Goudsche Courant, vrijdag 25 juni 1926

DE RIVALEN OM DEN NBDERLANDSCHEN KAMPIOENSTITEL Aan de G Z G finüit niet over sportverworimg Overdrijving of zooiets Want de Goudsche Zwemclub heeft toek Niet een leus zoomaar voelr niets ieder Gouwenaar een zwemmer Do s het doel waarnaar zij streeft En U zult het met me eens zijn Dat het heet veel nutUgs heeft f J m A En dan Bokkie niet vergeten Wamt dat is een beste kracht Die ook m z n zwemm S loopbaan De G Z C veel goaltjes bracht Minder groot van lichaam Is de achterepeler Smit Die de oudste van 4e ploeg is Maar nog jonge mOed bezit DE TEGENWOOBDIftB PliOEC DÜ GOVWBlNAARS zooals zü dit jaar iJi de eomptitte speelt en aan de jubiieumwadatniikB aai de iiienirat Cliché welnrilM afgutau door De Revue der Sporten Het Gedetriiboek d r G Z € Het bestuur der G Z C heeft ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan een gedenkboek uitgegeven waarin de lotgevallen der club op aardige onderhoudende wyze worden verteld Volledig IS het niet daarop maken de samenstellers ook geen aanspraak Het is bcdoeH als éin aardige herinnering aan de club op het htildige feest Het in betrekkelijk klein formadt uitgevoerd werk is met vele illustraties versierd en op fraai papier gednikt door de drukkerij Mallon alhier In bovenstaande bydragen vindt men er een en ander aan ontleend De Prijzen van het Zwemfeest De medailles welke voor de wedstryden der G Z C zijn uitgeloofd zijn heden tentoongesteld bij de firma C G de Vooys Markt alhier lil O ê Vam der Ree Ad Slcp en Ruiters Vormen met n drie de rest Passen waardig in het kader Want ze spelen goed of best Deze zeven brave jongeiis J N DBN boer Ridders van den rubber bal de ziel v de G Z C Die zijn net zoo thuis in t water TsSWw Als een ander op de wal if4 Een foto vaji een der historiiiche weéstrijdeii tusfcchen deGoudsche ZwenKlub en Het IJ mt Amsterdam Boven deIJploeg die tot nu toe nog steeds zegeviwde in het midden een spelkiek in het zweanbad alhier genomen en waarop menRuiters Slop den Boer en Smit kan ontdekken dft laatste heeft den bal onder de Goudsohe ploeg v 1 n r Smit denBoer Slop IJaselstyn v d Ree Bokhoven en Rotters Cliché welwillend afgestaan door Sport in Beeld S Bakrom jongens houdt jctaai hoor Laat eens zien wat jullie kunt Want je weet wel dat heel GoudaOme ploeg de zege gunt I Zet je tanden op elkander V eel de Pijpenstad leeft mee 1 Enzal trotsch zijn op de glorie Van de stoere G Z C Losse Nummers van deze extra editie zijn k 10 € TS verkrijgbaar vanaf Zaterdagmorgen 9 uur aan het Bureau MARKT 31 De Wedstrijden Die tweedaagsche internationale wedstrijden beginnen Zaterdag 26 Juni om 2 uur in den Bleekerssingel Dank zij de medewerking der betrokken autoriteiten heeft de G Z C toestemming gekregen om haar tribune op de Nieuwe Veemarkt te plaatsen waar tevens ook een flinke ruimte is voor de andere toeschouwers t Spreekt vanzelf dat wederom zeer vele stadgenooten aan de Singelzijde het schouwspel kunnen genieten Begonnen wordt met den wedstrijd over 8 K M snelziwemmen voor dames en Ikeftroa Zooiwel de start als d finish van dit nummer zijn vlak voor het Kazemeterrein De zwemsters en zwemmers gaan ee waarschijnlijk 750 M in de richting Doelenbrug keeren dan daar om te zwemmen naar de Van Swietcnstraat waar het tweede keerpunt is en eindigen voor de tribune Het nummer belooft zeer interessant te worden Ongeveer 25 deelneemsters en deelnemers hebben ingeschreven en onder hen zijn diverse bekende langebaanziwemmers en zwemsters Om te beginnen komt aan den start de Duitscher Vierkótter van Poseidon die de volgende titels bezit Kampioen lange afstand van Duitschland in 1922 en 1923 Deutache Strommeister d i kampioen in snelstroomend rivierwater in 1923 1924 en 1925 