Goudsche Courant, woensdag 28 juni 1893 | Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant, woensdag 28 juni 1893

fleseh bfsndawqn I De dame maakte zioh onmiddetijk uit de voeten Op Woensdag 26 Juli e k zal vanwege den Bond van Christelyke Zangvereenigingen in Nederland op het sehoone landgoed yVoordaan onder Maarteusdyk een uur gaans van Utrecht een Christelijk Zangerafeest worden gevierd Het eerate feest van dien aard dat in U90 te Apeldoorn werd gehouden droeg een min of meer huiaboudetyk karakter en weid niettemin door ciroa 5000 personen bezocht Thana zal de toegang op vertoon van het Programma voor iederen belaogstellande openstaan Feeottreinen zullen de bezoeker tegen veel verminderde vervoerpryzen van rersehillende richtingen tot op 6 minuten afatands van het terrein brengen waar een aantal liederen zullen worden uitgevoerd door een koor van meer dan 1000 zangers en zangeressen met begeleiding van koporinatrumecten Bovendien treden nog enkele zangkoren afzonderiyk op en zal de zang door korte toeaprakeu worden afgewisseld Nadere bijzonderhedea omtrent de pryzen van vervoer den loop der feesttreuien enz zullen weldra door middel vao aanplakbiljetten en advorteatién in verachilleude nieuwabladen worden bekend gemaakt Naar wy vernemen ia de president van bet Be Miuu van Neerbosch en vermoedejyk ook meerdere bestuursleden tegen gisteren Maandag voor den rechter te Arnhem gedagvaard inzake de beweerde mishanneliojg van kinderen aldaar Ook is m een Zondag tu Amsterdam gehouden i vergadering van oud weezen een brief voorgelezen I van den heer v Deth aan don boer E Kwosl waarin do schrijver meedeelt dat ook de heer A J van Houten voor de rechtbank was gedagvaard en wel togen Dinsdag Deze vervolging giog vande justitie zelve uit Wat nu venter deze vergadering van oud weezen betreft daar ia zooals te verwachten was precies op dezelfde wijze als reeds in de pers geschiedde vóór en tegen Neerbosch gesproken Ën ten slotte is een molie aangenomen waarin o a werd aangedrongen op een gerechtelyk onderzoek De voorstanders van Neerbosch die hier niet het minst talrijk waren hadden echter vóór de stemming over de motie de zaal reeda verlaten Naar men verneemt heeft de direoteur goneraal der postorijen en telographie bepaald dat voortaan voor post eu telegraafbestellera uitsluitend zullen worden gekozen gopasponeerde of geponaionoerde militairen De Ttjd toekent hierby het volgende aan Zoo het bericht juiat is zien wy in dien maatregel iets wiUekeurigs en onbillyks Als b voorkeur gewezen militairen voor deze betrekkingen worden gekozen zoösla trouwens reeds geschiedt op grond dat En over het algemeen acourater werken dan personen die nooit den ransel droegen wat voor ons nog geen axioma ia men zou er zioh by kunnen neerleggen maar bg die premie op het dienen in het leger moet hot blyven dat ia waarlgk al mooi genoeg Voor civiele betrekkingen den toegang voor civiele personen onmoge yk te maken is een stelsel van uitsluiting ten favei re van das Militair t welk wy nllerminst kunnen giedkeuren Bij dehoerachende toestanden waarin zorfi vuldig alles dient vermeden wat nog meer verbitterii g onder de volksklassen kan verwekken achten wij de bepaling van den direc teurgeneraal bovendien een onvoorzichtigeu stap waarop hy naar wij hopea na nadere overtuiging zal terugkamen De officier van jnatltie jhr mr G A Nahuya het O M waarnemende verklaarde van den bekl gedurende de geheele behandeling der zaak eenen goeden indruk te hebben gekregen Bekl heeft zioh beschikbaar geeteld om de te Londen gedrukte biljetten naar Duit iland over zyn huia te helpen invoeren Voor de verapreiding ie Duitaohland zijn