Goudsche Courant, zaterdag 4 november 1893

6 88 7 46 10 08 8t 9 87 11 10 10 67 11 86 Men schrgft nit Brassel aan de N R Gt In October 1891 hod hier de eerftte iatoroationale jkattententoonstelling plaat § uitgaande van de vereeniging Le Katclub beige en mocht toen aU rolkon n gesla d worden beschouwd Dit heeft genoemde rereenigiug aanleiding gegeven om weder eene dergetyke ten toonstelling te organiseeren welke alsnu op 29 en 30 November zal plaats hebben Het denkbeeld van zulk eene tentoouatelling is niet nieuw de eerate van dien aacd werd gehouden in 1871 in het Cryfltal Palace te Londen waarna zy telkens in Ëngelanda hoofdstad terugkeerde en steeds vet toenemend succes In 1889 volgde Amsterdam en daarna Bussel Hier waren een honderdtal exemplaren van allerlei soort tegenwoordig waaronder zeer zeldzame en fraaie dieren Tot de zeldzaamste soorten befaooren de blauwe kat uit Rusland en de Siameescbe kat die o a de eigenschap heeft niet bang te zgn voor water de hertog van Wellington heeft eenige katten van deze soort in Engeland ingevoerd waar zy vóór dien tijd geheel onbekend waren Van deze katten z n er ook iu het paleis van den koning van Siam die er zeer jaloersch op is en niet gaarne een volwassen kater afstaat De schildpad kleurige kat is ook vrg zeldzaam en komt meest als w jfjeskat voor In Engeland waar men goed op de hoogte is van alles wat katten betreft heeft men nog slechts 2 of 3 katers van die soort kunnen vinden Op de vorige teutoonstelliug alhier vond men ook een exemplaar van de Manx of katzonder staart afkomstig van het eiland Man Ten bewijze dat de armoede in sommige qd gemeenten van Friesland schrikbarend toeneemt moge dienen dat voor de armverzorging voor 1894 op de gemeente begrooting van Opater tsnd 46 000 is uitgetrokken tegen 35 000 over 1893 De heer G J Romijn ambtenaar by de Staatsapoorwegen op dit oogenblik werkzaam aan het station Alfen is aangesteld als ambtenaar by de Nederi ftZuidofrik Spoorwegmaatscbappy en zal reeds op 30 November daarheen vertrekken In het Novembernomraer van de Vragen des T dst komt een artikel voor van Mr A Eerdyk over kostelooze geneeskundige hulp en het kiesrecht Hy vreest dat men by de behandeling van het ontwerp bereid zal worden bevonden om de bepaling dat kostelooze geneeskundige hulp niet met bedeeling is gelyk te steUen te schrappeu en acht het daarom noodig daartegen zyn stem te verheffen Volgens zyn opvattiag omvat het grondwettig b rip van onderstand niet geneeskundige hulp voor Boover deze een ander karakter draagt dan dat van ondersteuning der armen ter leniging van hun nood pe sBurgerkiesvereenigiog te Assen heeft de volgende motie aangenomen De Burgorkiesvereeniging van oordeel dat by een verwerping van het aanhangige kieswetontwerp de belangen van het Nederlandsche volk worden geschaad geeft aan de Regeering eerbiedig in overweging in dat geval niet eenparig de portefeailles ter beschikking van de koniDgin Regentes te stellen maar Hare Majesteit voor te stellen tot Kamerontbinding te besluiten opdat de kiezers in de gelegenheid worden gesteld in deze hoogst gewichtige zaak uits iraak te doen Oisberen werd te s Boscb de dienstbode van den heer O naar het politiebureau gebracht Zy Hordt verdacht van diefstal van geld waarvan zy har n verloofde zeggende uit de loterii getrokken te hebben in eene eigen slachtery had gezet Zy zou joist heden in ondertrouw worden opgenomen Directe Sooorweirverblndlng met GOlUA WIntenllenst 1893 94 AanRevaogen 1 October TUd van Greenwich 13 68 1 24 3 62 4 60 1 06 4 67 1 12 6 04 1 19 6 11 8 88 1 88 1 44 4 10 6 80 I ROTTBRDA M 8 O 11 D A 9 51 10 17 11 60 12 80 1 46 10 27 1 66 10 84 8 08 10 41 2 09 10 47 12 08 12 40 8 15 S 35 8 42 8 49 8 5S 9 06 hii 7 82 7 S 7 4S 7 66 Qoada Moordrecht Ntfluirerlcerk CaiMlle Kotterdtm Botterdam Oapelle 9 S0 10 3 48 6 08 8 10 6 18 Niouirorkork 6 1 81 Moordreott 6 86 8 89 Ooud 5 82 8 36 3 10 DEN H A A G 4 08 aOUDA DBN 8AA0 Gouda 7 80 6 40 9 04 9 87 10 49 12 11 12 81 1 01 1 27 3 66 4 46 6 87 6 6 7 18 8 26 9 37 10 46 11 11 11 30 aHage 6 48 7 80 7 43 9 88 9 46 10 1411 33 ü lG 1 88 8 16 8 46 3 48 4 16 4 42 6 81 7 8 06 9 36 Voorb 6 64 10 80 1 44 4 48 7 06 N d L d8 69 h h k 1 49 Z Zegw6 08 10 88 1 68 6 Bl Kr 