en Duitsch Oosbzeekampioen in 1923 en 1924 Vierkötter die zich geregeld APVEBTKNTIEN BIG BEN i R K PREljjIIER ledere iporimaii cpokt eca BÏGBEN PIJP PRiu f a Bf Volmaaksta droogrooker Alleen verkrijgbaar bij L BINMBNOMK KLEIWEO 87 TEL 507 Magazijn van Parfomeriën Toiletartikelen BALT A DE JONG GOUDA OOSTHAVEN 29 Telef 118 OUtRiS geeft zonder verven aan GRIJZE HAREN hunne oorspronkelijke kleur en levenikracbt teruft PrIJe p r Itaooii f 3 Poseidon Balduin PoseMon of Parent Libellule hier met den prijs gaan strijken De estafette 5 X 50 M brengt in het water een ploeg van Polytechnic van de Waterratten van het IJ van de G Z C en twee pkiegen van Poseidon De Duitschers hebben hier een zeer snelle ploeg en zij zullen het wel met de Engelschen moeten uitvechten Het springen van len nieuwen spring MARIE BARON toren kan zeer mooi wn der b tendste Hollandsche ziJn Twee des beste Europeeeche zwemster die Hollandsdie schoon i pringers Mette en Lotgering zullen van de partij zijn en Biet en Davidson kunnen in dit nummer ook goede prestaties leveren Alle vier zyn lid van Het IJ Naast deze nummers is er nog een 60 M vrije slag voor leden van de G Z C het traditioneele ojieningsnummer 50 M rug voor dames en geiq Bd popduiken om het kampioenschap van Nedeidand terwijl tenslotte de twee polowedstrijden de clou zullen vormen van dit prachtige programma dat ongetwijfeld zeer velen naar de Zweminrichting zal treldcen Bij alle gelegenheden s KLEIWEG 38 i i GOUDJI 1647 26 Naaromzoüiltlliiieerletab ERNEST VIERKÖTTER de beroemde Duitsohe laage afstandzwemmer die aan den 3 IUI dstrüd meedoet traint zwom voor eenige weken van Keulen naar Andemach in den Eijn 76 K M in 8 uur en Zondag j l zwom hij 106 K M in 10 uur 36 min Hij doet dit voornamelijk als training voor zijn poging om dezen zomer het Kanaal over te zwemmen Het spreekt van zelf dat Vierkótter sterk favoriet is in dit nUmmer Na hem moet onze lahdgenoot Frans Knijpers van de Dolfyn uit Amsterdam genoemd worden Deze won verleden jaar de Traversée de Bruxelles en behoort momenteel tot onze beste lange afstandzwemmers Hij zal echter 0 A duchtig moeten oppassen voor Jac Kohier de kleine Uman die zich bij versdiillende gelegenheden als een primus op dit gebied ontpopte Van de deelnemers die verder nog kans hebben om tot de eersten te behooren dienen nog genoemd DorfmüUer van Sanitas uit Rheydt Hey nen van Het IJ en H Kohier een neef van Jac Këhler Alles wat Uw vrachUuto aan OVERTOLLIG EIGEN GEDICHT medebrengt bent U aan NUTTIG LAADVERMOGEN kwSK Dit beteekesd voor U winstvernundering onnoodig boadstbri i b tk onnoodige slijtage aan chassis ec banden d l Door het buitengewoon prima materiaal heeft de inick THK UMIVtnaAL CAR een eigengewicht van slechts 680 kilogram een draagrermogeo van 2150 kilogram een nuttig laadvermogen van een ton met een reserve aan overbelasting van 50 Neem dit in overweging bij aanschaffing van een vrachtailiso i u as PRUS f 1190 ELECTRI8CH UITGERUST f T Ui t Mtakr niettemin herhaalde malen blijk van zijn mede leven met de club door by springnummers op wedstrijden zijn medewerking te verleenen De heer Kortenoever i als voorzitter opge I volgd door den heer J Samsom die van 1908 1 tot 1925 de grootste bloeiperiode aan t hoofd der G Z C heeft gestaan Sinds voFig jaar is voon Mf der club de heer D A IJ selstUn de stoere kracht van het Goudsche zeventa die al menige over I winning heeft bevochten en aan wien de belangen der G Z C ten volle ziin toevertrouwd Dr D A IJSSELSTIJN Voonzltter der G Z C Het eerste bestuur der G Z C m 1886 gekozen bestond uit de heeren C Lunenburg voorzitter B Augustan secretaris A D van Vreummgen pen ningraeester C C Krom en C G IJsselstvjn ïhans by het 40 jang bestaan wordt het