Scbraaser en Sohóuberg door de justitie aldaar reap tot 5 on 8V jaar gevangeniastrof veroordeeld Aanvanketgk meende Z E A ook tegen bekt eene strenge straf te moeten eisohan doch bg de huiszoeking en ook bij nadere kennismaking met bekl die een niet gevaariyk theoretisch anarohiet schijnt is het O M van meaning veranderd Bekl meende dat wat bij deed niet strafbaar waa Ter waarschuwing Wil het O M thans iiiet zwaar slraifon en eischt tegen bekl eene gevangenisstraf vau 4 maanden Mr L J van Gelein Vitringe trad als verdediger van bekl op Pleiter meende dat hg in de byna 25 jaqen die hy by de rechtbank stond ingeschreven wel genoeg bekend zou zgo bg de leden dan dat men zou meeneu dat hy om de politiek in een politiek delict optrad Wol meende hy niettegenaUande die politiek thana te moeten optreden om op enkele juridische gronden zijnen cliënt voor wiena leer hg geen sympathie voelde te verdedigen Ook pleiter schetste bekl als een aohtanawaardig eo geaoht menaoh en hg rond gelegenheid er op te wyzen hoe bekl in dienst werd gehouden en gewaardeerd door de chefs eeoer braudwaarborgmoaUchsppy die bokeod waren met syne theorieën en ideeën wetko zeker niet met hunne verzekering tegen brand en ontploffing strookten Tot bet verspreide stuk komende achtte pleiter dit door vorm en inhoud weinig gevaartyk evenwel bg keurde die beiden af Beklaagde heeft die biljetten niet verapreul dat is eerst gaaohied toen zo uit zgu handen m Duuaohltnd waren Op verscheidene juridische gronden meende pleiter dat ontslag van rechtsvervolging zou moeten worden uitgesproken Na re eo depliekisde uitapreak bepaald op 4 Jufli 16 mannen en 9 vrouwen te umen BS penoun zich in het Gesticht bevonden De gezondheidstoestand waa over het algemeen bevredigend By bet naderen van de Cholera werden al die maatregelen genomen welke van Rageeringawe e eo door de Openbare GezondheidsCom miasie werden aanbevolen Gelukkig bleef dan ock het Geaticut voor die ziekte gespaard De sterfgevallen die hebben plaats gehad kunnen uitslaitend aan hoogeo ouderdom worden toegeschreven De verpleegden tooneu zich zeer ingenomen met de voeding ligging en verdere behandeling Regenten zijn zeer tevreden over den Vader de Moeder en de andere suppoosten van bet Gesticht In plaats van de assistente of naai juffronw M C Bruinisse werd benoemd Elisobeth Broekhuizen Het gesticht wordt in goeden toeaUnd onderhouden In de Collegiên van Regenten en Regentessen ontstonden geene vacaturen 4o i e St Elisabeths Goéthuii of Oude FrouwenkuU Bij het begin van het jaar bestond het aantal verpleegden uit 18 kostkoopaters on 12 preuvebezitstere dus ta zameo 30 personen 4 verpleegden 2 kostkoopatera en 2 preuve bezitaters zyn in den loop van het jaar overleden l nieuwe kostkoopster 2 preuve bezitaters werden opgenomen Zoodat op 31 December zich i en 2 preuve bezitaters werden opgenomen Koodat op 31 Dpcember zich 29 vrouwen in het E üsticht Iwvonden De gezondbeidstoeatand was over het geheel genomen gunstig De gebouwen ondergingen geene verandering maar werden in gooden staat onderhouden De bedden eu verdere liggingstukken gaven geene aanleiding tot bijzondere mededeelingen zij werden naar eïach onderhouden en too noodïg aangevuld Genees on heelkundige hulp werden met veel zorg verleend De moeder van bet Geeticht mejuffrouw van Ëetan die gedurende vele jaren daar ijvferig werkzaam waa kwam te overiijden en werd opgevolgd door Mej do Wed Kramer Het Oude Vrouwenhuis wordt door dezelfde Collegiên van Begenten en Eegenteasen bestuurd als het Sï Catharina oathuis 5o Met Itraélietmh Jrtnbeatuur dat Ook het beheer voert over bet Oade Mannen en Vrouwenhuis voor Israëlieten Deze