6 14 tl n u h 8 04 m Zor M g l9 10 41 8 0 6 09 Onuda 6 30 7 60 8 13 9 S 11 01 I IS 1 18 1 24 1 83 1 38 ZoT M 7 42 8 62 Bl Kr 7 47 Z Z g 7 63 9 0l N d L d 8 02 Voorb 8 07 9 13 10 41 lO ie 10 62 1S 03 18 46 8 S0 M5 8 16 4 1S 4 4S 6 80 6 61 7 48 S S6 10 08 D T R E O H T ï O U D A Ulreobt 6 33 7 60 9 9 63 U S4 18 03 18 50 8 10 8 68 4 43 6 S6 7 48 Hartnelen 6 47 8 03 10 09 18 19 8 34 4 064 66 y Woorden 6 63 S IO 10 16 18 86 4 18 Oudewater 7 07 8 19 s 10 84 18 48 4 84 w h u Gouda 7 80 8 32 9 84 10 87 18 06 18 65 1 88 3 60 4 87 6 80 7408 8 80 AU8T8KDA H fi O U D A Amsterdam ca 7 66 9 40 U IO 11 87 8 40 4 10 AiEiterdkm Wp 6 60 8 10 9 S6 11 16 11 48 8 66 4 86 Qouda 7J0 8 19 10 44 11 16 18 66 8 60 6 10 11 18 Hain 8 12 918 9 34 10 07 11 87 18 4112 61 1 43 1 67 4 26 6 26 6 66 41 7 43 8 66 10 16 11 16 11 40 12 OOl DA UTKBOHT Qooda 6 S6 6 40 7 66 8 09 8 91 10 10 10 66 12 48 2 28 8 18 4 16 4 47 6 83 6 01 7 46 8 38 10 08 8 87 2 44 n 2 61 1 20 8 08 3 60 4 AMSTKBDAH Oudsw 6 60 6 64 i i 11 09 Woorden 6 67 7 018 11 8 40 11 16 HarnuloD 04 7 08 8 46 11 83 Utreohl 8 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 46 GOUDA 10 66 18 19 18 14 10 0 10 66 U IO 8 81 10 Gouda 40 Amiterdam Wp 7 6 AaatvfUm OS 8 14 Gedurende de maand October zijn teVreeswyk door de Konioginnnfllois geschut 3158 stoomen zeilschepen metende gezamenlyk 282 017 ton en 3 houtvlotten met een gezamenlgken inhoud van 1357 M Thans wordt weder gemeld dat de kleedingfltukfeen die herkend zyn al i te hebben toebehoord aan Maria Schmitz niet te Bussum gevonden maar te Amsterdam door een werkman van de Stadsreiniging opgehaald zijn u t den Singel bij de Paleisstraat Ëenige getuigen waaronder de eigenares van het hotel te Amfeterdam waar De Jong en Maria Schmitz het laatst gelogeerd hebben herkenden beide kleedingstukken onmiddellyk De hotelhoudster vooral was zeer pertment in bare verklaringen Nog vóór haar het kleedingstuk getooud werd gaf zy een beschryving van de blouse die precies uitkwam stof van neteldoek donkerblauwe moesjes dubbele pofmouwen aan de ellebogen iugerimpeld en verder gladde mouwen En toen de blouse baar daarna getoond werd verklaarde zy dat het geen twyfet liet of het waflhet7eirdekleedingstuk waarin Maria Schmitz haar hotel in den ochtend van 30 Aug verlaten had om in gezelschap van De Jong naar Bussum te vertrekken Ook het hemd herkende zy Dat zy zoo goed vau het maaksel van dat kleedingstuk op de hoogte was kwam hierdoor dat Maria Schmitz baar goed by haar in de wasch had gedaan en het dus door hare banden moest gaan vóór de eigenares het bekwam Het gevonden hemd werd bovendien vergeleken met een der in de koffer van De Jong gevonden hemden en kwam ook wat het borduursel en de kantjes aan den hals en de mouwen betrof volkomen daarmede overeen Beide kleedingstukken waren zooals reeds is medegedeeld aan de achierzyde over de geheele lengte opengesneden De Jong is nadat by 30 Aug met Maria Schmitz het hotel verlaten had den Isteu September alleen aldaar teruggekomen Hy had toen een pak bij zich Men vermoedt dat daarin de aan bet lyk van Maria Schmitz ontnomen kleedingstukken verborgen zyu geweest Den 4deu September is De Jong althans begonnen met verschillende later in beslag genomen iyfgoederen van de vermiste vrouw of te verkoopen 6f weg te schenken Ëen Btyfkop Ëen Meyeraeh boertje dat voor t eerst tusschen de wielen zat scheen zich in de i trein niet byster op zyn gemak te gevoelen althans aan elk station keek hy angstig rond eu vroeg moet ik nog wijder varen Eiudelyk vroeg een medepassagier den man waar hy dan wel heen moest Ja nik ik dè mer wist I riep ons boertje dan was t geen kunst Mer kiekt is efkens ze hebben me iu U n pampierke in de hand gestopt daar zal t beschien wel opetaon Je moei naar Venraai vriend en in Beugen uitstappen was het antwoord Jao dè kun de begriepen zei onze Noordbrabander Vo betalen en n meusch halverwege d r uutzetteu dan zulde is kieken of ik op m n ponitieve sta ze zulleu met r ding na Venrooi varen en anders teekenik seffens pertest aan Het kostte heel wat moeite den eenvoudigen man te beduiden dat overstappen noodzakelyk was om zyue bestemming te bereiken De Fabrieksbode heeft thans den uilslag bekend gemaakt van de beoordeeling