Goudsche Courant, donderdag 6 juli 1893

1893 AaiiRcvangen l Mei TUd van Greenwlcb lilrecle SiioorwegvcrbtDdlng met JUUUA Zomerdlenst BOTTEBDAM 12 581 05 1 12 1 19 1 38 1 28 1 BOTT B H D A M 5 10 2i 10 82 10 3 9 20 10 e 02 6 13 6 21 6 2 6 85 DRN HAAfl flOUlJA 9 46 10 19 11 33 13 15 1 42 2 16 2 45 3 48 4 15 4 43 6 81 7 04 8 05 9 30 10 10 ff 10 85 ff ff 1 48 fff 4 48 7 10 Jg ff 10 37 n 2 ff 6 ff 22 9 46 ff 10 46 ff 2 09 ff ff ff ff 6 0 ff 7 31 u w 57 18 08 12 46 8 80 2 46 3 16 4 13 4 43 5 80 6 6 1 7 43 8 36 10 03 10 86 GOUDA t BN HAAO 4 45B 86 6 B97 18 8 35 9 i8 10 45 11 11 U SOi 7 30 8 10 9 01 0 47 10 49 12 U la sï 1 01 l 87 8 29 8 45 4 57 9 U Ö BO 5 08 MO ff 9 59 5 80 688 10 11 3 55 4 15 5 85 5 65 6 37 7 49 8 S5 10 18 11 15 11 40 18 G uila 6 80 7 5Ü 8 13 9 58 10 16 10 UOl ff p 1 13 11 10 1 28 11 22 1 34 9 18 9 34 10 1 7 n 27 12 41 12 511 00 l 57 en Fmid i n 15 luni lot 15 Srpt mbOT 1248 2 23 3 8 4 16 4 47 6 88 8 01 7 8 88 10 Ö8 10 88 8 37 H n S 87 ff 7 59 10 88 2 4S ff 5 06 6 45 8 07 10 88 1 80 3 08 3 50 4 48 6 89 6 316 36 8 88 9 1010 5811 10 UTRKCH P ROÜD A Utrecht o LSO 9 9 6411 34 12 03 18 0 2 55 3 3 68 4 48 6 03 6 36 a7 48 8 09 6 0 10 07 10 64 Woerden m 10 15 ff 18 34 4 1S 5 32 Ouaawater tP Ts 10 88 12 43 4 24 5 40 Gouda 7 20 8 88 9 84 10 86 1S 06 18 55 1 32 3 27 3 40 4 37 5 20 5 53 7 08 A1C8TEKDA M G O U D A Amst Tdam G 8 7 65 9 40 11 10 li 27 2 30 Arcsterdafa Wp 5 50 8 10 9 65 11 36 U 42 8 45 Gouda 7 30 8 60 10 44 13 16 18 66 Q O U U A A Vt S T K It ü A M 8 31 10 06 11 1211 9 i0 10 65 12 19 l 9 86 11 10 18 84 1 10 10 08 Il tO 11 86 AUtca ü n VkI g Stopt WMOMbg t Wotrdei niet aitvoeriiif der werken dat groote belangen schade l den wanneer daartoe niet zoo spoedig mogelgk wordt overgegaan Vandaar de vragen zooals spr ze geformuleerd heeft De voorzitter zeide dat Ged Staten zich voorstellen in de volgende vergadering deze vragen te beantwoorden Met het ot ook op de gemeenieraadsver kiezingen die den 18en zullen plaats hebben verzocht de voorzitter tevens de verschillende comniUaiëii hunne rapporten zooveel mogeiyk te willen bespoedigen opdat heden over 8 lagen wanneer de Staten krachtens de wet weder byeenkomen de verschillende werkzaamheden ter behandeling gereed zyn voor dien dag en zoo noodig ook de volgende dagen De vergadering is daarna gescheiden tot Dinsdag 11 dezer te U oren voorniiddags Een talrijke groep van leden der Provinciale Staten van Zuid Holland hield gisteren namiddag te B Gravenhage eene vergadering in het Hotel Paulez om te beraadslagen over de verkiezing van leden der Eerste Kamer Wij vernemen dat de heer T P Viruly die voornemen was by de aanstaande aftreding zjjn mandaat als iid der Ëenste Kamer neder te leggen zich voorloopig daarvan heeft laten terugbrengen Men schrijft aau de Java Bode uitRangkas Bitoeng Dezer dagen werden hier gevaukelyk binnengebracht van Sadjira twee beschuldigden van moord op het dorpshoofd vnn Lewi tjoÖ in het Lebaksche De vermoordde Bch nt door onrechtvaardig in bezit houden van sawa s vnn zijn familieleden en andere willekeur aanleidijig genoeg gegeven te hebben tot de wraaknpming Een zyner neven heeft iemand uit Djasinga jager van zijn beroep en oudver oordeeldo voor de som van f40 gehuurd om zya oom van kant te helpen wat met een pistoolschot des avonds op hem terwyl hij in zijn woning was gelost ook getakte De politie van Sadjira heeft den dader spoedigiii handen weten te krggen en de gewroken neef beeft zich zelven in handen der politie gesteld vertellend hoe hy op het hooren van het schot een vreugdekreet had geslaakt en hoe zijn voldoening over het hersteld onrecht zoo groot is dat hg de straf ervoor wel wil dragen De statistiek der sterften over Maart 1893 wgst aan dat in Zuid Holland met eene bevulking van 1 002 144 inwoners het aantal overledenen met levenloos aangegeven op 1000 inwoners per jaar bedroeg 22 36 Op 1000 inwoners komen in die statistiek de volgende gemeenten voor Gouda met 32 01 overledenen Rotterdam 25 33 Dordrecht 23 12 DeHt 22 47 Leiden 21 05 Den Haag 18 65 Schiedam 16 77 Uit Rotterdam wordt geschreven Sedert door de Uooge Eegoering maatregelen bevolen zgn om d n stroom van landverhuizers zonder voldoende middelen van bestaan en zonder behoorlöke