Goudsche Courant, dinsdag 11 april 1893

daa dan w a bij ODTerwiobaar de kleine Vurige lui tenintkolonel met zgn hoog breed roorhoofd en tchUterende oogeu die z a sotdaten tot leeuwen maakte gelijk hg zelf was Dit toonde hij bij de operatiéa tegeu de 4 6 9 60 82 Moekima in Atjeh 1876 en 76 bq weike gelegenheid bij tot ridder 8e klaaae der Militaire Willemsorde werd benoemd dit beweea in 1878 zgn gedrag bij de excursie in bet noordelijk deel der iVBidontie Tapanoeli waai voor bem een bijzondere dankbetuiging der Regeering ten deel riel dit was b aU militair eo oivielbe vel hebber in tjeh Maar dit bleek bij vooral bg de versterkte KetapanDoeabetoo waar hg een ernstige borstwonde bekwam die sooals hg later steeds dankbaar erkende alleen niet doodelgk was geweest omdat met den kogel het scapulier dat hij nooit aflegde in het lichaam was gedrongon en het verder voortaan van den kogel bad belot Behatra zgn scapulier onder het kleed prijkten op die borst het eereteoken van belangryke krggsbedrijven de Atjöh medaille en het eereteeken voor langdurigen dienst als Nederlandsoh officier Toch bereidde hetzelfde Vaderland dat hg zoo ti onw zoo moedig en zoo onverdroten bad gediend hem een grievende teleurstelling In 1851 als sergeant uaar Xndié gegaan daar in 1852 tot tweede luitenant bevorderd en na de versohilleDdo rangen doorloopen te hebben in September 1873 tot luitenant kolonel aangesteld werd hij na ook eenigen tijd plaatselijk commandant te Soerabaia te zijn geweest bij de volgende promotie gepasseerd Maar neen niet het Vaderland bereidde hem die lelenrstelling want zoo het waar is gelijk algemeen ward geloofd dat hg om zgn godsdienstigheid werd voorbijgegaan dan was hier een kleinzieligheid in het spel die wy nooit nederlandsoh zulten noemen en waardoor hij dte zich daaraan wellicht in naam van het Vaderland schuldig maakte nooit in dt n geest van dat Vaderland heeft gehandeld Het vurige karakter van don luitenant kolonel kon zich bij zijn oBgemotiveerden voorbggang niet neerleggen Hg trok zich uit den dienst terug en vestigde zich als particulier met zgn vrouw te PadangPant jang waar hg dezer dagen in den ouderdom van ruim 61 jaren hg was den 18n October 1831 te Grave geboren ovedeed Pe phonograaf begint meer en meer practisob gebruikt te worden De tenorzanger Streitmann te Weenen dieeenige jaren in Amerika heeft gezongen ontving dezer dagen van don Heor Amherg directeur van het Tentoonstelt ingstbeater Ie Chicago een uitnoodiging om daar te komen zingen Amberg vroeg of Streitmann oog zoo goed bij stem was als vroeger en om dat te bewijzen ging de zanger uaar een vriend dio een phonograaf bezit zqng drie liederen voor het klankensohrgvend instrument en zoud de rolletjes naar Chioago waar Amberg nu zelf kan oordeeleu De drie liedoren welke Streitmann in de phonograaf zong waren uit Furatin Ntnetta uit wetke nieuwe Operetto van Strauaa Amberg leta wenscbte ta leeren kennen Dit was dus twee vliegen in een klap geslagen als men zulk een weinig artistieke uitdrukking mag bezigen In een kunst aangelegenheid ludiioh bggetoof Onlangs werd eene dame te Batavia het slachtoffer van haar tiohtgeloovigheid Een ztoh noemende inlandsobe Oli risten vrouw vertelde door haar schijnbare oaopléltondheid Ze scheen niet eens op te marken dat hg zgn plaats verliet eu met forsche stappen de kleine ruimte achter de tafel op en neer ging totdat bg zgn kalmte hernomen had en eiudelgk plaats nam op den