der ingekomen antwoorden op de door de directie der Olieiabriek te Delft uitgeschreven prijsvragen over hét gebruik vad Delftsche slaolie Wy laten hier de namen der bekroonden volgen 10 56 11 02 11 00 11 18 11 86 7 26 7 46 8 07 8 18 10 03 10 11 4 67 9 U 6 16 6 22 6 31 6 86 10 11 6 80 10 82 10 88 10 34 10 10 68 6 87 7 69 6 04 6 44 8 17 8 0 6 1 6 60 8 13 9 6 8 81 6 36 8 28 9 18 11 1 1 18 2 61 l 40 t6 4 47 6 46 Afd I Voor huismoedersen voor vrouwen die aan het hoofd van een geziu de keuken beheeren 200 aan mevr Bakker Korff Hoogeboom te Amsterdam 50 aan mevr J Ver8 r Kamerlingh Onnes te Leiden en roej J Van Sloten te Amstwrdï m ƒ 25 aan mevr Pot Meyer te Tholen mevr C Dekker te Enkhuizen mej A C v d Pntte te Leiden en mej J M Verkerk Veldman te Grave nhage Afd II Voor dienstboden en voor hen die de kookkuDBt als bedryf uitoefeuen 200aan mej Bertha Addink Than te Delft 50 aan mej C h Netelenboscb te Delft en mej H A W Stephan te Rotterdam Afd III Voor andereu belangstellenden inof deskundigen op het gebied der kookkunst 100 aan mej G van Maarseman te Amsterdam 25 aan mej M D Wittop Koning te Amsterdam mej M T Spreuger te Maastricht mej Sophie L van Dyk te VGravenhage en mej Bophie Dolleman te Leiden Ten einde spoediger in de gelegenheid te zyn by bet uitbreken van een brand de eerste hulp te verleenen zal de Brusselsche brandweer van ry wielen voorzien worden Op driewielers voor twee of drie personen zullen de eerste bedoodigdheden voor den stryd tegen het vuur medegevoerd worden De geneeskundige dienst steunt dit plan krachtig daar het volgens de meening der deskundigen ook voor de gezondheid der manschappen zeer bevorderlyk is In Maart 1834 zal waarschyulyk deze nieuwigheid ingevoerd kunnen worden De reizigers van een trein op een der Fransche lynen zyn dezer dagen aan een groot gevaar ontsnapt De machinist en de stoker kregen twist en weldra geraakten zy haudgemeen In de nauwe ruimte vochten zy met blinde woede niet bemerkende dat de trein aan zichzelf overgelaten eene duizelingwekkende vaart bad gekregen zoodat de reizigers zich zeer ongerust begonnen te maken en de landlieden aan den w met ontzetting een onheil voorzagen Dicht byeen station waarin van den anderen kant ook een trein zou binnenloopen kwamen de vechtenden tot bezinning en slaagden er juist bytyds in door geweldig remmen den trein te doen stilstaan De zaak is in oqt erzoek De kouing van RnmeniS bozocht dezer dagen een gevangenis te Galatsi en kreeg het verzo k negen gevaugeuen den verderen straftyd kwyt te schelden Koning Karel verklaarde zich bereid aan acht gevangenen gratie te geven maar aan den negende die wegens vorvalschiog van akten veroordeeld was niet Men merkte hem op dat deze man eerder gratie verdiende dan een andere bedrieger die den eerste had omgekocht De Koning ras het hiermede volkomen eens eu daarop pleek tot ieders verbazing dat de ei ste van de twee reeds gratie gekregen had eu losgelaten was Op een verzoek om gratie had de kotiiug afwyzend beschikt eu toch was de man in vryheid gesteld Een onderzoek ia ingesteld De meeste radicale hervorming waarvan ooit het plan in het hoofd van een socialist of anarchist zou kunnen opkomen is in het Amaterdamsch Panopticum iugevoerd Al de prinsen hertogen vorsten maarschalken en wat daar meer schitterde en iu onbeweeglijkheid luisterde naar de muziek s avonds beneden dat alles is weggevaagd opgeruimd van de voetstukken geknikkerd meteen Weg waarby alle socialistische Weg sc niets dan kindergekryt zyn Al die kapitalisten zyn vervangen niet door beschaafde socialisten of anarchisten maar veel radicaler mieux que 9Ït c door natnur menschen en dito beesten Inderdaad is de inrichting van het Panopticum geheel anders geworden Geen afzonderlyke beelden meer met hier en daar eene groep maar niets dan verschillende groepen uit verschillende landstreken Zoo zyn er Eskimo s Laplanders Afrikanen Indianen enz met de dieren eu de planten van bun omgeving 7 10 6 66 6 03 6 10 6 17 6 8 2 48 Een niet gering voordeel van een dergelyke inrichting is dat het bezichtigen van het Panodticum als wassenbeelden galer nu veel minder vermoeiend is dan anders wel eens jn dergelyke geboavren het gevat ia En bovendien is het zeker zeer