gevormd door de heeren Dr D A IJsselatyii voorzitter Mr S H Smit vicevoor zitter G B Gatory secretaris J P A van Catï penningmeester J C den Boer en P de Jong Vanat iiaaf eerste jeugd heett de Goudsche Zwemclub W s n h doen spreken Wy noemden reeds de namen van den f ameuaen rug j zwemmer kampioen L E Beszclzen en van t C Krom die op nationale banen tal van pry zen behaalden De G Z C heeft in 1887 mede den stoot gegeven tot de oprichting van den Ned ZwemBond waartoe ook vergaderingen hier ter plaatse zyn gehouden B i ae opricnting dezer j centrale organisatie trad de heer A C Cosyn als de vertegenwoordiger der G Z C in haar bestuur en na deaen hebben meerdere vertegenwoordigers der G Z C daarvan deel Uitgemaakt Thans heeft de huidige voorzitter de 1 heer Dr A D IJsselstyn zitting in dat bestuur I In de eerste jaren van het bestaan der G Z I C was de inrichting niet toegankelijk voor devrouwelyke sexe aldus was door het stadsbe I stuur bepaald maar desniettegenstaande hadhet bestuur der G Z C op den 29sten Juli 1890 den euvelen moed om naar het Gedenkboek vermeldt toe te staan dat een jonge dame Betsy Stoffers toen een Amsterdamsche nu een eer I zaam Goudsch ingezetene zoo maar haar zwem 1 kunst in het pubJiek deed bewonderen Het feit I dat cteze jeugdige Amsterdamsche op zoo aar I dige wijze voor de Goudsche dames propaganda I maaikte heeft niet kunnen wegnen en dat nog tverscheidene jaren deze laatsten niet van de in I richting gebruik jn ht i m ei waardoor de 1 dames eerst vrij laat hun intrede in de G Z C 1 hebben gedaan 1 t Was toch wat mal En de dames apprecieer I den de G Z C zóó dat zij de club in 1890 zelfseen vaandel hebltien aangeboden 1 Wat een verschil met thans In 1893 kwamenvoor het eerst dames op de banen als deelneem sters uit en sindsdien is dat telkenmale herhaald En nu staat Voor Zondag a s in dezelfde Sted I Zweminrichting waar eenmaal voor de dames 1 het veto werd uitgesproken het Kampioenschap 1 van Nederland op de 100 M baan voor dames ophet programma terwijl de 3000 M baan met in 1 ternationale deelname die Zaterdag a s in deBleekerssingel zal worden gezwommen voor da I mes en heeren is openg teld Van twee kranige zwemsters die hier uitkomen Mej Truus Klapwyk en Mej Marie Baron 1 geven wy m dit nummer hun portret zooals zy 1 bij een wedstrijd zyn gekiekt I Sinds 1891 bestaat er voor de Stedelijke Zweminrichting een Commissie van Toezicht I die haar zorgen daaraan wijdt m den meest uit I gebreides ifcTegen de instelling dier Conrnüs 1 sie is aan nlêlijk heel epg gesputterd maar ze is er toch gekomen en met groote belangstelling en groote vredelievendheid doet zij haar taak Wel is zij in den loop der jaren vervormd daar ook het Volks en Schoolbad onder haar hoede is gesteld maar haar groote belangstelling is gebleven En zolang een onvervaard strijder voor de zwemsport als de huidige voorzitter A D van Vreumingen aan het hMrfd staat zal diebelangstelling blijven stijgen Wien de propaganda voor de zwemsport door Él Z C opzoo doeltreffende wi ze wordt voortgezet Tegenwoordig weet de kleinste boy mee te praten over voetbal maar ook over waterpolo Maar vroeger was dat niet het geval Toch heeft de Goudsche Zwemclub dat edele spel van watersport daten bü de spelers èn bij de toeschouwers zoo n machtig enthousiasme weet te wekken reeds heel wat jaren geleden beoefend In 1898 reeds speelde een Goudsch zevental een polomatch tegen de toen reeds sterke Amsterdamsche club fie Jonge Kampioen en deze werd zelfs gewonnen met 4 0 Nadien is er een periode gekomen waarin blijkbaar niet een voldoend geoefend zevental was te vormen althans pas na 1911 komt het G Z C zevental eerst flink voor den dag Tevoren speelden de Goudsche polo spelers mee in