hem geboden zetel Toen keek ze hem aan Vergeef me dat ik u stoor freule zei hgmet een siddering in zijn stem Tk wilde niet den cbgu op me laden van trouweloosheid aan de zaak die ik met hart en ziel voorsta Als de freule op Idering verlangt zal ik ze haar geven Né m ubeer Holama verlangen is t woordniet antwoordde ze met zachte bedeesde stem Meen niet dat ik u wil forceereu tot confidenties waarmee ge u zelf verdriet aandoet Dnt briefjeheb ik geschreven in de eerste opwelling van het oogenblik toen ik me eerlijk gesproken ergerdeaan de tegenstrijdigheid in uw gedrag en eau de duisterheid van uw stijl U gevoelt toch niet waar p dat oppervlakkig geoordeeld uw plotseling tbrugtredeu mooielijk te rijmen is met da houding eergistereunvond door u aangenomen Wat zouden vader endokter Raabe die u minder goed kennen dan ik van u moeten denken wanneer ik hun iets andershad kuunen zeggen dan dat u van medewerking aanonzo plannen afziet Ze hadden u ongetwijfeld verdacht van wispelturigheid of gebrek aan ernst eu t zou mij leed doen wanneer ik u in zoo ii valsch ilicht moest laten staan l baar dat ij door het uitspreken van zekere tooverformulieren over een baakbüjet van tien gulden dit Iq eeu gelukaanbrengende djimat kon veranderen bet ding moest na de behandeling door de goede fee eigenhandig in een zakje worden genaaid en dan door do eigenares op den blooien boezem worden gedragon Voor de bezwering moest natuurlgk een passend honorarium worden betaald hetgeen geschiedde Eenige dagen later gevoelde de betooverdo dame die oog niets bespeurd had van meerder geluk dringend behoefte naar een onderzoek of de amulet nog wel deugdulgk aanwezig was en dit onderzoek leiddo tot de ootdekkmg dat de fee het brieQe bad behouden Toen deze op zekeren ochtend de brutaliteit bad om te komen informeeren of de djimat al gepakt had liet de bedrogene dit baar doen door eeu paar politieagenten dezen brachten de tooveoares naar den schout die haar voorloopig in bewaring hield althans wilde houden want eeu aanrakiug met haar staf is voldoende om den pagger van s maus achtererf te doen omverzggen ter dourlatiug van de kuustvaardige Christin In Amerika houdt men van pikante amuaemenlen Miss Dorothy Denniug is een jong en mooi meisje dat op t oogenblik te Naw ïork een voorbeeldeloos succhb heeit Zij heeft den electrisohen duns gecrtieerd die door alle bladen met geestdrift beschreven wordt eQ dat wet om de akelige reden dat de jonge Miss Dorothy lederen avond in doods gevaar ia De ongelukkige danseres fin de sièole heeft verzonnen haar coltantau tricot te versieren met een honderdtal veelkleurige eteotnsche lampjes ieder door zgn eigen draad verlicht De minste verstoring in den stioom die van geweldige kraoht is het breken van één der glazen peertjes kan onmiddellijk den dood veroorzaken Het verslag van eeue interview met de arme Dorothy maakt een droevigeo indruk Ik heb het grooiste vertrouwen in mijn èloctricien maar toch ben ik voortdurend in angst voor een ongeluk en die voortdurende vrees werkt sterk op mgu zenuwen Daarenboven is de warmte die de honderd lampjes alleen door de geoliede zgde van mgn lichaam gescheiden afgeven versohrikkeIgk De eerste aadrakiog bij het oauateken doet mij altoos gillen Ëeno vrouw van een zwak gestel zou mgn dans niet kuuneo uitvoeren De music ball waar miss Dorothy haar Bensational pertormauce uitvoert maakt groote zaken verscheiden liefhebbers hebben abonne nentea genomen