Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1893 | Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1893

Ontvangen Groote Sorteering meuteste Modelten in alle GENRES en PRIJZEN IEU WE T R 1 C O T T A I L L E S WOORTZETTING der UITVERKOOP jaarwedde van f 500 geen enkele sollicitante beeft aangemeld werd beiloten die wedde met f 50 te verboten en nienwe oproepingen te doen plaats hebben De geraeenterekening dienitjaar 1892 werd aan den raad ovetgelegd en besloten werd aan burg en wetb crediet te Terleenoo om de Bcboeüng achter de docterswoning te doen herstellen Wegens ziekte des burgemeesters werd deze verga ring gepresideerd door den oudstenw hoader Voor rekening fan den bmgwachter derIJselstoomtram 8nel te ODdewater isjt Zaterdag aanbesteed het boawen van een woonhuis aan de traoibrug naby deze gemeente Metaelwerk P W Hardeubol Oudewaterf 630 P Blonk Hekendorp f 450 en G r d Poll Oudewater f 413 Timmerwerk Joh Vermeer Hekendorp f469 W IVIerks Ondewater f 870 en H Uogervorst id f 351 Aan beide laagste iasehrgvers is het werkgegund o do jl Dinsdag gehouden vergadering van het bestuur van het waterschap Polsbroek tot welke vergadering ook stemgerechtigde ingelanden waren opgeroepen had eene bespreking plaats van het door aan den Polshrüekerdam wonende ingelanden ingezonden adres tot het vecfciiigen van een keürgelegenheid teneinde het water bü droogte te houden op zomerpeil S en voorstel tot inwilliffing van bet vur oek werd aangenomen met algemeene of 352 uitgebrachte stemmen Door het beatunr at thans Ie goedkeuring op deze gevallen beslissing worden gevraag aan heeren Gedeputeerde Hiaten in de provincie Utrecht Te Ouderkerk aan den IJsel heeft de 28ja rige K door ophanging een eind aan zyn leven gemaakt Men weet niet wat hem tot dezen treurigen zelfmoord heeft gebracht Ten gevolge eener oproeping aan de neringdoenden in deze gemeente had Dinsdag avond in het oafé van den heer Btoppclonhurg te 8tolwijk eene vergadering plants van neringdoenden ter bnipreking van ih toenemende concurrentie ooV Van buiten on hot langdurig en ongemotiveerd borgen waardoor deze stand zoozeer gebukt gaat en de middelen diehierin verbetering ouden Itunnen brengen Niettegeniitaande zeer velen hiermede liunne instemming hadden betuigd was de vergadering te weinig bezocht om tot het betiiuit vau de oprichting eeni r vereoniging in bedoeldengeest te komen en werd aangenomen op nador te bepalen plaats en tyd de zaak verder te bsMpreken teneinde n s tt tOt de oprièliting van eene vereeniging van neringdoenden overte gaan Te Montfoort is eene schuit tegen de noodbrug aangevaren waardoor de wip eenige centimeters werd verzet Het is te vreezen dat het niet h dit eeue geval zal blyven wnnuet r van Kgkswege niet gezorgd wordt dat er gedurende den bouw van de draaibrug een hulpbrngwachter wordt aangesteld Oe nfHtandtusschen de brug en de woning van den brugwochter is namelyk veel te groot Intusschen z den schippers alle bohpcntzanmbeid aanbevolen wanneer ze van Oudewater komende aldanr moeten passeeren In de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van deu polder Nieuwkoop dato 27 April lastatleden werd besloten tot liet stichten van een stoomgemaal bestaande nit twee onaf hankelgk van elkander werkende centrifugaal pompmachines van compound systeem Ik sterk 100 water paardoukrocht tot vervanging van de bestaande stdomgeinalen en windmolens Aangezien de voorstellers geene hrgrooting van kosten voor dit werk hadden opgegeven uerd bepaald dnt eerst dan tot de uitvoering zou wolden ovoi egnan wanneer nit eene door twee deskundige goedgekeurde begrooliiig gebleken was dat