paasagebiljetten tegen te gaan zyn de toestanden hier veel verbeterd Herhaaldelijk komen per scheepsgelegenheid dergelijke vreemdelingen alhier aan meestal uit Engeland doch de politie is steeds aanwezig om onderzoek te doen en hen die oiet aan de vereischten voldoen laat men niet van boord gaan Het is een harde maatregel onder de personen die aldus afgewezen worden zyn er wier toestand diep medelijden wekt uit hun Itind verjaagd zien zij zich overal waar zy ma toevlucht zoeken afgewezen en weten zy niet waarheen zich te bewogen en er zyn er onder hen die van alle middelen ontbloot z ju Doch hoe hard ook de maatregel is noodig 8 35 8 42 8 49 8 6 B 9 05 7 35 7 92 7 3 7 40 7 6B Joiidjl Mtponiroplit Niütiwyrk rk Capullo JlottordftiH 6 5 10 5 19 6 26 5 SÏ llilllpnUm Ciypello Nieuwerlcerk Mnordreclit Goiiil uv M 7 43 8 52 Z Ze ff 7 51U OI VoorI 8 03 9 1H 8 HaKe8 08 5 Gouda 6 36 O6 40 7 55 8 0flo8 2l 10 19 Oudew 5 B0 6 54 Woerden 8 59 7 03 8 12 Utrecht 6 18 7 28 8 28 8 41 9 10 5l 11 14 11 88 11 50 G ada 6 JÖ Am iordam Wo 7 89 Amsterdam G Ó 8 14 iiu lii De Arnhemsche Courante meont dat er in ons hind geen medelijden meer is met de slachtoffers der Joden verrolging in Rusland Deze meening is niet juist het medelijden bestaat nog Maar wanneer de Arnh Ct de toestanden alhier had bggowoond zou zy begrypen dat aan dit medelgden eene grens moest gesteld worden Het gaat toch niet aan dat duizenden vreemdelingen naar hier zonden komen om hier armlastig te worden en bovendien nog den openbaren gezondheidstoestand in gevaar te brengen Voor de vreemdelingen die hier vertoefden en niet met de booten naar Amerika konden vertrekken omdat zy niet van voldoende pasa ebiljetten voorzien waren is hier zeer veel gedaan en zyn belangryke offers gebracht vooral door de Montefiore stichting maar er kwamen er te veel men kon ze niet herbergen In de aanschrgving van den minister wordt gesproken van 50 000 die Aog achtereenvolgens verwacht werden dit cyfer had men lang te voren ook hier hooren noemen en schijnt volstrekt niet uit de Incht gegrepen te zyn Overal elders afgewezen en bovendien door agenten voor landverhuizing misleid kwam alles hierheen meeneude hier eentijdeIgk verblyf en ache eps gelegenheid naar de Nieuwe Wereld te zullen vinden Wat hadden wg met al die menschen moeten beginnen Daarom heeft de Regeering wel gedaan met gestrenge maatregelen te bevelen en is het verwijt dat er hardvochtig gehandeld wordt zeer misplaatst Novellen Prysvraag In bet Februarinum mer van Zonneacbyn werden drie pryzen onderscheidelijk van honderd zestig en vyfen twintig gulden uitgeloofd voor de best gekeurde novellen geschikt tot illustratie en niet grooter dan ongeveer 75 000 letters cDe atof dier novellen moest geput zyn uit het dagelykech leven hare strekking levensverzekering doch de behandeling sober en smaakvol van dien aard dat de intrigue in plaats van den lezer te vermoeien hem aangenaam bezighield Dezer dagen dq heeft de jury bestaande uit de heeren dr E Lauritlard en W Gosler te Amsterdam en prof dr H U Meyboom te Groningen haar oordeel uitgesproken over het elftal antwoorden dat was ingekomen De tweede en derde prys niet toegewezen Daarentegen heeft het ingezondene onder den titel Rust den eersten prys mogen verwerven By opening van het naambneQe ia de achryver gebleken te ziJQ de heer C A Geer ligs hoofd der school en letterkundige fe Zegwaart Een liefhebber koetsier Hoewel twee rijkuigmaatschappyen te Parys 3050 rijtuigen uitbrachten waren er Zaterdag nog meer dan 3000 werkatakers Ruim 67000 fra werd voor hen byeengebracht De werkatakers plegen meer dan eens geweld tegen de koetsiers die hen vervangen Een drietal hunner lieten zich rondrgden maakten toen den koetsier dronken en gingen met het rgtuïg aan den baal Een fiacre werd niet ver van de renbaan geheel vernield gevonden Paard en koetsier waren verdwenen Te Saresnea raakten een twaalftal werkstakers met de nieuwe koetsiers handgemeen Op allerlei wgze wordt aan de plaatsvervangende koetsiers het leven zuur gemaakt 1J 08 10 55 11 0 11 0 11 16 11 85 11 06 1 26 7 4T 8 8 18 loos lO U 7 45 öV 8 51 1 47 8 40 5 46 3 66 6 Onr Hwacln 6 23 6 36 6 60 Niet onaardig ia het verhaal van Georges Daniel in de Figaro