veel interessanter en leerr ker geworden het ii een populair museum vau ethnologic en bet zou waarlyk in dit opzicht ook ala schoolmuseum dienst kunnen doen Sommige groepen zijn zeer gelukkig andere iets minder geslaagd doordien eon enkele taal de onderlinge verhouding by de plaatsing niet zorgvuldig geno in acht zyn genomen Zeer welgeslaagd zyn vooral de groep der Eskimo s en die der Laplanders waarby ook in de stoffeering en in den achtergrond veel stemming is Het examen ter verkrygïng van het diploma voor zangonderwys op de lagere school vanwege de Maatschappy tot bevordering der toonkunst zal te Utrecht plaats hebben verUioedelyk in de aanstaande Kerstvacantie op nader aan te kondigen dagen De jaarlykscbe bacchanalen te Amsterdam op Hartjesdag geven gewoontyk tot vechtpartypu aanleiding niet zelden met bloedigen afloop Zoo nok op den laten avond van don 21en Augustus 11 in de uabyheid van het café De Munt op het Sophiaplein Een troepje Duitschers allen werkzaam aan Heinekens bierbrouwery een enkele met zyn ipeiaje trokken vroolyk gestemd en mnziekmakeude het plein over toen zy plotseling een opgeschoten jongen op zich zagen toekomen die onder den uitroep Ik ben een HoUaDdache jongen en wil een klap van jelui hebben jas en vest nitwierp Een makker met wien hg biykhaar de kroegen had afgeloopen want beiden waren erg beschonken poogde hem uog terug te houden maar tevergeefs zijn twistzoekende kameraad was reeds met de Duitschers slaags Deze verweerden zich met potdeksela eu riemen eu een hunner zekere P A bracht den vechtersbaas met een snydend voorwerp eenen steek toe in de buikholte Zoo wil het ten minste de d vaarding welke dezen jongen Duitscher gisteren op de bank der beschuldigden bracht Zeker ia het dat E de twistzoeker levensgevaar yk verwond en het slechts aan de bekwame geneeskundige behandeling vau dr A van Es was te danken dat hy na zes weken als genezen uit het Binnengasthuis kon ontslagen worden Ter tereclitzitting ontkende hy den twist gezocht te nebben men had hem eerst eeU klap gegeven doch het tegendeel bleek overtuigend Zyn makker wist te verzekeren dat bekl E gestoken had en ook enkele andere ooggetuigen bevesftigden dit Geen hunner had echter een mes in de hand van P A gezien Een chemisch onderzoek van een A toebehoorend mes waartoe in den loop der terechtzitting ondankd het protest van den verdediger die zich op art 154 Wetboek van utrafrecht beriep door den heer Bonvy apotheker aldaar door de rechtbank gemachtigd en wel op grond van art 190 bracht niets aan het licht Het mes vertoonde geen sporen van bloed en de roestvlekken er op waren te oud dan dat men het op den bewuaten avond in de hand van beklaagde had kunnen zien blinken gelyk een enkele getuigen c charge had verzekerd 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 De getuigen a décharge die een zeer gunstigen indruk maakten voerden veel aan dat voor de onschuld van bekl pleitte Een paar brouwmeesters van Heinekeu s brouwery getuigden dat op A gedurende de zes maanden welke hy aan de brouwery werkzaam wasger weest niets te zeggen viel Minder gunstig lieten zy ziüh uit over een paar andere knechts die ook by het gebeurde op het Sophiaplein waren tegenwoordig geweest en in den loop der instiEucfcie van deze zaak het land hadden verlaten Wel is waar hadden zy daartoe reeds vóór dien tyd hun voornemen te kennen gegeven Een der getuigen k charge zeker L had stellig en zeker A den stoot zien toebrengen Den verd kwam het voor dat deze L met byzonder te vertrouwen was Drie der Duitschers wisten te verklaren dat L op den bewusteu avond bloed aan handen en kleeren had gehad wat door L a Eondertyk in verhoor genomen ten stellit ste werd ontkend Het 1 18 11 48 4 20 4 46 4 66 I 6 08 6 09 4 40 6 16 eo D D A 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 8 10 86 9 44 tc 7 e 7 11 7 20 7 86 7 31 9 46 64 8 09 8 tiO 10 07 10 64 K t 04 tf f 9 1010 88 ff 9 19 8 419 8810 4011 86 4 10 7 88 4 86 7 40 B 68 9 81 B 47 10 01 a oi 8 10 10 0 M waargenomen door mr Baud bleef zich echter honden aan de getuigenissen k charge en in aan merking nemende dat op de wy ze waarop de Duitschers zich vermaakt hadden duidelyk wfls gebleken vry wat behoorlijker te zyn geweest