het Amersfoortsche team maar dat kon toch maar van tijdelijken aard zijn In 1911 behaalde Jan den Boer het kampioenschap gekleed duiken en bwam S Smit pet den len prijs rugzwemmen thuis Toen kon de G Z C zich wagen aan een match tegen de Doifijn die het onderspit moest delven Van toen af is het gl rietijdpeirii van de G Z C begonnen dan in 1923 zijn bekroning heeft gevonden in het behalen van het ongeslagen kampioenschap l klasse Dat was het hoogtepunt dat op de meeSt enthousiaste wijze is herdacht Wij geven in dit nummer enkele kieken van het zevental zooals het is opgetreden in de verschillende jaren Op al deze kieken treft men voor het meerendeel dezelfde spelers aan het grootste verschil openbaart zich in het gewicht van de ploeg de jeugdige spelers van 1919 zijn geworden tot stevige kerels die ook in het water hun mannetje staan en gevreesde tegenstanders zijn voor elke club Het feit dat 4e Goudsche spelers niet de beschikking hebben Behalve de kampioenschappen en talrijke prij zen die in den loop der jaren door leden der Goudsche Zwemduü werden behaald werd de beteekenis der G Z C ook erkend door opneming van eenige leden m de Polo commissie en zooals we reeds zeiden in den Ned Zwemlxind Maar de praestaties vonden bovenal erkenning door de aanwyzing van eenigen hunner in de internationale zeventallen en hunne reserves alsook voor de Olympische Spelen De G Z C is een club van beteekenis voor de zwemsport in Gouda en daarbuiten Haar jeerste zevental heeft vele lauweren behaald en izal deze krachtig als de pkieg thans is zeker nog meer behalen Daarnaast staat het tweede over eep e dekte zwanplaats waar ook in Cat i s e m tTn dê7r ïtetIe7 7n wmtertyd regelmatig kan worden geoefend de groote br5 en door trainiifg en goede sa heeft hen niet belet d plaats te verkrijgen diehen ten volle toekomt Il menwerki iig moet trachten die praestaties te evenaren zoo het kan te overtreffen Deze ploeg moet de kranige reserves leveren wanneer die noodig zullen zy n Want het devies moet blijven DE G Z C DE ZWEMSPORT HOOG I De G Z C in de Nederlandsche Zwemwereld HET GOUDSCHE ZEVENTAL dat in 1919 kampioen der 2e klasse werd en toen promoveerde naar de Ie klasee Staand de stevige voorhoede D IJsselstyn den Boer en Bokhoven zittend C Usseistijn S Smit en W Smit en daarvoor A C Slop 1 Wij zullen niet treden in een gedetailleerde be schouwing over datgene wat door de G Z CL sinds 1911 is gedaan maar slechts wijzen op eenigè zeer bijzondere momenten waarop by een feest als thans Vanaf 1920 speelt de G Z C I in de competitie Ie klas en in 1922 is de Goudsche Zwemclub voor het eerst met twee ploegen in de competitie uitgekomen het tweede zevental aanschouwde het levenslicht in 1919 Hoezeer declub er niet tegen óp zag zich opofferingen tegetroosten en hoezeer de leden van dit zeventalzich geen moeite ontzagen om te blijven spelen moge blijken uit het feit dat toen twee krachtige medewerkers der club geruimen tijd in hetbuitenland verbleven deze wanneer het er opaankwam er gaarne een lange reis voor overhadden om met de G Z C uil te komen Daardoor is deze club vrijwel intact gebleven daardoor ook is de kameraadschap in deze club zóógroot In hun verblijf buitenslands hebben IJsselstyn en Slop laten zien dat tfe club in Goudaover zwemmers beschikt die er mogen zijn Aandie praestaties en daarbij ontstane vriendschappelijke verhoudingen is het dan ook zekerte danken dat thans in Gouda een vierlandentoumooi wordt g ouden dat de groote stedenonze provinciestad benijden kunnen I De positie van de Goudsche Zwemclub in de fNederlandsche zwemwereld is op t oogenblik r een vri vooraanstaande Toch is dat vreemd ais men beseft dat er in Gouda op t oogeniblik niet één zwieramer is die op nationale wedstrijden geregeld uitkomt Sportief gesproken dankt I de G Z C haar prominente plaats dan ook uitsluitend aan t waterpolospel en zy is met Het 1 en de Dolfyn een der sterkste clubs in ons I fand Maar ook in andere opzichten kunnen de I Gouwenaars bogen op een goeden naam AUerj eerst is de verhouding tuaschen ü Z C en N Z B I een uitstekende Zy wordt voldoende gedemonstreerd door het feit dat er m de laatste jaren steeos een G Z C er bestuurslid van den bond was en nog meer door het feit dat de bondsI voorzitter Bredius met de alom gewaardeerde penningmeesteresse mevr Triebels Koens o f een zwemfeest in Gouda altijd aanwezig zijn iVïet by zonder genoegen gewaagt de heer Bredius ieder jaar van zijn sympathie voor de Goudsche club en omgekeerd zouden Oome Willem en mevrouw Triebeis m Gouda maar zeer noode geniibt worden Dat ook de overige bestuursleden Gouda een goed hart toedragen is voor ingewyden voldoende bekend Maar toch is dit nog niet het meest essentiëele van de positie der G Z C in het Nederlandsche zwemweretdje Want de Gouwenaars staan op 0011 byzondere plaats door hun eigen opti oden ieder Amsterdammer Kotterdammer Utrechtenaar of Leidenaar zal volmondig erkennen dat het polozevental uit Gouda een gezellig stelletje is Jan den Boer en zijn jongens er is er één die zelfs ouder is dan pa zijn overal graag geziene gasten Ën al wordt er in het w ter wel eens Wat gezegd dat niet altijd even vriendelijk is op den kant is allp vergeten en vergeven en waardeert men elkaa ls vrienden door de sport vereenigd De G Z C staatbij haar zustervereenigingen zonder eenigeuitzondering te boek als een club van prettige zwemmers die houden van fairsportsman ship die altüd aardig met elkaar samenzijnon niet houden van het woord zy ons vergeven kankeren En als Geetje Jackie Han Kit Coen Aat Piet Karel Otto Herman ofArend t typeert de zwemwereld dat zooveeleerste klasspelers elkaar by den voornaam noemen t eens ontevreden zyn omdat ze vinden dat Dick dat gedaan heeft en Bok dat dan is de joviaal toegestoken hand van den alom bekenden captaiii Jan den Boer steeds het snelle en hartelijke verzoeningsmiddel Wij geloovcn dat de goede verstandhouding met alle andere clubs de voornaamste reden is van de bijzonder aangename positie die de Goudadie Zwemclub in de zwemmerij inneemt ZiJ is gezien om haar kameraadschappelyk sportief optreden zij is gewaardeerd om haar technische prestaties en een beetje benijd om haar goede clubgeest Wij twijfelen er niet aan of dit zal bij dë receptie morgenavond duidelijk bij kem Het Waterpoiotournooi Ongetwijfeld is het waterpoiotournooi een waardig piece de resistance der wedstrijden De G Z C heeft kosten nog moeiten gespaard om het reeds lang gekoesterde plan een vierlandentoumooi te verwezenlijken en het resultaat van het streven is alleszins bevredigend Een Engelsdi een Fransch en een Duitsch zevental zijn bereid gevonden elkaar te bekampen Men onderschatte de beteekenis daarvan niet Het zaL om te beginnen ie eerste nuod zijn dat na UU een Duitache en een Engelsche club elkaar op zwemsportgebied ontmoeten Langen tijd zijn de Engelschen onverzoenlijk geweest en het is pas verleden jaar geweest dat Duitschland als lid van de F I N A Int Zwembond werd toegelaten De dikwijls gesmade verbroedering door de sport is dus hier wel aanwezig en wij hopen dat deze eerste ontmoeting het begin moge ijil van een vruchtbare internationale samenwerking De Franschen hébben verleden jaar in Luxemburg reeds de Duitsdiers ontmoet in n clubkamp Toen speelde een ParjjsdiecJub S C V F tegen een Keulache Rhenra hier in Gouda zijn het een andere ParijidM Libellule en een andere Keulsche club Pofleidon die dit voorbeeld volgen Zooals men weet zullen de volgende clubs uitkomen De Polytechnic Swimming Club uit Londen de Libellule uit Parys en S V Poseidon uit Keulen Met de Goudsche Zwemclub zullen deze een toumooi volgens afvalsysteem spelen Wij gelooven niet dat de zeventallen erg veel in kracht verschillen De PoLvtechiric S C vormt een onderdeel van de groote Londensche algemeene sportctab Polytechnic een vereeniging met zeer vele afdeelingen voor nagenoeg alle takken van sport Hef feailtal leden is zeer gr t en de PolyterfiSk beschikt over een gebouw dat ontzag inboezemt Daarin zijn o a boks en schermzalen vergader loka n een sociëteit een zwembad kortom alle indoor sporteh kunnen er beoefend worden De zWemsectie is een der belangrijkste en het polozevental ervan heeft in Engeland verscheidene successen geboekt was meermalen kampioen van de London League en Zuid Engeland en leverde verschillende bekende zwemmers De Gouwenaar IJsselstyn was er tydens zijn verblijf in Londen lid van en speelde er eenigen tijd in het eerste polo zevental Op t oogeniblik speelt er weer een Hollander in de ploeg het oud IJ lid Van Beerts De opstelling der Polytechnic zal waarschijnlijk als volgt ziJn Lawies C Smith White Van Beets C C Smith Pycodk Death Van deze spelers is Pycock verrewege de bekendste Om zijn snelheid is hij een zeer gevreesde midvoor Het Keulsche Poseidon is de eenige der bui tsmlandsche ploegen die al eens tegen de G Z C gespeeld heeft Dat was verleden jaar tijdens de zwemfeesten te Düsseldorf Niet zonder groote moeite hebben de Gouwenaars toen van de Duitschers gewonnen nadat eerst Poseidon eenigen tijd het GOUdscJie doel permanent bedreigd had De Keulsche ploeg is zeer snel Het beste bewüs daarvoor is dat de voorhoede geregeld op 3 X 100 M estafettes uitkomt en dikwijls een prijs behaalt De snelste man is de rechtsvoor Treis die laatstelijk de aandacht op zich vestigde door de Duitsdie kampioenen Fröhlich en Berges te slaan en die toen een tijd van 1 min 3 9 sec over de 100 M vrije sl4ï maakte Poseidon is met Ehenus de sterkste Keulsdie en zelfs Westduitsehe club Vermoedelijk oillen de Keulenaars als volgt zijn opgesteld Rutt Jr Salomon Barenschee Winand Treis Lamberts Balduin INGEZONDEN MEDEDEEUNGBN IIV I Moderne Eetkamers Buffet Tafel m 4 Stoelen 9Ê Armstoel 4 Slavonisch eiken met handdrukvelouw Rundieder vanaf 346 gulden FIRMA B DE JONG MEUBILEERI NG yeertle iaren heeft ie Zwémélub Van Ter Gouw nu al geleefd Eneriê geen mmsok in Gouda Die daar geen plezier in heeft Want al voel je niets voor zvremmen En al doe f e nooit aan sport Hddr roem moet je toch bekennen Andere doe je d r Mort Tenslotte de Franschen De Libellule is de sterkste di van Parijs en de tweede van Frankrijk Alleen les Enfants de Neptune uit Tourcoing zijn nog iets beter Al jarenlang is de Lfcellule karepjoen van Parijs en de steeds terugkeerende ontmoetingen met de tweede Parysche club de S C U F worden wel steeds spannender maar zijn altijd nog in het voordeel der LibellulUtes beslist t Is nu lÊftKig jaar gelede Dat de club werd opgericht En ze groeide in die jaren Tot een lichaam van gewicht Trouwens dat is nog te merken Aan de zware poloploeg Meer dan viertierüwnderd ponden Nu me dunkt dat zegt genoeg k Hoef ze V niet voor te stellen Want U kent ze zeker wel Jan den Boer dat is de captain En de ziel van t eed le stel Dan komt Dick die middenvoor speelt En die zoo geweldig schiet Dat geen keeper in heel Holland Ook maar één ge weerstand biedt 7 Morgen en ook overmorgen Zijn de groote feesten daar DuitschUmd Engeland en Frankrijk Die bekamipen dan elkaar Al die internationalen Welke komen naar Ter Gouw Zij probeeren t nu te winnen Van ons HoUandsehe rood wit bUmw In 1924 heeft voor t eerst deze Parijsche dub na een reeks van jaren het kampioenschap van Frankrijk gewonnen Gezegd moet echter worden dat Tourcoing toen eenige spelers miste Voor den oorlog wonnen echter de Parijzenaars versdiillende malen den titel In hun eventallen spelen de beide internationals Mayaud en Rigal de oudBelgische international Seghers en de kleine maar goede doelman van het Parijsdie zevental Zurfluh De ploeg speelt een stevig partijtje polo en kan taktisch zoowel als technisch uitstekende prestaties leveren De samenstelling der Parijsche ploeg is Zurfluh Mayaud Parent Rigal Thevenon Seghers Sas Met twee van deze drie dubs zal het Goudsche team zjjn krachten moeten meten Hoe zal dat afloopen Er is weinig van te zeggen Maar dat er veel verschil in kracht is gelooven wü niet Men kan vier spannende wedstrijden tegemoet zien De loting heeft bepaald dat Zaterdag gespeeld zullen wordien Polytechnic Libellule G Z C Poseidon Zondag in het zwembad spelen de winnaars en de verliesBers tegen dkaar De ontmoetingen zullen geleid worden door neutrale scheidsrechters waarschyniijk door den heer C Minnes Jr en een Ëngelschman en een Duitscher Zaterdagmiddag spedt ook G Z C tegen Sanitas uit Rheydt de dub by wie de Gouwenaars needs tweemaal op bezoek waren en die drie jaar geleden ook al in de Pypenstad speelden tegen G Z C 1 Summa summarum valt er dus heel wat te genieten TBUUS KLAPWIJK een der beste Nederlandsche zwemsters die aan versciiiUende korte baanwedstrijden deelneemt en ook in de 3 K M zal starten Bij de dames is Truus Klapwijk o i de favo riete Zy won reeds meennalen iangebaan wed Sl strijden beJ schikt over een stevige slag en heeft flinka Ausdauer Maar zijzal aan haar Qud clubgenq U Annie Treffera S Z C een kwade concuri rente hebbenj Verder kpmt ol a nog uit mejl G Vierdag ui Amersfoort eei ngere zustel van Marie Vierdag Zij heeft od reeds ee paar maal eei eerste prijs b a de singelwedstrijd haald op de lange baan te Amersfoort Na dit hoofdnummer volgt een wedstrijd 200 M schoolslag internationaal Van de be i en die hierop uitkomen zijn Wyss Het IJ Ludwig Poseidon en Dorfmuller Sanitas de grootste concurrenten De Hollandsche Zwi e Wyss zal echter wd zorgen als nummer één aad te komen Op deze twee baanwedstrijden volgen drift polowedstrijden waarovei hierboven meer verteld wordt Zaterdagavond is er receptie en feest ZONDAG De voornaamste nummers van de wedstrijden die Zondag om half 2 in het Zwembad aan de Hotttmansgracht voortgezet zullen worden zijn de 100 M vrije slag dames en heeren 100 M rug de estafette 5 X 50 M vrije slag en het schoonspringen Op d 100 M vrije slag heeren komen vef moedelijk 10 buitenlanders uit Om te beginnen de Duitscher Treis die een goede kans heeft om dit nummer te winnen hij maakt 1 min 4 sec hoewd de Ëngelschman Pycodt alles er op zal zetten om hem zijn hielen te laten zien Als derde man maakt de jeugdige Amsterdammer H V Essen een kans Toch valt er van dit nummer weinig te voorspellen want ook Levy van de Libellule Pronk van de Dolfyn en Wyss van Het IJ zouden best eens uit hun slof kunnen schieten En dan staat nog te bezien wat de Engelschen Philip en C Smith de Duitschers Ludwig en Lamberts en de Franschen Mayaud en Sas presteeren Ved zal afhangen van de series Wij noemen onder de andere Hollanders die deelnemen nog E van Es f Het IJ v Suylekom Maas en v d Meer de Waterratten doch tot de prijswinnaars zullen zy wel niet behooren Bij de dames zal het een spannende race geven tusschen Truus Klapwijk Marie Baron en Marie Braun De laatste schijnt gezien haar recente successen in Oostenrijk een mooie kans te maken maar Marie Baron 1 natuuriijk ook graag dit kampioenschap winnen De 100 M rug is niet zoo sterk bezet Vermoedelijk zal wel een der Iraitenlanders Focken ê il fl il