over zgne ervaringen opgedaan toen hg een dskg dienst nam als koetsier bg de Urbaine Ik moest 40 fra boi storten kreeg een uniform een voorloopige vergunning en verkreeg zoo het recht mgne tgdgenooten te verpletteren schrgft hg Zgn eerste klant was een werkstaker wien dien morgen plotseling bg het opstaan de lust in het rgdea begeven had D had eenige vrachtjes en gebruikte vervolgens zgn tweede ontbgt te zamen met een oud koetsier die hem dadelgk beste kerel noemde hem raad gaf hoe hy rgden moest en vroeg of hg vóór dan wel tegen de Mclfwerkenden tgdteller wm De koetsier mÊT er tegen en geloofde dat men wel wat betera kon uitdenken als men maar wilde Een paat zonderlinge ontmoetingen had de geïmproviseerde koetsier toen hg kennissen moest vervoeren In t eind kreeg hg een familie v n 5 personen die 2 nnr lang door het Bosch wilde rgden eon gevaar waaraan hg ontsnapte dooreen vreeselijk tafereel op te hangen van de mishandelingen die den nieuwen koetaiera en hun die door hen vervoerd worden na en dan door de werkstakers werden aangedaan De slotsom der verdiensten van dan dag was fr 25 40 waarvan na aftrek van het bedrag voor maaltgden 4 fr drinkgeld 1 fr en hetgeen aan de maatschappg terugbetaald moest worden een zuivere winst van fr 9 75 overbleef welke Daniël belooft aan de kas der werkstakers te zulten zenden De vra is of alle koetsiera het dagelgks zoo goed hebben Uit de officieele rapporten omtrent de ramp der Victoria blgkt mear en meer ten stelligate dat het ongeluk te wgten is aan verkeerde bevelen van admiraal Tryon De admiraal werd door de andere opperofficieren gewaarschuwd maar toen een herhaling van het bevel kwam moest wel worden gehoorzaamd Aan boord van de i Camperdown waren alle maatregelen genomen om de gevolgen van een aanvaring zoo weinig noodlottig mógclgk te makeft de waterdichte schotten waren gesloten en de booten gereed Bg het zien van het gevaar wilde reeds de scbout bg nacht Markham de booten uitzetten wat echter door Tryon geweigerd werd pnmiddelgk na de aanvaring zonden de andere schepen van het eskader hulp De Camperdown had zulke ernstige schade bekomen dat zg veel water maakte en de schout bij nacht het voorzichtig oordeelde naar Tripoli te stoomen om daar te ankeren In het rapport van den kapitein der Victoria Bourke wordt gezegd dat hg admiraal Tryon waarschuwde dat de botsing onvermgdelgk was Hierna werd helaaa te laat order gegeven de machine achteruit te laten werken De schok volgde met de bekende treurige gevolgen Kapitein Bourke leidde zelf het toezicht op het sluiten der waterdichte beschotten en haastte zich toen naar het dek waar hg bleef tot de Victoria omsloeg Toen werd de kapitein door de zuigiug die ontstond bgna medegesleept maar gered door de booten die van alle kanten aan kwamec zetten Uit de verslagen der andere ofBcieren biykt dat het omslaan geheel onverwachts kwam terwgl al het scheepsvolk bezig was de booten uit te zetten waarbg de beate orde bewaard bleef Natuurlgk zgn de termen waarin het verslag en alle bglagen zich over het zeemanschap van admiraal Tryon uitlaten hoogst Terschoonend Waar deze zyn onvoorzichtigheid met don dood bekocht is het stilzwggen het beste Het Ude Geneesknodige Congrea zal op 24 Sept in tegenwoordigheid van Z M den Koning van Italië te Rome worden geopend onder voorzitterschap van den gewezen Minister Prof Bacelli en tot den laten Oct d a v dnren Het aantal ingeschrevenen waaronder vele dames overtreft nu reeds het vorige BerIgnsche Congres Daaronder vindt men de meest beroemde specialiteiteu der wereld waarvan velen zich bereid verklaard hebben voordrachten te houden De meeste regeeringen hebben de namen van hunne gedelegeerden aangewezen De bezoekers van het Congres en hunne dames genieten belangryke prga vermindering op de Italiaansche en veracheidenebuitenlandsche spoorwegen en hebben vrgen toegang tot het Nationaal Muaonm en Kunat Galerg te Rome alsook tot de opgravingen van Pompei 7 10 5 56 6 03 6 10 6 17 6 26 50 4 67 6 04 5 11 6 20 7 30 n ü n D A U SO 12 20 1 46 1 65 2 02 2 09 2 16 3 10 1 48 12 40 12 08 Hasco 5 52 7 20 7 43 9 28 Voorb 5 58 w u Z Zenw6 10 a i5ov M8 19 De Italiaansche regeering zoowel als de ge meenteraad van Rome bereiden den