tot het einde dA season of liever tot op den avond dat miss Dorothy door de eteclriciteit gedood wordt Cholera De Ar i Ci vraagt wat er sinds het najaar is gedaan vooral door de gemeentebesturen om nu de cholera weer sohijat te naderen onze stelling tegenover dien indringer te versterken onze grenzen legen hem te beschermen en vooral binneulaudsch verraad eu beulen met den vijand tegen te gaan vMen mag over de baoilleu en bactenèo zooreel twisten als men wil het staat echter vast dat bet groote govaar voor do ziekte to vinden is in de hygiënische toestanden de onzuiverheid van bodem en drinkwater om die omstandighedoo alleen te vermelden waarop het openbaar gezag en dat alteen macht en invloed beeft Ik waardeer u vriendelijke bezorgdheid freule I zei hg gedwee Uw bedosling is me nu volkomen belder Ik zal ban dokter Eaabe schrijven Om u met uitvluchten ta redden zooals u zelf zegt Né m nheer Holsma dat moet u niet doen Juist van middag is dokter Raabe opgetreden met een heel aannemetgkeu voorslag van Nu kosten de bier genoemde maatregelen veel geld niet alleen maar ook veeLtgd van voorbereidingen studie maar zegt de Jji a zelfs van die studie of voorbereiding is niets vmerken Toen de ziekte in 1S92 uabg onze grenuRn woedde of ziob daarbinnen vertoonde is er xenoeg gepraat in onze gemeenteraden maar sedert is de vrees en daarmede de belangstellicg geweken en de zorg sliep weer in Op een terrein waar zooveel kon gedaan zgn en zooveel te doen is de gezondmaking der grooto steden is Nederland zoo goed als werkeloos gebleven en daar wist men toch niet alleen wat er te doen was en hoe liet gedaan moest norden maar de middelen waren er ruimschoots toe voorbanden én in de veten die werk misten en werk zochten én in do offervaardigheid der ingezetenen bereid om de middelen voor eeno doelmatige eu nuttige werkverschaffing te leveren Hier geldt t weder i behoudens lofwaardige uitzonderingen De Amh Ct wil van at die verzuimen en zorgeloosheid da schuld niet op do gemeentebesturen alleen werpen l zijn slechts wat wg de gemcentenaren hen maken voor onzo rekening komt het vei zuim geen verwijt aan anderen past ons dan maar zelfverwijt Uit Poiaat bg Nantes wordt de dood gemeld van een honderdjarige die ook in den slag van Waterloo een rol gespeeld heeft De historische molen Bry behoorde namelgk aan haar vader een gewezen ruiter van Marie Antoinette daar zag de toen 22jarige daags vóór den slag den van Elba teruggekeerden Keizer en verpleegde de gewonde Franschen die in den molen gebracht werden Later huwde zij met een spaanschen edelman De Bariola na wiens dood de weduwe naar Frankrijk teru rkeerde en door keizerin Eugenie ondersteund werd Vrouw Bariola was den 2den iermioal van bet jaar II 22 Maart 179 geboren Zg stierf den 17en Maart 1893 vgf dagen vóór haar honderdsten verjaardag In Poisat was zij zeer bemind Den len Januari brachten de bewoners hear een serenode eo t levenslustige oudje bedankte daarvoor met bet verzoek het volgend jaar terug te komen Het laatste woord dat vrouw Bariola sprak was ffNapoleou of liever ffNapolion zooals tij haar afgod noemde Frank Conroy een toerist uit Brooklyn die met zijn vriend Barklov een reisje door de bergen maakte is door arenden gedood Zijn reismakker vertelt Wg gingen met een ezel die onze goederen droeg langs den rand der rotsenketen die de oevers van de Nine Mile Greek omringt Plotseling viel de ezel in een afgrond en sleepte mr Conroy in zijn