instelling wordt door da Gemeente gesubsidieerd Het armbeatuor verteecde onderstand mafgérokm aan 4 huisgezinnen en 4 afzonderlijk levende personen en tijdelijk aan 6 huisgezinnen en 7 afzonderlijk levende personen In het gesticht werden op den In Japnari verpleegd 5 mannen en 9 vrouwen In den loop van het jaar werden 2 mannen en 2 rrouweo daarin opgenomen terwijl l man en 1 vrouw het gesticht verlieten en 1 man en 3 vrouwen overleden soodal op den 31n December jl hot aantal verpleegden 12 bedroeg namelijk 6 mannen en 7 vrouwen Ëeu goudmijn oudekt Reeds vroeger heeft de hrar Beriels landbouwer te Bameveld beweerd dat onze landbouwers jaarlijkn millioenen laten verioren gaan door de stiicslof die in den vorm van eiwii in de planten aanwezig ia te laten vervliegen Bg bat graa doet men dat door het te hooien en on by rogge haver enz door ze te luten rijpen en de uoodzakelgkheid van dit laatate ontkent bg geheel daar het buitenland oiia de kfurel goedkoop genoeg levert De rogge zegt hg is de vroege en voedzame grassoort der hooge zandgronden waarvan men iu de eerste helft van Mei reeda eenen oogat kan hebben van 30 000 tot 60 000 KG groenvoeder per Hectaren of Bundor met zandwikkeu gemengd gezaaid in September is in t begin van Mei reeds ruim 62 000 KG per Bunder geoogst Niettegenstaande het drooge slechte weder voor rogge oogstte hy op 8 Mei jl reeds nog ruim 80 ÜU0 KG per Bunder groenvoedor Blijkens de analyse van het HijksproefstaCion te Wageuingen bevatten deze 80 000 KG soyrogge o a 870 KG eiwitaohtige 240 KG vetaohtige en 35iO zetmeelachtige stoffen Wanneer hg deze rogge had laten rgpen zon naar zgn schatting aan eiwit 600 KG aan vet 190 KG en aan zetmoei 1300 KG per bunder verloren zg n vertegenwoordigende een voedingswaarde van pi m 2000 KG Ignkoek Ëu dan zit daar ook nog hot verlies by in dat men bij rijp laten worden don grond veel langer in beslag moet hondeu en veel meer uitput Bg de andere methode daarentegen wordt de grond nog varrgkt door meerwaardige groene stoppels on levende wortelvezels die ondergeploegd nog twee sneden Groenvoeder kunnen opleveren zonder te mesten en waarvan ioder snit minstens de voedingswaarde van het eersto bezit Hierbij rgst nu vanzelf do vraag hoe dat groene veevoeder te bewaren Doch ook Voor dat gaatje verklaart do heer Bertels niet gevangen te zyn Hy verzekert er iets op gevonden te hebben dat ieder boer zonder eenige kosten alle groenroeder volkomen goed kan eooserveeren Ën hy zal dan op eenzelfde stuk land voor wel dubbel zooveel vee als thana voeder kunnen winnen Waar dat middel van conaerveeren op neor komt eu voorts al wat tot zijn vinding in nader verband ataat heeft do heer Bertels uitvoerig in oen brochure uiteengezet die hij hoopt 8ht do Begeeriag voor haar rekening gratis onder de landbouwers zal laten verspreiden Natuurlyk zal de practyk over die vinding uitspraak moeten doen maar zeker is het dat ze vooral in doze dagen wel degelgk de oaodacht verdient Het kon toch wel z in dat de heer Bertels dame in het Hydepark Verleden Zondag liep eene te Londen met een zeer fraai groot kerkboek onder dan arm toen zij onder eenigo menschen geraakte en een beer zoo ongelukkig tegen het boek aanstiet dat het op den grond viel op hetzelfde oogenblik trapte er een ander op en o wonder I bet boek barstte en bleek een kistje te zijn bevattende een richtte zij het hoofd weer op baar gelaat waa rustig en ernstig als te voren Wij zullen goed met elkaar kunnen opachioten en gotde vrienden worden mevrouw Maria Louize zeide zij met vriendelyken klank in haar stem En ala God wil zullen wij samen de overwinning behalen die aan u geluk en aan mg trotsohe