bezoekers een faestelgke ontvangst De bezoekers hebhen recht op een exemplaar der handelingen van het congres Tot inachrgving is het voldoende een visitekaartje benevena een postwissel van 25 francs voor de heeren en 10 ft nca voor de dames te zenden aan den penningmeesters Prof L Pagliani te Rome Van de 117 wielrgders die te Weenen afreden zgn 6 binnen den vaatgestelden minimum tgd van 36 oren en behalve dezen nog 31 binnen den vasfgeatelden maximumtgd van 5p uren te Berign aangekomen 34 ryders h bben den geheelen afatand van 580 kilometer op één rgwiel afgelegd van deze 34 rg wielen zgn 18 van Duitsch en 13 van Engelsch maaksel De overwinnaar Fiacher heeft slechts twee maal gernrt telkens 15 minuten Onderweg hebben de rgdera van vier zware wolkbreuken te Igden gehad In hooge militaire kringen worden de nitkomsten van den wedstrgd met de grootste belangstelling gevo gd met het oog op het gebruik van het rgwiel in den krijgsdienst Zekere Veritas geeft in De Standaard volgenderwga zgn oordeel te kennen over de boeren in het algemeen Een dienaar der Koningin heeft gezegd dat de boeren dom en lui zgn Welnu Z Ëd heeft dat niet teruggenomen maar wel gewgzigd Jammer dat Z Ed van dat dom en lui niet heeft gemaakt de boer is onvatbaar en erg eigenwijs want deze treurige factoren werken er zoo sterk toe mee om den ondergang van den boer te bevorderen Sta mg toe om dat eenigazïna duidelgk te maken Het is overbekend dat de Landbouw Courant de allerbeste lessen ten beste geeft voor het landbonwbedrgf Maar wat doet nu de boer Leeat hg deze bladen neen en zg die ze lezen leggen deze bladen schouderophalend ter zyde lachen er erg eigenwys om en doen niets Hoe vele malen heeft de boer de les gekregen om zgn kostelgke mestvaalt toch niet aan de slootzgde uit te doen tranen maar de urine daarvan op te vangen hoevelo malen heeft de boer den raad gekregen zgne mestvaalt des zomers te overdekken met bladriet of stroo Maar de boer laat de beste aappen liever wegvloeien dan eenige moeite Mn te wenden ter bewaring van zgne goudragd Hoe vele maletn heeft de boer den raad gekregen om den bagger niet alleen aan de slootzgde over te werpen maar dezen midden op het land te werpen omdat de slootzyde toch vruchtbaar genoeg is En volgt de boer nn dezen raad op O neen zyn vader en zgn grootvader deden het zoo en nu doet hg het ook zoo De boer kan op zgn duim wel nagaan dat de koeien de jonge poten die hg geplant heeft zullen schillen als hg ze niet beschermt doet hg het nu V Wel neen Eerst worden er enkele ten doode gebracht en als het kalf verdronken is dempt men den put Donderdags op d markt ontvangt de eene boer 46 de buurman 60 voor zgne boter Onderzoekt nn zulk een boer naar de oorzaak van dien lagen prgs Wel neen De volgende week komt hg weer met zgn atinkenden rommel aan de beurs Was hg een nette boer hg zon zgn vee kennen hij zou direct onderzoekan welke koe kwade melk gaf Hg zou onderzoeken of zgn melker of melkster wel goed was De eene boer krggt voor zgne kaas 20 a 21 ct de andere 29 ct Stelt nu zulk een Koer een onderzoek in naar de oorzaak In geen geval De eene boer maakt voor zijn jonge biggen 12 ik 13 gld de andere 7 ïi 8 hoe komt dat Wel omdat de biggen niet behandeld worden zooala dat behoort Bg den een sterft telkens de zeug even na het kramen omdat men niet nauwkeurig acht gaf op de dracht en het beeat geen goede ligging had 3 9 S5 10 42 9 42 9 49 9 66 8 10 05 ll 02 4 45 6 86 7 07 4 65 7 17 6 02 7 24 5 09 7 81 5 16 6 66 7 87 Komt men in den winter in den atal waar de beesten een half jaar verblgf houden dan 4 40 9 1110 24 9 19 ff ff 8 20 8 419 33 10 4011 86 9 66 10 80 n os 7 36 7 40 8 32 4 26 4 40 6 63 4 10 4 35 6 20 8 40 8 80 10 behoeft men er zich waartyk niet o er te verwonderen dat het vee van den eeneu boer zooveel beter er aan toe is dan dat van den anderen De eene boer koopt veel voeder voor een lagen pr s de andere koopt weinig voeder voor een hoogen prya Maar juist deze hoogere prijs doet zijn vee in waarde toenemen Wanneer enkele boeren door de V ntm eaters niet aangezet werden om beter naar hunne slooten en greppels te kgken waarlgk 7 e deden nog minder aan hun land In plaats dat velen hunne greppehoden zouden leggen op de laagste