val mode Ik boog mij over de diepte om mij te overtuigen of er nog redding mogelijk was en zag dat Conroy op een rotsplateau gevallen was dat ongeveer 100 M beneden het door ons gebruikte voetpad lag Het luurde eenige in angat doorgebrachte minuten voor ik op mijn herhaalde vragen antwoord ontving Eindelgk riep mijn metgezel mg toe dat hg zijn voet verstuilit en zijn arm gebroken had Ik riep bem toe kalm te zijn en te wachten tot ik hem ter hulp gesneld was Eensklaps verscheurde eeu angstige gil de lucht Toefl ik weder dadelgk naar den ongelukkigen jongen keek was ik ontzet door het verschrikkelijke schouwspel dat zich aan mijn blikken voordeed Twee groote arenden die in bot volgend voorjaar ongestoord aan de volvoering onzer plannen te kunnen wijden Beschouw het niet als een edelmoedigheid dat ik u dit voorsla Ik dweep nu eenmaal met de plannen lot exploitatie onzer jaohtvelden en dus is het in mijn belang dat ik u dadelgk aan de onderneming verbind Ge vraagt me zelf of mgu belangstelling u zal vergezeUon in de worsteling om een hoogere positie want dat ge u daarop voorbereidt zeggen me de laatste regels van uw brieQo Welnu ge hebt recht op meer Ik zal u den weg trachten te effenen ik zal die worsteling verzachten tot een gemakkelgkon strijd waaria ge de overwinning voor t grgpen hefbt Is er voor een jong doctor in de rechten die de zaak van t Volk met hart en ziel toegedaan is begeerigker en eervoller positie denkbaar dan die van hoofd eenor groote onderneming welke de aandacht zal trekken van heel de beschaafde wereld Toe ge moet niet in uw onwil volharden ge moet die positie aannemen Ze stelt u immers in de gelegenheid de volkszaak metterdaad te dienen ze opent u den weg tot een carrière dia u opvoert tot onzen stand en als ge uw eigen weg volgt zult ge toch streven naar precies hetzelde doet Ze zweog on sloeg de oogen neer om zijn blik to ontwijken dien ze uitvorsoliend op zich gericht voelde Slot volgt Imo nest dicht bij de plaats hadden waar Conroy luergevalten was stortten zich op mgn armen vriend fn vielen hem met klauwen en snavels aan Conroy verdedigde rich met zijn mes doob spoedig begaven hem aijn krachten Eenige pikken van de roofvogels troffen hem in de oogen de blinde deed een löisstap en stortte in een afgrond Zgn lijk ih nooit weergevonden Een staaltje van kleïnzielig aanhangen van vormen wordt in een onlangs hg Pfcil stacker te Berign verschenen boekje medegedeeld In 165S ontmoetten in den Haag de Fransche en de Spaan cho gezant elkaar ia bun statiekoetsen gezeten in eeu straat die te nauw was om voor elkaar uit te gken Een der partijen moest dus eon eind terugrijden om op deze manier vrij baan te maken maar de Fraoscbmau DOch de Spanjaard was daartoe genegen en er ODtstoftd een zeer heftige woordenwisseling Een HolUndsch officier Van Bevervoorden moest met honderd man assistentie verleenen opdat het niet tot daden zou komen tusschen het gevolg der beide groote bazen Meer kon men er echter niet aau doen de heeren bleven bij hun voornemen en wilden ondanks wind en weer niet vertrokken De Staten Gen oraal maakten er ten laatste een eind aan door de luifels dor huizen aan beide zijden der straat te doen wegnemen waardoor do koetsen met do lastige sinjeurs elkaar konden voorbijgaan Een bloedbruiloft is ta Morganfield in den Amerikaanschen staat Kentucky gevierd De pachter Olivier wiens dochter Abbie door haren minnaar Henry Delaney bedrogen was dwong met een