuorby maar ze Migen ons niet want of er hing een dikke mist of het w s nacht i V a echter zagen ze jwel die vreemde schepen lelfs m don donkersten nacht want ons lyden verhelderde onzen blik maar de anderen haddeu geen reden eai zoo scherp uit te ktjkeoeu voeren voorby Op den I3n FebruJi ri t was op een Vrgdag iras de zee kalm geworden en het weder helder TÈi was dauw gevallen lu den ochluud eu wg likten het VS de touwen voorzoovor wij dio konden bersikea Dit gaf ons eonigen moed maar met aan UeB iraut de Hollander wus wanhopig Kondt gij u verstaanbaar maken voor den HolIjodsrP vroeg de interviewer Spraakt gg zijn tsai of sprak hij du uwe Er werd niet veol gesproken Niemand gevoelde er lust toe en wg misten ook nagei oeg de kracht Om niet te bevriezen klommen wy ven hel luik Doar de voorpleoht die t en boveu water uitstak en van du voorplecht weer terug naar hel luik Terwgi wg daar zoo Btonden sprak een onzer voor de eerste maal er vnn Wie het dtOtl keu ik niet zeggen t Is voldoende te weten dat het werd gezegd Een VHn ons moest stengen opdat de anderen loudcu kuiint n blyven leven Do Hollander zei ilat hy niets om believen maalde hg wilde wel atorveu Maar wij merkteu op dal oo het gebeuren moust loyaal moest worden gehandeld zooals dnt in zulke gecallen gebruikelijk is Gebruik riep de inteirviewer uit Hebt gij dan ooit gehoord vun zulk een afschuwlijk gebruik iiO Ja wg besloten dus om den gebruikwhjken weg te volgen msor zouden t was morgen tut deu middig waohten in de noop dut wij inmiddels door cüD voorby varend schip zondm Uüidon opgemerkt Het wachten wua vergeetseli Toon begou de Hollander opnieuw Hy zei dat er op du ebue of unilere wyzu eeu eii de aun moest komun wnnt dat hy hjai niet langer zoo kon uiiiioudeu Wy begaven ons nu weer uaar do voorplecht aci ter elkander Danr aangekomen scheurde een van ons een stuk lini en lu vit r reepeu waarvan eeue reep korter was dun de andere Wie du kortste trok zou stervöu t Wus de Hollander Olaf Andersun streek met den rug van zijn handover zgu voorhoofd Dat was het eenige teeken vac zennwnchtigheid Daarop ging hy voort in denseifdeu bollen toon De HqtUuder word or stil en Oük wg bewaurdtiu een somber zwygen Ploiseling keerde hy zijn gelaat naar zee eu zyii rug naarons dat was het leekun Geen van ons wilde hemiu hut gtjzicbt ziüu Van achteren aloe ik mijnarmun om zyn borst Jacobaeu omkneldezgn beeneu en Jobannson stak hem mi t z yn mes En hebt gij werkelyk van zyn lijk gegeten P Ja wg hebben er dien dag van gegeten en ook op de volgende dagen totdat de Deneu zgn gekomen en ons hebbeu opgenomen En gg dacht nergens aan toen gy daartoe j overgingl noch aan God noch a u uw bloed ver won ten j gg dacht er niet aan dat gij u zö ven het recht j onlnoamt om nog onder do menschen te verkeeren ja zelfs om u uog menschen to noemen Neen mgnbeer wy dachten aan niets En ook niet te voren Dorst honger en slapeloosheid dat was alles waaraan wij denken konden Andersen drukte beide handen tegen zijn hoofd als wilde hij de akelige herinneringen aan die vreeselyke dagen met geweld terugdringen De verklaringen der bi ide overigen kwamen in hoofdzaak met hel bovenstaande overeen Beiden waren of schenen oi ortuigd dat wat zygedaan hadden natuurlijk en te veroniscbuldigen wasonder dergelijke omstandigheden Een vau de viermoest ten behoeve van de anderen zyn leven geven Is uw leven dan kostbaarder dan dot van denvermoorde vroeg de interviewer En wat zal uwleven in do toekomst wanrd zijni by de herinneringsan t geen gebeurd ia Zelfs zoo die herinneringg n indruk op u maakt waaij zult gü werk vinden in nw beroep of nieuwe ki meradeu die naastB willen werken I Zy schonen voor een oogenbli c verbluft Uit datW tpunt hadden zij hun toestand nog uiol beschouwd sir weldra waren zg zich zelven weer meestPr en Btwoortlden op deu vorigen doffen onvLrscbiiligiMiIWa O ja mijnheer wij zullen wel weer werkTinden en kameraden ook waui ziet u de groute tenger en dorst en het gemis i an slaap ivareji erue reilen van Waren de Dbubu sleolita drie dagen roeger gekomen dat io i ons veel liever zijn geweest maar m kwamen niet 1 Ten slotte zy nog opgemerkt dnt An lersen t en niet oiigunstigen indruk op de i journalist maakte doch dat de twee andoren uen gehuel anderen in