ds kosten van stichting niet moer dan f 200 000 zouden bedragen De plannen rn begrootingen door deu inspectonr van den polder den heer M Quartel opgemaakt zyn gereed en door de daartoe benoemde heeren dr £ F van Dissel tugenienr van B nland te Leiden en K O Wentink ingenieur te Sohnlkwyk gotnlgekeurd tot een bedrag van f 19U 04X Men zal dus nu tot de uitvoering overgaan De Diaohiuerie€u en stoomketels zijn reeds aangekocht by de firma W G K de Wit te Amsterdam vetegenwoordigers van de fabrikanten J 11 Gwynne te Londen hg wif de machiaes en pompen moeten worden vervaardigd De gebouwen en gronden tullen eerstda publiek worden aanbesteed Door de uitvoering van dit plan sal iu eene lang gevoelde behoeiibs worden voorzien Minstens een derde deel van dtfn polder die ruim 2500 hflotaren groot is heeft ouder het tegenwoordige gemaal dat hoofdzakelgk nog windgemaal is met zeer veel waterlast te kampen on dit zal un noaat bet nieuwe stoomgemaal is gOAticht ophouden Bovendien zullen volgens de bereüeningnn de bemalingskosten verminderen twee zaken die bg de tegenwoor dige gedrukte landbouwtoestanden zeer te stade komeu Den 9 Aagustas viert Bolduc zgn 50 jarig bestaan als inrichting van middelbaar en hooger onderwgs Bg die gelef heid zal het priesterkoor der beroemde ahdg kerk in zgn oorspronkehjken stgl zgn herbouwd en aan den bisschop van Roermond alsmede den directeur der inrichting mgr Everts die alsdan 26 jaar als leeraar in funtie is worden opgedragen door de oud studenten Deze zullen in groeten getale bg de plechtigheid tegenwoordig zgn Staten Oenaraal Eiun Kam Zitting van 28 Juli De Eerste Kamer kwam te 2 unr bgeen en heeft de heden door de Tweede Kamer aangemen kleine wetsvoordrachten dadelgk in secties onderzocht In de openbare vei adering werd behandeld de overeenkomst betreffende dm aankoop door den Staat van den Geldersch Overgsselschen locaalspoorweg en den locaalspoorweg Enschedé Oldenzaul De heer Fokker bestreed dezen aankoop als uiet noodzakelgk en onvoordeelig endeKainer verwierp het ontwerp met 29 tegen 5 stemmen Tw£BnK Kahba Zitting van 28 Juli De Kamer nam het we e aan dat strekt tot verzekering van het verbod op het doen vau verveningen zonder toestemming Ook vereenigde de Kamer zich met een aanvulling der begrooting van Binnenl Zeken voor 1892 overschreden wegens de maatregelen tegen cholera en mond eu klauwzeer De minister Tak hoopte dat de dienst 1892 een voordeelig saldo van 3 millioen zon opleveren Vervolgens werd het debat over de Kiesrechtontwerpen voortgezet De beer Kerdgk bl acbtj hulde aan de Regeeriug voor haar streven om het welzgn van het volk te behartigen waardoor zg een dienst bewgst aan land volken Kroon Hoofdzakelgk deed hg uitkomen dat naarmate de politieke invloed der l er kringen grooter werd de politieke zedelgkheidis gestegen eu het staatkundig luven gezuiverd vaft bederf Hg herinnerde ook dat in landetfmet zeer beperkt kiesresht antisemietisme b de stembus heerscht ja in ons land zelfs in sociëteiten van ontwikkelde mannen Z zal men het volk van de Kmon ver vreemden door den volkswensch te weerstaan en is er geen beter middel om de gevaren de Bociaalderaokratie terug te dringen dan het toekennen van het vo erechtigd staatsburi Uïr schap an zoovêlpn omdat de SocIAaldemokratie dan als politieke partg moet oplrodott en haar kracht van te zgn eeu vereeniglngs j punt van ontevredenheid zal worden gebrokenj Breedvoerig betoogde hg dat art 80 desGrondwet de meest ruime uitbreiding vadKiesrecht toelaat en de voordracht dus voUkomen met de Grondwet overeenkomt Daar4om hoopte hg alsnog dat zg wier houdingtegen deze wet door grondwettige bewarenwordt beheerscbt zouden hunnen meegaan Reeds nu was spr bereid notoire bedelaars uiti te sluiten van kiesbevoegdheid maar lig achtf nitsluiting wegens bedeeling lauger dan eei jaar ongeoorloofd De eisch van het bezit van eeu spaarbank boekje van 50 getuigde z i van s heeren van Houtens onbekendheid met de nooden ïn verband wairmede hg het thema ontwikkelde dat armoede nog geen bewgs is voor ongeschiktheid Ten slotte bestreed spr krachtig het betoog van den heer Roëll en verzette zich tegBn groote beperkingen De Regeeriug kan een parlementaire nederlaag Igden maar een triomf al haar door de natie worden versohaft De heer Mees constateerde dat de tgd dei enthousiaste ontboezemingen voorbg is Disoussiën in meetings en kiesvereenigingen doen niets af voor de bezwaren tegen techniek en structuur der ontwerpen iu détails Groote uitbreiding van het Ueifrskorps ie noodig maar deze gaat te ver zegt spr Hg betoogde verder dat de ontwerpen geen recht laten weervaren aan hun eigen stelsel ten aanzien van de gestelde kenteekenen en was voor belastingbetaling tot zeer gering bedrag en woningceusus De heer A Mackay hoewel voorstander van groote uitbreiding van t kiesrecht wat geheel ligt in de Ign der antirevolutionairen achtte de vooii estelde kenteekenen onaannemelgk omdat daardoor bedeeling de spil van het geheele kiesrecht zal worden en geen waarheiden worden g ven voor wezenigke geschiktheid Hg wil medewerken maar hoopt dat de Regeering ook zal meewerken pinsdog voortxettii Naar de H Gt verneemt hebben al de mannen zonder heteekenis iu de Tweede Kamer besloten een voor een te vertellen dat zg grondwettige bezwarett of niet hebben t n de Kieswet Ten einde alUians eenig gehoor te hebben zouden zg voorts hebben afgesproken naai elkaar te luisteren De politie te Amsterdam heeft stermden 13jarigen Gustoaf Papoz naar Kraliugen opgezonden Dit is de vgfde maal dat de jongen het ouderlgke hnts ontloopen zwervende is aangehouden De mottder trekt zich het lot van den jongen niet bijster aan Zelve ifi zg nu hier dan daar Zgn vader is dood De militAire wielrgders die van 22 tot 29 Augustus deelnemen aan de oefeningen van het reg gen en jagers in het kamp hg Laren zuilen tot ang hebben tot de officiers kantin e en kunnen zoo zg dit wenschen dineeren met de officieren Eergisteren midd moet in het duin nabg Villa Goifzichtf te Scheveningen zgn gevonden eeu meisje van pi m 3 jaar oud gekleed in wit jurkje met rooden strik wit kapertje en geel lederen schoentjes Het kind scheen dood te zijn ofschoon het nog een blos op de wangen had Een lange heer met grgs haar en grgzen baard sprekende Hollandsch met een Duitsch accent moet het kind hebben gevonden en zeer kort daarop hebben laten w brengen door twee mannen met petten op De heer deelde een oogenbhk later aan eene juffrouw die iu de nabnheid was mede dat een dokter den dood van het kind had gecoustnteerd Een onderzoek in den omtrek van het Zeebad gaf niet de minste inlichting iu deze zaak De juffrouw die het kind zag is bekend en kon geen verlere inlichtingen geven De commissaris van politie der centrule afdeedeeling te s Gravenhage verzoekt beleefd inlichtingen omtrent deze aak Bewoners van een pand in de beruchte Roamstraat te Rotterdam konden het deze week niet uithouden van een ondrasgigken reuk Ten laatste ko08terde men argwaan dat misschien een bewoüer van een der kamers een ongeluk was overkomen te meer omdat men hem sedert Vrgdag niet had gezien De politie werd gewaarschuwd die de deur der schamele woning opende waarna men bg onderzoek vond dat buurman dood op het bed log met een half gevulde jeneverflesch bg zich Het