dan die waarop E en zyn makker den Hartjesdag vierden terwyl voorts A ook volgens pi het slachtoffer was van de brutale aiinranding van een dronken jongen requireerdo mr Baud slechts zes maanden gevangenisstraf tegen bekl en verzocht den rechtbank den tyd door hem in preventieve hechtenis doorgebracht in mindering te brengen De verdediger mr v Anrooy concludeerde na een uitvoerig pleidooi tot ontslag van rechtsvervolging en verzocht op verschillende gronden de onmiddellyke invryheidsstelling van bekl welk verzoek door de rechtbank na in raadkamer vei aderd te zyu geweest evenwel werd verworpen Uitspraak Dinsdag a s Voor de Rechtbank te Leeuwarden heeft tereehtgestaan W H P oud 29 jaar geboren te VIf twedde zonder beroep of vaste woonplaats thans in hechtenis Den 21 Sept jl heeft hy zich uitgevende voor opzichter van den Waterstaat ouder den naam Tan Bosboom Toussaiut zijn intrek genomen in het logement van de Wed Terpstra te Dronryp Hy moest peilingen doen in de I larlingervaart huurde een arbeider voor ƒ 1 25 daags zond dezen herh aldelyk aan het station om te hooren of zyn koffer uit Utrecht al gekomen was kocht hy W Hoekstra papier en teekenbehoeften voor 3 52 ging dngelyks met den arbeider uit peilen en zat daarna in het logement te teekenen schreef in liet album der dochter van de logementhoudster een vers kocht bij de wed Geertsma sporthemdeu boorden manchetten euz voor 14 omdat zyn koffer er nog niet was en toen de weduwe zyne rekening opmaakte ad ƒ 30 85 nadat hy er een week geweest was zeide hij dut zy die maar quitteeren moest Hy ging nog even uit maar kwam niet terug en is toen een paar dagen later gearresteerd Het O M requireerde veroordeeling tot 9 mRanden gevangenisstrat De verdediger mr J van Leeuwen bestreed de qualificatie van oplichting omdat getuigen niet de noodige omzichtigheid gebruikt hadden De uitspraak IS bepaald op Zaterdag a b Gedurende October werden aan den regenmeter der Rykslandbouwschool te Wageningen afgetrapt 69 mM regenwnter togeu 82 mM in die maand fan het vorig jaar Gisterennacht brak er te Alblasserdam brand uit op het erf van den heer Abr Pijl aau ten Kinderdyk waardoor de timmerloodsen en Ikout en boeponschurmi in brand geraakten Negen gebouwen werden iu de asch gelegd ten gevolge waarvan dertien huisgezinnen zonder huisvesting zyu In het café Scheepvaart aan de Leuvebaven te Rotterdam zyn gouden en juweelen voor werpen gestolen zoomede een som gelds Ëen I ll ander was geborgen in een blikken trommel die men in een kast in de binnenkamer geplaatst had welke kast na opengebroken te 7 jjn door deu dief weder was gesloten De ontvreemde voorwerpen bestaan uit gouden kettingen ringen juweele broche enz een eu ander van een aanzienlyke waarde De politie arresteerde een dienstbode die vau den diefstal verdacht werd Waartoe de wreedheid van den mensch in staat is bleek wederom eenige d en geleden voor de juryrechtbank te Munster Een d looner vroeger slager was daat beNrhuldigd van moord op zyn vrouw In de lueest mogelyke kalmte heeft deze 44 jarige man die toch geenszins krankzinnig was noch iu opgewonden toestand verkeerde zyn vrouw geslacht in den letterlyken zin vau het woord Den 28en Jabi wachtte hy haar op in een weide toen zy uitging om de koeien te melken en bracht haar een messteek in den rug toe Zy gaf een gil eu vluchtte waarop hy haar nazette haar bereikte en op den grond wierp Toen heeft hy haar bet hoofd achterover gebogen en met zyn slachtersmes haar keel langzaam dooi ezaagd Hy was volkomen nuchter toen hy zyn wreede daad beging ofschoon hy anders volgens de eenparige verklaring der opgeroepen getuigen een dronkaard is een ruwe kerel waarmede niemand graag te doen wilde hebben Op de terechtzitting beschimpte hy zyn arme vrouw die als zacht en deugzaam bekend stond op de gemeenste wyze De staatsprocurenr eischte voor dezen vrouweubeul den dood als de eenige straf waar mee zulk een wandaad kon worden geboet en alzoo besloot ook de rechtbank De terechtstelling zal waarschyulyk nog iu deze week of het begin der volgende plaats hebben Een dienstmeisje liet een bankbiljet van f 100 dat ze zou gaan wisselen over de leuning van de brug voor de Beerenntraaat in de Prinsengracht te Amsterdam waaieu Een schuiten voerder haalde het voor haar uit het water en eischte voor zyn moeite een zoen In verwarring gaf het meisje den schuitenvoerder te kennen dat zy niets mocht geven maar dac hy het bij meneer thuis kou halen Een zonderlinge diefstal is te Amsterdam gepleegd Van een paard voor een tr mwageu staande in het Willemspark werd de staart afgesneden tot op het leven Noch de koetsier noch de conducteur hebben iets van den dief gezien Omtrent bouwen vanwege den Oranjebond van Ordec van arbeiderswoningen op heidegrond die in eigendom verkregen worden wordt nader medegedeeld dat reeds een bedrag van acht duizend gulden voor dat doel bijeen is Dit is toereikend om de stichting te planten maar zeer veel zal nog geofferd moeten worden zal zy het karakter kunnen aannemen eener hervorming op sociaal gebied Vier der huizen te Apeldoorn zullen gebouwd worden door den hrer Kadstaak eu vier door den heer Eykelboom beiden aldaar die in het belang der stichting zullen leveren wat bereikbaar is met de aangewezen middelen Van zes huizen de eerste serie zyn de a s eigenaars Apeldoornsche ingezetenen aangewezen daar op de vele aanvragen van buiten de gemeente krachtens het aangenomen beginsel afwyzend werd beschikt Om tegemoet te komeu aan bedenkingen tegen de grootte van 1 HA grond voor sommige gezinnen zullen 4 der huizen elk op HA worden gebouwd Iu de groote steden gebeurt het niet zelden dat dienstboden van buiten door op eene advertentie te achryveu in betrekkingen komen die van verdachten aard zyn Het wenschelyke is raeermaleu uitgesproken dat in de groote ateden iuformatieburrau s zouden zyn Nu heeft zich te Rotterdam een dames comité georganiseerd dat onder meer andere werkzaflmhed en ook deze znak wil behartigen Dienstboden kinderjuffrouwou of wie ook maar eeue betrekking van vrouwelyken aard daar hebben gekregen of naar een bepaalden dienst enz hebben geschreven en weten willen waar zij terechtkomen kunnen zich om informatie vervoegeu by de secretaresse van bedoeld dames comité mej M Batenburg Van der Wer traat 8 aldaar Dokter Ja vrouwje er is niets anders op te vinden ik zal uw man den neus af inoeten zetten Vrouw Ach hemel dokter dan zal hy ook de spraak verliezen Dokter De spraak hoezoo Vrouw Myn man praat door zyn neus dokter Jonge vrouw pruilende Nu zyn wy pas twee dagen getrouwd Charles en nu beknor je rae al Echtgenoot Dat is zoo liefste maar denk er eens aan hoe lang ik heb moeten wachten voor ik het doen kon Balteolandsch Overzicht Een verrassende tyding komt uit Zuid Afrika De Time8 heeft vernomen dat de Matabelen geslagen en op de vlucht gegaan zyu met Lobengula nau het hoofd Van andere zydo werd dit bericht bevestigd en er nog bygevoegd dat de hoofdstad Buluwayo door de troepen der Compagnie is bezet en deze weinig verliezen hebbeu geleden Lobengula is op de vlucht ivaarheen weet men niet Volgeus sommigen heeft h j zich naar den kant van Zambesi teruggetrokken volgens anderen naar de zyde der Matoppobeuvelen Hy zal dan wel spoedig omaingeld zyn tcnzy zyne volgelingen hem dooden Een buitengewoon verslaggever van de Daily New8 seinde uit Port Victoria de volgende byzonderheden Alle voortrukkende colonnes geraakten telkens met de Matabelen iu schermutseling nochtaus trokken deze gedurig omzichtiglyk terug Vrydag vielen de Matabelen de Engelschen onder majoor Forbes aan zy werden als ueergemaaid en de overblyvenden trokken terug doch Zaterdag werd de aanval hernieuwd nadat de versterking was ontvangen De colonne van Forbes en de andere Engelsche afdeelingen waren toen juist Buluwayo genaderd De Matabelen streden met de dapperheid van helden die hun vaderland verdedigen maarzy bleken niet opgewassen tegen het Engelsche vuur dat elk gevecht man tegen man onmogelyk maakte De Matabelen begonnen te aarzelen en deinsden terug Toen besloot de Engelsche majoor aanvallend te werk te gaan Hy richtte eene verschrikkelijke slachting onder de vluchtende negers aan Alleen het Irabizoregimeni van Lobengula beproefde nog eenigen weerstand te bieden maar de helft van het regiment werd neergeschoten terwjjl de anderen naar Buluwayo vloden Lobengula voerde zgne krygers persooulp aan Da Engelscben besloten terstond verder op te rukken