revolver in de hand don aanvankelgk onwilligenjoukmau hem on het meisje te vergezellen naar een geestelgke en zich door dezen met Abbie in het huwelijk te laten verbinden Juist toon het huwelijk voltrokken was kivamen een aantal vrienden die van het geval hadden gehoord met revolvers gewapend Delaney te hulp Woedend dat zij te lant kwamen om hot huwelijk te beletten schoten nu de jongelieden op het rgtuig waaria de jonge vrouw t n haar ouders zaten Delaney wae onmiddtilgk eruit gesprongen om zich bij zgu vrienden te voegen Oliver en Abbie werden doodelgk gewond en de moeder ootknam alleen aan een dergelgk lot door het hardrijden van den koetsier Twee van de moordenaars zgn gevat en naar men vreest door een moordende menigle tor dood gebracht De kamer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem heeft een adres gericht aan de Tweede Kamer dor Staten GWeraai waarin eenige bezwaren worden uiteengezet tegen de voorgenomen bedrijfsbelasting De Kamer acht da patentwet beior dan de voorgestelde belasting temeer daar bet nooit in de bedoeling van den wotgever hooft gelegen uitsluitend do inkomsteniiit arbeid te belaston De beslaande patentwet bevat bepalingen die het bedrijf belemmeren maar dan is nog geen roden tot het invoeren eoner inkomstenbelasting wel tot het verbeteren of afschaffen van het patent De Haarlemsche Kamer zou het liefst zien dat de personoele belasting werd uitgebreid tot een algemeene verterinsbelasting die vormt met do vermogens en de suocessiobelasting oen afgerond geheel Daarnaast zegt de Kamer is geen plaots voor een betasting op het inkomen uit aibeid verkregen Op die gronden die in bet adro breedvoerig zgn oatwikkuld geeft de Haarlemscbo Kamer aan de StatenGeneraal in overweging de personeolo belasting om te werkon tot een varteriugsbelasting eo de patentwet in te richten naar de tegeowuordige behoeften en de verdere behandeling der bedrijfsbelasting die dan overbodig zal zg n geweiden te laten rusten Van het adres zijn kostoloozo afdrukken te vorkrggen bij den secretaris der Kamer deu heer G Petri te Haarlem Bolteoiandscb Overzicht De Fransche minister van financiën Poytral deelde in den ministerraad mede dat hij van het onderboud met de ünancieele commissie den indruk had gekregen dat men zoo goed als zeker tot ocne overeenstemming zal komen Deze zou gevonden worden door r o hervorming dor drank belasting op de begrooting van 1894 te brengen vordor zou eene Eiging in de patentbelasting worden gebracht en ca in plaats van het door de Kamer aangenomen Ontwerp betreffende de beursbeUstiiig een ovorftaugsmaatiagel worden ingevoerd De tweodo lezing van Home Rule in het Engelscbe bagerhuia begon bij afwezigheid van do leiders dor oppositie Balfour is in ïeiland Goschen te Newcastle Chamberlain te Birmingham en lord fianttolpli Churohiil te Liverpool allen om redevouriugen te honden over Home B uIü De bejniirdo Hioks ttch waa daarom verpÜcbt Glndstono rodo te he antwoorden Eerst Maandag zullen alle leidvrs op bun post zgn Chamberlain zal dan hot woord voeren De Regeerinji zal haar best doen om Donderdag of Vrgdag a s de stemming te doen plaats hebben maar het zal de vraag zijn of de oppositie bet deba niet langer zal rek en Zaterdagmiddag had op Trafalgar Square een verwoede vechtpartij plaats tuaachen voor en tegenstanders van het wetsontwerp betreffende den verkoop van sterken drank Local Veto Bill De politie kwam tnsschen beiden on dreef de