lijk was reeds in en staat van ontbinding Door middel van de bekende poetamiddelen vprminderen zilveren thee en eetlepels mettertgd stork in gewicht Om dit te verhoeden en het zilver toch altgd blank te houden is er een eenvoudig middel Na het gebruik wascht men lederen keer de lepels iu zeer heet watM £ n eens ia d weak in hfl t Mopropv water terwgl de lepels nog heet zgn wrgft men ze door middel van een zacht schoon wollen lapje flink af Lepels die op die manier gereinigd zijn zien er spiegelbhink uit Ook te Haarlemmermeer is de bosmettelgke varkensziekte uitgebroken Bg het binnenrgden van den Pargschen sneltrein No 2 te 8 7 v m te Itozendanl ontspoorde gisteren voor het station aldaar de middelste wagen van dien trein waorbg een salonrijtuig Ie klasse omver werd geworpen Een viertal passagiers uit Pargs een heer en drie dames wisten zich uit hunnen neteligen toestand te verlossen door nit het raam te kruipen De heer bekwam eenige kneuzingen doch overigens kwamen allen met den schrik vrg De materieele schade is niet groot hoewel de wogens voorloopig onbruikbaar zgn De sneltrein naar Amsterdam ondervond door het ongeval eenige vertraging Heden avond hoopt men de hoofdlgn weder vrg te hebben Wanneer zal men toch eens inzien dut het station Rozendaal verbetering eischt Te Ondland onder IJselstein was dejacht ziener A Griffioen op surveillance toen zijn hond plotseling bleef staan hg een riool dat onder het land lag Do jachtopziener deed terstond onderzoek en had het geluk in dat riool niet minder dan zeven volwassen banziogs te vangen Eeu net gekleede jongen werd gisteravond op den Schiedamst hensingel te Rotterdam door een opgeschoten bengel naar den tgd gevraagd Toen de jougon zgn horloge uit het vestzakje had gehaald rukte de ander het plotseling uit zijn hand en ging er mede op de vlucht De bestolene volgde echter zoo flink den dief dat hg hem bghield eu hem in de Baan inhaalde Hier het de vluchteling het uurwerk vallen dat aldus toch weer ofschoon brachadigd in handen van den eigenaar terugkeerde De jongen ontkwam in een ste eoan verdere naaporingen Een misverstand te Amsierdam Gisternacht werd de hulp der politie ingeroepen in een woning op het Singel Een paar genten gingen er dadelgk heen en toen zg naderbij kwamen zagen zg den bewoner aan de deur staan met eeft revolver in de hand waarmee hg twee schoten in de lucht had gelost omdat hq meende dat er vreemd volk in hnis was Hg deelde dit ook aan i eniffii mede en juist wilde deze naar binnengaan om een onderzoek cin loco in te stellen toen er een raam van de bovenverdieping opengeschoven werd en een hoofd naar buiten kwam dat vroeg wat toch dat schieten beteekende De nachtelijke schatter sloeg van verbazing een gat in de lucht en haastte zich om de agenten die er niets van b frepen te zeE en dat er een misverstand was Zgn compagnon die bg hem in huis woonde was nl de stad uit geweest en was nu zonder voora oande waarschuwing met zgn gezin s nachts thuisgekomen De ander hiid dit gehoord had gedacht dat ar dieven in huis waren had de politie gewaarschuwd en had ten slotte om de dievenbende schrik aan tejo n een paar revolverschoten gelost alles met het bekende gevolg Dezer d en is te Barcelona een man overleden zekere Conzages die indertydjdoor de beroemde tooneelspeelster Ristori van deu dood werd gered Het was in 1865 Riitori had te Madrid gespeeld voor Koningin Isabella en de Koningin was zoo getroffen door het spel der kunstenares dat zg haar hg zich liet roepen en baar verzocht een gunst te vfagen Ristori had in de couranten gelezen van Gonz es die ter dood veroordeeld was omdat hg in woede en wanhoop den vader en den broeder zgiier geliefde ie zich tegen zgn verloving verzetten doodschoot Zg had inn medelgden met hem en toen zg nu een gunst kou vragen aan de Kouingiti vroeg zg gratie voor Gonzages Isabella die juist het doodvonnis van den veroordeelde onderteekend had stond haar verzoek toe met de opmerking dat Ristori niet alleen voo Koninginnen maar ook met Koninginnen speeldec Gonzages bleef nog ruim twintig jaren gevangen Tn 1886 kreeg hg volkomen gratie Hg werd toen door eonige menschenvrienden in een wïnkelzaak gezet welke hg niet zonder succes dreef totdat het nntuurlgke doodvonnis waarvoor geen gratie is aan hem voltrokken werd Voor het congres von den Bond cMaatschappelgk Belang op Dinsdag 22 Augustus te Utrecht te houden zgn de volgende onderwerpen ter behandeling gesteld A Is wederinvoering van eene octrooiwet wenschelijk Inleider de heer B Holsboer Arnhem Goncluaie van den inleider De wederinvoering van eene octrooiwet is eeu eisch van billgkheid eu recht S Wftt fean er zonder hulp van rgkawegc of onzuivere voedingsmiddelen tegen te gaan C Verdient de beweging die vervroegde winkelsluitiug en Zondagsrust beoogt ondersteuning Inleider de heer J Doorman Den Haag V Is oprichting van voïkscredietbanken in het belang van kleine iodustriëelen en neringdoenden Inleider de heer G Molt Arnhem Conclusie van den inleider Het congres is van oordeel dat in den gedrukten toestand van neringdoenden industrieejed landbouwers enz eene aanmerkelgke verbetering zou gebracht kunnen worden wanneer ook zg tegen billgke voorwaarden crediet konden bekomen en acht daarom de oprichting van volks credietbanken weuschelgk Voor de algemeene vergadering k omen o a de volgende punten op den beachryvingsbrief voor Voorstel van de afdeeling s Gravenhage Het hoofdbestuur benoeme eene commissie bestaande uit staathuishondkundigen en financiers welke commissie de vraag zal moeten beantwoorden of de rente standaard niet zal dalen wanneer alom in ons land de coöperatie toeneemt zooals te s Gravenhage Inleider de heer H W Hanau s Gravenhage Eene vraag door de afdeeling Arnhem aan de orde gesteld Welke zgn de oorzaken van het kwgnend vereenigingsleven in vele afdeelingen Inleider de heer G J Hooger Arnhem Ëene vrar door de afdeeling s Gravenh e aan de orde gesteld Is het wenscbelgk dat het hoofdbestuur naast zich aanstelle een gesalarieerd consulent die hetbestunr zoonoodig van advies zal moeten dienen Inleider de heer S W Hanau s Gravenhage In de vergadering voor den Geneeskundigen Raad voor Gelderland en Utrecht kwam naar aanleiding eener opmerking van dr Thgssen Neerbosch ter sprake De odjunct inspectnr heeft daaromtrent belangrgke rapporten onder handen die echter veel tijd vorderen Zgne inzichten waren vroeger onbepaald gunstig en ook nu nog hoewel hem gebleken is dat verbeteringen uoodig zgn waartoe welwillende medwerking wordt ondervonden O a sliepen wel twee kinderen in één bed daaraan is of wordt een einde gemaakt Voorts kwam de geneesheer alleen in aanraking met kinderen die in de ziekeninrichting waren o öomen voortaan worden op militaire wgze geneeskundige visitaties gehouden en bg de opneming der kinderen door den geneeseer ondenocht Kindelgk ia er een ruim Hospitaal in aanbouw waarmee reeds een ouivong was gemaakt voordat de in den laataten tijd besproken beschuldigingen waren openbaar gemaakt voordat de brochure verscheen stond vau dat gebonw waarvan spr bet plan liet zien de eerste étage al Spr wees er eindelgk op dat men b de beoordeeling van de toestanden op Neerbosch vooral rekening moet houden met de soort van kinderen die er opgenomen worden en die niet zelden met ernstige kwalen behept zgn of de kiemen daarvan door hunne geboorte meebrengen BaltenlaDdsch Overzicht De blokkade der golf van Bangkok en der siameesche kust tot aan den 13n breedt raad meer bepaaldelgk tusschen de kapen Ghulaien CanKoabang blgkt werkelgk Woensdag reeds door den commandant der voor deu mond van de Menam liggende Forfait geproclameerd te zgn onder bepaling evenwel dat de schepen vau neutrale mogendheden nog gisteren den geheeleu dag vrgelgk van siameesche havens of reeden zouden mc en vertrekken zoodat feitelgk eerat heden de blokkade begint Zg zal uitgaan van het eiland Koh Si Tsjang waarheen het voor Bangkok en Faknam geconcentreerde fransche eskader gestevend is om hec van Saigoen komende indo chineesche eskader van admiraal Humann te ontmoeten en er zich mede te vereenigen in afwachting van versterking uit Frankrgk waar men reeds bezig is nog twee kruisers op te tuigen één te Brest en één te Toulon terwijl van het vreemdenlegioen volgens Figaro t ten minste reeds 1500 man naar Siam vertrokken zgn Toch gelooven de militaire autoriteiten te Saigoen dat de blokkade niet voldoende zal wezen om Siam tot onderwerping te brengen De Standard verneemt uit Peking dat in geval Frankrgk den 2ln breedtegraad overBchrgdt Gbina daartegen zal opkomen I engelsche handelaars te Singapore protesteeren hevig tegen de blokkade Te Honkong daarentegen verwacht men dat de zaken vooruit zullen gaan ten gevolge van het sluiten van de markt te Bangkok Eeu correspondent van de Standard te Berign deelt mede dat een kleine verandering in de openbare meentng in Duitscbland op te merken valt wanneer ten minste de voorteekenen ntet bedriegen Eerst verheugden de bladen zich dat Duitscbland uit de verte kon toezien maar hoe meer de mogelgkheid van een gespannen verhouding tusschen Frankrgk en Engeland veld wint hoe meer de quaestie eeu internationaal karakter aanneemt Bv finawB weet mede te deelen dat Engeland lich genoodzaakt zal zien tusschenbeiden te komen als Frankrgk voortgaat op dezelfde ruwe wgze als tot nu toe te handelen Daarom is het raadzaam met belangstelling de verdere ontwikkeling der zaken gade te slaan In Frankrgk is de verkiezings veldtocht begonnen De Kamer wier zittingstgd afgeloopen is wordt te recht door de bi en allesbehalve gunstig beoordeeld Een vastbesloten krachtig ministerie had ook in zulk een Kamer die geen besliste meerderheid heeft hare staatkunde kunnen doordrgven Maar de ministeries waren uog zwakker don de Kamer Het is zeer te betwgfelen of de nieuwe verkiezingen het land nit dezen neteligen toestand zullen redden Gisteren bad in het Engelsche Lagerhuis een tooueel plaats zooals zegt het telegram er nog nooit een is voorgekomen Toen Chamberlain hg de discussie over het Home Eule ontwerp de politiek van Gladstone aanviel werd van de banken der nationalisten Judas geroepen De conservatieven verlangden dat dit woord zou teruggenomen worden maar door het hevige rumoer scheen de vice voorzitter dit verlangen niet gehoord te hebben Plotseling ontstond er een vechtpartg tusschen eenige conservatieven en nationalisten die met de vuist op elkander lossloegen De vechtenden werden evenwel spoedig gescheiden en de voorzitter eischte dat de beleedigende uitdrukking Judas teruggenomen zou worden Dit werd gedaan door den nationalist T P O Connor die zgn leedwezen betuigde dat hg de aanleidende oorzaak was geweest van het rumoer De voorzittor deed een beroep op het Hnis om het betreurenswaardige incident te vergeten en bg de verdere beraadslagingen de eer en de tiaditiëu van het Huis niet uit het oog te verliezen Daarmede was de rast hersteld Een vraag van gewicht is het hoe de Zweedsche koning zal handelen met de besluiten die dezer dagen in het Noorsche Storthing zijn aangenomen Ze waren gelgk men weet allen gericht tegen den Vorst z f öf t en de Unie met Zweden eu daarom juist boezemt bovenstaande vraag zooveel belang in Berst werd gemeld dat de koning alle besluiten van het Storthing behalve de wet op de vlag bekrachtigd zou hebben maar van g oed ingelichte zgde volgde spoedig deze recficatie dat de koninklgke bekrachtiging Toor zoover die tot nog toe verleend is slechts op kleine wetsontwerpen zoeder bgzondere j staatkundige beteekenis betrekking heeft KaotODgerecht te Gonda Openbare terechtzitting gehouden op 26 Juli 1893 De volgende personen zgn veroordeeld w eus Het doen verrichten van arbeid door een kind beneden 12 jaren oud K V te Gouderak tot f 1 of 2 dagen hechtenis Vissoherg o vertreding J B te Reeuwgk tot 2 geldboeten van f 3 of 2 dogen hechtenis voo elke boete Pl en van strooperg G T te Waddinxveeu tot f 3 of 3 dagen hechtenis Plegen van Straatschenderg C V te Zevenhuizen tot f 3 of 3 dagenhechtenis Laten loopen van niet uitvUegend pluimgedierte E H te Gouderak tot f 3 of 3 dagen hechtenis Rgden met een ingeschreven hondenkar zonder de oangepannen honden van muilkorven te hebben voorzien W van D te Nieuwkoop tot f 1 of 1 dog hechtenis Ie Rgden met een ingeschreven hondenkar zouder de aangespannen honden van muilkorven te hebben voorzien 2e Onder het rgden anders dan zgdelings op die kor te zitten W V te H il tiger sberg tot 2 geldboeten van 3 elk of 1 d hechtenis voor elke boete Als reiziger en geleider van een kind tusschen de 3 en 10 jnren oud per spoor voor dat kind niet in het bezit zgn von eeu plaatsbiljet A L te Charlois tot 1 of 2 dagen hechtenis lot Openbare dronkenschap 2o bulten openbare waterhakken verrichten van datgene waarvoor die inrichtingen bestemd zgn D L te Gouda Nieuwe Haven tot 2 geldboeten von 1 of 1 dag hechtenis voorelke boete Openbare dronkenschap bg 2e herhaling P R te Gonda Lange Dwarsstraat tot l week hechtenis Openbare dronkenachap bg Ie herboling B de R te Gouda Keizerstraat B P te Gouda Messenmokerssteeg en W M zonder bekende woonplaats ieder tot 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap bg 7e herhaling A L te Gouds Lange Willemste tot 3 weken hechtenis Openbare dronkenschap W S H zonder bekende woonplaats F K te Goudo Peperstraat C V te Nieuwerkerk a d IJsel en P de J te Gouda Nieuwe Hoven ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis Allen zgn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bg Igfsdwong von één dog VissotierU Bericht Ammerstol 28 Juli Van Zaterdag 22 tot en met Vrgd 27 Juli zgn alhier ter markt aangevoerd 524 zalmen prgs van zomerzalm per kilo van f 0 70 tot f 0 90 prgs St Jakobszalm per i kilo van f 0 70 tot f 0 80 Kralingen 28 Juli Deze week werden ter morkt aangevoerd 5409 zalmen Kleine zalm gold f 0 60 o f 0 75 groote f 0 80 h f 1 por 5 ons LIJ ST ran brieveo geadresseerd aau onbekenden on verzonden gedurende de Iste helft der maand Jnli 1893 welke door tusschenkomst van het postkantoor te Gouda zyn terug te bekomen Verzonden van Qouda S van Vliet Rotterdam F de Ruiter Amsterdam Verzonden van Haastrecht J Bakker Apeldoorn Oonda 28 Jnli 1893 De Directeur na het postkantoor V0R8TEB Burgerlijke Stand GEBOREN 88 Juli Jaooba oude H A Oozelle en A W TreeU OVKBLEDEK 27 Juli T le Bruin 14 m 28 W ran der Breo 12 j P Bennis liuiirr van W Hoegee 48 j ONDERTBOUWD tordam 24 j eo B 28 Juli F J Duuk leRotC Ukerreld 27 j D Soholten 20 j en J H Morie 10 j V Je BuBaebere 21 j en S Heij 20 j C J J Boniug te Alfiin 23 j en E Ket ilt jMer 37 j Juli Watergettlden HooK Ijaafi HJoog I iaag Zond 0 8 57 8 22 7 80 8 56 Maand 31 7 30 8 56 7 8 4 18 üinid 1 Aug 8 07 4 82 S U 4 51 Woenid 1 8 4 6 tl 9 06 6 81 Dooderd 8 ft 6 61 9 47 8 12 Vrijdan 4 10 0 6 33 10 31 6 68 Zaterd 6 10 65 O 11 14 7 49 SpringtU 30 JuM Maan Zon Juli Opg A Onderg M Opg Ondog 30 07 5 86 l Jnli S 43 8 ït4 81 9 19 65 I 3 48 84Sl l A 9 So 8 14 13 3 64 8 1 2 9 41 9 35 19 4 02 8 09 8 9 62 10 66 26 4 10 8 01 4 10 06 21 A 31 4 19 7 68 6 10 86 1 49 7 Aug 4 80 7 89 Stedelijke Zwemsobool 29 Juli amidd 18 u Opgaro der temperatuur van de tuobt 62 gr Fahr het water 66 Programma van het Harraome Cocoert te gevenonder Directie van den Heer W van der Linden in de Sociëteit On Genoogen op Zondag 30 Jali 1898 1 1 Marehe du Cortege de l Op ra La Reine de Saba Ch Gounod 2 Ouverture Kgniond L r Beethoven 8 Oaechioliteu au den Wiener Wal l Waller J SlrauB 4 Air de l Kgliia du Cdlèbre € hanteur Stradelln 5 Fantaisid de l Opéra de G Bleet tfCarnien W v d Linden 6 Ouveituro Die Hebriden F Maudelssohn Bartholdij 7 I ea Ërrinnges Suite de Masaenet a Dana Grecque b La Troijenne regrattant Ba Pntrie c Danae dea Saturnalea 8 vLa Benetliotion dea Poig narda Grande Sctine de rOpéra ffLes Kugenota Meijerbefr 9 Fantaiaie de t Op ra de Motart Don Juan F Dunlcler ADVERTEWTIEW Vanvfege den ZWEMWEDSTRUU ia de STEDELIJKE ZWEMINRICHTIN6 op Zondag 30 Juli a s van af s morgens O nur voor het Piiblïek GESLüTKX DE COMMISSIE lirma J WELTi it NIEUWE AVONDDOEKEN Bercules Kousen en Jougensbroeken een zeer sotiede PIANO voor f 30 zeer geschikt voor eerstbeginnenden dres Bureau van dit Blod Goedkoopste Adres voor XTit v©r 3s oop U 6Ü X S KEISEK KOBTE TIENDEWEG GOUDA VAN AF MAA I AG en volgende dagen worden eene groote partij diverse Lappen tot uiterst lage prijzen O V i E U l I M I GOUDA BAHLMAM Co BIEIIBOTTELAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bij voortduring beleefdelgk aau voor de LEVERING der Eergte Soort BIBRES nit de Bronwerg Di OiKaooHot TaiKa Van Vollenhoven s Kxtra tSiout Toor Bloedarmen Maagigdera Zwakken en Kntamvronwen als meest Versterkende Drank door B B Doctoren aanbevolen wordt door mg steedt belegen afgeleverd ar Vraagt v p PRIJSCOURANT Markt A 64 H VAN WUNGAAMEN Depot van Puik I JOHNSON Co Verkrggbaar in Vaten van 180 81 Kilo f 5 15 per vat bg 5 of meer raten 5 A LAMBERT TÜRFSINGEL P 80 Verder paike Haard Kachel Machine Vlam en Smeekolen gewonen en ttootjee Het beate voordeeligete en vertrouwdste adres Toor de levering van LIKËUIi GKDISTILLKKIIU on Amstel Bier is bij J F HERMAN fe Zn TIEN DE WEG SFEOIALITBIT in a r i l jongens a SS et p llacon Jenever a V cl i likr Café UNIE Lange Groenendaal ELKEN AVOND gedurende de KKRMIS Muziek en Komieke Voordrachten BV Ook gelegenhetd tot DAHSEll De ondergeteekende maakt aan hare geachte Stadgenooten bekend dat zg met haar zindeljjke Poffertjes en Warelkraam is geplaatst op de Morkt en wel delete en 2de krooni vonaf den Tiendeweg Zg hoopt dat zg ook dit jaor dejwlfde gunst mag genieten die in vorige jaren zoo rninischoots baar deel was Na vriendeiyke aanbeveling Wed I C SIBBES Bestellingen worden spoedig aan huis bezorgd EAU USmiLLEÜSE Uit wonderboarlyk Water maakt het haar zacht en glanzend ea doet in weinige dagen de grgze haren geheel verdwgnen Alleen verkrygbaar k 1 00 per flacon b LOUIS P WELTER Coiffeur WESTHAVEN B 193 Alom te bekomen DE SOÜBSCEE MUS of de beichrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of bt Janskerk te Ttr Ooude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Qlaaschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Grabeth Fï y 80 Cents i A BRINKMAN