zelfvoldoening zal aaobreugent Van dit oogenblik afaan werd Fidez Woltf von Speyern de goede genius van Nenndarscheidt s huia Maria Louize vond in deze kalme gedecideerde vronw een vosien steun een atevig anker voor haar slingerend levanaacheepje Het was niet moeiolijk om MariaLouize In al do geheimeu in te wydeo van de vormen en grondregeU van het maatschappelijk teven Ër zijn vrouwen die van nature iets aristocratisch over zich hebbon aan wie zooveel tact en fijn gevoel aangeboren ia dat zy dadylyk zonder eenige moeite den weg kuunen bewandelen waarop het meerendeol hnrer medezusters eerst voet voor voet het loopen heeft moeten laoren Bij een detgel ke besohaatdbeid van het hart kwacn nog een zekere droefgeestige berusting hetgeeu nan geheel haar voorkomen een onbewuste woardiftheiu gaf en waardoor zy ondanks haar raeisjwwhiige bevalligheid ouder aoheon dan zy werkelijk Ifordt mvêl d W M Methöfer kantoorklerk te Arnhem stond Zateidag IJ voor de arrond reohtbank aldaar terecht ter zake van medopliabttgheid aan verspreiding van een geschrift waarin tot strafbare feiten wordt opgeruid en waarin eene beleediging voorkomt van eeuen rogeerendon vorat van eenen bevriesden staat By bekl zyu in beslag genomen ongeveer 2000 exemplaren van een in het Duitaoh gesteld opruiend atrooihiijftf waarin da keizer van Duitechland mot fLausejunge en Sohurke Seine Majestat werd aangeduid en waarin hoofdzakelijk de mynwerkers lot gewelddadigheden werden aangespoord Bekl bekende deze biljetten nit Londen ontvangen te hebben en by gedeeltdn afgegeven aan twee üuitBchers Schrasser en SohÖnberg Hy is do Duiticha taal tuet machtig doch was wel met den inhoud der biljetten bekend Als getuigen werden gehoord lo da comroisasris van politio Davidia te Duisburg die bij Schrasaer beslag logde op ongeveer 200 exemplaren 2o do koopniHU Schurmaon te Duisburg vroeger socialiat doch bet vorige jaar uit de partij getreden Hy ontving van Bobrasser do biljetten verspreidde er 4 van en braoht de zaak toen bij de politie aan Deze get trachtte te vergeefa bekl bg een bezoek te dezer atede tot afgeven van uizetten te bewegen Mogt k OTergegMO werd tot de beooeming van een Ud der Ckmmiseie ran de Gufabriek mn de heer liuel de Schepper hid opgehouden davTui lid te z n De Voorzitter zeïde dat de beooemmg in de rolgeode Vergadering zou worden aan de orde gettakl JDau op werd door den heer Derekaen gSfraagd of bet oiet mogelijk wai Aet Zondags aleehia twee lehuttingen t doen plaaU hebben in pIsaU van acht Spr aa gebleken dat er Zondagi sleobta weinig ohepen door de binnenichutling varen Spr wiet niet ia hoever daarover met K nland quaestie kon onUUutD en bepaalde zich dus de zaak in overweging te geten aan B en W De Voorzitter beloofde da zaak ter iprake te tallen brengen in het CoUrgie van B en W en als de belaageo der Scbaepraart dit niet verboden en Kynland zich niet daartegen verzette dan zou aan ket verlaDgea van den beer Dercksen voldaan worden De heer Van Iierson merkte op dat ook de belangen der openbare ftezondheid hier in aanmerkiDg kwamen waarop de Voorzitter beloofde dat daarop lou worden gelet Door den heer J H B Spaanderman alhier zal de volgende week in de Groote Kerk een Orgelconcert worden gegeven met roedewerking van de 6dIoen Koorklatse der Stada Kuxiekscbool tenryt ook Mej J de Keede Solo Violiste uit s Uage zich lal doen hooren De entree Is tuó geateld 50 ct voor teerlingen der muzieksohool 25 ets dat op en talnjk publiek kan gerekend worden Da opbrengst ia bestemd ot eeuo tegemoetkomiog in de kosten van ila hersvelliug van het orgel Op dit Concert kunnen da sobooae eigenschappen van het oi el ten volle tot hun recht