plaatsen van hun land atapeleu 7 0 liever die op eene hoop totdat de hoop door den t d vergaan is Van Amboina werd 14 Mei aan de Soer Ct geschreven Het eenige vermeldenswaardige nieuws dat ik n uit deze plaats kan mededeelen geldt de ontvluchting doch ook de wedei evangenneming van den beruchten Doboschen geestdrgver Toelfoeloen Deze liefhebber met nog een paar zgner makkers werden alhier verpleegd in het garnizoena hospitaal Van het toeval dat den 2ett dezer de achterpoort was bly ven open ataan maakte Toelfoeloen met een der zijne gebruik om de plaat te poetsen Nn was hier natuurlek alles in rep en roer terstond word er om geklonken dat wie Toelfoeloen levend of dood gevangen nam lOO belooning zoo krygeu En door het bestuur werd naar alle negoryen geachreven ter aanhouding Toelfoeloen a makker was intuaschen des anderen daags reeds weder van ielf teruggekeerd en had zich weder aangemeld wegens zeere beenen kon hy niet verder voort Voor dien terugkeer Hep hg nog een pak slaag op van Toelfoeloen Van dezen den weg niet kennende en daarbij ook al ziekelgk was bet wel te voorzien dat ook zgn nit tapje niet lang kon duren hg werd dan ook gister door vier Amboineeze die hem in het gebergte dicht bij de hoofdplaats op dei weg naar Hiitumory in de valei gevonden hadden opgepakt en onder een almachtig geschreeuw en lawaai een aangeboren trek van dit volk teruggebracht en uit geleverd De 100 kregen zij natuarigk uitbetaald Toelfoeloen uil eput en enorm zwak werd nadat hem wat te eleu gegeven wa naar het gouv hotel teruggevoerd Ongeveer tien minuten loopans van de uitspanning Wolfheze vindt men een heuveltje dat sedert tal van jaren onder de bevolkinj bekend ataat onder den naam van Bet Oude Klooster Eenige jaren geleden achtte df toenmalige eigenaar het niet ondienatig de plek eena op te graven maar door verschillende omstandigheden men zegt omdat de grond in er acht was moest de arbeid gestaakt worden de gaten werden dus weder dicht gegooid De tegenwoordige eigenaar baron Van Brakel uit Arnhem heeft echter weder het werk hervat op verzoek van den heer H J H Groneman ei viel ingenieur te Oosterbeek ondei wiens leiding het werk geschiedt Verleden week is men met de opgraving begonnen Het is niet mdt zekerheid te zeggen wat op de plek gestaan heeft Men denkt een kapel waaromheen een kerkhof gelegrn was Zoo zgn er rondom de fondamenten niet minder dan dertig geraamten gevonden die bij de eerste aanraking tot stof ineen vielen Alleen vond men nog eenige gave schedels en beenderen welke natuarigk bewaard zijn Uit enkele gevonden voorwerpen zou men echter zeggen dat het gebouw bewoond is geweest zoo heeft men overblgfselen van vorken en messen gevonden en hieruit heeft men opgemi akt dat er een klooster gestaan heeft Hoogatwaarschgnlgk is het klooster of de kapel a ebrand daar men veel houtskool en asch gevonden heeft De heer Groneman hoopt Bpoedig eenige munten uit de puinhoopen op te delven hieruit kan natuurlgk opgemaakt worden uit welken tijd het gebouw dagteekent De gegevens die men hieromtrent op dit oogenblik heeft ayn nog zeer vaag Men denkt dat het gebouw van vóór de 14de eeuw dagteekent daar er een soort gebakken steenen is gevonden dat na dien tgd niet meer gebruikt werd Behalve stukken gekleurd glas talrgke dakleien met spgkergaten een zilveren speld gzeren ankers spgkers enz heeft men een steenen lykkist opgedolven anderhalve meter lang waarin een geraamte gevonden werd Ook heeft men een kleinen grafkelder ontdekt waarin eenige beenderen lagen Alle geraamten lagen met het gezicht naar het Oosten De vier hoofdmnren zgn ontgraven en liggen nn bloot zg zgn zeer wrak Het zgn steenen en keien van allerlei soort die in traskalk gegoten zgn Om het kerkhof heeft een droge gracht geloopen wat nog duidelgk te zien is Jammer ia het dat er s nachts zooveel gestolen wordt Allerlei voorwerpen voor de bevolking natuurlgk zonder waarde worden door kwaadwilligen uit den omtrek medegenomen Daarom zou het wellicht aanbeveling verdienen de plaats der opgraving te doen bewaken Gisteren had ten huize van den heer Henry 1 Tindal Sarphatikade te Amsterdam een ernstige i asontploffing plaats Do huisbewaarder nam in het sonterrein oen terke gaslucht waar en