zy ontmoetten maar weinig tegenstand de Zulu s hadden Buluwayo spoedig ontruimd maar nog werden de vluchtenden door de krygers van het christelijk land achtervolgd De verliezen der negers worden op ruim drieduizend dooden en gewonden geraamd De Chartered Company acht nu den oorlog evenals de macht van Lobeugula geëindigd De verliezen door da Engel cben geleden moeten gering zijn De Britacherykstroepen onder kolonel Goold Adams hebben aan de beslissende gevechten geen deel genomen zy zijn eerst daags daarna Buluwayo binnengerukt De regeering van Kaapland heeft reeds den weusch te kennen gegeven dat de verdere oplossing der quaestie van het land der Matabelen aan Rhodes zal worden overgelaten De Daily Newsf protesteert alvast in een hoofdartikel daartegen en dringt er op aan dat niet alleen Matabelenland maar ook Mashonaland onder onmiddellijke rykacontrole moet worden gebracht terwyl de Chartered Company enkel de rechten van eene particulieren Settler m Jjehouden Het blad veroordeelt teu sterkste den gevoerden verdelgingskryg tegen de Matabelen en vindt de aangerichte slachting vernederend voor Engelands naam Zooah men verwachten kou is de Times meerpractisch en wenacht zy de Chartered Company met haar succes geluk Het blad beweert te weten dat Ripon zich tegen Rhodes beleid heeft verzet De verkiezingen voor deu Pruisischen Landdag die dezer dagen werden gehouden zyn gelyk bekend is getrapte verkiezingen Voor de hervorming van het kiesstelsel die iu het voorjaar tot stand kwam waren de oorspronkelijke kiezers iu drie klassen verdeeld naar hun aanslag iu de belastingen en wel in dier voege dat iedere klasse een derde van de geheele opbrengst der belas tiugeu betaalde De eerste klasee omvatte de hoogst aangeslageuen eu zoo vervolgens De grenzen van iedere klaaae bleven dus slechts onveranderd zoolaug het tutaalcyfer der geheele belastingopbrengst in ieder district onver inderd bleef Het onvermydelyk gevolg dezer indeeling wus deougelykheid van het aantal kiezers in iedff der drie klassen en de voorttlurende wisseling vau klasse voor een groot aautal kiezers Nu heeft elke klasse evenveel invloed want iedere klasse kiest een derdq der Wahlmïinncr of eigenlyke kiezers Daardoor kwam het voor dat op het platteland twee of drie groot groudbezitters alleen de eerate klasse vormden en evenveel invloed konden uitoefeuen op de samenstelling Van den Landdag als het veel grooter aantal kiezers vau elke andere klasse Iu dezen toestand is door de bedoelde kieswetwijziging niet veel verandering gekomen Door de belasti uglier vorm ing ryksinkomsteiibelastiiig was ile ongelijkheid vau hot stelsel nog meer op den voorgrond getreden en toeu werd na lanf durige debatten in den Landdag besloten de wet zoo te wyzigen dat de eerste klasje bet 5 12 de tweede het 4 12 en de derde het 3 12 der gezamenlyke belastingen moest opbrengen eu dat bovendien bij het berekenen dier gedeelten geen rekening zou worden gehouden met wat meer werd betaald in de belasting dan 2000 Mark Andere wyzigiugen werden niet aangebracht De resultaten van deze wyze van kiezen zyn zeer zonderling somtyds komt het o a voor dat miuisters van den staat tot de tweetle klasse van kiezers bebooren daar bovendien de stemming niet geheim is eu dus de werkgever weet hoe zyu werkliedeu gestemd hebben is bet aantal onthoudingen zeer groot onder de kiezers der derde klasse die weten dat zy toch maar voor deu vorm kiezen Daarom hebben de socialisten dan ook nu weder besloten geeu deel te nemen aan de verkieziugen voor deu Landdag en alleen te werken voor de Rijksdag verkiezingen diedank zy het algemeene directe kiesre ht hou in staat stellen met gelijke wapenen tegen hunne tegenstanders te strydeu Thans wordt Corsika door de Russen bezocht De hoofdstad Ajaccio genoot gisteren de eer van een bezoek dat zich weer door groote hartelykheid kenmerkte In oen toesprirak tot admiraal Avellan zeide de afgevaardigde Ceccaldi dat het eiland gelukkig is het Russische eskader in de Middellandsohe zee te zien en hy sprak den weusch uit dat het bevriende eskader dikwyls de haven van Ajaccio zou bezoeken Admiraal Aveïlan antwoordde dat zyn aandacht reeds voor zyu vertrek uit Rusland op Ajaccio gevestigd was en beloofde later den burgemeester dat hij binnen drie maanden zou terugkomen en dan langen tyd zou blijven Er was door de stedelyke autoriteiten ook een groot avondfeest georganiseerd ter wille van de Russen maar dat ging niet door om een ongeluk dat op het Russische admiraalschip plaats had Daar is nl een groote mandflesch met naphta gesprongen tengevolge waarvan twee zeelieden gestikt zyu Eenige kameraden die toesnelden om hen te helpen vielen bedwelmd neer maar werden nog bijtyds weggetrokken De Engelsche Regeeriug heeft officieus verklaard dat zy met Spanje op een zeer goeden voet staat ten opzichte van de Marokkaansche zaken en alles wat daartegen gezegd wordt Fransche kwaadsprekeryeu zyn DeSpaansche pers oordeelt over het geheel daar anders over en vertrouwt blykbaar Eogeland niet De aankomst van het Engelsch eskader van twintig schepen te Gibraltar wekt zelfs verontwaardiging in de pers te Madrid die Engeland verwet zich iu de zaken van Marokko te willen mengen De Liberale zegt dat Engeland zich altyd het uitsluitend recht om het leeuwenitaudeel te nemen toegeëigend heeft maar gelukkig heefl Londen ni langer alloen de contrö e over de wereldpolitiek er zyn andere aatiën die Spanje willen helpen en daartoe behoort Frankryk De Globe waarschuwt de Spaansche Regeeriug te zorgen dat somtuige Mogendheden het geschil niet tot voorwendsel nemen om haar eerzucht te bevredigen Ook andere bladen doeu een beroep op de Regeeriug om geen lumenging vau vreemde Mogendheden te dulden De Vereenigde Staten blyvon voor het behoud van het bimetalHsme dit is de belangryke strekking van het besluit dat h Huis vau Afgevaardigden gisteren nam door met 191 tegen 94 stemmen het vooratelVoor Kees goed te keureu Maandag nam zooals ruon weet de uaat dit voorstel aan volgens hetwelk de Amerikaansche regeeriug zich thaus verplicht het beginsel van bimetallisme in de toekomst voor zoover uitvoerbaar toe te passen De gevolgen van dit besluit zoowel als van de iutrekkiug der aanknopen van zilver zyn uog niet te voorzieh Waarschyulyk begint ooala een Engelsch geleerde prof Sidgwick onlangs opmerkte nu eerst de ernstige bespreking van het muntvraagstuk Oe internationale luuutconferentie van Brussel werd naar men zich herinnert eerst tot Mei eu later tot het eind van November verdaagd Of zy weldra weder zal byeenkomeu is hoogst ouzeker Het voorstel tot hervatting der beraadsl ingen zal zeker weder van Amerika moeten uitgaan AFKONDIGIJMG De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen te weten dat door den Raad dig Gemeente in zyne vergadering v n den 20u October 1893 is vastgesteld de volgende Verordening tot wyziging der Verordening regelende het poiitieteziobt op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen Eenig Artikel In art 2 der Verordening op de regeling van het Politietoezicht op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen wordt achter het woord opgerichte ingevoegd gehouden Zjjude deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Hollaud volgens hnn bericht van den 24 28 October 1893 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 3u November 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER AFKONDIGING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOl DA doeu te weten dat door den Raad dier Gemeente in zyne vergadering vaa den 20n October 1893 is vastgesteld de volgende Verordening tot wyziging der Verozdening van Politie Eenig Artikel Art 39 der Verordening van Politie van den 25u Maart 1892 wordt ingetrokken Zynde deze Verordening aau de Gedeputeerde Staten vau Zuid Holland volgens hun bericht van den 24 28 October 1893 in afschrift medegedeeld En ia hiervan afkondiging geschied wMV hot behoort den 3n November 1893 Burgemeester en Wethoudew voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Nor WatergeHJdea Hoog l aag Hoog L g Zutard 4 2 S0 n 15 8 17 U 4S Zond 6 3 48 10 4 06 81 Miwnd 6 4 88 63 4 4S 1 10 Uiniiil 7 B 03 1 88 6 1 l 4 WoonBil S 5 S S01 B Bl ï 1 Doiiibrd 6 07 2 82 6 28 2 48 Vrijd o 6 8 3 04 6 S6 3 80 SprlngtU 10 ea 35 Nor Maan Zon Nov Opg A Omlerx A Opg Oaderg i a 06 8 0 1 No 6 88 4 89 6 S 21 3 18 7 7 0 4 18 4 40 3 28 18 7 20 4 08 B 66 8 3 7 12 3 88 N M g 8 8 4 01 10 a 44 4 38