komen Wij tw felen niet of de opkomst zat talrgk z n Tot onderwijzer aan de openbare school te Oudewater werd benoemd de heer J van Sluijs te Hans woerd Met dan benoemde stooden op de voordracht de beereu W B Haenen te BeeUterzwaag en i Klop te Deventer Aan bet Vertlag van de toeiioHd der Gemeente Qouda over ISSS Wordt nog het volgende ontleend jlrmKezen In het afgoloopen jaar was het getal bedeelden kleiner dan in het vorige een govglg van het overmden van verscheidene armen en van den minder strengen winter De gezoudheidttoestand der armen was vrij guostig Over het algemeen kan de staat van bet armwezen redelijk worden genoemd De Besturen der Burgerlijke Iniiellingen van weldadigheid bevorderden de stipte naleving der armenwet welker bopaliugea bij voortduring gunstig blij kteo te werken XnèUUm en door of mnmge de Gemeente beheerd of geaubaidieerd Dese instellingen zijn de volgende 1 Het Burgerlijk Jrmbettuur dat onderstand verleende otutfgebroken aan 61 huisgezinnen en 20 afzonderlek lavende personen tydfl è aan 78 huisgezinnen en IS afzonderlek levende personen Genees en heelkundige hulp werd kosteloos aan wenaohte dat ik kennis met die mensohen zou maken en als hij ook steohta in het minst had kunnen vermoeden fat een haaa ik wm zou hy zeker zyu thuia gemeren Hij kan zich in t geheel niet begrypen dat iemand als op heete kolen zit in een wereld waar hy zich zoo thuis gevoelt en daarbij kan hy zich geen voorstelling maken wat do woorden sohuwheid en verlegenheid bpteekenon Ër trok een wolk over het voorhoofd der hofdame tn hartelijk drukte z j de handen der spreekster ffArme beklagenswaardige ziel wal heeft bet noodlot u een harde leerschool beaohoren Ala ik bedenk hfie gij uit de volslagenste eenzaamheid waar elk vreemd gezicht een gebourtenii was die u in dan vorsten hoek van Hersabrunn deedt verstoppen in eens verplaatst zyt te midden van bet drukate laven dan begryp ik niet hoe gjj er u nog zoo moedig weet doorheen te slaan als gy doet I De oogeu der jonge vrouw vulden zich met tranen en toch kon z oog glimlnchend ten antwoord geven Ik geloof dat ik veel heb van iemand die zwemmen leert Wanneer hy heal langzaam tp water gaat zoodat de grond gaandeweg onder zyn voeten wegrinkt dan zal z n vrees toenemen en hem tttlkens weer terug dryven inaar duwt oen ruwe hand hem in eens naar het midden dan is h j door zyn hulpeloosheid wel genoodzaakt om te leeren zwemmen eu om zioh vertrouwd ie maken met het vreemde element Hier kan ik m nu eenmaal niet wegstoppen Booals in Heraabrunn en daarom ga ik al die 784 hui enttDea n 193 eenloopende gezellen ver i leend Ten behoeve vaii S6 vrouwen onder wetka 3 I ongehuwde werden consenten afgegeven tot verkrg ging van verloskundige hnlp De uitgaven au eetwaren bruod waren door den niet zoo etrengen winter en de Uge priizea f 120 minder dan in bet vorige jaar In weerwil dat de aannemingiprijs vac de brandatotfen booger waa don in 1891 waren toch de uitgaven tengevolge van het kleiner getal bedeelden ruim 185 minder De duurzaam bedeelden ontving ondersteuning in geld doch daarenboven brood en tijdens de wintermaanden soep en tnrf De uitgaven aan bedeeling in geld waren ruim 3S0 minder De kosten van voeding nachtverblyf en reisgeld aan doortrekkende vreemdelingen door tusscbenkomst van de Politie verstrekt bedroegen S meer Het getal deeïnemers in het fonds van de Vereeniging van Werklieden was aanmerkelgk kleiner zonder dat daarvoor eene bepaalde reden kan worden opgegeven Met het verstrekken van voonohollen op pensioenenvan de Land en Zeemaelit waarvan het bedragruim 480 booger is dan in het vorige jaar wordtgeregeld voortgegaan i Het CoUogie van het Burgerlgk Armbestaur bleeftamengeateld alt in het jaar te voren I 2 Bet Fereemgd Wen en Mmoeêenierskuu Op 1 Januari bevonden zioh in het Gesticht 78 kinderen In den loop van het jaar werden 9 weezen opgenomen O kinderen verlieten tengevolge van het bereiken van den twpaalden teeftijd het gesticht 3 werden op verzoek van hunne bloedverwanten aan dezen teruggegeven en 2 verpleegden werden wegens wangedrag onislageu zoodat zich op het einde van bet jaar 74 verplaegdeu in hot gesticht bevonden De gezondheidstoestand was goed Van het school en godsdienstonderwijs werd getrouw gebruik gemaakt en over de resultaten waren Begenten tevreden Over het algemeen waa het gedrag der opgeoomenen guustig Ëen der ontslagenen waa uiot ia het Gesticht maar diende by de Infanterie De andere had zïch nooit naar de orde van het huis weten te gedragen Da toestand der gebouwen en die der kleediug en liggingstukken is goed De voeding laat niets te wenaubeo over In bet OoUegie van Regenten kwam geen verandering Mevrouw Knaap gob de Klerk die met 1 Januari 1893 als Regentes moest aftreden nam haar ontslag In hare plaats werd benoemd mevrouw Hoogendijk geb van Wgk Aan Mojnfvrouw Brandenburg werd aU meiajeskindermoeder eervol ontslag verleend In hare plaats werd aangesteld MejutTrouw Snor 8o Hei Beitedelingenhuh Bij den aanvang van het jaar 1892 bedroeg het getal verpleegden 16 Van dezen kwamen 3 mannen en 1 vrouw te overlijden terwijl 3 vrouwen het gesticht verheten Daarentegen werden gedurende het jaar 8 mannen en 3 vrouwen opgenomen zoodat op 31 December vreerode menschen maar tegemoet ttMot zulk een vosten en doorzettenden il zult gij binnen kort wel eveo vertrouwd zya op den gladden parketvloer als wy die er van kindsbeen af op geloopen hebben ffO als die goede wil het alleen deed 1 MariaLouiza zag freule von Speyern haast smeekend aan Het ontbreekt my aan alle ervaring aan alle leiding en oefening Ik weet niot wat ik te doen of te laten heb en daarom zondig ik zeker heel dikwiyla tegen de étiquette en als ik dan bedenk dut Olivier zich misschien over mij zal moeten schamen dat is veracbrikkelykl ïk zou het hem zoo graag besparen dat hy itich door de keuze van zyn vrouw bclaohulijtc had gemaakt en juist daarom zou bet my zoo onbeschryfelyk gelukkig maken als ik iemand bad die my oprecht eu eerlyk al myn tekortkomingen onder het oog bracht 1 Freule von Speyerii zag haar vlak in het gelaat Mag ik uw leermeesteres zyn mevrouw von Neonderaoheidt Plotseling voelde zij de armen dar jonge vrouw om haar hals geslagen eii tusachen haar tranen door zeido deze AUean u zou ifc willen hebben freule von Speyeru en niemand anders Ik weet zelf niet waarom maar ik houd van u en van niemand anders in deze groote vreemde koude weneld Fides boog sioh voorover en drukte een kus op j bet lieve onschuldige voorhoofd over haar gelaat tobter gleed iets als een onmerkbaar beven Toen gelyk kreeg in zyn beweren dat hij een goudmgn heeft ontdekt De particuliere correspondent te Batavia van de Telegraaf geeft de volgende schets van den heer Fyoaoker Hordyk Ër zyn weinige Gouverneurs Generaal geweest die zich zoo volkomen hebben afgezonderd als onia tegenwoordige landvoogd De man is in Indië gekomen naar het sobynt met een zeer sterk vooroordeel tegen da geheele Ëuropeesoke gemeente In ieder Europeaan heeft hy van den eeraten dag af aan iemand gezien die geen ander doel had dan hem op de eene of andere wijze zoo mogelijk dienstbaar te maken aan vurig oitfen belang Niemand in zijne omgeving schijnt hg immer vertrouwd te hebbeu zelfs niet de hoogst geplaatste ambtenarea Hij kwam nooit anders te Batavia dan wanneer bet volstrekt