vechtende menigte omstreeks tweeduizend personen sterk uiteen De menigte riep Weg met Balfour Leve Gladstone 1 Tegen half zes kwam het opnieuw tot eene botsing met groote moeite slaagde de politie er in de betoogers uiteen te drijven Een man klom op den omloop van de Nelson zml en sprak van daar de menigte toe De gebeele politiemacht was op de been Het is zaterdag rustig goweest iu Hult Do gewapende macht belette de werkstakers op de kad u te komen Het hoofd der Leedsche politie thans te Huil ontving van het gas werkers ver bond te Leeds de medodoHling dat de arbeiders aau de gasfabriek aldaar liet werk zullen staken en do stad dus iu het donker zal zitten als de Leedsohe politie niet aanstonds terugKoeri Do aanvoerdors der werkstakers moeten besloten hebben gelgktgdig eenen oorlog te voeren tegen de stoombooton der reederij Wilson te Londen Newcastle en Grimaby Iu een interview hooft de secretaris van het reedersverbond alhier gezegd het verbond hooft tot dusver 750 vrijwilligers naar Hult gezonden van dezeu zijn slechts 75 naar de werkstakers overgeloopen en van doze 75 weder hebben de meesten al spijt van bun ontrouw Hot verbond heeft ervaren dat de gezonden manschappen ruimschoots in de behoefte voorzien mils zg behoorlgk beschermd worden Ook de minister president Boornaert in België heeft zich tegen het voorstel De Korcliove vorklaard in beginsel omdat het de boraadslagingeu van twee jaren ïou doen eindigen met oen zoogenaamd provisorium dat in waarheid een achandelgke bestendiging zou zgn in da praktijk omdat hij deu census die allerlei knoeiergon mogelijk maalt wil afschaffen en het onderzoek naar bekwaamheid vnn de wet van 1883 vervangen door eigendoffls en huiamansrecht met een minimum van personeelo betasting Zoo wordt dus hel ongelukkige voarstel door de regeerig nog scherper veroordeeld dan door den liberalen leider Janeon die het eene uitdaging van het volk de werkliedonpartij die het een aanslag op do arbeiders en don tieür Coremans die het bedotterij noemde De hoeren de Smet en Schollaert hebben nu weder een ammdeinent op dit bemiddelingsplan voorgesteld waarog kiesreebt zou worden verleend aan alle burgers van 25 jaar dio personeele belasting betalen en een miuiranm van konnis bezitten Over dit voorstel is do commissie het niet eens kunnen worden De rechtürzijde is over het optreden van den ministorpresidoot zeer ontevreden Als zij niet toegeeft zou kans zijn dat een raiuislororisis ontstond t en EarieveuoorJog droi rt tusschen Belgio en Frankrgk Een commissie uit den Belgisohon Senaat heeft voorgesteld dat hot Fransche minimumturiof zal worden afgewezen en do Fransche handetsgoederon met de zwaarste invoerrechten zal worden belast Dit is de derde vijand dien do proteotiouistischo handetspolitiok Frankrgk op den hals heeft gehaald Vorst Ferdinand van Bulgarge is roet zijn Ministers te Weenen aangekomen Gedurende de reis viel niets voor waardoor hot vermoeden werd gerechtvaardigd dat do Bulgaarsohe uitgewekenen in Servië iets kwaads tegen don Vorst in deu zin hadden Tijdens de afwezigheid van den Vorst is de Miuistur van Binneulandsche Zaken Jiffkoff tot regent benoemd daar ook de Minister prosideot Stambuloff dien Vorst vergezelt De voltrekking van het huwelijk is bepaald op 20 April 34 2 staats loterij Se KImss Trekking van Mjanilag 10 April 189S No 12301 ƒ 6000 No 7586 1600 No 6S05 10569 eu 16761 1000 No 863 400 No U64 en 17060 200 1 20540 ƒ 100 No 6169 6974 