zonder eenige voorzorgen begaf hij zich met zgne vrouw met cim Hchtje in de bergplaats van den gasmeter Onmiddelgk daarop had de ontploffing plaats Natuurlgk dat de verwoesting in het souterrein het grootst is de zoldering werd stuk geslas eu en de vloer van den bovengel n vestibule i tsi opgelicht Dat de ontploffing vrg krachtig WAS bewijst de omstandigheid dat een geslote i leur op de derde verdieping met geweld opensiirong en dat de lantaarn van het truppen huis werd vernield Brand had niet plaats Dö huiabewaörder en zgn vrouw werden beiden zi er ernstig gewond Het voornemen bestaat om te imaterdam op Zondag 23 dnzer eene groote betoogiug op touw te zetten ten gunste van algemeen kiesrecht Keeds hadden de typografen het plan eene meeting op dien dag te oi aniseeren Kei hoofdbestuur van den Bond voor Algemeen Kies en Stemrecht hiid een besluit der algemeeue vergadering uit te voeren en wil ins elijk8 op dien dag eene meeting organrseeren De centrale raad van den SociaalDemocra tifichen Bond heeft deelgenomen aan de beraadslagingen op do gecombineerde bestuuravergadering die gisteren is gehouden in Constantia De spoorwegvereeniging Steeds Voorwaarts ilie het plan had om op 16 dezer eene meetingte beleggen met vertegenwoordigers uit alhare afdeelïngen ten einde te bespreken deuren waarop minister Tak in zgn gntwerpvoorstelt de stembus geopend te houomi heeft reeds besloten deze meeting van 16 op 23 dezer te verzetten Tel Het tOrgaan van den Ned Bond vab oudouderoflBcieren tevens Weekblad voor dOnderofi cieren der Land en Zeemacht verschgntvoor de tweede maal sedert het bestaan invergroot formaat Onze kleine jongen zegt het Blad hansbijna vier jaren oud is dan ook vooral in betlaatste halfjaar geducht uit zgn kleêren gegroeid Nu hadden zgn voogden dit nieifwe pakwel liever voor verjarings cadeau bestemd maar hij kon met het onde niet langer meer voorden dag komen het was hem veel te kleingeworden Wg hopen dat zgn talrgke vrienden hem bg voortduring goed gezind zullen blgvep en elk voor zich moeite zal doen hem er hoe langer hoe meer te bezorgen want hierop hebben zgn voogden bg de bestelling van het nieuwe pak bepaald gerekend Wg hopen ons te begveron hem elke week zóó uit te rusten dat hg bij zgne gewone Zondags visite bg alle ooms en tantes een goeden indruk maakt waarvoor wij all n die tot nog toe aan zgne opvoeding meewerkten onder hartelgken dank voor het reeds geleverde en allen die lust en kracht gevoelen het voortaan te doen onze kleine dringend aanbevelen Wij van onze zgde zullen voortgaan met ons pogen hem voor elk wat wils meê te geven Buitenlandscli Overzicht Bij de opening van den Duitschen Bgksdag verklaarde de keizer m de troonrede dat de staatkundige toestand van Europa nog dezelfde was als toen het nu verworpen legerOntwerp werd ingediend De betrekkingen van het rgk met het buitenland waren tot s keizers groote bevrediging evenals vroeger zeer vriendschappeiyk n vrg van elke moeielgkheid De verhoudiug van Duitschlands strijdkrachten tot die van zgne naburen was intussehen nog ongunstiger dan ze in het afgeloopen j r was De vergrootiug der weerbaarheid is dan o k met het oog op den vooruitgang van het buitenland dringend noodzakelgk geworden cTot vervulling der mg door de gro idwet opgelegde plichten zoo heet het verder acht ik het onvermgdelpk met alle middelen te trachten een voldoende werkzame verdediging van den vaderlandschen grond te verkrijgen Bg het nienwe legerontwerp zgn de eiachen aan de peraoonlgke draagkracht en aan de belastbaarheid gesteld verminderd Het ia noodig het wetsontwerp zoo spoedig mogelgk af te handelen opdat nog dit jaar het inlgven der recmten op den nieuwen grondslag kan geschieden Hoe de uitgaven gedekt zullen worden bigft een punt van voortdurende overweging Tot den afloop van het tegenwoordige begrootingsjaar zulleu bgdragen van de bondstaien € Matrikularbeitrage geheven moeten worden Aan het eind der troonrede spreekt de keizer de hoop uit dat het hem en zgnen hoogen I bondgenooten niet ontbreken zal aan de vaderlandslievende offervaardige hulp van den Rgksdag Toen de keizer de voorlezing van de troonrede die aan het alot twee malen door toeI juichingen onderbroken werd ten einde ge bracht had zeide hij cGttat heen mjine 1 heeren ons aller God verleene u zgn zegen tot het volvoeren van een eervol werk voor het welzgn van ons vaderland Amen Dq geheele vei adering was diep bewogen De troonrede waarin geen woord van verwgt voorkwam over het verwerpen der legerwet wordt door de meeste bladen gunstig opgenomen Men maakt er uit op dat eenenieuwe verwerping der legerwet weer eeneonmiddellgke ontbinding ten gevolge zou hebben Eenige bladen betreuren het dat in detroonrede niets anders wordt gezegd omtrentde toekomstige belastingwetten In de couloirs van den Rgksdag twgfelt 1 men er niet aan dat de legerwet aangenomen zal worden Gisterenavond was het tot na middernacht j zeer woelig in het Quartier latin te Pargs Het Quartier Latin ziet er uit alu een wgk die stormenderhand is ingenomen De lantaarnpalen zgn stukgeslagen en alle winkels gesloten tprwgl onophoudelgk patrouilles de straten doorkruisten Tot 9 uur werden nog herhaaldelgk charges gemaakt tusschen den Pont St Michel en de prefectuur van politie Op het plein voor de Notre Dame stond een escadron dragonders gereed om handelend op te treden Het bleef zeer woelig vooral in de roe Monge De boulevard was afgezet alle verkeer van rgtuigen en voetgangers was gestremd Het studentencorps heeft een manifest uitgevaardigd waarin de wanordelijkheden van gisteren worden afgekeurd Hoezeer steekt bg het woelige der voorgaande dagen de matige rust af waarmede dit jaar de begrooting in de Fransche Kamer behandeld wordt Om hiermede ten spoedigste gereed te komen had de Kamer besloten s daags twoo zittingen te houden eene s voormiddr beginnende te negen nre en de andere s namiddags Opnieuw zgn reeds eenige hoofdstukken den hamer gepasseerd Men verbeelde zich dat de post voor de geheime fondsen die andera jaar op jaar tot de warmste zoo niet tot heftige beraad ilaging aanleiding geeft ditmaal nagenoeg zonder debat van stapel liep En wel met 351 stemmen tegen 127 Eene schier ongekende kleine minderheid Men meldt uit Rome aan de Tempa dat binnenkort een zeer belangrgke Encycliek zal verachgnen over de democratie In die Encycliek zal de Paus de politiek ontwikkelen die de H Stoel in de overgangsperiode welke wg doorleven heeft te volgen De Daily Chronicle verneemt uit Petersburg dat de Czaar een besluit zal doen afkondigen waarin Israëlieten die hun namen vvranderen met strenge straffen bedreigd worden De Times verneemt uit Cairo dat volgens een gerucht de Khedive aan den Sultan verzocht heeft turksche troepen te zenden ter vervanging van de Engelsche bezetting en te verkrggen dat de engelsche gezant lord Cromer teruggeroepen worde Abbas pasja heeft plan na zijn bezoek aan Constantinopel ook naar Engeland te gaan mits do Porte zich daartegen niet verzet Zgn bezoek aldaar zal voor zeker welkom zgn maar hem zelven allicht niet onafhankelgker maken De pers houdt er zich reeds druk mee bezig evenals met het bezoek van don Ruasischen grootvorst Nicolaas Dat een Russische kroonprins Engeland bezoekt is in vele jaren niet gebeurd Niet enkel de bruiloft van s prinsen neef den hertog van York moet hiertoe aanleiding hebben gegeven Er ia gesproken van een handelsverdrag tuBBchen Engeland en Rusland en opgemerkt dat wellicht de vriendschappelijke gezindheid van Gladstone jegens Frankrgk de oorzaak ia geweest Volgons de Politi8che Correspondenz hoefl het Engelsche Kabinet of cieel verklaard dat het de Brusselsche Muntconferentie als gesloten beschouwt en dat de nieuwe byeenkomst die door de Ver Staten is voorgesteld niet plaats zal hebben Eergisteren heeft men het water binnen gelaten in het nieuw gegraven kanaal door de landengte van Corinthe dat een verbinding vormt tnsschen de gulf van Corinthe eu de golf van EgiuB Hierdoor wordt de vaart om kaap Matapan welke vooral s winters gevaarlijk ia vermeden terwgl bovendien voor de uit de Adriatische zee komende schepen welke naar Athene en de oostelgk gelegen havens bestemd zgn 24 nren op de route wordt gewonnen Herhaaldelijk werd in de oudheid getracht een kanaal aan te leggen maar altjjd mislukten deze pogingen Na Nero echter bleef de zaak rnaten In 1881 verkreeg generaal Tcirr van de Grieksche regeering concesaie voorden aanleg van een kanaal van 8 M diepte en 22 M breedte en hg volgde bg zgn plannen de richting welke onder Nero voor het kanaal was vastgesteld Het kanaal is 6 3 KM lang en moest reeds in 1891 gereed zgn geweest Aan het oostelgke uiteinde ligt de nieuwe stad lathimia aan het westelgk Poaidonia I NGEZONDEN Mijnheer ds RedacUur Ver n my eenige plaataroirate in Uw ge acht dagblad naar aanleiding van de beweging voor een vrgen Woensdagnamiddag op onze lagere Scholen nu speciaal waarom daarvoor aUem op touw gezet voor de 2e Burgerschool voor jongens Bg de invoering dör nieuwe Wet op het Lager Onderwgs in 1880 eischte in het bgzonder art 21 en 22 de aandacht Naar aanleiding van art 22 stelden de hooiden der Openbare Scholen eenparig voor de Woensdagnamiddag vrg te houden voor het Godsdienstonderwga en niet meer zooala toen reeds gebruik was en helaas I nn nog bepaald ia de turen van den Dinsdagvóórmiddag t Dat het een groote verbetering zou geweest zgn voor de orde en ruat in de school enz behoeft geen lang betoog Thans verlaten de leerlingen op elk oogenblik de klasse of komen daarin terug verzuimen het een of ander vak wat in hun afwe7igbeld ia onderwezeo enz enz De Heeren Predikanten der Hervormde Gemeente hadden tegen deze regeling groot bezwaar en verklaarden hun Godsdienstonderw jd raoeielgk op Woensdagnamiddag te kunnen geven Verschillende redenen beletten hen dit o a Woensdaj namiddag bgna sieeds huwelgksinzegening Woensdag s avonds bgbellezing enz Het bleef dus op Dinsdag voormiddag bepaald doch later is daarop teruggekomen alleen wat betreft do 2de Burgerschool voor Meisjes wgl de daarbg betrokken Godsdieustleeraren zich bereid verklaarden de leerlingen dezer school Woensdagnamiddag Godsdienstonderwga te geven De vergelijking van uwe geachte Redactie met de middelbare school en het Gymnasium gaat niet op wgl de Wet op het Middelbaar Onderwgs en de Wet op het Hooger Onderwgs dergelgk voorschrift om scholieren vrg te attillen van Godsdienstonderwijs niet bevat Volgens mgne bescheiden meening zullen de betrokken autoriteiten bezwaar maken deuren op Woensdagnamiddag vrg te stellen zoolang er uren aan het onderwgs ontrokken worden op Dinsdagvoormiddag Dankende voor de plaatsruimte heb ik de eer te zgn EEN TROUW LEZER Gouda 5 Jnli 1883 Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 5 Juli 1893 De volgende personen zgn veroordeeld wegens lo Zonder daartoe gerechtigd te zgn loopen op grond die beplant ia 2o aan het bevoegde gezag opgeven vaneen talschen n m J G J te Gouda Hoefsteeg tot ƒ l en 3 of 2 en 3 dagen hechtenis Diefstal van gras in een der gemeenteplant Boenen J van W te Gouda Nieuwe Havet tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap en loopen op grond die beplant is H K zonder bekende woonplaats tot 2 geldboeten van 3 of 3 dagen hechtenis vboK elke boete Rgden met een ingeschreven hondenkar zonder die honden van muilkorven te hebben voorzien J H te Nieuwerkerk a d IJsel A V te Moercapelle en H N te Eeeuwgk ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis Rgden in de bebouwde kom eener gemeente met een ho denkar zonder naast die kar te loopen W V te Hillegersberg tot f 1 of 1 dag hechtenis Zonder de vereischte vergunning houden van eene verloting op de Markt te Gouda J P te Rotterdam tot f3 of 3 dagen hechtenis Visscherg overtreding B W en L van der K te Reeuwgk enG S te Moordrecht tot f 3 of 2 dagenhechtenis P van D te Reeuwgk tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap J B zonder bekende woonplaats J van G te Gouda Groeneweg C van H te Gouda Jaagpad J M te Gonderek en C S zonder bekende woonplaats ieder tot 1 of 2 dagen hechtenis J W van Z te Rotterdam tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap bg Ie herbaling 2 maal gepield W H zonder bekende woonplaats tot 2 geldboeten van ƒ 3 of 3 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap bij 2e herhaling J B te Gouda Crabethstraat tot 2 weken hechtenis Openbare dronkenschap bg 5e herhaling 2 maal gepleegd C C te Haastrecht tot 2 hechtenisstraffen elk van 2 weken Openbare dronkenschap gepleegd bij 6e herhaling 2 maal gepleegd C V te Gonda Vijverstraat lot 2 hechteniaatraffeu elk van 2 weken en 9 maanden plaatsing in eene Rpa werkinrichting