noodzakelijk was eu bleef er nooit eenunr langer dan noodig zoodat er van vertrouwelijke aanraking m t de departements ebefs en de leden van den Baad n Indië geen sprake kou zyu laat staan met patticulioreo De rest van den tyd sloot hy zich op in zyn paleis te Bulteneorg waar hg met niemand dan den algemeenen secretaris geregeld in aanraking kwam en tweemaal s jaars met de races om beurten oe paar der hoogste ambtenaren voor eenige dagen te logeeren vroeg dooh zonder zelfs bij deze zeldzame gelegenheden blgk te geven van eenig veriangen naar meer intieme kennismaking Natuurlijk stond hU hun steeds mut de grootste bereidwilligheid te woord wanneer zy hun verlangen te kennen gaven hem over eeoïg punt te willen sproken Zelf een gesprek uitlokken doet hg zelden of nooit en behalve enkele uren in gezelschap van anderen of aan tafel ontmoet hjj zyne gasten in t geheet niot Baltenlandscli Overzicbt Hedenmorgen 2 uur was de niblag van 166 harstemmiugeu te Berlyn bekend nt 2S oonservatieveo 10 Bgksparty 35 n3t liberaleu 10 rryz vereeniging 21 vrgz volksparty 7 Zuiddoitsohe volkapartg 9 conlrum 7 Polen 14 anti semieten 20 aoo demDoraten 7 Welfun 1 Ëlsaiser Protestier Voor zoover de uitslag der herstemmingen bekend is telt de Ryksdag 191 voorstanders en 177 tegenstanders van de legerwet De president der Fransche republiek is in zoovero hersteld dat hy den ministerraad weer heeft bygewoood Hij zal echter in het belang zyner getond heid deze week naar Marly vertrekken vanwaar hy tweemalen s weeks naar Parys zal terugkeeren om den ministerraad by te wonen Zoolang de Kamera byeen zyn wil hy zich niet ver van Parys verwgderen Maar als het parlement uiteen is zal hy eenige maanden te Fontaiuebleau zyn gewoon zomerverblgf doorbrengen De heer Deoraïs is benoemd tot Franaoh gezant te Londen ter vervanging van den heer Waddington eu heeft de benoeming aangenomen Te Parys amuseert men zich tbans met do onthullingen dia Clifmenoeau moesten begraven en zgn berkieziug onmogelijk maken Do hoer Norton is in de gevangenis oa Franscfa gebruik gemeten De directeur van de Clsarde de heer Duoret weigerde echter zioh aan de service anthropc ndtrique ta onderwerpen en voorlcopig blyft bij ongemeten Norton haeft intussohen by zijn verhoor alles bekend De directeur van de Cocarde heeft aan NortoD 10 000 fr betaald voor da stukken Norton zou dus was de afspraak nog 30 000 fra krijgen als de Ksmer de echtheid der stukken erkonde en 60 000 na afloop van het incident dus in het geheel 100 000 fr Toen het bleek dat do stukken valaoh waren hebheu twee vrienden van Millevoye dis Norton in het oog hadden gehouden hem het geld teruggevraagd hg had het reeds belegd beweerde hij De vrienden begaven zich toen naar Norton s woning waar zyu vrouw hun do 10 000 fi ter hand stelde Norton die niet naar zyn woning was teruggekeerd vernam het gebeurde eerst by zyn verhoor door den heer Atbalin den rechter vau instructie Woeuend dat de buit hem ontgaan was beeft Norton toen aan den heer Atbalin alles bekend In de intrawHgeant geeft Rochefort verslag vaa het onderhoud dat hg ta Londen mut sir Thomas Lister had over de zaak De slotsom van den Ëngolscben diplomaat was i Is een troep opliohters die een troep stommelingen heeft willen exptciteeren Inderdaad men vraagt zich af hoe het mogolyk is dat MiUevoye en zijn vrienden niet dadetyk de plompe vervalsobing dezer diplomatieke bescheiden hebben gezien Zonder nog te spreken ven den politioken onzin dien de brieven bevatten komen or in de Ëngelscha lyst der omgekochte personen zulke grove taalfouten Voor dat niemand een dergelgk stuk al prgkt het ook met den oflicieelen stempet voor ocfat zal aanzien