10774 11070 Prijzen van 46 18 3477 6231 7640 9976 12476 16373 18326 63 2577 6242 7654 10006 12483 16889 18386 69 2579 6384 77S6 10196 12570 16444 18682 103 2608 6403 7789 10197 12586 16447 18730 115 2709 6436 7831 10228 12636 15507 18814 136 2831 5499 7855 10233 12638 16528 18816 170 2839 8513 266 2877 6621 270 2909 6523 338 2936 6644 386 2944 66Ï9 401 2960 6615 472 3992 6662 618 3056 6768 526 3063 6816 531 3101 6920 634 3141 6922 538 3186 6933 771 3332 6005 786 8373 612o 799 3386 6149 839 3476 6151 660 3482 6168 888 3490 6175 896 3616 6185 934 3740 6187 943 3746 6222 956 3765 6231 977 3819 6235 1038 3836 6240 1161 3852 6364 1280 3868 6372 1286 3863 6388 1802 3890 6395 1313 3984 6410 1421 3971 6427 1426 4014 6449 1470 4062 6563 1516 4087 6667 1663 4089 6661 1693 4196 6716 1627 4198 6768 1633 4203 6827 1650 4258 6844 1769 4461 6887 1786 4492 916 1862 4604 6989 1870 4510 7033 1901 464B 7080 1974 4618 7127 2008 4686 7162 2010 4778 7166 2060 4829 7246 2067 4909 7261 2078 4995 7284 2343 6062 7380 2367 6068 7382 2369 6Ó76 7418 2371 6137 7471 2467 6147 7586 246S 6190 7622 2469 7892 10248 7896 10260 7906 10276 7968 10299 7975 10361 8063 10883 8100 10443 8113 10449 8174 10634 8192 10636 8218 10630 8261 10714 8367 10721 8445 10745 8538 10767 8S11 10777 f643 10779 657 10790 8685 10796 8660 10886 8723 10963 8741 11000 8775 11019 8781 11028 8807 11029 8823 11108 8964 11136 8061 11149 9083 11190 9169 11201 9230 11226 9235 11243 9277 11261 9299 11432 9304 11492 9398 11606 9430 U636 9459 11708 9486 11802 9489 11816 9604 11832 9627 11860 9646 11878 9646 11933 9596 11985 9678 12007 9738 12116 9766 12217 9794 12247 9797 13268 9866 12273 9889 12284 9908 12302 9911 12409 9926 12440 1S698 156S2 18847 12744 16616 18860 13801 16726 18919 13860 6730 18991 12866 16733 19066 12868 15764 19071 13008 16787 19073 13023 16833 19081 13037 15883 19096 13083 16911 19109 13066 16966 19133 13078 16040 19170 13113 16075 19304 13117 16122 19314 13212 16174 19316 13238 16316 19328 18260 16243 19364 13410 16287 19376 13433 16434 19894 13467 16613 19443 13611 16620 19606 13644 16526 19626 13769 16634 19590 13873 16662 19623 13998 16667 19726 14004 16618 19730 14056 16726 19769 14112 16816 19763 14180 16866 19786 14196 16976 19942 14290 16981 19980 14343 17003 19996 14888 17064 30004 14404 17130 20019 14466 17147 20048 14646 17175 30072 1467 i 17243 20093 14706 17808 30132 14736 17332 20144 14786 17396 20236 14820 17409 20260 14889 17423 20387 14936 17466 30381 14966 17484 30411 14960 17498 30441 16066 17639 30617 16116 17662 20674 16121 17762 20787 16160 17829 20744 15156 17889 20844 16160 17968 2084S 16174 17998 20909 16310 18061 20986 16360 18068 30967 16305 18099 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen Door Notari Mahlstede 10 April 1893 in hel Schaakbord Ie Gouda van Eeu Heerenhuis geteekend H 66 aan de Turfmarkt te Gouda voor 4480 koopar de Hoor If E van der Boer ADVERTENTIÊN In een klein gezin wordt gevraagd Ton b morgens 9 tot I unr en Zaterdags den geheelen dag Adrea onder No 2266 aan bet Bureau dezer Courant Een ware Schat voor de ongelakkije slachtoffers der Zelfbeïlekking Onanie on geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z AiELFBEWABIIVG Hollandaohe uitgave met 27 afb Prjs 2 galden Ieder die aao de verschrikkelflke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlps duizend van een zekeren dood Te verkrygen bij hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland